zpravodajství životního prostředí již od roku 1999

Milionové pokuty za nelegální terénní úpravy a rekultivace

28.02.2012
Odpady
Sanace, staré zátěže
Šlendryján
Milionové pokuty za nelegální terénní úpravy a rekultivace

Problematika nezákonného nakládání s odpady v zařízeních, která nejsou k těmto účelům určena, tvoří asi 1/3 množství ukládaných pokut ČIŽP...

Jedná se o typické porušování zákona na celém území České republiky. Častým jevem jsou terénní úpravy, které slouží jako zástěrka skutečného účelu, kterým je zbavování se odpadů např. zasypáním různých roklí či strží, ukládání nepovoleného odpadu v rámci rekultivace dobývacích prostor. Především se jedná o uložení stavebního nebo demoličního odpadu a přebytečné výkopové zeminy, bohužel velmi často obsahují i nebezpečné složky, např. ropné látky, těžké kovy, azbest, baterie. Tyto látky pak mohou kontaminovat povrchové a podzemní vody a působit toxicky na organismy.

Jedním z významných případů, které inspekce v poslední době v této souvislosti řešila, je i nezákonné počínání firmy KOHOUT invest v.o.s. z Hranic na Moravě. Od roku 2007 měla společnost provádět, podle schváleného projektu, terénní úpravy vojenského výcvikového sportoviště Závrbek u Lipníka nad Bečvou. Revitalizace uvedeného sportoviště měla spočívat v odstranění náletových dřevin, křovin a porostů . Po odstranění ornice měla společnost odtěžit 60 cm štěrkovou vrstvu. Do takto připraveného území měly být naváženy odpadní výkopové zeminy a místy i stavební odpady v souladu s povolením KÚ Olomouckého kraje a celý terén měl být srovnán do původní výšky a zatravněn.

Na základě kontroly však inspekce zjistila, že firma z části odtěžila štěrkopísky i pod hladinou podzemní vody, mnohdy až do hloubky 5 metrů pod úrovní terénu. Navíc se tyto pozemky nacházejí v ochranném pásmu vodního zdroje Závrbek. " Těžba štěrkopísku zasáhla i do příbřežního 50 metrového ochranného pásu řeky Bečvy a tím došlo k narušení zóny, která chrání vodní zdroj Závrbek před povodní", říká ředitel ČIŽP v Olomouci Radek Pallós.

Na základě zjištěných skutečností zahájila ČIŽP správní řízení a uložila uvedené společnosti pokutu ve výši 4 500 000 Kč, která je v současné době pravomocná.

Firma KOHOUT invest v.o.s. není od inspekce sankcionována poprvé. V roce 2011 jí oblastní inspektorát ČIŽP v Olomouci uložil milionovou pokutu za nelegální nakládání s odpady při rekultivaci dobývacího prostoru, kam firma během pouhých 4 dnů navezla přes 12 tisíc tun odpadu a překryla zeminou. Tento případ v současné době řeší soud.

Prokazování podobných případů, které souvisí s nezákonným ukládáním odpadů v rámci terénních úprav nebo rekultivací dobývacích prostor, je často velmi obtížné a inspekce musí provést celou řadu výslechů svědků, aby mohla protiprávní činnost prokázat. Problém nastává v momentě, kdy se nepodaří zjistit původce těchto nelegálních činností nebo prokázat jeho odpovědnost. V takových situacích je důležitá účast veřejnosti, která může na základě osobního svědectví poskytnout nezbytné informace vedoucí k prokázání pachatele.

Nicméně, ne všechny terénní úpravy formou navážek či rekultivace jsou v rozporu se zákonem. Podmínkou legálnosti je ale použití nezávadného materiálu a dodržení všech zákonných ustanovení.

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------.

Příklady řešených případů ČIŽP

2008-2009 ČIŽP udělila ISTER, s.r.o. v roce 2008 pokutu ve výši 2 200 000 Kč, protože nakládala s odpady (navážela převážně stavební odpady) v dobývacím prostoru, který nebyl určen jako zařízení k nakládání s odpady. Společnost po uložení pokuty ve své nezákonné činnosti pokračovala a dále navážela odpady do dobývacího prostoru. Z tohoto důvodu ČIŽP provedla v dobývacím prostoru další kontrolní šetření, následně zahájila nové správní řízení a rozhodnutím uložila pokutu ve výši 4 400 000 Kč.

2010: Významné porušení zákona o odpadech řešil OI Hradec Králové. Společnosti STAKO s.r.o. byla uložená pokuta ve výši 300 000 Kč za nepovolené ukládání odpadů s příměsí odpadních bateríí. Do lokality Plachta byly v průběhu měsíce ledna a února 2009 navezeny odpady pocházející ze stavby realizované touto společností v množství 1 200 tun. Výše pokuty byla stanovena s ohledem na aktivní přístup společnosti, okamžité odvážení navezených odpadů a výsledky provedených analýz, které vyloučily všechny nebezpečné vlastnosti odpadu.

2011: Stejně tak OI Ústí n. Labem uložil společnosti Severočeské pískovny a štěrkovny s.r.o. pokutu ve výši 500 000 Kč za využívání odpadů bez potřebných povolení v prostoru probíhající rekultivace pískovny.

2011: Mezi významné případy řešené OI ČIŽP Brno uvádíme šetření společnosti Pískovna Žabžice, která navezla pro trvalé uložení do zařízení "rekultivace pískovny" na plochu cca 200 x cca 35 metrů a mocnosti cca 11 metrů stavební odpady s příměsí např: izolačních materiálů, PET lahví, textílií, dřeva, papíru, pytlů s komunálním odpadem apod. určené pro trvalé využití (uložení) odpadů., a dále nedokladovala kvalitu přijímaných odpadů, což bylo v rozporu s provozním řádem. Za tento delikt byla společnosti uložena pokuta ve výši 400 000 Kč a zároveň byly ze strany společnosti přijaty opatření vedoucí k nápravě.

2011: OI Brno také šetřila společnost MOSR spol.s.r.o., která v období tří let provozovala zařízení k využívání odpadů bez souhlasu příslušného správního úřadu na pozemcích, kde probíhala dříve terénní úprava a zároveň zde byla povolena "dočasná deponie" zeminy a kameniva. Společnosti byla uložena pokuta ve výší 400 000 Kč.

Závrbek.jpg

Závrbek u Lipníka Nad Bečvou

Záverbek 2.jpg

Závrbek u Lipníka nad Bečvou

Závrbek 3.jpg

Další případy na www.cizp.cz - Nejdůležitější rozhodnutí

Ivana Awwadová

mluvčí ČIŽP

Komentáře k článku. Co si myslí ostatní?

Další články
Chystané akce
BUREAU VERITAS CZECH REPUBLIC, spol. s r.o.
17
1. 2018
17-18.1.2018 - Seminář, školení
Praha
BUREAU VERITAS CZECH REPUBLIC, spol. s r.o.
7
2. 2018
7-8.2.2018 - Seminář, školení
Praha
BUREAU VERITAS CZECH REPUBLIC, spol. s r.o.
18
4. 2018
18-19.4.2018 - Seminář, školení
Praha
Podněty ZmapujTo
Mohlo by vás také zajímat
Naši partneři
Složky životního prostředí