zpravodajství životního prostředí již od roku 1999

Kvalitní zeleň v obci: Bydlení v přírodě, zdravý životní styl - víme, jak na to

01.09.2011
Urbánní ekologie
Zdraví
Kvalitní zeleň v obci: Bydlení v přírodě, zdravý životní styl - víme, jak na to

Zeleň je jednou z nezastupitelných a nejdůležitějších složek životního prostředí a tvoří nepostradatelnou součást celého našeho ekosystému.

Kromě tvorby kyslíku, snižování hluku a prašnosti ovlivňuje velmi pozitivně mikroklima kolem nás. Dnes už také víme, že zejména stromy a vzrostlá zeleň mají nejen výrazný estetický účinek, ale velmi příznivě působí i na psychiku a duševní rovnováhu lidí. Kromě tohoto jejího přímého působení si zeleně ceníme i jako pomocníka v oblastech sužovaných přívalovými dešti, silnými větry apod. V těchto lokalitách může vhodně vysazená zeleň zabránit značným škodám způsobeným půdní erozí, záplavami atd.

Je potěšitelné, že v současné době si většina starostů i těch nejmenších obcí význam zeleně uvědomuje a má zájem ji jak v obci, tak v jejím bezprostředním okolí řešit. Ví, že projíždí-li návštěvník jejich vesnicí, na první pohled nepozná, jestli je v obci zaveden plyn, vodovod nebo čistírna odpadních vod. Čeho si však zcela určitě všimne, je čistota obce, kvalita cest, chodníků, opravených domů a hlavně - množství a kvalita zeleně.

Může se to zdát nadnesené, ale je to tak. Pokud jsou výsadby zeleně správně navrženy, odborně provedeny a pečlivě udržovány, na celkovém dojmu obce se to velmi pozitivně projeví. A stejně jako může kvalitní péče o zeleň celkový ráz a kolorit vesnice vyzvednout a podtrhnout, její zanedbání nebo neodborné zásahy do zeleně mohou způsobit, že celkový dojem bude velmi žalostný. A to se, bohužel, může stát i v případě, že si obec na tyto práce najme v dobré víře >>odborníka<<. Ale pozor, ani samotné vzdělání v oboru nikoho neučiní spolehlivým a ještě odborníkem. Stejně jako u každého jiného řemesla je důležité - i v oblasti zeleně - dát na osvědčené firmy a doporučení všech těch, kdo mají ať už se zahradním architektem, realizační firmou nebo dodavatelem dřevin - okrasnou školkou, pouze ty nejlepší zkušenosti.

Víme, že zejména malé obce musí tvrdě zápasit se svým rozpočtem a mnohdy jim nezbývají finance na pokrytí těch nejzákladnějších služeb. Ale je úroveň stavu zeleně v obcích pouze otázkou peněz? A bývají finanční prostředky na obnovu a údržbu zeleně efektivně využity?

Nad těmito a podobnými otázkami bychom se rádi zamysleli a hledali společně způsoby možného řešení. Ne, nenajdete zde jednoduchý a stoprocentní návod, jak problematiku zeleně vyřešit. Chceme se však pokusit jednoduše shrnout jednotlivé kroky, které je třeba pro rozvoj zeleně, zejména v malých obcích, učinit, na co si dát pozor, kterým úskalím a problémům se raději vyhnout, popřípadě navrhnout, jak si poradit v případě nedostatku finančních prostředků apod.

A že to jde, ukážeme na příkladu některých obcí.

PRVOTNÍ MYŠLENKA - UVĚDOMUJEME SI, ŽE SE ZELENÍ V OBCI JE TŘEBA >>NĚCO DĚLAT<<. JAK ZAČÍT? MÁME PŘEHLED O PLOCHÁCH ZELENĚ V OBCI?

