zpravodajství životního prostředí již od roku 1999

Budovy budou povinně opatřeny průkazy energetické náročnosti

25.04.2012
Ekologické stavění, bydlení
Budovy budou povinně opatřeny průkazy energetické náročnosti

Budovy získají průkazy energetické náročnosti, které mají být analogií k energetickým štítkům u elektrospotřebičů. Údaje z energetických průkazů bude muset prodejce nebo pronajímatel zveřejnit již v informačních nebo propagačních materiálech na nemovitost.

Povinnost zpracovat průkaz energetické náročnosti budovy nebo její ucelené části pro prodeji nebo pronájmu a také při výstavbě nové budovy nebo větší rekonstrukci dokončené budovy je nevíce diskutovanou částí novely zákona o hospodaření energií. "Průkaz energetické náročnosti sleduje stejnou filozofii jako energetický štítek na prodávaných energetických spotřebičích v obchodech, třeba na pračce nebo ledničce. Zavádí totiž jednotné označení spotřeby energií budovy, které bude mít potenciální kupující nebo nájemce k dispozici při rozhodování, jakou budovu si pronajme nebo koupí. Na straně prodávajícího či pronajímatele se tím nepřímo vytváří tlak na provedení opatření, která povedou ke snížení energetické náročnosti budovy," řekl ve sněmovně předkladatel novely ministr průmyslu a obchodu Martin Kuba.

Nově je zaváděna povinnost zpracování průkazu v případě prodeje nebo pronájmu budovy nebo její ucelené části. Podle důvodové zprávy je v současné době tato povinnost vázána na výstavbu nové budovy nebo na větší změnu dokončené budovy s celkovou podlahovou plochou nad 1000 m2, která ovlivňuje její energetickou náročnost. To však nebylo v souladu s původní směrnicí 2002/91/ES o energetické náročnosti budov a nová směrnice vyžaduje striktně nevázat povinnost zpracování průkazu při prodeji nebo pronájmu budovy nebo její ucelené části na žádné další podmínky. V této souvislosti musejí být údaje uvedené v průkazu energetické náročnosti součástí jakýchkoli propagačních a informačních materiálů týkajících se prodeje nebo pronájmu dotčené budovy nebo její ucelené části.

Pokud je budova užívaná orgánem veřejné moci, musí mít průkaz energetické náročnosti nejpozději od 1. července 2013, pokud má celkovou energeticky vztažnou plochu větší než 500 m2, a od 1. července 2015 s celkovou energeticky vztažnou plochou větší než 250 m2. Průkaz musí být umístěn v budově podle zvláštního právního předpisu. Vzor a obsah průkazu, způsob jeho zpracování a umístění průkazu v budově stanoví prováděcí právní předpis.

U administrativních a bytových budov musí být energetický průkaz zajištěn

do 1. ledna 2015 u budov s celkovou energeticky vztažnou plochou větší než 1500 m2,

do 1. ledna 2017 u budov s celkovou energeticky vztažnou plochou větší než 1000 m2,

do 1. ledna 2019 u budov s celkovou energeticky vztažnou plochou menší než 1000 m2.

Další části se věnují povinnostem vlastníků zajistit průkaz při prodeji nebo pronájmu budovy nebo její ucelené části a záležitostem s touto povinností souvisejícím.

Vlastník budovy nebo společenství vlastníků jednotek jsou povinni zajistit zpracování průkazu při prodeji budovy nebo ucelené části budovy. V případě prodeje ucelené části budovy může povinnost zpracování průkazu zajistit vlastník ucelené části budovy, a to pouze pro tuto část. Kromě toho musí být zpracován energetický průkaz při pronájmu budovy a od 1. ledna 2016 také při pronájmu ucelené části budovy. Podle návrhu novely v případě pronájmu ucelené části budovy může povinnost zpracování průkazu zajistit vlastník ucelené části budovy, a to pouze pro tuto část.

Podle důvodové zprávy primární povinnost zajistit zpracování průkaz leží na vlastníkovi budovy nebo společenství vlastníků jednotek, v případě prodeje nebo pronájmu ucelené části budovy se umožňuje vlastníku ucelené části budovy zajistit zpracování průkazu pouze pro tuto část. V této souvislosti lze předpokládat, tvrdí důvodová zpráva, že v důsledku povinnosti společenství vlastníků jednotek vypracovat průkaz na celou budovu do určitého termínu (velké a větší budovy do dvou let od nabytí účinnosti zákona), dojde ve většině případů při prvním prodeji nebo pronájmu vlastníkem bytu k dohodě vlastníků jednotek o zajištění zpracování průkazu na celou budovu. Průkaz bude následně dán k dispozici všem vlastníkům jednotek v bytovém domě pro jejich další potřebu vycházející z plnění povinností zákona.

