zpravodajství životního prostředí již od roku 1999

Projekt CERREC: Skládka nemusí být osudem všem starým věcem

13.02.2012
Odpady
Projekt CERREC: Skládka nemusí být osudem všem starým věcem

V České republice se nyní 83 procent odpadů skládkuje. Některé elektronické, textilní a sportovní produkty či třeba nábytek však nemusí skončit na skládce a lze je opětovně použít. Od toho je tu od dubna 2011 mezinárodní projekt CERREC.

Skládkování znamená přesun problému odpadů na příští generace. Projekt CERREC tomu chce zamezit. Jeho cílem je napomoci snižovat množství odpadu a přispět k udržitelnému využívání přírodních zdrojů. Přidanou hodnotou je prodloužení životních cyklů produktů a vytvoření pracovních pozic.

>>Prostřednictvím projektu chceme dosáhnout šetrnějšího zacházení se spotřebními předměty a změnit konzumní uvažování moderní společnosti,<< říká vedoucí sekce mezinárodních vztahů Českého sdružení pro biomasu - CZ Biom Petr Tluka. >>V minulosti bývalo pravidlem, že zakoupené spotřební věci byly opečovávány a opravovány až do doby, kdy už nebylo možné zajistit jejich původní funkci. Současná společnost se naproti tomu neustále dere za novými výrobky, čímž vzniká obrovské množství nevyužitých přístrojů a jiných zařízení, které sice nejsou nejmodernější, ale jsou buď plně funkční, nebo potřebují pouze minimální opravu,<< dodává Petr Tluka.

V ZÁPADNÍ EVROPĚ POPTÁVKA EXISTUJE, NE VŽDY JE NAPLNĚNA

Dosud záleželo hlavně na spotřebiteli, koupí-li si opravitelný produkt s dlouhou životností, či zvolí-li laciný, většinou nekvalitní >>odpadový<< produkt, tedy produkt, který nemotivuje ani spotřebitele, ani výrobce, aby jakkoliv investovali do jeho životnosti. Opětovné používání výrobků tak fungovalo jen v malých skupinách lidí, kteří tak činili s ohledem na finanční stránku věci nebo z ekologického povědomí a spíše jen vyplňovali mezeru na trhu.

V západní Evropě poptávka, často nenaplněná, po opětovně použitelných produktech existuje. Většinou však bývají zničeny s ostatním odpadem místo toho, aby se roztřídily a znovu nabídly k dalšímu využití. Potenciál tohoto segmentu se odhaduje na 3 až 10 % z celkového množství odpadu.

Ani směrnice o odpadu z elektrických a elektronických zařízení (směrnice Evropské unie o WEEE) nedokázala změnit zažitý přístup. Zejména proto, že podmínky pro opětovné použití nebyly pro členské státy dostatečně motivující.

Díky rámcové směrnici o odpadech (Směrnice EP a Rady č. 2008/98/ES) jsou nyní úřady povinny i motivovány zavést opětovné použití odpadů. Směrnice specifikuje rovněž způsob, jak zlepšení dosáhnout - pomocí >>akreditovaných center a sítí pro opravy a opětovné použití<<. Každá členská země EU si však může vytvořit svou individuální politiku pro opětovné používání odpadů. To by mohlo vést k nerovnováze na trhu, regionálním rozdílnostem a legislativní nejistotě s ohledem na přeshraniční trh s odpady a opětovně použitelnými produkty, ale třeba i k opakování stejných chyb. Přesně tomu chce CERREC zabránit pomocí mezinárodní kooperace zúčastněných subjektů.