Dobrý starosta ví, že úroveň péče o obecní pozemky je vzorem a inspirací pro ostatní obyvatele obce. Pokud bude úroveň péče o obecní majetek uspokojivá, určitě se to odrazí i na míře zájmu občanů o vzhled veřejného prostoru v okolí jejich rodinných domů i na soukromých zahradách a předzahrádkách. Navíc, jestliže lidé vidí zájem ze strany obce, rádi přiloží ruku k dílu a podílejí se, často i nezištně, na správě a údržbě i obecního majetku. Věnovat náležitou pozornost a péči všem plochám zeleně v obci, ať už na návsi, alejím kolem cest a chodníků, výsadbám v okolí dětských hřišť, sportovišť, na hřbitově, u kapliček, křížků, ale rovněž v krajině, není jistě jednoduché. Vyžaduje to čas i finanční prostředky. Nicméně je to i jedna z povinností obce, vyplývající přímo ze zákona. Stejně jako ostatní vlastníci i obec se musí o své pozemky a majetek náležitě starat. Žádný pozemek v obci by neměl působit dojmem, že nikomu nepatří. Jako správný hospodář musí starosta obce především znát vlastnické vztahy v obci a vědět, co má udržovat a za kolik.

NEZBYTNÁ DOKUMENTACE

Dokumenty týkající se zeleně v obci můžeme prakticky rozdělit na dvě základní skupiny:

1. Dokumentace pro správu a údržbu obecní zeleně

Jde o inventarizaci ploch zeleně včetně vlastnických vztahů a na ni navazující podrobnější pasport zeleně, ve kterém jsou vedle základních údajů veškeré detaily o vybavení konkrétní plochy či parcely, i údaje o potřebných nákladech na jejich údržbu. Součástí těchto podrobných podkladů by měla být i klasifikace a inventarizace uličních stromořadí, která je velmi důležitým podkladem pro zjištění zdravotního stavu zejména vzrostlých stromů. Do této evidence zaznamenáváme veškeré důležité údaje týkající se zeleně a všech technických a jiných prvků a doplňků k ní náležejících, stejně jako veškeré zásahy a činnosti se zelení související. Například výkopové práce, přeložky inženýrských sítí apod. Tyto údaje jsou velmi důležité hlavně s ohledem na zajištění provozní bezpečnosti stromů, plánování jejich obnovy apod. Kromě tištěných a mapových podkladů dnes můžeme využít i speciální software firem, které tyto produkty pro zajištění péče o zeleň nabízejí.

2. Projektová dokumentace

Tento druh dokumentace - ať už v jednoduché nebo složitější formě - se zpracovává při plánování nových investic v oblasti zakládání nebo obnovy ploch veřejné zeleně, parků, zahrad, návsí, stromořadí atd. V některých případech se dnes projekt doplňuje i vizualizací, což je velmi vhodný výchozí podklad pro projednávání záměru s veřejností.

Dalšími dokumenty, v nichž se problematika zeleně řeší v širších vazbách, jsou územně plánovací podklady, jako třeba územní plán obce, územní studie (dříve generel zeleně ), územní systém ekologické stability (ÚSES) atd.

Obec však odpovídá i za zajištění provozní bezpečnosti stromů na veřejných pozemcích. Proto si někdy nechává zpracovat další dokument, který s inventarizací zeleně velmi úzce souvisí - dendrologický průzkum. Ten pořizuje obec téměř vždy, pokud se na pozemcích, kde plánuje obnovu zeleně, nacházejí i starší vzrostlé stromy. Výstupem zpravidla bývá přehledná mapa a tabulka s vyhodnocením stávajícího zdravotního stavu a významu dřevin na daném území včetně návrhů na jejich ošetření či vykácení. V některých zvláštních případech si obec nechává vyhotovit ještě dendrologický posudek, jehož výsledkem je i vyhodnocení biomechanické stability a doporučení k zajištění provozní bezpečnosti, popř. finanční ohodnocení za vykácené dřeviny jako podklad pro uložení adekvátní náhradní výsadby za vykácené dřeviny. Posudek zpracovává znalec v oboru dendrologie a arboristiky (seznam znalců najdete na stránkách Ministerstva spravedlnosti ČR - v kapitole ochrana přírody/ http://portal .justice.cz).

