zpravodajství životního prostředí již od roku 1999

Kdo platil pokuty za ochranu přírody v roce 2010

17.03.2011
Příroda
Kdo platil pokuty za ochranu přírody v roce 2010

Pokuty nad 100 000 Kč za porušení povinností na úseku ochrany přírody v roce 2010

fyzická osoba podnikající

326 00 Plzeň

podnikající pod obchodní firmou Petr Březina - APB Plzeň

Pokuta 295 000 Kč

Pokuta byla uložena za to, že se subjekt dopustil správního deliktu podle § 88 odst. 1, písm. e) zákona ("usmrcuje nebo chová ptáky s výjimkou těch, kteří mohou být loveni, nebo zvláště chráněné živočichy bez povolení, anebo jinak nedovoleně zasahuje do jejich přirozeného vývoje") tím, že nedovoleně zasahoval do přirozeného vývoje zvláště chráněných živočichů: pěnice vlašská - potrava a hnízdění, krutihlav obecný, výr velký, skřivan lesní, lejsek šedý, ťuhýk obecný, ještěrka obecná, čmeláci rodu Bombus, kolonie mravenců rodu Formica. Ve dnech 3.3. až 13.3.2009 prováděl odstranění staveb a úpravy terénu na pozemcích v k.ú. Koterov, které jsou biotopem výše uvedených živočichů, bez výjimek ze základních podmínek ochrany zvláště chráněných živočichů vydané podle § 56 zákona.

fyzická osoba podnikající provedla uvedené práce na základě objednávky RKM Rekult a. s. Objednávka zní na provedení demolic průmyslových objektů a na kácení dřevin dle rozhodnutí vydaného ÚMO Plzeň 2. Rozhodnutí o povolení kácení dřevin opravňovalo fyzickou osobu podnikající provést kácení dřevin v předmětné lokalitě. K této konkrétní činnosti nebylo nutné vydání výjimek ze základních podmínek ochrany zvláště chráněných živočichů. Ostatní činnosti, tzn. demolice budov, drcení vzniklé sutě a kamenů a terénní úpravy byly provedeny bez výjimek ze základních podmínek ochrany zvláště chráněných živočichů.

Subjekt se odvolal, ale MŽP potvrdilo rozhodnutí ČIŽP.

P.M.: 22.2.2010

Působnost: OI Plzeň

AGRODRUŽSTVO JEVIŠOVICE

Jevišovice, PSČ 671 53

IČ: 494 55 958

Pokuta 900.000,- Kč

Pokuta byla uložena za protiprávní jednání ve smyslu § 88 odst. 2 písm. j) zákona: "nedodržuje omezení či zákaz činnosti vyslovené podle § 66. Výše uvedeného protiprávního jednání se dopustilo AGRODRUŽSTVO tím, že nesplnilo podmínky a nedodrželo od 5.7.2006 do dne poslední kontroly ČIŽP 28.8.2009 omezení činnosti spočívající v zákazu hospodářského využívání pozemků p.č. 351/1 a 352 v k.ú. Rudlice.

Jedná o opakované zjištění neplnění rozhodnutí ČIŽP, za které byla ČIŽP již uložena pokuta ve výši 450.000,-Kč, potvrzená rozhodnutím MŽP s nabytím právní moci dne 5.2.2007. Ve svém rozhodnutí MŽP změnilo výrok rozhodnutí ČIŽP, ale uložilo pokutu za uvedenou skutkovou podstatu ve stejné výši, tj. 450.000,- Kč.

Zakázanou činnost na území Přírodní památky Rudlické kopce opakovaně zjistil při své kontrolní a dozorové činnosti Krajský úřad Jihomoravského kraje, odbor životního prostředí, který v podnětu ČIŽP uvedl, že Agrodružstvo evidentně i v roce 2009 hospodářsky využívá částí pozemků v k.ú. Rudlice k zemědělskému hospodaření (obě plochy byly osety pšenicí).

