zpravodajství životního prostředí již od roku 1999

XXXVIII. výzva pro individuální projekty v prioritní ose 2 Zlepšování kvality ovzduší a snižování emisí

14.05.2012
Ovzduší
XXXVIII. výzva pro individuální projekty v prioritní ose 2 Zlepšování kvality ovzduší a snižování emisí

Ministerstvo životního prostředí vyhlašuje prostřednictvím Státního fondu životního prostředí České republiky XXXVIII. výzvu pro podávání žádostí o poskytnutí podpory v rámci OPŽP...

Žádosti o podporu v rámci prioritní osy 2 jsou přijímány od 1. června do 31. srpna 2012.

Alokace finančních prostředků na schválené projekty v této výzvě je vyhlášena ve výši 4,5 mld. Kč, přičemž min. 1 mld. Kč je určena pro projekty realizované na území Moravskoslezského kraje.

Žádosti o podporu (kritéria přijatelnosti, způsobilé výdaje) musí být v souladu s Programovým dokumentem OPŽP, Implementačním dokumentem OPŽP a výzvou pro podávání žádostí.

Podmínky pro podávání žádostí jsou uvedeny v aktuálním znění Směrnice MŽP č. 3/2011 pro předkládání žádostí a o poskytování finančních prostředků pro projekty z OPŽP.

Upozornění pro žadatele - omezení v rámci výzvy

:

 • Tato výzva není určena pro projekty čerpající státní podporu dle vyjádření Evropské komise č. SA.35588 (2011/N) tzv. Režim podpory pro snížení znečištění ovzduší v Moravskoslezském kraji.
 • Maximální celková dotace z prostředků EU na schválené projekty v podoblasti podpory 2.1.3. - pořízení strojů na úklid zpevněných cest nebo silničních komunikací za účelem snížení prašnosti, je limitována částkou 400 mil. Kč.
 • V případě pořízení obnovitelného zdroje energie platí, že může být předmětem podpory pouze v případě, že jeho jmenovitý výkon nepřesáhne 50 % celkového jmenovitého instalovaného výkonu zdroje, kterého se týká podpora a v daném poměru musí být také zajištěn následný provoz (výroba energie) po dobu udržitelnosti. Toto musí být jednoznačně definováno v Energetickém auditu.
 • V rámci podoblasti 2.1.3 (kropící a samosběrné vozy) nebudou podporovány projekty zaměřené pouze na úklid chodníků a dalších prostranství, kde se nepohybují vozidla. Primárně se musí vždy jednat o silniční komunikace a jiná prostranství s dopravou.

Informace k povinným přílohám dle Směrnice MŽP č. 3/2011:

 • U projektů podléhajících územnímu řízení dle zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon) není při podání žádosti potřeba dokládat územní rozhodnutí (popř. územní souhlas) s nabytím právní moci. Toto bude nutno předložit nejpozději před předáním projektu ke schválení na Řídicí výbor OPŽP.
 • U relevantních projektů napříč podoblastmi podpory je žadatel povinen předložit jako povinnou přílohu žádosti o poskytnutí podpory tzv. "Oznámení o výpočtu poplatku (§ 19 zákona 86/2002 Sb.) a ohlášení souhrnné provozní evidence zvláště velkých, velkých a středních zdrojů znečišťování (§ 18 vyhlášky 205/2009 Sb.)" za poslední tři ukončené ohlašovací roky.
 • Další informace k přílohám žádosti o podporu a příslušné metodické pokyny především pro podoblasti podpory 2.1.3 a 2.2d) jsou součástí textu výzvy uveřejněného na stránkách OPŽP.

Text a dokumenty k XXXVIII. výzvě

K vyhlášené XXXVIII. výzvě byly zveřejněny metodické pokyny.

 1. Obsah Studie proveditelnosti 2.1.3
 2. Obsah Studie proveditelnosti 2.1.4
 3. Metodický pokyn pro podoblast podpory 2.2d
 4. Metodika výpočtu environmentálních přínosů projektů zaměřených na snížení resuspenze tuhých znečišťujících látek do ovzduší vlivem dopravy


Dokumenty jdou zveřejněny v sekci Aktuální výzvy a harmonogram výzev.

Komentáře k článku. Co si myslí ostatní?

Další články
Podněty ZmapujTo
Mohlo by vás také zajímat
Naši partneři
Složky životního prostředí