zpravodajství životního prostředí již od roku 1999

Recyklace má smysl: Systém funguje!

21.06.2011
Recyklace
Zpětný odběr
Recyklace má smysl: Systém funguje!

Toto tvrzení potvrdila studie Posouzení vlivu sběru a recyklace obalových odpadů na životní prostředí, kterou si nechala zpracovat autorizovaná obalová společnost EKO-KOM, a. s.

Výsledky studie, kterou vyhotovila nezávislá konzultační firma MT KONZULT, prokázaly environmentální přínos systému sběru a recyklace odpadů v mnoha aspektech. Vysokou úsporu představovala především spotřeba energie a úspora produkce plynů, které mají vliv na globální oteplování vyjádřené jako CO2 ekvivalent.

V roce 2010 bylo v Česku díky recyklaci papíru, plastů, skla, kovů a nápojových kartonů uspořeno 23,3 mil. GJ energie, která nemusela být vyrobena. Reprezentuje to více než 1 % celkové spotřeby primárních energetických zdrojů celé České republiky! Při přepočtu na průměrnou domácnost jde o roční úsporu rovnající se spotřebě energií ve 260 tisících domácnostech, což lze přirovnat ke všem domácnostem běžného kraje. Pokud bychom na tyto úspory nazírali z pohledu tolik diskutovaného globálního oteplování, pak systém EKO-KOM přispěl ke snížení emisí na území ČR o 0,96 mil. tun CO2 ekv., tedy o téměř 1 % celkových emisí skleníkových plynů u nás. Kdybychom tuto úsporu přepočetli na produkci skleníkových plynů při provozu aut , jde o množství, které vyprodukuje 150 tisíc automobilů za rok svého provozu.

ANALÝZA ŽIVOTNÍHO CYKLU

Základem studie dopadů třídění a recyklace odpadů na životní prostředí bylo posouzení životního cyklu odpadu s využitím LCA (Life Cycle Assesment). Metoda LCA má pevně danou strukturu a provádí se podle mezinárodních norem řady ISO 14040. LCA je systematický proces, kterým byly posouzeny dopady recyklace jednotlivých tříděných odpadů (papíru, plastů, skla, kovů a nápojových kartonů) na životní prostředí ve všech fázích jejich životního cyklu od odložení odpadu do kontejnerů až po jeho recyklaci a využití, tedy náhradu primární suroviny.

Cílem studie bylo popsat objektivním, transparentním a mezinárodně uznávaným postupem, respektujícím náležitosti relevantních norem, environmentální dopady spojené se systémem sběru a recyklace odpadů.

Nejdůležitější fází LCA byla takzvaná inventarizační analýza, v jejímž rámci byly shromážděny detailní informace o všech procesech nakládání s tříděnými odpady. Šlo především o informace o technickém vybavení území ČR pro sběr, svoz, dotřídění a recyklaci jednotlivých druhů odpadů. Každá fáze nakládání s odpadem byla popsána z hlediska počtů a typů zařízení, přepravních nároků, spotřeby materiálů, vody, paliv, energií atd.

VÝPOČET ÚSPOR

Ze získaných údajů se vykalkulovaly dopady jednotlivých fází nakládání s definovanými druhy odpadů na životní prostředí, a to především z hlediska spotřeby energií, spotřeby surovin, vody, emisí do ovzduší, do vody, produkce odpadů. Tyto výsledky se následně přepočítávaly na každou tunu odpadu vstupující do procesu tříděného sběru.

V poslední fázi LCA se porovnávaly dopady na životní prostředí kalkulované pro proces recyklace a dopady, které by vznikly v případě, že by byla pro výrobu použita primární surovina.

Výsledkem je výpočet úspor, jichž bylo dosaženo náhradou primárních surovin surovinami vyrobenými v rámci celého procesu recyklace tříděných odpadů. Pokud bychom výsledky dosažené v roce 2010 vztáhli na každého občana, tak úspora energií by činila 2,2GJ/obyvatele a snížení emisí skleníkových plynů vyjádřených jako CO2 ekv. by teprezentovalo úsporu 92 kg na jednoho obyvatele ČR.

Na základě výsledků této studie lze konstatovat, že systém EKO-KOM, zajišťující zpětný odběr a využití odpadu z obalů, ve spolupráci s obcemi a společnostmi nakládajícími s odpady, výraznou měrou přispívá k ochraně životního prostředí.

Analýzu životního cyklu komunálního odpadu zpracovala Marie Tichá ze společnosti MT KONZULT.

Komentáře k článku. Co si myslí ostatní?

Další články
Chystané akce
25
11. 2020
25.11.2020 - Seminář, školení
hotel Olympik, sál Olymp, Praha
Podněty ZmapujTo
Mohlo by vás také zajímat
Naši partneři
Složky životního prostředí