zpravodajství životního prostředí již od roku 1999

Ideální sběrný dvůr: Funguje také ve vaší obci?

15.12.2011
Odpady
Urbánní ekologie
Ideální sběrný dvůr: Funguje také ve vaší obci?

Jak by měl být členěn a jakou technikou vybaven sběrný dvůr obce, která jeho vybudování a provoz chápe jako významnou službu pro své občany? Důležitá je i pozornost komfortu lidí, kteří do areálu přivážejí odpad, a usnadnění práce obsluhy.

Města a obce zřizují sběrné dvory proto, aby se v nich přijímaly a shromažďovaly odpady, které je zakázáno odkládat do nádob na směsný odpad, tedy tzv. nebezpečný odpad, vysloužilé elektrospotřebiče či objemný odpad. Konkrétně jde o odpady kategorií N (nebezpečný odpad) a O (ostatní odpad), které do sběrných dvorů přivážejí především obyvatelé obce. Aby dvůr zcela splňoval svoji funkci a motivoval občany k odkládání odpadů, musí splňovat určité požadavky a náležitosti.

Pojďme si tedy takový ideální sběrný dvůr představit.

SBĚRNÉ NÁDOBY, KONTEJNERY, PLASTOVÉ SUDY...

Provozovatel sběrného dvora může přijímat do svého zařízení pouze schválené druhy odpadů. Podle zákona o odpadech je povinnost odpady shromažďovat odděleně, a to v nádobách tomu určených. Ty musí být v takovém technickém stavu, aby nedošlo k úniku odpadů a nebezpečných látek či ke smíchání odpadů.

Odpad kategorie O se shromažďuje ve sběrných nádobách či kontejnerech, přičemž každý takový prostředek obsahuje název druhu odpadu, pro nějž je určen.

Pokud jde o nebezpečný odpad, je nutné shromažďovat jeho jednotlivé druhy ve speciálních nádobách nebo plastových sudech, nejlépe v samostatném uzamykatelném a zastřešeném prostoru, aby se zamezilo působení povětrnostních vlivů. Samozřejmostí je, že jednotlivé nádoby na nebezpečný odpad znemožní únik nebezpečných látek a jsou opatřeny identifikačními listy nebezpečného odpadu.

NEPROPUSTNÉ MANIPULAČNÍ PLOCHY I BEZODTOKOVÉ JÍMKY

Objekt pro shromažďování nebezpečných složek komunálního odpadu je zděná, samostatně uzamykatelná stavba upravená pro stání kontejnerů na shromáždění odpadů. Podlaha je betonová, vyspádovaná do bezodtokové jímky a stěny jsou opatřeny nepropustným nátěrem.

Součástí areálu je i budova pro shromažďování elektroodpadů a vyřazeného elektrozařízení, rovněž samostatně uzamykatelná se zpevněnou, betonovou podlahou.

Kontejnery na ostatní odpad jsou umístěny venku na zpevněné manipulační ploše. Její vlastnosti jsou důležité nejen pro umožnění bezproblémového příjezdu a odjezdu vozidel přivážejících a odvážejících odpad, ale i proti případnému úniku látek do půdy. Proto je manipulační plocha zhotovena z nepropustného materiálu, například betonu či asfaltu s možností živičného nástřiku, a vyspádovaná do jímky.

Při vjezdu do sběrného dvora je umístěna cedule s uvedením jména/názvu provozovatele, otevírací doby a seznamu odpadů, které mohou být do zařízení příjímané.

Vjezd do dvora je řešen uzamykatelnými vraty, za nimiž je umístěna vrátnice s automatickou závorou. Každý návštěvník před závorou zastaví a předloží tam své doklady obsluze SD, která si rovněž zkontroluje registrační značku vozidla i přivážený obsah. Pokud je vše v pořádku, obsluha vpustí otevřením závory automobil do areálu. Napřed však musí být dovezený odpad zvážen na autováze či technické váze umístěné hned za vjezdem do areálu, přičemž obsluha dvora poradí a případně i pomůže s uložením dovezeného odpadu a zároveň dohlédne na to, aby veškerý odpad byl správně uložen.

Na vrátnici sběrného dvora je umístěn jeho provozní řád, provozní deník a mimo jiné rovněž lékárnička první pomoci.