Podle návrhu zákona musí vlastníci zajistit uvedení ukazatelů energetické náročnosti uvedených v průkazu již v informačních a reklamních materiálech při prodeji budovy nebo ucelené části budovy nebo při pronájmu budovy. To znamená, že již v inzerátu, kterým se prodej budovy nebo pronájem nabízí, musí být ukazatele energetické náročnosti uvedeny. Postup bude tedy takový, že prodejce nebo pronajímatel si nejprve nechá vystavit průkaz energetické náročnosti budovy nebo její části a teprve potom jí může nabízet k prodeji nebo k pronájmu. V této souvislosti se nabízí otázka, jak dlouho bude mít energetický průkaz platnost? Jak je uvedeno v návrhu novely zákona, průkaz platí 10 let ode dne data jeho vyhotovení nebo do provedení větší změny dokončené budovy, pro kterou byl zpracován a musí být zpracován pouze příslušným energetickým specialistou a to objektivně, pravdivě a úplně.

Úvodní čtení návrhu novely se obešlo bez obsáhlé diskuze, nicméně první výhrady se již objevily. Poslanec Karel Šídlo vyjmenoval oblasti zákona, které považuje za nedořešené nebo za problematické:

V § 6a jsou vyjmenovány povinnosti kontroly včetně toho, komu tato kontrola přináleží. Podle mého názoru je zcela nelogické, že držitelé licencí si sami provádějí kontrolu otopných soustav v případě částí, kde nejsou držiteli licencí. Přitom parní primární soustavy mají běžně ztráty mezi 30 až 40 %, systémy pracující s médiem teplé vody mají ztráty dosahující až 50 %. Všechny tyto ztráty jsou zahrnovány do ceny tepla, které jsou již v současné době značně vysoké. Lze objektivně předpokládat, že dodavatelé budou provádět kontroly tak, aby si zbytečně nezvyšovali investice do provozovaných soustav, a tím si zvyšovali, nebo resp. snižovali své zisky.

V § 7 jsou zaváděny registrační přístroje pro spotřebu tepla, přitom směrnice Evropské unie neukládá zavést tyto přístroje. Nejedná se o měřiče tepla podle metrologického zákona č. 505/1990 Sb., ale pouze o pomůcky. Zavedení přístrojů zvyšuje logicky cenu tepla. Úspory, které mohou přinést ve výši 2 až 3 %, se postupně zcela vytratí a zůstane pouze vyšší zátěží pro uživatele bytu. Současně si myslím, že je na místě zde zdůraznit i obavu, že dojde k omezování centrálních zdrojů tepla na úkor individuálních zdrojů tepla v jednotlivých bytech.

V § 9 je uvedena periodicita provádění energetických auditů, a to v periodě pěti let. Pokud nedojde k žádné změně systému, není nutné dělat opakované audity tak často. Mohla by plně postačovat například lhůta deset let.


Snižování energetické náročnosti budov

§ 7

(1) V případě výstavby nové budovy je stavebník povinen plnit požadavky na energetickou náročnost budovy podle prováděcího právního předpisu a při podání žádosti o stavební povolení nebo ohlášení stavby doložit

a) kladným závazným stanoviskem dotčeného orgánu podle § 13 splnění požadavků na energetickou náročnost budovy na nákladově optimální úrovni od 1. ledna 2013,

b) kladným závazným stanoviskem dotčeného orgánu podle § 13 splnění požadavků na energetickou náročnost budovy s téměř nulovou spotřebou energie, a to v případě budovy, jejímž vlastníkem a uživatelem bude orgán veřejné moci nebo subjekt zřízený orgánem veřejné moci (dále je "orgán veřejné moci") a jejíž celková energeticky vztažná plocha bude

1. větší než 1 500 m2, a to od 1. ledna 2016,

2. větší než 350 m2, a to od 1. ledna 2017,

3. menší než 350 m2, a to od 1. ledna 2018,

c) kladným závazným stanoviskem dotčeného orgánu podle § 13 splnění požadavků na energetickou náročnost budovy s téměř nulovou spotřebou energie, a to v případě budovy s celkovou energeticky vztažnou plochou větší než 1 500 m2 od 1. ledna 2018, v případě budovy s celkovou energeticky vztažnou plochou větší než 350 m2 od 1. ledna 2019 a v případě budovy s celkovou energeticky vztažnou plochou menší než 350 m2 od 1. ledna 2020,

d) průkazem energetické náročnosti budovy posouzení technické, ekonomické a ekologické proveditelnosti alternativních systémů dodávek energie.

Zdroj: návrh novely zákona o hospodaření energii

Komentáře k článku. Co si myslí ostatní?

Další články
Chystané akce
23
9. 2020
23.9.2020 - Seminář, školení
EA Hotel Populus, Praha
11
11. 2020
11-13.11.2020 - Konference
Zámek Děčín
Podněty ZmapujTo
Mohlo by vás také zajímat
Naši partneři
Složky životního prostředí