zpravodajství životního prostředí již od roku 1999

Co by mohl přinést záměr těžby břidlicového plynu?

17.05.2012
Energie
Geologie
Co by mohl přinést záměr těžby břidlicového plynu?

Česká republika je zemí výhradně závislou na dovozu zemního plynu. Roční spotřeba zemního plynu v České republice činí přibližně 10 mld. m3 za rok, vlastní těžba však pokrývá pouze 1,7 % celkové spotřeby.

Pro zvýšení soběstačnosti by bylo třeba najít další ložiska zemního plynu, v případě Česka jsou to ložiska tzv. břidlicových plynů.

Žádost povolení průzkumu ložisek zemního plynu vázaných na břidlicová souvrství podala v dubnu 2011 firma BasGas Energia Czech, s. r. o., pro oblast Trutnovska a Berounska. Uvažuje se o průzkumech v dalších oblastech (Beskydy). V prosinci 2011 průzkum schválil příslušný Odbor výkonu státní správy MŽP. Obce z dotčených území podaly rozklad a po silných protestech veřejnosti ministr Chalupa prvoinstanční rozhodnutí zrušil a vrátil k novému projednání. "Jsem přesvědčen, že nebylo postupováno plně a precizně podle správního řádu. Obcím nebyly poskytnuty odpovídající informace a nedostaly ani dostatečný prostor, aby se k dané věci vyjádřily. V novém řízení je také nutné náležitě zohlednit základní veřejný zájem, kterým je ochrana vod a přírody a krajiny," zdůvodnil své rozhodnutí ministr.

PLYN V BŘIDLICÍCH

Zemní plyn vzniká v horninách, které se utvářely z mořských sedimentů, bohatých na organické materiály. V hloubkách zemské kůry jsou zahřívány na teploty nad 60 °C a postupně se rozkládají na uhlovodíky ropné povahy a v případě delší tepelné expozice až na metan. Zemní plyn proto doprovází ložiska ropy, vymezené pod povrchem nepropustnými vrstvami.

Zemní plyn může být také nahromaděn v málo propustných horninách s drobnými pórovitými prostory, jako jsou břidlice. Ty mohou obsahovat zhruba 0,5-25 % organického materiálu. Omezená propustnost břidlic významně ztěžuje možnosti těžby zemního plynu. Proto je nutno těžbu zemního plynu provádět netradičními a nákladnějšími způsoby.

Břidlicový plyn je těžen pomocí tzv. hydraulického štěpení hornin nebo také "hydraulic fracturing", zkráceně "fracking" (je používán i český termín frakování). Vrty jsou prováděny svisle, do hloubek 2 km a i více, ve kterých se nacházejí plynonosné břidlice. Po dosažení vrstev obsahujících plyn je vrt směřován vodorovně do vzdálenosti 1 km od svislé části vrtu. Prvotní narušení horniny ve vodorovné části vrtu je prováděno pomocí malých náloží trhaviny, které výbuchem způsobí rozrušení horniny (do 20 cm od vrtu). Trhliny vzniklé výbuchem jsou dále rozšiřovány vháněním suspenze vody a písku (propant), pod tlakem přibližně 100 až 1000 barů. Vysoký tlak kapaliny způsobí vznik dalších trhlin v hornině do vzdálenosti 50 až 100 m od vrtu. Písek plní dvojí funkci. Zamezí opětovnému uzavření vytvořených trhlin a současně působí jako drenáž odvádějící zemní plyn k vrtu.

Do suspenze vody a písku je přidáváno 0,5 až 2 % chemických látek, které snižují tření a zvyšují viskozitu suspenze písku a vody, likvidují nárůsty bakterií a snižují koroze výstroje vrtu.

Podle studie US EPA se při jednom procesu hydraulického štěpení spotřebuje průměrně 7570-15 140 m3 směsi vody, písku a chemikálií. Za dobu životnosti vrtu, tj. asi 10-30 let, je proces hydraulického štěpení prováděn 10 až 20krát. Spotřeba směsi vody, písku a chemických látek v procesu hydraulického štěpení je za dobu těžby značně vysoká a dosahuje až stovek litrů na jeden m2 plochy území těžby. V oblasti aktivní těžby břidlicového plynu dochází ke vstřikování 0,1-0,5 litrů chemických látek na čtvereční metr. Na jedno frakční štěpení je třeba až 70 tun chemikálií.

Pro efektivní využití plynového ložiska je nutno na plochu 1 km2 umístit průměrně 1 až 3 vrty (u vydatných ložisek až na šest vrtů na km2). K vrtné věži pro hluboké vrtání je třeba umístit další technologie - motory, čerpadla, nádrže na výplachovou kapalinu, lagunu na odpadní vodu z vrtu, zásobní nádrže na vodu a chemikálie, což zabere plochu 1 až 3 hektarů. Jednotlivé vrty jsou spojeny sítí komunikací a plynovodů.