ŘÁDNÉ ZABEZPEČENÍ DVORA PROTI NENECHAVCŮM

Důležitým faktorem je i zamezení vniknutí cizích osob do areálu mimo otevírací dobu a odcizení shromažďovaného odpadu. Ideálním řešením je betonová stěna vysoká přibližně tři metry po celém obvodu sběrného dvora s uzamykatelnými vraty. Betonová zeď obsahuje grafické nákresy s tematikou třídění a informační cedule, proč je důležité odpad do sběrného dvora vozit.

Ve větším městě je sběrný dvůr vybaven kamerovým systémem a automatickým alarmem, který se při případném vniknutí nepovolané osoby nespustí, nýbrž přivolá Policii ČR, případně městskou policii. Samozřejmostí je také dobré osvětlení umístěné po celém obvodu areálu v dostatečné četnosti a síle.

RACIONÁLNÍ ROZČLENĚNÍ AREÁLU

Ve sběrném dvoře má návštěvník vše vhodně po ruce. Areál dvora je rozdělen na dvě poloviny. V jedné polovině, při příjezdu po pravé straně, se nacházejí zastřešené budovy pro odkládání elektrozařízení a nebezpečného odpadu a odkládací zpevněná plocha na pneumatiky. Drobná elektrozařízení se odkládají do klecí, velké spotřebiče jsou umístěny na zpevněné podlaze. Nebezpečný odpad je uložen v označených plastových sudech.

Ve druhé polovině na levé straně na zpevněné ploše jsou rozmístěny kontejnery na jednotlivé vytříděné druhy odpadu. Jsou to zejména sklolaminátové kontejnery s dolním výsypem zvlášť na sklo barevné a zvlášť na sklo bílé, plastové kontejnery na plasty, fólie a igelity a kontejnery na papír o objemech 1100 l, plastové kontejnery pro nápojové kartony o objemu 240 l či kovové kontejnery pro textil o objemu 2 m3. Dále jsou tam velkoobjemové kovové kontejnery o objemu 10 m3 pro objemný odpad, kartony, dřevo, kovy, plechovky, porcelán, zeleň a další biologicky rozložitelné odpady a rovněž kontejnery o objemu 3 m3 pro stavební odpad.

U kontejnerů o objemu 10m3 je postavena nájezdová rampa pro snazší uložení odpadů. Na každém kontejneru jsou umístěny informační cedule, co se s daným odpadem děje dále.

TECHNIKA, KTERÁ JE NEZBYTNÁ

Na sběrném dvoře kontejnery stojí po obvodu vedle sebe nebo jsou umístěny do malého půlkruhu. Toto řešení je dobré nejen pro občany, kteří se pak v areálu lépe orientují, ale především pro následný vývoz kontejnerů, neboť díky tomuto uspořádání se zvětší prostor pro manipulační techniku.

Technikou sloužící k zabezpečení bezproblémového chodu sběrného dvora se rozumějí hlavně automobily určené k nakládání a odvážení naplněných kontejnerů, ruční vozík na těžká břemena, paletový vozík, pojízdné klece, štěpkovač či kompaktní lisovací jednotka.

Jakmile občan vjede do sběrného dvora, absolvuje jednosměrné kolečko po vyznačené trase a jednotlivé druhy odpadů postupně ukládá do určených míst nebo nádob. Poté opouští areál stejnými příjezdovými vraty, jimiž do něho vstoupil.

Sběrný dvůr působí příjemně a už svým vzezřením dává občanům najevo, že byl vybudován kvůli nim a že především jim poskytuje své služby. Vždy tam naleznete milou a ochotnou obsluhu, volné plochy jsou osázeny zelení a podle vzoru ze zahraničí tam funguje rovněž prodej odevzdaných funkčních a v mnohém případě i historicky cenných částí nábytku, sběratelských kousků, knih či sportovních potřeb, které za symbolickou cenu ještě poslouží.


VENDULA TALKNEROVÁ
odpadový hospodář Komwag, podnik čistoty a údržby města, a. s.

Komentáře k článku. Co si myslí ostatní?

Další články
Podněty ZmapujTo
Mohlo by vás také zajímat
Naši partneři
Složky životního prostředí