Subjekt se odvolal, ale MŽP potvrdilo rozhodnutí ČIŽP

P.M.: 3.3.2010

Působnost: OI Brno

fyzická osoba podnikající

793 97 Slezské Rudoltice

Pokuta 200 000,- Kč

Pokuta byla uložena dle ust. § 88 odst. 1 písm. c) zákona, kterého se fyzická osoba podnikající dopustila tím, že prostřednictvím jiné fyzické osoby pokácela v období od ledna do března 2008, bez povolení orgánu ochrany přírody 131 ks dřevin a trvale a nevratně ořezem poškodila 113 ks dřevin na pozemku p.č. 766 v k.ú. Pelhřimovy a tím porušila ust. § 7 odst. 1zákona.

Subjekt se odvolal, ale MŽP potvrdilo rozhodnutí ČIŽP.

P.M.: 6.4.2010

Působnost: OI Havlíčkův Brod

STRABAG a.s.

Na Bělidle 198/21, 150 00 Praha 5

IČ: 60838744

Pokuta 300.000,- Kč

Pokuta byla uložena za naplnění skutkové podstaty správního deliktu dle ust. § 88 odst. 1 písm. c) zákona, kterého se společnost dopustila v období červenec až září 2008 tím, že poškodila dřeviny rostoucí mimo les - v rámci realizace stavby "II/367 Bedihošť - Kojetín", při opravě komunikace a krajnic v k. ú. Obědkovice na p. č. 334, k. ú. Polkovice na p. č. 893 a k. ú. Klenovice na Hané na p. č. 875/2, mechanicky poškodila celkem 104 ks ovocných dřevin (převážně hrušní) tvořících silniční zeleň v celkovém úseku cca 700 m, a porušila tak ustanovení § 7 odst. 1 zákona.

Subjekt se odvolal, ale MŽP potvrdilo rozhodnutí ČIŽP.

P.M.: 5.5.2010

Působnost: OI Olomouc

obec OBRATAŇ

Obrataň 204; PSČ 394 12

IČ: 00248746

Pokuta: 100 000,- Kč

Pokuta byla uložena za protiprávní jednání uvedené v ustanovení § 88 odst. 1 písm. i) zákona, tj. provedení škodlivého zásahu do významných krajinných prvků (dále jen "VKP").

K naplnění tohoto ustanovení zákona došlo tím, že obec Obrataň v polovině listopadu roku 2008 vyhloubila výkop vedoucí přes pozemky p. č. 760/2, 760/3, 760/4 a 760/5 (dle KN) v kat. úz. Obrataň, čímž odvedla v podstatě veškerou vodu z koryta Kejtovského potoka - pozemek p. č. 760/6 (dle KN) v kat. úz. Obrataň (v úseku dlouhém cca 400 m) a způsobila tak významný negativní zásah do vodního režimu tohoto vodního toku a jeho údolní nivy. K tomuto zásahu nebylo vydáno žádné stanovisko příslušného orgánu ochrany přírody. Vodní tok a údolní niva jsou podle ustanovení § 3 odst. 1 písm. b) zákona VKP. Tím bylo porušeno ustanovení § 4 odst. 2 zákona, podle kterého jsou VKP chráněny před poškozováním a ničením. K zásahům, které by mohly vést k poškození nebo zničení VKP nebo ohrožení či oslabení jeho ekologicko-stabilizační funkce, si musí ten, kdo takový zásah zamýšlí, opatřit závazné stanovisko orgánu ochrany přírody.

Subjekt se odvolal, ale MŽP potvrdilo rozhodnutí ČIŽP.

