zpravodajství životního prostředí již od roku 1999

Zpravodajství WATENVI 2011

19.05.2011
Voda
Zpravodajství WATENVI 2011

V Brně 24. - 26. 5. 2011...

WATENVI přinese ucelený přehled o vodním hospodářství


Ucelený přehled o hospodaření s vodou získají návštěvníci na Mezinárodním vodohos-podářském a ekologickém veletrhu WATENVI, který se uskuteční na brněnském výstavišti od 24. do 26. května 2011. Tvoří jej Mezinárodní vodohospodářská výstava Vodovody- Kanalizace, jejímž pořadatelem je Sdružení oboru vodovodů a kanalizací ČR (SOVAK ČR), a Mezinárodní veletrh techniky pro tvorbu a ochranu životního prostředí ENVIBRNO. Důležitou součástí tohoto vysoce odborného veletrhu je tradičně doprovodný program, jenž se bude zabývat zejména legislativními procesy v oboru vodního hospodářství a financováním rozvoje infrastruktury vodovodů a kanalizací.

Novela vodního zákona a problematika odpadních vod


Nová legislativa v oboru vodního hospodářství je ústřední název prvního bloku předná-šek, který se uskuteční 24. května od 10. hod. v sále P4 pavilonu P. Na téma Aplikace velké novely vodního zákona v praxi budou hovořit odborníci z MZe a MŽP. Následují přednášky expertů z odboru ochrany vod MŽP o vypouštění odpadních vod do vod povrchových a podzemních. Poslední novela vodního zákona (č. 150/2010 Sb.) přinesla zásadní změny v oblastech spadajících do kompetence MŽP. Novela reagovala na potíže dlouhodobě avízované aplikační praxí a dokončila transpozice Rámcové směrnice o vodách a s ní souvisejících směrnic. V oblasti odpadních vod, došlo mimo jiné ke striktnějšímu odlišení hospodaření se srážkovými vodami.
V případě problematiky zneškodňování odpadních vod byly výslovně vymezeny dva nejtypičtější případy, kdy by nemělo být na srážkové vody pohlíženo jako na vody od-padní. Jedná se o srážkové vody z dešťových oddělovačů (pokud splňují podmínky vodoprávního úřadu) a o srážkové vody z pozemních komunikací (pokud je jejich znečištění ošetřeno splněním požadavků vyhlášky, kterou se provádí zákon o pozemních komunikacích). Pokus o zdůraznění "povrchového" charakteru srážkových vod a jejich rozdílnosti od vod odpadních má dva cíle. Směřuje k usnadnění aplikační praxe, která byla v uvedených případech často na vážkách ohledně charakteru vod. Dále slouží k lepší orientaci osobám, které se srážkovými vodami hospodaří.

Hydrologické a klimatické extrémní situace


Pod taktovkou odboru ochrany vod MŽP a ve spolupráci s VÚV T.G.M. se ve středu 25. května od 10 hod. v sálech pavilonu P uskuteční celodenní seminář Hydrologické a klimatické extrémní situace. První blok seznámí se současným stavem ochrany před povodněmi u nás a změnami povodňové legislativy. Další bloky jsou věnovány imple-mentaci povodňové směrnice a financování povodňové ochrany v rámci OPŽP 1.3.1. Přednáškový maratón zakončí téma Sucho a ochrana vodních zdrojů. Jedním ze zásad-ních opatření v ochraně vodních zdrojů je podpora a realizace agro-environmentálních opatření uplatňovaných v rámci zemědělského nebo lesnického hospodaření v krajině.

Problematikou týkající se vodohospodářské infrastruktury v České republice, a to jak z hlediska financování, tak právní, se bude zabývat seminář SFŽP, který se uskuteční ve středu 25. května od 10.00 hod.

Veškeré informace o dotacích na systém povodňové ochrany


Jedním z důležitých témat veletrhu WATENVI bude tradičně povodňová ochrana. V expozici u vodního polygonu před pavilonem Z se kromě praktických ukázek usku-teční od úterý do čtvrtka tématické workshopy. Ty se zaměří na lokální výstražné sys-témy v ochraně před povodněmi, Digitální povodňové plány, vybavení a prostředky pro práci povodňových komisí. Informace budou zajímavé především pro samosprávy,. Ve většině krajů ČR a v některých městech a obcích s rozšířenou působností (ORP) se již digitální povodňové plány (dPP) používají, a to nejen při povodňových situacích. Pro pracovníky vodoprávních úřadů dPP současně slouží i jako přehledný zdroj aktuálních informací. Na veletrhu mohou zástupci měst a obcí také získat veškeré podrobnosti o možnostech dotací z oblasti podpory OPŽP 1.3.1. Zlepšení systému povodňové služby a preventivní povodňové ochrany.

Více informací na www.watenvi.cz

Komentáře k článku. Co si myslí ostatní?

Další články
Chystané akce
25
11. 2020
25.11.2020 - Seminář, školení
hotel Olympik, sál Olymp, Praha
Podněty ZmapujTo
Mohlo by vás také zajímat
Naši partneři
Složky životního prostředí