S ošetřením vzrostlých dřevin, památných stromů apod. se obracejte výhradně na certifikovaného arboristu (ETW). Seznam arboristů najdete na www.arboristika.cz/certifikovani-arboriste; nebo na stránkách Společnosti pro zahradní a krajinářskou tvorbu - www.szkt.cz . Ne každý, kdo má pilu a bude vám tvrdit, že je odborník na ořezy a ošetření stromů, jím také je. I v těchto případech je dobré požadovat vzdělání v oboru a navíc dát na doporučení a na osobně ověřené reference.

KOMU SVĚŘÍME ZPRACOVÁNÍ PROJEKTOVÉ DOKUMENTACE A DALŠÍCH POTŘEBNÝCH PODKLADŮ?

Zpracování každého dokumentu, ať už je to inventarizace stávajícího stavu, pasport zeleně, dendrologický průzkum, veškeré návrhy, studie apod. až po prováděcí projekty obnovy zeleně, včetně cenové kalkulace nákladů, svěřme vždy do rukou odborníkovi - specialistovi, v tomto případě zahradnímu architektovi. Kvalitně zpracovaný projekt obnovy zeleně je důležitý dokument, který řeší problematiku zeleně komplexně včetně všech vazeb na okolí i uvnitř obce. Vnímá současný stav, respektuje historické stopy, chráněná území, památné stromy, stromořadí, inženýrské sítě atd. Je stejně důležitý pro získání finančních prostředků, jako pro následnou kvalitní realizaci. Seznam autorizovaných zahradních architektů najdeme na stránkách Společnosti pro zahradní a krajinářskou tvorbu (SZKT) na www.szkt.cz nebo v databázi architektů České komory architektů (ČKA) na www.cka.cz.

Než si vyberete svého architekta, kromě odborného vzdělání, dejte také na reference a osobní zkušenosti ostatních starostů, popř. zaměstnanců správy zeleně na odborech životního prostředí, stavebních úřadech apod., kteří již mají s konkrétní firmou či projektantem zkušenosti.

Špatný projekt už nemůže zachránit sebelepší realizační firma. A naopak - velmi dobře zpracovaný projekt může nesolidní a nekvalitní realizační firma zase zcela znehodnotit.

PROJEDNÁNÍ ZÁMĚRU S VEŘEJNOSTÍ

Při plánování obnovy zeleně v obci nesmíme zapomínat na jednu velmi důležitou oblast. Tou je projednávání plánované akce s veřejností před zpracováním projektu. Nejen proto, že na zásahy zejména do vzrostlých dřevin je naše společnost velmi citlivá. Ale i proto, že je velmi důležité znát náměty a připomínky místních obyvatel a ty pak v dokumentaci zohlednit. Erudovaný odborník nebo kvalitní zahradnická firma zajistí veškeré potřebné kroky a dokumenty komplexně. Zpracuje podrobný prováděcí projekt, včetně finančního rozpočtu. Součástí projektu může být i návrh na způsob péče o nově vysazené dřeviny, zejména v prvních 3-5 letech, které jsou pro zdárný rozvoj dřevin naprosto rozhodující.

V oblasti komunitního plánování můžeme kromě práce zahradního architekta využít i poradenství a služeb například Nadace Partnerství, www.nadacepartnerstvi.cz Zapojení veřejnosti pod vedením odborníka vede k většímu zájmu a lepšímu vztahu obyvatel o své okolí.

CO VŠECHNO A JAKÉ PROBLÉMY MŮŽEME VHODNOU VÝSADBOU, TERÉNNÍMI ÚPRAVAMI A DALŠÍMI OPATŘENÍMI V OBCI VYŘEŠIT?