P.M.: 4.6.2010

Působnost: OI Havlíčkův Brod

Pokuty za II.pololetí 2010

Statutární město České Budějovice

Náměstí Přemysla Otakara II.1,2,České Budějovice

IČO: 00244732

Pokuta: 200 000 Kč

Inspekce pravomocně uložila pokutu ve výši 200.000,- Kč Statutárnímu městu České Budějovice dle § 88 odst. 2 písm. e) ZOPK za způsobení úhynu zvláště chráněných druhů živočichů páchníka hnědého (Osmoderma eremita) a kovaříka Elater (ludius) ferruginenus odhadem v celkovém počtu kolem tisíce jedinců zásahem do jejich biotopu bez vydané výjimky ze zákazů u zvláště chráněných druhů živočichů. Město zadalo pokácet dub stojící na začátku cyklostezky ve směru na Hlubokou nad Vltavou, který byl sídlem populací brouků vývojem vázaných na odumřelé dřevo, kteří jsou zařazeni ve vyhlášce MŽP mezi silně ohrožené druhy, zároveň se zde vyskytoval i vzácný drabčík Veleilus dillatatus, který sice není chráněn vyhláškou MŽP, ale je uveden v Červeném seznamu ohrožených druhů ČR. Přestože byl strom v havarijním stavu, jednalo se o entomologicky velmi významný biotop, který se nacházel v blízkosti evropsky významné lokality Vrbenské rybníky vyhlášené právě k ochraně páchníka hnědého. Město tedy evidentně nepostupovalo v souladu se zákonem o ochraně přírody a krajiny, neprovedlo řádné šetření stavu stromu na místě a kácení rovnou zadalo zhotoviteli, aniž by je konzultovalo s příslušným orgánem ochrany přírody. Podle posouzení a vyjádření odborníků mohl být postup kácení a zajištění bezpečnosti kolemjdoucích vyřešen způsobem, který by nevedl k přímému zničení populace xylofágních brouků, například ponecháním torza stromu, popřípadě ležícího kmene tak, aby došlo k dokončení vývoje vajíček a larev, případně ohrazením nebezpečného prostoru do doby vydání výjimky Správou CHKO Třeboňsko.

Při zhodnocení skutečností inspekce přihlédla k unikátnosti předmětného dubu v rámci okresu České Budějovice, jehož pokácením bez vydané výjimky došlo k velmi významné újmě ochraně přírody a závažnému protiprávnímu jednání, na druhou stranu uznala že strom opravdu ohrožoval zdraví a bezpečnost kolemjdoucích a stanovila tak pokutu ve výši 10% zákonné sazby.

Zhotoviteli kácení byla rovněž uložena pokuta a to ve výši 20.000,- Kč.

P.M.:3.2.2010

Působnost: OI České Budějovice

Obec Kralice nad Oslavou

Kralice nad Oslavou 78

IČO: 00289698

Pokuta: 130 000 Kč

Proti rozhodnutí inspekce o uložení pokuty dle § 88 odst. 2 písm. n) ZOPK obci Kralice nad Oslavou ve výši 130.000,- Kč, se obec odvolala, avšak OVSS VII MŽP odvolání zamítl a rozhodnutí inspekce potvrdil. Obec od počátku roku 2008 až do zjištění inspekce (tedy asi 1,5 roku ) nechávala ukládat odpadní zeminu, kamení a stavební odpady na pozemek přírodní rezervace a zároveň evropsky významné lokality "Údolí Oslavy a Chvojnice", ačkoliv je tato činnost v daném území zakázána. Dle sdělení starosty šlo o postupné naplňování projektu rekultivace dřívější obecní skládky vlastními silami, kdy materiál navezený s jeho souhlasem, byl následně rozhrnut a překryt zeminou. Došlo tak k porušení podmínek ochrany přírodní rezervace a poškozování evropsky významné lokality zařazené do národního seznamu (poškozování půdního povrchu, změna dochovaného přírodního prostředí). Při stanovení výše pokuty inspekce zohlednila lokální dopad následků deliktu, dále skutečnost, že obec v průběhu řízení spolupracovala a uložila tak pokutu při dolní hranici možného rozpětí sazby (až do 2.000.000,- Kč). Odvolání účastníka řízení bylo zamítnuto, rozhodnutí ČIŽP bylo odvolacím orgánem MŽP potvrzeno.

P.M.:18.2.2010

Působnost: OI Havlíčkův Brod

Statutární město Liberec

Náměstí Dr.E. Beneše, Liberec 1

IČO: 00262978

Pokuta : 100 000 Kč

Pokutu ve výši 100.000,- Kč uložila inspekce dle § 88 odst. 1 písm. h) ZOPK za nesplnění povinnosti provést náhradní výsadbu na pozemcích v k.ú. Staré Pavlovice a k.ú. Nové Pavlovice ve stanoveném termínu, která byla uložena rozhodnutím Magistrátu města Liberce. Náhradní výsadba měla být kompenzací ekologické újmy za pokácené stromy a keře, související s výstavbou "Parkoviště Ještědská". Přitěžující okolností při stanovení výše pokuty bylo, že subjekt opakovaně nedodržel povinnost, kdy k původnímu termínu výsadbu neprovedl vůbec a k Magistrátem nově stanovenému termínu ji provedl jen ve 2/3 stanoveného rozsahu, na druhou stranu inspekce vzala v úvahu fakt, že subjekt spolupracoval a polovina z pokuty bude ze zákona příjmem obce samotné. Proti rozhodnutí inspece se město odvolalo, odvolací orgán MŽP však pokutu v plné výši potvrdil