Břidlicový plyn byl poprvé těžen v USA již v roce 1825. Průmyslově významná těžba za použití metody hydraulického štěpení hornin počala v sedmdesátých letech 20. století. Současná těžba dosahuje stovek miliard kubických metrů za rok a pokrývá 10-20 % spotřeby v USA.

ARGUMENTY VODOHOSPODÁŘŮ

Na Náchodsku a Trutnovsku zahrnovala předpokládaná průzkumná oblast plochu 777 km2, včetně celého území CHKO Broumovsko a krajových částí Krkonošského národního parku.

Záměr těžby břidlicových plynů se setkal se značnou nevolí obecních úřadů a občanů nacházejících se v průzkumném území. Starostové i odborníci upozorňovali na značná rizika průzkumu.

Polická pánev nacházející se v CHKO Broumovsko je významným zdrojem vysoce kvalitní pitné vody o celkové vydatnosti přibližně 300 l/s, zásobující pitnou vodou Náchodsko a část okresu Hradec Králové, v oblasti jsou prameny běloveské a hronovské kyselky.

Tektonické zlomy v prostoru pánve by se podle geologů mohly stát cestou, kterou se frakovací kapaliny dostanou ke zdrojům pitné vody, a tím je zlikvidují. K poškození zdrojů pitné vody pravděpodobně dojde již v etapě průzkumných vrtů, při provádění zkušební těžby plynu pomocí hydraulického štěpení.

Intenzivní těžba břidlicových plynů má dopad na kvalitu ovzduší - dochází k únikům metanu, emise ze spalovacích zdrojů vrtných a těžních souprav a emise z doprav. Významné jsou emise těkavých organických látek používaných k hydraulickému štěpení.

Z hlediska tvorby krajiny působí negativně zábor plochy pro umístění vrtných věží a manipulačních ploch, což přináší nutnost provedení rozsáhlých terénních úprav.

Při průzkumu a následné těžbě vzniká velké množství odpadních vod, neboť asi 20-50 % kapaliny použité pro hydraulické štěpení se vrací s vytěženým zemním plynem zpět na povrch. Část kapaliny je recyklována a použita pro další hydraulické štěpení. Technologie čištění odpadních vod z těžby břidlicových plynů je značně složitá a ekonomicky nákladná (obsahují chemické látky z frakování a výluhy z horniny). Uvedení krajiny po těžbě do původního stavu, rovněž obnova živočišných a rostlinných druhů zlikvidovaných těžbou je podle odpůrců těžby značně obtížná, ne-li nemožná.

Předpokládaná vydatnost náchodsko-trutnovského ložiska břidlicového plynu by podle odborníků pokryla potřebu České republiky asi z 5 % její roční spotřeby, a to pouze v prvních letech těžby, pak rapidně klesá. Je otázkou, zda by se za těchto okolností vyplatilo ohrozit vodní zdroje a ráz krajiny.

Těžba břidlicových plynů pomocí hydraulického štěpení je vhodná pouze pro odlehlé a neobydlené oblasti, není pro Evropu, vyznačující se vysokou hustotou obyvatel.

PROLOMENÍ ZÁKONA O VODÁCH

Ve "frakovacích" kapalinách jsou používané některé látky klasifikované podle zákona o chemických látkách jako mutagenní, toxické, zdraví škodlivé a nebezpečné pro životní prostředí. Jedná se například o aromatické uhlovodíky jako benzen, toluen, etylbenzen, xylen, naftalen, akrylamid, etylenoxid 2-butoxyetanol a další. (Viz. "Dopady těžby břidlicového plynu a břidličné ropy na životní prostředí a na lidské zdraví. červen 2011 Generální ředitelství pro vnitřní politiky unie.")

Řada látek používaných v kapalinách pro hydraulické štěpení je zařazena podle přílohy č. 1 zákona o vodách mezi zvlášť nebezpečné látky. Podle § 40 zákona o vodách je použití látek zařazených jako zvlášť nebezpečné pro vody při hydraulickém štěpení, z hlediska vodního práva klasifikováno jako havárie na podzemních vodách.

Oblast rozvinuté těžby v oblasti nejbohatšího ložiska Marcellus Shale (Pensylvánie, USA).

Schéma těžby v břidlicích.

Zdroj: Odpady

Komentáře k článku. Co si myslí ostatní?

Další články
Podněty ZmapujTo


Neboj se zeptat Kam s ním?
Mohlo by vás také zajímat
Naši partneři
Složky životního prostředí