Může jít buď >>jen<< o celkovou rekonstrukci zanedbaných a přestárlých výsadeb alejí, parčíků na návsi, obnovu hřbitovní zeleně, výsadbu či o ošetření alejí podél cyklistických tras, naučných stezek v krajině, výsadbu biocenter či biokoridorů atd. Nebo může obec vhodnou výsadbou zeleně a dalšími opatřeními vyřešit problémy s půdní erozí, záplavami, zabránit šíření hluku, prachu apod. Barevným akcentem nebo zajímavým stromem či jinou úpravou můžeme upozornit na významná místa v obci, jako je kostel, kaplička, křížek, zajímavá budova, případně jiná pamětihodnost.

Ale úplně postačí, jestliže pěknou, jednoduchou, avšak dobře udržovanou výsadbou >>pouze<< zvelebíme a zpříjemníme například posezení na návsi, nebo obnovíme-li i jen menší kousek krajiny za vesnicí.

Při řešení jakéhokoliv problému v obci mějme však stále na mysli to, že naše vesnice má svou historii, svůj ráz a kolorit, který bychom měli obnovovat, udržovat a zachovat pro další generace. Oproti městům má totiž venkov jednu nenahraditelnou devízu - můžeme tu žít a bydlet v těsném sepětí a v harmonii s okolní přírodou. Tomu by měla odpovídat koncepce obnovy venkova i skladba používaného rostlinného materiálu. Některé obce jsou toho zářným příkladem. Na první pohled je tam zřejmé, že si bydlení na venkově opravdu váží a cení.

Jak je vidět, obnovou zeleně může obec vyřešit hned několik problémů najednou. A nemusí se bát ani využití nových trendů a technologií, které mohou jednak zkvalitnit úroveň bydlení a život obce, jednak podpořit cestovní ruch a podnikání. K takovým novinkám, které dnes už vlastně novinkami ani nejsou - patří například střešní zahrady a přírodní koupací jezírka (viz též str. 31 v tomto vydání Moderní obce - pozn. redakce). Střešní zahrada spolehlivě zakryje nevzhlednou část staré, rovné střechy například kulturního domu, propojí budovu s okolním terénem, pohledově zakryje taková místa, která nemůžeme osázet vzrostlými stromy a keři přímo do půdy. Přírodní koupací jezírko fungující jako biotop (to znamená, že čištění vody se uskutečňuje zcela bez chemie, přírodní cestou, pouze pomocí rostlin) zase skvěle nahradí nevyužívané hasičské nádrže nebo již nevyhovující zdevastované koupaliště. Jeho stavbou získáme nejen kus nové přírody, ale i vhodnou plochu k rekreaci, koupání a v zimě také k bruslení.

Na většinu těchto projektů přitom může obec získat finanční dotaci.

MÁME PROVÁDĚCÍ PROJEKT A ZNÁME ODHADOVANÉ FINANČNÍ NÁKLADY STAVBY. KDE VEZMEME FINANČNÍ PROSTŘEDKY?

Obec má v podstatě dvě možnosti, odkud pokrýt investice tohoto druhu: Buď z vlastních finančních zdrojů, tedy z rozpočtu obce, nebo za pomoci dotačních titulů.

Obnovu zeleně z vlastních finančních zdrojů je nejlépe provádět postupně, po etapách. Práce budou sice probíhat pomaleji, ale pokud nejde o velkolepou jednorázovou obnovu parku nebo návsi, popř. nemá-li obec dostatek financí na předfinancování či dofinancování dotace, je tento způsob obnovy vhodný. Navíc, máme-li v okolí osvědčenou zahradnickou firmu a kvalitního dodavatele rostlinného materiálu - renomovanou okrasnou školku, nelze než takový postup doporučit.

Financování zeleně formou dotací bylo podrobně popsáno v květnovém čísle časopisu Moderní obec, takže krátké shrnutí:

Bude-li obec žádat o dotaci, je třeba si nejprve položit otázky, které pomohou při přípravě projektového záměru:

Co potřebuji uskutečněním projektového záměru změnit? (Definuji tak cíl a výstup projektu.)