P.M.: 23.12. 2010

Působnost: OI Liberec

fyzická osoba , Dolní Břežany

pokuta : 100 000 Kč

Inspekce uložila pokutu za spáchání přestupku podle ustanovení § 87 odst. 3 písm. n) ZOPK- vykonání ve zvláště chráněném území činnosti vázané na souhlas bez tohoto souhlasu. Přestupku se fyzická osoba dopustila tím, že v období červenec až říjen 2009 zadala provedení stavby zemědělské farmy na pozemcích v k.ú.Horská Kvilda, které jsou v jeho vlastnictví, přičemž provedená hrubá stavba není v souladu s vydaným stavebním povolením. Realizovaná stavba neodpovídala projektové dokumentaci schválené příslušným stavebním úřadem. Nutným podkladem pro schválení projektové dokumentace nebo její změny ve zvláště chráněném území je souhlas příslušného orgánu ochrany přírody, zde Správy NP a CHKO Šumava, vydaný jako závazné stanovisko podle ustanovení § 44 odst.1 zákona o ochraně přírody, ale takový souhlas vydán nebyl.

P.M.: 6.5.2010

Působnost: OI České Budějovice

Obec Borovnice

Borovnice 118, Nová Ves

IČO: 00581186

Pokuta : 100 000 Kč

Pokuta byla uložena podle ust. § 88 odst. 2 písm.b) ZOPK za závažné poškození registrovaného významného prvku " Skupina 3 dubů u místní komunikace na V okraji obce Borovnice" tím, že pokácela 2 duby (o obvodu 180 a 260 cm ve 130 cm výšky kmene) bez závazného stanoviska příslušného orgánu ochrany přírody. Při stanovení výše pokuty vzala inspekce v úvahu skutečnost, že v následujícím roce budou na předmětném obecním pozemku probíhat stavební práce, které jsou již podložené stavebním povolením a stromům by hrozilo poškození nebo zničení. Polovina pokuty bude dle zákona příjmem obce, takže byla zvolena spodní hranice rozpětí a tak zajištěno, že její uhrazení nebude pro obec likvidační.

P.M.: 16.11.2010

Působnost: OI České Budějovice

JK Import-Export s.r.o.

se sídlem tř. 3. května 325, Zlín-Malenovice

IČO: 25587315

Pokuta : 100 000 Kč

Inspekce uložila pokutu dle ust. § 88 odst. 1 písm. c) ZOPK společnosti, která na pozemcích v k.ú. Spytihněv pokácela bez povolení 10 ks dřevin a dalších 14 ks poškodila přípravou ke kácení vyříznutím klínu ve spodní části kmenu. Společnost si povolení kácení se starostkou předběžně domluvila, ale žádost o kácení již nepodala a tak starostka nepovolené kácení zastavila. Důvodem ke kácení zdravých stromů bylo zastínění stavby fotovoltaické elektrárny.

V podmínkách uvedených v závazném stanovisku odboru životního prostředí MěÚ Otrokovice k umístění fotovoltaické elektrárny je výslovně uvedeno, že k případnému odstraňování dřevin je nutné požádat o povolení ke kácení dřevin příslušný orgán ochrany přírody. Společnost porušení zákona přiznala a navrhla provedení náhradní výsadby jako kompenzaci vzniklé ekologické újmy.

P.M.: 12.11.2010

Působnost: OI Brno

fyzická osoba podnikající, Třemešná

Pokuta : 500 000 Kč

Pokutu fyzické osobě oprávněné k podnikání uložila inspekce ve výši 400.000,- Kč dle ust. § 88 odst. 1 písm. c) ZOPK za pokácení 302 ks dřevin na pozemcích v k.ú.Nový Les bez povolení, dále pokutu ve výši 50.000,- Kč dle § 88 odst. 1 písm. d) ZOPK za nedovolený zásah do přirozeného vývoje nejméně 550 jedinců zvláště chráněného druhu lilie zlatohlavé (Lilium martagon) a pokutu ve výši 50.000,- Kč dle §88odst. 2 písm. b) ZOPK za závažné poškození významných krajinných prvků údolní niva a vodní tok, tím že byly vykáceny dřevinyrostoucí na hraně bezejmenného toku a v jeho údolní nivě, které zde plnily významnou ekostabilizační funkci.

