zpravodajství životního prostředí již od roku 1999

Kalendář lesních prací

01.10.2011
Les
Kalendář lesních prací

Lesnický rok krok za krokem...

I. - LEDEN:
O pokračuje vyhledávání a odstraňování kůrovcových stromů a rovněž stromů silně poškozených houbovými patogeny
O odstraňují se vývraty a zlomy
O pálí se klest (zejména na lokalitách ohrožených lýkožrouty)
O kontroluje se stav oplocenek a přezimovacích obůrek, podle potřeby se přikrmuje zvěř
O kontroluje se stav rodenticidů v jedových staničkách (ve výsadbách ohrožených drobnými hlodavci)
O začíná příprava na budoucí sezónu (inventarizace zásob přípravků a prostředků na ochranu lesa, objednávky nových atd.)
O sumarizují se údaje o výskytu lesních škodlivých činitelů a jimi způsobených ztrát
II. - ÚNOR:
O pokračuje vyhledávání a asanace kůrovcových stromů
O zpracovávají se případné polomy a vývraty
O dle místních podmínek se může pálit klest
O v borových porostech se připravují lapáky na lýkohuba sosnového
O připravuje se ochrana proti dřevokazu čárkovanému - lapače, průběžný odvoz dřeva ze skládek
O kontrolují se jedové staničky, příp. se doplňuje rodenticid
O příprava na další sezónu v ochraně lesa - údržba techniky, ochranné pomůcky, objednávání obranných prostředků apod.
III. - BŘEZEN:
O zpracovává se větrná a sněhová kalamita ze zimního období
O pokračuje se ve vyhledávání a asanaci kůrovcových stromů
O ve smrkových porostech se připravují lapáky 1. série
O zahajuje se kontrola borových lapáků (lýkohubi)
O průběžně se provádí ošetření po mechanickém poškození zimními těžbami a ohryzem zvěří
O v kulturách probíhá aplikace herbicidních přípravků určených k použití před rašením
O pokračuje ochrana proti drobným hlodavcům ve školkách a kulturách
O při vyzvedávání borovic ve školkách se provádí přetřídění sazenic napadených sypavkou borovou
O dokončují se práce na přípravě a údržbě přístrojového vybavení
IV. - DUBEN:
O zpracovává se větrná a sněhová kalamita ze zimního období
O vyhledávají se, vyznačují a asanují nově napadené kůrovcové stromy a stromy odumírající či odumřelé z jiných příčin
O ve smrkových porostech se instalují feromonové lapače na lýkožrouta smrkového, l. lesklého, popř. l. severského
O ve vyšších polohách se připravují či dokončují lapáky 1. série
O v borových porostech se kontrolují lapáky na lýkohuby a začíná se s jejich asanací, kladou se lapáky na lýkožrouta vrcholkového
O zjišťují se škody způsobené zvěří na lesních porostech
O zjišťují se škody způsobené drobnými hlodavci (hraboši v kulturách)
O probíhá ošetřování kultur proti buřeni
O provádí se dezinfekce substrátů před výsevem do fóliovníků
O ošetřují se poranění dřevin vzniklá při těžebních pracích a ohryzem zvěří
V. - KVĚTEN:
O v jehličnatých porostech se intenzívně vyhledávají, vyznačují a asanují napadené stromy
O zahajuje se kontrola smrkových lapáků a koncem měsíce i jejich asanace
O probíhají odběry brouků z lapačů navnazených na lýkožrouta smrkového, l. lesklého a l. severského
O kontrolují se a asanují borové lapáky (podle doby výskytu jednotlivých druhů kůrovců)
O probíhá kontrola výskytu klikoroha borového a případně i kurativní ošetření
O probíhá kontrola výskytu listožravých škůdců (v případě nutnosti i ošetření porostu)
O v kulturách se dokončuje ošetření proti buřeni (před rašením dřevin)
O pokračuje ochrana proti hlodavcům v kulturách a lesních školkách
O zjišťuje se poškození zvěří vzniklé v zimním období
O ošetřují se výsadby repelenty proti letnímu okusu zvěře
O v lesních školkách se sleduje zdravotní stav semenáčků a sazenic, provádí se ochrana proti houbovým chorobám, dokončuje se kontrola výskytu sypavek
VI. - ČERVEN:
O v jehličnatých porostech se intenzivně vyhledávají a asanují stromy napadené kůrovci z 1. rojení
O provádí se asanace smrkových lapáků a podle stupně napadení se připravují lapáky další série
O pokračují odběry brouků z feromonových lapačů navnaděných na lýkožrouta smrkového, l. lesklého a l. severského
O asanují se borové lapáky
O ve výsadbách pokračuje kontrola klikoroha borového, případně se provádí kurativní ošetření