NALEZENÍ KLÍČOVÝCH SUBJEKTŮ

Projekt CERREC chce z opětovného využívání odpadů vytvořit zcela běžnou věc: Použité věci se automaticky nevyhodí do koše a nezničí, ale opraví a nabídnou dalším lidem. Experti CERREC shrnuli cíle projektu do Pěti kroků k úspěchu (viz box). >>Jde o to informovat o možnosti dalšího použití těchto předmětů. Zároveň je třeba pomoci vytvořit centra, kde bude možné poškozené předměty opravit a vrátit je ve funkčním stavu na trh. Tím se sníží množství odpadů a zároveň lidé s nižšími příjmy dostanou šanci pořídit si levněji funkční vybavení pro své domácnosti,<< shrnuje Petr Tluka.

Projekt bude mít několik fází. První zahrne hlavně přípravu, kdy se bude vytvářet síť národních i nadnárodních zainteresovaných subjektů, jež budou sdílet své znalosti a pomohou projekt uvést do chodu. Přitom bude podstatná hlavně identifikace klíčových subjektů v rámci České republiky, jichž se problematika nakládání s odpady jakkoliv týká. Půjde např. o soukromé společnosti, asociace, různá odvětví státní správy či vzdělávací organizace. Už brzy by měla být založena pracovní skupina, která se této problematice začne aktivně věnovat. Budou definovány národní rámcové podmínky pro zavedení akreditovaných center a sítí pro opravy a opětovné použití, vymezeny relevantní zdroje odpadů, osvědčené postupy, koncepce služeb i mezery na trhu. Součástí projektu budou i akreditační postupy a standardy kvality, jež by měly zaručit plnohodnotný návrat odpadních produktů do kategorie zboží.

Projekt by měl přispět také ke sdílení zkušeností, know-how a příkladů dobré praxe, k čemu bude pomáhat tzv. platforma pro mezinárodní spolupráci.

DOBRÝ PŘÍKLAD Z NĚMECKA

Tam se lze už teď inspirovat fungující sítí subjektů, které se tomuto byznysu věnují. Např. tam fungují firmy, které komerčně nabízejí vyklizení půd nebo sklepů. Materiál pak roztřídí na nepoužitelný odpad a na ten, který ještě může sloužit svému účelu. Ve svých dílnách jej očistí, opraví, či zrenovují tak, aby byl opět použitelný. Pak jej dále distribuují. Může to být třeba restaurovaný nábytek, ale i běžné spotřební zboží, které tím pro spotřebitele opět získává určitou záruku kvality a životnosti.


3-10
Na takový procentuální podíl v celkovém množství skládkovaného odpadu v západní Evropě se odhaduje potenciál předmětů, které lze ještě opravit a opětovně používat.


Co je projekt CERREC

Jde o tříapůlroční projekt podpořený v rámci programu Central Europe a spolufinancovaný Evropským fondem regionálního rozvoje. Sdružuje devět partnerů a dalších devět přidružených partnerů ze sedmi evropských zemí (Rakousko, Německo, Česko, Maďarsko, Itálie, Polsko a Slovensko).

Vedoucím partnerem projektu je Municipal Waste Management Association Mid-Tyrol (ATM) z Rakouska. Českým zástupcem v projektu je České sdružení pro biomasu - CZ Biom. Jako přidružený partner se projektu účastní také hlavní město Praha.

Bližší informace o projektu můžete nalézt na webových stránkách www.cerrec.eu.


Pět kroků k úspěchu

1. Definování vnitrostátních rámcových podmínek pro zakládání center a sítí pro opravy a opětovné použití. 2. Zapojení klíčových subjektů odpadového hospodářství do projektu. 3. Vytvoření akreditačních postupů a standardů kvality pro tato centra. 4. Založení mezinárodní platformy pro výměnu know-how, ověřených postupů i znovupoužitelných produktů a zboží. 5. Příprava souboru nástrojů s pokyny, návody, strategiemi a úspěšnými příklady z praxe, které pomohou při profesionalizaci současných a chystaných regionálních center a sítí pro opravy a opětovné použití.

Komentáře k článku. Co si myslí ostatní?

Další články
Podněty ZmapujTo
Mohlo by vás také zajímat
Naši partneři
Složky životního prostředí