zpravodajství životního prostředí již od roku 1999

Vše začíná geologickým průzkumem

08.04.2011
Vše začíná geologickým průzkumem

Druh zeminy, popřípadě horniny je z hlediska nasazení zemního stroje velmi významný. Zemina ovlivní nejen druh stroje, ale především cenu díla.

Jednotkové ceny za zemní práce jsou v cenících stavebních prací stanovovány dle třídy zeminy (horniny), která může mít hodnotu 1 až 7. Třída zeminy se stanoví z tabulky klasifikace zemin a hornin (viz tabulka).

Vzhledem k charakteru vykonávané práce jsou zemní stroje určené k rozpojování a nakládání zeminy robustní konstrukce. Jde zejména o rýpadla, nakladače, dozéry a i když je, díky své nezastupitelnosti, vidíme na každé stavbě, jsou jejich pořizovací náklady nezaned-batelné. Správná volba takového stroje ovlivní výsledek jak z hlediska času realizace, tak i konečné ceny díla.

VOLBA TECHNIKY

Výkon zemního stroje je odvislý od mnoha aspektů, které musí být známy již v období přípravy stavby. Uvádí se v objemové jednotce (tuna, m3) za čas (hodina, minuta) a závisí na druhu pohonu, způsobu pohybu stroje, stísněnosti prostředí, v případě více strojů na jednom pracovišti jejich koordinace, sklonu svahu na pracovišti, způsobu odtěžení (naložení) zeminy apod. Nezanedbatelným aspektem pro určení druhu zemního stroje pro jeho nasazení je také ekonomický pohled, jako například pořizovací cena, spolehlivost, cena náhradních dílů a způsob údržby.

Výkon zemního stroje - nakladače je uváděn v objemu nakypřené zeminy za časovou jednotku.

Teoretický výkon se uvádí u strojů s cyklickou funkcí nakládání zeminy. Jedná se o hodnotu při ideálních podmínkách práce a o součin teoretického objemu lopaty - orgánu stroje a jeho možné frekvence pohybu.

Technický výkon zemního stroje obsahuje mimo teoretického výkonu také vlivy stavu stroje, druhu nakládané zeminy, druhu pohonu - energie, zkušenosti obsluhy stroje apod. Skutečný výkon stroje je technický výkon s následným zahrnutím časové ztráty z důvodu výměny nákladních aut, popřípadě samotného pojezdu nakladače.

ODVOZ TĚŽENÉ ZEMINY

Pro správnou volbu zemního stroje k rozpojování a nakládání zeminy se musí předem stanovit také typ stroje pro odtěžení (odvezení) zeminy z místa jejího rozpojení. Závažný je především požadavek na kapacitu obou typů strojů, aby nedocházelo k nadměrným prostojům nákladních aut vlivem nízké kapacity nakladače, popřípadě obráceně. Důležitým aspektem je také vzdálenost deponie zeminy od pracoviště, kdy do výpočtu vstupuje rovněž doba, po kterou musí dopravní prostředek urazit přepravní vzdálenost. Tato vstupní informace je klíčová zejména u liniových staveb.

DRUH PODVOZKU STROJE

> Kolový podvozek - vzhledem ke svým možnostem - mobilitě je tento typ pro "běžné" zemní stroje vyhledáván. Dopravu stroje (rýpadla) mezi staveništi, popřípadě z parkovacího místa lze do 10 km provádět po vlastní ose. Delší vzdálenosti jsou již neekonomické. Nevýhodou je stabilita stroje. Proto se musí rýpadla před započetím rozpojování zemin patkovat.

> Pásový - housenicový podvozek - se užívá především u strojů, jejichž předností je objem přepravované či rozpojované zeminy. Pásy jsou schopny svou kontaktní plochou roznášet zatížení do větší plochy než stroje na kolovém podvozku. Jsou tedy výkonnější, ale méně mobilní. Přeprava mezi jednotlivými stavbami se děje pouze za pomocí valníku.

> Kolejový podvozek se používá téměř výhradně pro podzemní stavitelství, jako jsou například výstavby kolektorů. Výhodou je snadnější doprava těžené zeminy po rozbahněném povrchu.

> Kráčející podvozek je vhodný zejména pro ekologické stavby. Jeho výhodou je, že za sebou zanechává jen minimální stopu a tak minimálně mění charakter území (např. mokřad apod.).

Je mnoho aspektů, které se musí stanovit v etapě přípravy stavby, než se rozhodne o nasazení konkrétního druhu stroje. Ovšem i ten nejkvalitnější stroj musí mít zkušeného strojníka. Tento fakt je při samotné realizaci rozhodující a může i částečně kompenzovat nevhodné rozhodnutí o nasazení zemního stroje.


Ing. Radek Iwoniak
www.priprava-stavby.cz

Klasifikace zemin a hornin

Třída Charakteristika zeminy Název Příklad
1 Soudržné zeminy měkké konzistence a nesoudržné kypré Rýpná zemina Ornice, písky, písčitá hlína, kyprý štěrk
zeminy se zrny štěrku do 5 cm (max. 10 % objemu)
2 Soudržné zeminy tuhé konzistence a středně ulehlé nesoudržné Lehce rozpojitelná zemina Hlinité písky, spraše, prachovité hlíny, středně ulehlý štěrk
zeminy se zrny štěrku do 10 cm
3 Soudržné zeminy pevné - tuhé konzistence, jílovité zeminy Středně rozpojitelná zemina Hlíny, spraše, jílovité hlíny, jílovité písky, zahliněné štěrky
s měkkou - tuhou konzistencí a nesoudržné ulehlé zeminy,
štěrk se zrny do 10 cm, stmelený štěrk, navětralé
a zvětralé poloskalní horniny
4 Jílovité zeminy pevné - tuhé konzistence, hrubý štěrk se zrny Těžce rozpojitelná zemina Jíly, jílovité hlíny, hrubé štěrky, zvětraná žula a pískovec,
s jílovitým tmelem, navětralé poloskalní horniny bahna, tekoucí písky apod.
5 Hrubý štěrk zrna 10 - 25 cm, nesoudržné zeminy 4. třídy Snadno trhatelné horniny Štěrk s balvany, pískovec, opuka, tufity, zmrzlá zemina
s jílovitým tmelem pevné konzistence, zdravé poloskalní horniny
6 Zpevněné poloskalní horniny, nesoudržné zeminy Nesnadno trhatelné horniny Dolomity, čediče, břidlice, svory, ruly, granity
s balvany do 0,1 m3.
7 Zdravé skalní horniny Velmi nesnadno trhatelné horniny Žula, gabro, křemenec, amfibolit apod.

AUTOR: Radek Iwoniak

Zdroj: STAVITEL

Komentáře k článku. Co si myslí ostatní?

Další články
Chystané akce
25
11. 2020
25.11.2020 - Seminář, školení
hotel Olympik, sál Olymp, Praha
Podněty ZmapujTo
Mohlo by vás také zajímat
Naši partneři
Složky životního prostředí