Kdy a v jakém časovém horizontu chci záměr provést? (Fáze přípravná. fáze realizační, fáze udržitelnosti)

Kolik peněz budu na realizaci daného projektového záměru potřebovat? (Finanční rozvaha) Prvním krokem je dobrá projektová příprava a zvážení finančních možností žadatele. Většinu opatření je totiž nutné předfinancovat z vlastních zdrojů a teprve až po realizaci dochází k proplacení vynaložených prostředků. Druhým krokem je důsledné prostudování podmínek, za nichž lze žádat o příslušnou dotaci - tedy zda obec může být oprávněným žadatelem, může-li doložit všechny požadované přílohy a dokumenty potřebné k podání žádosti o dotaci. Pokud si na tyto základní otázky odpoví kladně, může přistoupit k vypracování projektové žádosti. Žádost o dotaci si buď obec zvládne vypracovat sama, event. za pomoci místních akčních skupin (MAS), případně za pomoci jiných agentur.

Zadává-li obec zpracování dotačního projektu, ať už MAS či jiné agentuře nebo firmě, která se těmito službami zabývá, měla by si v prvé řadě zase prověřit, zda mají specialistu na požadované práce a dát opět na doporučení a dobré zkušenosti ostatních starostů.

Přehled dotačních programů, s jejichž pomocí lze žádat o obnovu zeleně v obci, včetně odkazů na weby, kde najdete aktuální informace:

Operační program životní prostředí Prioritní osa 6: Zlepšování stavu přírody a krajiny:

Oblast podpory 6.3: Obnova krajinných struktur

Oblast podpory 6.5: Podpora regenerace urbanizované krajiny

Aktuální výzvy naleznete na stránkách Ministerstva životního prostředí - www.opzp.cz.

Program rozvoje venkova

Osa III. Opatření III. 2.1.1: Obnova a rozvoj vesnic

Opatření III. 2.1: Občanské vybavení a služby

Osa IV. Leader: Opatření III. 2.1.1: Obnova a rozvoj vesnic

Opatření III. 2.1: Občanské vybavení a služby

Aktuální informace najdete na stránkách Ministerstva zemědělství prostřednictvím Státního zemědělského intervenčního fondu /SZIF/- www.szif.cz.

Nejbližší místní akční skupinu(MAS) si každý zájemce může vyhledat na www.nsmascr.cz.

Krajská dotační schémata

Také jednotlivé kraje mají svá vlastní dotační schémata. V každém kraji je aktivní Program obnovy venkova či obdobné dotační programy. Každý zájemce o dotaci by měl sledovat vyhlašování příslušných krajských programů na webových stránkách příslušného krajského úřadu, popřípadě se dotázat na odboru regionálního rozvoje a odboru životního prostředí atd., jaké programy či oblasti podpory a v jakém období budou krajem vyhlášeny.

Regionální operační programy (aktuálně na www.strukturalni-fondy.cz).

U těchto programů je zeleň pouze doprovodnou aktivitou, nikoliv samostatnou prioritní osou. Takže péče o zeleň může být využita jenom jako doplňující činnost v rámci projektu, například dopravní infrastruktury, infrastruktury pro cestovní ruch - a snad v největší míře v rámci opatření Rozvoj měst či obcí (revitalizace center atd.).

Obce se kromě toho mohou zapojit do soutěží, které pořádají různé svazy či nadace, jejichž snahou je zapojit do péče o zeleň v obcích co nejširší veřejnost. Vítěz každé takové soutěže obvykle obdrží slušný finanční obnos na realizaci zeleně v obci, na ošetření významného stromu apod. Je to například soutěž Vesnice roku, Strom roku, Město stromů atd. (více na www.vesniceroku.cz; www.nadacepartnerstvi.cz aj.).

VÝSADBY S VEŘEJNOSTÍ

Pokud bychom chtěli do výsadeb v obci zapojit veřejnost - při výsadbách se vždy vyplatí přítomnost odborníka, nejlépe zahradníka a výsadby provádět pod jeho vedením.