O probíhá kontrola výskytu defoliátorů, např. ploskohřbetek na smrku či bekyně mnišky, vyhodnocují se případné obranné zásahy
O aplikují se opatření proti letnímu okusu zvěří
O v případě silného výskytu plísně šedé je třeba přistoupit k ošetření fungicidními přípravky
O sleduje se zdravotní stav vzcházejících síjí, v případě potřeby se uplatňuje chemické ošetření
O celoplošné ošetření proti jednoděložným plevelům se provádí do dvou pravých listů, jinak se může ošetřovat již všechna ostatní buřeň herbicidy s kryty, ke konci měsíce se začíná s vyžínáním
VII. - ČERVENEC:
O v jehličnatých porostech pokračuje vyhledávání a asanace stromů napadených kůrovci
O dokončuje se příprava smrkových lapáků 2. série, probíhá jejich kontrola a asanace
O pravidelně se kontrolují feromonové lapače, doplňují se odparníky pro letní rojení
O probíhá kontrola rojení bekyně mnišky a smrkové formy obaleče modřínového
O probíhá kontrola výskytu klikoroha borového a v případě potřeby i kurativní ošetření
O dle potřeby se provádí opravy a údržba oplocenek a dalších ochranných opatření proti zvěři
O provádějí se zásahy proti sypavce borové
O dle potřeby se provádí hubení invazních dřevin a nežádoucí vegetace, především ostružiník
VIII. - SRPEN:
O v jehličnatých porostech pokračuje vyhledávání a asanace stromů napadených kůrovci a dalšími druhy podkorního hmyzu
O probíhá kontrola a asanace smrkových lapáků 2. série a kontrola feromonových lapačů
O probíhá kontrola rojení bekyně mnišky a smrkové formy obaleče modřínového
O pokračuje kontrola výskytu klikoroha borového a případné kurativní ošetření
O v ohrožených lokalitách se zahajuje kontrola výskytu ponrav chroustů
O pokračuje se v chemické obraně proti padlí na dubech a javorech
O dokončuje se chemická obrana proti sypavkám na borovici (do poloviny měsíce)
O v případě potřeby se provádí chemická příprava ploch pro podzimní či jarní zalesňování
O pokračuje preventivní ochrana stromů před poškozováním zvěří (nátěry, oplocováním apod.)
IX. - ZÁŘÍ:
O vyhledávají se a zpracovávají kůrovcové stromy
O dokončuje se asanace lapáků a kontrola feromonových lapačů
O v případě nových žírů klikoroha se provádí kurativní postřik
O aplikují se repelenty proti ohryzu a zimnímu okusu zvěří
O kontroluje se výskyt václavky, kořenovníku a dalších dřevokazných hub podle plodnic
O provádí se ošetření herbicidy proti zvlášť odolným druhům plevelů a výmladkům
O koncem měsíce lze provést celoplošné ošetření herbicidy (po zkontrolování vyzrálosti letorostů)
X. - ŘÍJEN:
O pokračuje vyhledávání a zpracování kůrovcových stromů, příp. stromů odumírajících vlivem houbových patogenů
O provádí se preventivní ochrana proti škodám zvěří (nátěry, oprava a stavba oplocenek)
O probíhá kladení nástrah proti drobným hlodavcům ve školkách a kulturách
O probíhá kontrola housenic ploskohřbetky smrkové
O při těžbě a soustřeďování pokračuje ošetřování poškozených kořenových náběhů a bází kmenů
XI. - LISTOPAD:
O pokračuje se ve vyhledávání a asanaci kůrovcových stromů, pálí se klest, zpracovávají se polomy
O kontroluje se početnost píďalek na dubech
O pokračuje kontrola početnosti ploskohřbetek a hodnocení rozsahu a intenzity žíru smrkových pilatek
O ošetřuje se poranění na dřevinách vzniklé při těžbě a následném soustřeďování
O pokračuje se v ochraně mladých porostů proti zimnímu okusu a ohryzu zvěří
O v ohrožených lokalitách se kladou návnady proti hlodavcům
XII. - PROSINEC:
O pokračuje se ve vyhledávání a asanaci kůrovcových stromů a stromů silně poškozených houbovými patogeny
O zpracovávají se případné polomy
O probíhají opatření za účelem omezení škod zvěří (aplikace repelentů, opravy oplocenek, přikrmování, využívání přezimovacích obůrek, plnění plánu lovu)
O probíhá kontrola jedových staniček, podle potřeby se doplňují rodenticidy
O připravuje se sumarizace výskytu škodlivých činitelů a jimi působených ztrát
O uskutečňuje se příprava materiálního zabezpečení na další období

ZDROJ: www.vulhm.cz
Komentáře k článku. Co si myslí ostatní?

Další články
Chystané akce
25
11. 2020
25.11.2020 - Seminář, školení
hotel Olympik, sál Olymp, Praha
Podněty ZmapujTo
Mohlo by vás také zajímat
Naši partneři
Složky životního prostředí