Kácení probíhalo z důvodu, že majitel 4 z 16 kácením dotčených pozemků zde chtěl zrekonstruovat zahradu, tedy své pozemky vyčistit a vysázet zde ovocné dřeviny, pan Novotný s ním měl smlouvu o údržbě pozemků a byl tedy subjektem provádějícím kácení, plně odpovědným za zabezpečení všech potřebných povolení a také za případnou škodu při porušení právních předpisů. Kácení však probíhalo i na dalších 12 pozemcích, navíc byly káceny dřeviny jiných rozměrů a druhů než které fyzická osoba podnikající uvedla v oznámení o kácení, doručenému OÚ Slezské Rudoltice. U kácení velkých dřevin rostoucích v nivě vodního toku je nejen nutné podat žádost o jejich kácení, ale současně požádat o vydání závazného stanoviska dle § 4 odst. 2 ZOPK k zásahu do významného krajinného prvku. Vykácením veškerého stromového patra navíc došlo k odstínění biotopu (tedy změně světelných a teplotních podmínek) lilie zlatohlavé, která je vázána právě na lesní společenstva a přistínění. Podnikatel se ke kácení doznal a s inspekcí spolupracoval, přesto byla závažnost protiprávního jednání inspekcí vyhodnocena jako vysoká, jediným jednáním došlo k poškození či ohrožení několika zájmů chráněných zákonem.

P.M.: 13.7.2010

Působnost: OI Ostrava

Obec Palkovice

Palkovice 619

IČ:00297054

Pokuta : 120 000 Kč

V tomto případě byla uložena pokuta dle 2 složkových zákonů, zákona o ochraně přírody a krajiny a vodního zákona v souhrnné výši 120.000,- Kč. Dle ust. § 88 odst. 1 písm. i) ZOPK bylo uloženo 50.000,- Kč za škodlivý zásah do významného krajinného prvku vodní tok bez souhlasu orgánu ochrany přírody a dále 20.000,- Kč dle ust. § 88 odst. 1 písm.c) ZOPK za pokácení 24 ks dřevin rostoucích mimo les ( o obvodu kmene ve 130 cm výšky nad 80 cm) v k. ú. Palkovice bez povolení. Přeložením části koryta vodního toku byl porušen též vodní zákon a za správní delikt dle ust. § 116 odst. 1 písm. d) bod 34) byla uložena pokuta ve výši 50.000,- Kč. Obec provedla zatrubnění a částečnou přeložku vodního toku Radův potok z důvodu ochrany blízké komunikace před jejím vymíláním při zvýšených stavech vody bez potřebných stanovisek, povolení a souhlasů. K části kácení došlo i na pozemcích ve vlastnictví ČR a o záměru kácení obec vlastníka pozemku neinformovala. Inspekce zohlednila, že káceny byly většinou stromy zlomené a nebezpečně nahnuté a účelem přeložky byla ochrana místní komunikace, přesto došlo k porušení právních předpisů a to navíc subjektem veřejné správy. Dle vyjádření obce byl dodatečně konzultován způsob nápravy závadného stavu s místně a věcně příslušným vodoprávním úřadem a bude zažádáno o dodatečné povolení provedené stavební úpravy na základě odborné projektové dokumentace.