JAK VYBRAT KVALITNÍ DODAVATELSKOU FIRMU? NA CO SI DÁT POZOR? MUSÍME VYBÍRAT JEN PODLE NEJNIŽŠÍ CENY? JAK KONTROLOVAT JEJÍ PRÁCI?

Současný zákon o veřejných zakázkách nabízí jen dvě hodnoticí kritéria, kterými jsou ekonomická výhodnost nabídky či nejnižší nabídková cena. První možnost sice zadavateli umožňuje vybírat kromě ceny i podle tzv. dílčích kritérií, jimiž mj. jsou: kvalita, technická úroveň nabízeného plnění atd. Aby uchazeč o zakázku neuváděl v nabídce nepřiměřené údaje (třeba záruku 99 let), ve většině případů zadavatel ke kritériím stanoví limity, k nimž se každý žadatel bez problémů zaváže. V závěru je vše zase jen o ceně. Z vlastní zkušenosti můžeme potvrdit, že většina zadavatelů veřejných zakázek jde tou nejjednodušší cestou a jako jediné hodnoticí kritérium uvede rovnou nejnižší nabídkovou cenu.

Vítězem se pak stává uchazeč s nejnižší nabídkovou cenou, který však leckdy bývá také méně kvalitní. Následné úpravy, opravy a vícepráce v konečném důsledku dílo prodražují a prodlužují termín dokončení. Realizace takto podhodnocené nabídky končí buď tím, že na ní firma prodělá, nebo v horším případě firma dílo vůbec nedokončí či tak provede nekvalitně. Jak tomu zabránit?

Nejjednodušší je vybrat renomovanou realizační firmu, která přistupuje ke svým závazkům poctivě a zodpovědně. To znamená, že při výběru dodavatele kromě ceny zohledňujeme i jeho historii, reference a zkušenosti s obdobnými stavbami, odbornost, technické vybavení firmy včetně certifikátů řízení jakosti ISO 9001 a 14001 atd. Odborné zahradnické firmy sdružuje Svaz pro zakládání a údržbu zeleně (více na www.szuz.cz). Kvalitní zahradnickou firmu si stejně jako u výběru jiných řemeslníků či dodavatelů prověřte nejen podle písemných doporučení a referencí, ale rovněž dejte na osobní a ústní reference a zkušenosti ostatních starostů, případně si ověřte kvalitu zahradnické firmy i u zaměstnanců správy zeleně na odborech životního prostředí, stavebních úřadech apod. Velmi účinné bývá kontaktovat zadavatele referenčních akcí každého zájemce o zakázku.

Představme si však situaci, že uchazeč splní kritéria výběrového řízení, předloží nabídku s nejnižší cenou (ale ne extrémně nízkou, což by mohl být důvod k vyřazení), ovšem ústní reference nejsou dobré a je veřejným tajemstvím, že v poslední době jsou s touto firmou potíže.

Co dělat? Jak takovou firmu vyřadit ze soutěže? Zrušit výběrové řízení? V praxi to většinou dopadne tak, že zadavatel s takovou firmou nakonec smlouvu o dílo uzavře. Pak však musí hledat způsoby, jak pohlídat kvalitu práce a plnění termínů, aby nepřišel o finanční dotaci. Poprali jsme se s výběrovým řízením a dodavatelskou firmu máme vybranou. Jedním z velmi účinných opatření, jak snížit riziko nedodržení termínu nebo nekvalitní práce firmy, je zajištění autorského dozoru projektanta nebo technického dozoru stavby. Pomůže nám pohlídat dílčí termíny stavby, kontroluje kvalitu prováděných prací, pomůže při koordinaci ostatních profesí na zakázce. Vložené finanční prostředky se jistě vyplatí.

