zpravodajství životního prostředí již od roku 1999

O svozu komunálního odpadu na Svitavsku

04.06.2012
Odpady
O svozu komunálního odpadu na Svitavsku

Společnost vznikla v r. 1992. Původně vznikla jako "LIKO, zájmové sdružení měst a obcí okresu Svitavy". Zakládajícími členy byly obce a města okresu Svitavy. Hlavní náplní byl svoz komunálního odpadu od obyvatel i podnikatelů.V r. 1996 byla založena nová společnost LIKO SVITAVY a.s.. 100 % vlastníky se staly města Svitavy, Litomyšl, Polička, Moravská Třebová a okolní obce. Celkem má společnost 81 akcionářů.

V průběhu let začala společnost nabízet i ostatní služby v oblasti nakládání s komunálním odpadem. V r. 1995 jsme jako jedna z mála firem v republice začali se separací komunálního odpadu. Po městech byly rozmístěny kontejnery o obsahu 1100 l na sběr papíru a plastů. Současně byla postavena třídící linka na papír a plasty, která slouží dodnes. Také ve městech byly otevřeny sběrny druhotných surovin. Sběrem skla se společnost zabývala od začátku.

Dále jsme začali podnikat i v oblasti nakládání s nebezpečnými odpady. Nabízíme likvidaci cca 80 druhů nebezpečných odpadů. Samozřejmostí je sběr televizorů a ledniček. Naším hlavním úkolem je vytřídění co největšího množství odpadu a jejich druhotné zpracování. Snažíme se, aby se na skládky ukládalo co nejmenší množství nerecyklovatelného odpadu, a tím se šetřily přírodní zdroje a dále se zlepšovalo životní prostředí.

V současné době ve společnosti pracuje 45 pracovníků. Naše svozová oblast zahrnuje cca 57 tis. obyvatel. Máme střediska ve městech Svitavy, Litomyšl a Polička. V těchto městech také provozujeme překladiště komunálního odpadu, recyklační dvory a sběrny druhotných surovin.

Naším hlavním krédem je poskytovat co nejkvalitnější služby v oblasti nakládání s odpady.

LIKO SVITAVY a.s. je společnost, která zajišťuje komplexní služby v oblasti nakládání s odpady na území okresu Svitavy. V rámci těchto služeb zajišťujeme svoz komunálního odpadu, separaci využitelných složek komunálního odpadu, sběr nebezpečných odpadů, pronájem velkoobjemových kontejnerů, prodej sběrných nádob na ukládání odpadu a poradenskou činnost na úseku odpadového hospodářství. Pro vaši představu o velikosti naší společnosti : svoz komunálního odpadu a služby s ním spojené provádíme ve 38 obcích a třech městech (Polička, Litomyšl, Svitavy), což představuje oblast čítající cca 57 000 obyvatel.

Těžištěm naší činnosti je především svoz komunálního odpadu. LIKO SVITAVY a.s. nedisponuje vlastní skládkou , komunální odpad ukládáme na skládce "Březinka" u Velkých Opatovic. Vzhledem k velké přepravní vzdálenosti není možné dojíždět svozovými vozidly přímo na skládku, kom. odpad se překládá na překladištích do velkoobjemových souprav a takto je teprve převážen na skládku . Překladiště komunálního odpadu jsou vybudována ve všech třech městech, tedy ve Svitavách, v Poličce i v Litomyšli.

Vedle svozu komunálního odpadu LIKO zajišťuje separovaný sběr odpadu, odděleně jsou sbírány komodity : papír, plasty, sklo. Cílem systému separace odpadu je omezení množství skládkovaného odpadu a vyčlenění takových materiálů z komunálního odpadu, které lze využít jako druhotnou surovinu. Systém separace komunálního odpadu má dvě podoby. Ve městech jsou pro všechny tříděné komodity (papír, plasty, sklo) rozmístěny kontejnery, kam občané mohou příslušný druh odpadu uložit.( Pro papír a sklo jsou zvoleny 1100 l kontejnery, pro sklo zvony o objemu 1,5 m3). V obcích jsou kontejnery využívany jen pro svoz skla, pro plasty je provozována ve většině případů pytlovaná forma sběru, papír je pak svážen např. v rámci mobilních svozů nebezpečného odpadu.

Vytříděné komodity se nabízí ať již přímo, nebo zprostředkovaně k dalšímu využití.

 • sklo se sbírá ve směsné podobě (bílé i barevné), zajištění svozu a využití je ze všech komodit nejméně problematické, končí jako surovina ve sklárnách
 • papír je nabízen papírnám, kde se zpracovává jako druhotná surovina při výrobě nového papíru
 • plasty jsou dotřiďovány, vytříděné frakce ( PET lahve, fólie, PE obaly, plné plasty a zbytkový plast) jsou potom nabízeny dle momentální nabídky k využití. Z hlediska ekonomické náročnosti jsou plasty nejnáročnější komoditou separovaného sběru.

  V rámci komplexních služeb LIKO řeší též problematiku nebezpečných odpadů pocházejících jak z průmyslové, tak i občanské sféry. Pro tento účel máme ve všech městech vybudovány recyklační dvory určené pro příjem NO od občanů i podniků. Kromě toho provádíme pravidelné mobilní svozy nebezpečného odpadu pro obce i pro města. .

  Přehled odebíraných nebezpečných a ostatních odpadů :

 • televize, ledničky, vyjeté oleje, olejové filtry, odpadní chemie, odpady z barev a rozpouštědel, pesticidy, akumulátory a monočlánky, nádoby znečištěné škodlivinami, textílie a sorbční materiály znečištěné neb. látkami, zářivky, pneumatiky, asfaltové lepenky ...

  Další naší aktivitou je provoz sběrných surovin, tzn. věnujeme se obchodu s barevnými kovy, železem, vykupujeme zde papír a plastové fólie.

  Snažíme se působit i v rovině poradensví. Firmám i obcím poskytujeme pomoc při vedení průběžné evidence odpadu , za obce vyplňujeme hlášení o produkci odpadu a podob..

  Zajišťovat celý soubor služeb souvisejících s nakládáním s odpady je možné jen s použitím odpovídající techniky. Každé naše středisko je samostatně vybaveno svozovými vozidly zabezpečujícími příslušnou spádovou oblast. Dosluhující známé KUKA vozy nahrazujeme novou moderní technikou umožňující univerzální nasazení při sběru různých typů sběrných nádob. V Litomyšli, ve Svitavách i v Poličce provádí svoz vozidla s lineárním stlačováním, jedná se o vozy MAN s nástavbou HALLER . Zajišťují jednak svoz komunálního odpadu, jednak svoz papíru a plastů v rámci separace odpadu. Co se týče dalšího vybavení vozového parku, disponujeme vozidly vybavenými hydraulickou rukou k obsluze zvonů na ukládání skla , touto technikou jsme schopni řešit i nakládku materiálu z volné plochy ( např.: likvidace černých skládek či sběr železného šrotu).

  Zajišťujeme též přistavování kontejnerů o objemu 7m3 s lanovým nebo řetězovým natahováním. Převoz komunálního odpadu z překladiště na skládku obstarávají 2 soupravy TransportLift.

  ZDROJ:http://www.likosvitavy.cz/
Komentáře k článku. Co si myslí ostatní?

Další články
Podněty ZmapujTo
Mohlo by vás také zajímat
Naši partneři
Složky životního prostředí