P.M.: 27.7.2010

Působnost: OI Ostrava

PBO Tau a.s.

se sídlem Pobřežní 95/74, Praha 8

IČ: 28217471

Pokuta : 220 000 Kč

Inspekce vydala rozhodnutí o uložení sankce v souhrnné výši 220.000,- dle ust. § 88 odst. 1 písm. c) ZOPK za kácení dřevin bez povolení (20.000,- Kč), dle ust. § 88 odst.1 písm. e) ZOPK za škodlivý zásah do přirozeného vývoje zvláště chráněného živočicha ještěrky obecné (Lacerta agilis) bez povolené výjimky (100.000,- Kč) a dle ust. § 88 odst. 1 písm. e) ZOPK za to, že při provádění stavebních prací nepostupovala tak, aby nedocházelo k nadměrnému zraňování a úhynu živočichů nebo ničení jejich biotopů, kterému lze zabránit technicky a ekonomicky dostupnými prostředky ( 100.000,- Kč). Společnost jako vlastník pozemků v k.ú. Radonice u Prahy provedla plošné kácení dřevin, jejich výmladků a keřových porostů jako přípravné práce před realizací projektu 10 rodinných domů na ploše cca 12.000 m2 . Následné ohlášené pálení biomasy proběhlo v takovém rozsahu, že byla spálena veškerá dřevinná a bylinná vegetace na téměř celé ploše pozemků, které byly zároveň biotopem ještěrky obecné. Nerespektováním zákona tak byly orgány ochrany přírody zbaveny možnosti stanovit podmínky pro kácení případně uložil náhradní výsadbu, stejně jako podmínky, které by umožnily přežití populace ještěrky obecné. Inspekce vzala v úvahu, že pozemky byly určeny k zastavění a k vypálení celé plochy nedošlo úmyslně, nýbrž z nedbalosti a souhrou nepříznivých okolností.

P.M.: 19.1.2010

Působnost: OI Praha

SOLEX AGRO s.r.o.

Polní 2468/5, Opava-Předměstí

IČ: 47669039

Pokuta : 100 000 Kč

Inspekce uložila pokutu ve výši 100.000,- Kč za porušení ust. § 34d odst.3 písm. a), e) a g) zákona č. 100/2004 Sb. (zákon o obchodování s ohroženými druhy), a to v souvislosti s nedovoleným dovozem 1.715 ks krému s extraktem pijavky lékařské a 490 ks krému s medvědí žlučí, jejichž držením za účelem prodeje a obchodováním s nimi a neprokázáním jejich původu. Tyto výrobky jsou považovány za exempláře ve smyslu nařízení Rady (ES) č. 338/97, o ochraně druhů volně žijících živočichů a planě rostoucích rostlin a regulováním obchodu s nimi. Pokutovaná společnost nepředložila žádné dokumenty a nakládala s těmito exempláři CITES v rozporu s výše uvedeným nařízením. Dovoz takovýchto exemplářů je možný pouze na základě dovozového povolení MŽP a obchodování s nimi pouze na základě udělené výjimky ze zákazů komerční činnosti. Rozhodnutí ČIŽP a uložení pokuty v této výši potvrdil svým rozhodnutím odvolací orgán MŽP.

P.M.: 6.12.2010

Působnost: OI Ostrava

TML, a.s.

Francouzská 45, Brno

IČO: 25372670

Pokuta : původně 328 000 Kč změněno OVSS na 168 000 Kč

Inspekce uložila pokutu v souhrnné výši 328.000,- Kč za porušení ust. § 34d odst.3 písm. a) a g) zákona č. 100/2004 Sb. (zákon o obchodování s ohroženými druhy). Jednalo se o dovoz produktů obsahujících medvědí žluč, medvědí tuk, extrakty z pijavky lékařské a jeseteřích jiker do ČR bez platného dovozního povolení dle dle článku 4 Nařízení Rady (ES) č. 338/1997 (v letech 2007 - 2009 celkem více než 7.000 exemplářů) a za neprokázání původu u 295 exemplářů. Při stanovení výše pokuty vzala inspekce v úvahu, že šlo o počtem největší množství exemplářů dovezených bez povolení, přesto ale nešlo o úmyslné porušení zákona, jelikož příslušný celní úřad společnost nikdy neupozornil na protiprávnost jejího jednání. Odvolací orgán MŽP svým rozhodnutím snížil výši sankce na 168.000,- Kč.

P.M.: 6.12.2010

Působnost: OI Brno

Zdroj: www.cizp.cz

Komentáře k článku. Co si myslí ostatní?

Další články
Chystané akce
25
11. 2020
25.11.2020 - Seminář, školení
hotel Olympik, sál Olymp, Praha
Podněty ZmapujTo
Mohlo by vás také zajímat
Naši partneři
Složky životního prostředí