Dalším nástrojem, jak zajistit kvalitu realizovaných výsadeb, je zakomponovat do smlouvy o dílo povinnost zhotovitele postupovat zejména podle norem ČSN 83 9021 Rostliny a jejich výsadba; ČSN 83 9031 Trávníky a jejich zakládání; ČSN 83 9051 Rozvojová a udržovací péče o vegetační plochy, které stanovují požadavky na kvalitu rostlinného materiálu, technologie při výsadbě, povýsadbovou péči apod., podle konkrétního případu. Jsou-li normy součástí smlouvy o dílo, stávají se pro zhotovitele závaznými. Je-li však požadavek na práce podle uvedených norem zakotven v jiném dokumentu, např. v technické zprávě projektu, jde pouze o doporučení. Navíc je vhodné pravidelně, například jednou týdně, svolávat kontrolní den, na němž se pojmenují a zapíší veškeré problémy průběhu realizace a požadavky zadavatele. Teprve po odstranění případných problémů zadavatel (obec) uvolní finanční prostředky vázané pozastávkou.

DÍLO BYLO ŘÁDNĚ DOKONČENO A PŘEDÁNO BEZ VAD A NEDODĚLKŮ. TÍM VŠAK PRÁCE NA ZAKÁZCE NEKONČÍ. KDO ZAJISTÍ PRAVIDELNOU ÚDRŽBU VÝSADEB?

Může se zdát, že vše je v pořádku dokončeno, předáno, že akce pro obě strany skončila. Opak je však pravdou.

Pro realizační firmu, tedy dodavatele zakázky, začíná běžet záruční lhůta, pro správce zeleně - v tomto případě pro obec, vyvstává nutnost přikročit k pravidelné péči o vysazenou zeleň. Pozor, investoři si mnohdy pletou záruční dobu s pravidelnou péčí o výsadby a vyžadují zdarma provádět práce, které s realizací ani zárukou již nemají nic společného. Takový nadstandard si žádná zahradnická firma dnes nemůže dovolit.

Bude-li si péči a údržbu o nově vysazené dřeviny obec zajišťovat sama, doporučujeme, aby si nechala od dodavatelské firmy zpracovat návod na údržbu (pokud nebyl součástí projektu). Další a efektivnější možností je uzavřít smlouvu na údržbu s firmou, jež výsadby provedla. Je to nejlepší způsob s ohledem na případné pozdější reklamace apod. Obecně totiž platí, že reklamace jakéhokoliv výrobku či služby není možná, pokud se nepostupovalo podle návodu. Uhyne-li rostlinný materiál, už se následně těžko dokazuje, zda závada byla způsobena už při pěstování v okrasné školce, během výsadby či až v důsledku následné péče po výsadbě.

Ale ať už péči a údržbu zajišťuje kdokoliv, je třeba mít na paměti, že jde o živý materiál, který v prvních 3-5 letech vyžaduje nejlepší odbornou péči. Kvalitní údržbou v prvních letech po výsadbě ušetříme až dvě třetiny finančních prostředků, které bychom jinak při zanedbání péče museli do obnovy zeleně znovu investovat.

A víte, jak se ještě pozná kvalitní zahradnická firma? K akcím, které uskutečnila i před desítkou let, se neustále vrací. Záleží jí na tom, jak tyto její dávné výsadby vypadají i nyní. Není-li něco v pořádku, nezdráhá se starostovi zavolat a zdarma doporučí řešení. Výměnu dřevin v záruční době provede bez průtahů a problémů.

ZÁVĚREM

Přiměl-li vás tento text k zamyšlení nad stavem zeleně ve vaší obci, je dobře. Jestliže vás inspiroval k aktivním činům, pak nebyl psán nadarmo a my se budeme těšit, že přinejmenším zase jedna další obec bude krásnější, zelenější a zdravější. (A rádi vám s tím pomůžeme.)


JAROMÍR OPRAVIL
DANA RYGAROVÁ
ZAHRADA Olomouc s. r. o.

Připraveno ve spolupráci s firmou Gabriel s. r. o.; Vyhlídky o. s.

Komentáře k článku. Co si myslí ostatní?

Další články
Podněty ZmapujTo
Mohlo by vás také zajímat
Naši partneři
Složky životního prostředí