zpravodajství životního prostředí již od roku 1999

Vyhláška o tvorbě názvu nebezpečné látky v označení nebezpečné směsi

01.06.2012
Chemické látky
Vyhláška o tvorbě názvu nebezpečné látky v označení nebezpečné směsi

Ministerstvo životního prostředí stanoví podle § 14 odst. 5 zákona č. 350/2011 Sb., o chemických látkách a chemických směsích...

Citace: 162/2012 Sb. Částka: 58/2012 Sb.
Na straně (od-do): 2450-2461 Rozeslána dne: 30. května 2012
Druh předpisu: Vyhláška Autoři předpisu: Ministerstvo životního prostředí
Datum přijetí: 4. května 2012 Datum účinnosti od: 14. června 2012
Platnost předpisu: ANO Pozn. k úč.: viz. § 4

Vydáno na základě: 350/2011 Sb. Předpis ruší: 162/2012 Sb.

162


VYHLÁŠKA


ze dne 4. května 2012


o tvorbě názvu nebezpečné látky v označení nebezpečné směsi

Ministerstvo životního prostředí stanoví podle § 14 odst. 5 zákona č. 350/2011 Sb., o chemických látkách a chemických směsích a o změně některých zákonů (chemický zákon):

§ 1


Předmět úpravy

Tato vyhláška zapracovává příslušný předpis Evropské unie1), zároveň navazuje na přímo použitelný předpis Evropské unie2) a upravuje


a)
skupiny nebezpečnosti látek přítomných ve směsi, pro které je možno podat žádost podle § 14 odst. 1 chemického zákona,


b)
funkční chemické skupiny a chemické prvky, které je možno použít při tvorbě názvu podle § 14 odst. 1 chemického zákona.

§ 2


Skupiny nebezpečnosti látek přítomných ve směsi

(1) Žádost podle § 14 odst. 1 chemického zákona je možné podat jen pro látky obsažené ve směsi zařazené do jedné nebo více skupin nebezpečnosti, kterými jsou


a)
dráždivé látky s výjimkou látek obsažených ve směsích s přiřazenou standardní větou označující specifickou rizikovost (R-větou) "Nebezpečí vážného poškození očí",


b)
dráždivé látky v kombinaci se zařazením do jedné nebo několika následujících skupin nebezpečnosti: výbušné látky, oxidující látky, extrémně hořlavé látky, vysoce hořlavé látky, hořlavé látky nebo látky nebezpečné pro životní prostředí,


c)
zdraví škodlivé látky, nebo


d)
zdraví škodlivé látky v kombinaci se zařazením do jedné nebo několika následujících skupin nebezpečnosti: výbušné látky, oxidující látky, extrémně hořlavé látky, vysoce hořlavé látky, hořlavé látky, dráždivé látky nebo látky nebezpečné pro životní prostředí.

§ 3


Funkční chemické skupiny a chemické prvky

(1) Funkční chemické skupiny a chemické prvky, které lze použít při tvorbě skupinového názvu, jsou definovány jako


a)
anorganické nebo organické látky, jejichž vlastnosti jsou určeny tím, že mají jako hlavní charakteristiku stejný chemický prvek; název skupiny je odvozen od názvu tohoto chemického prvku; tyto skupiny jsou identifikovány atomovými čísly chemického prvku (001 až 103),


b)
organické látky, jejichž vlastnosti jsou určeny tím, že mají jako hlavní charakteristiku stejné funkční skupiny; název skupiny je odvozen od názvu funkční skupiny; tyto skupiny jsou identifikovány konvenčními čísly (601 až 650); některé skupiny se dále člení na podskupiny, v nichž jsou seskupeny látky se společným specifickým charakterem.


(2) Samotné atomové číslo chemického prvku nebo konvenční číslo, kterým je funkční chemická skupina identifikována, nelze použít jako skupinový název.

(3) Funkční chemické skupiny a chemické prvky použité při tvorbě skupinového názvu musí


a)
poskytovat dostatek informací pro přijetí nezbytných zdravotních a bezpečnostních opatření na pracovišti a pro zabezpečení minimalizace rizika při zacházení se směsí,


b)
být na obalu uvedeny shodně jako v bezpečnostním listu3).


(4) Při stanovení skupinového názvu se nejprve identifikují funkční skupiny a chemické prvky přítomné v molekule určité látky a potom se určí rozsah, ve kterém se z nejdůležitějších funkčních skupin a chemických prvků bude při tvorbě názvu vycházet.

(5) Funkční chemické skupiny a chemické prvky, které lze použít při tvorbě skupinového názvu jsou uvedeny v příloze této vyhlášky.

§ 4


Účinnost

1. Tato vyhláška nabývá účinnosti patnáctým dnem po dni jejího vyhlášení.

2. Tato vyhláška pozbývá platnosti uplynutím dne 31. května 2015.

Ministr:


Mgr. Chalupa v. r.


____________________________________________________________

1)
Směrnice Evropského parlamentu a Rady 1999/45/ES o sbližování právních a správních předpisů členských států týkajících se klasifikace, balení a označování nebezpečných přípravků, v platném znění.

2)
Nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1272/2008 ze dne 16. prosince 2008 o klasifikaci, označování a balení látek a směsí, o změně a zrušení směrnic 67/548/EHS a 1999/45/ES a o změně nařízení (ES) č. 1907/2006, v platném znění.

3)
Článek 31 nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1907/2006 ze dne 18. prosince 2006 o registraci, hodnocení, povolování a omezování chemických látek, o zřízení Evropské agentury pro chemické látky, o změně směrnice 1999/45/ES a o zrušení nařízení Rady (EHS) č. 793/93, nařízení Komise (ES) č. 1488/94, směrnice Rady 76/796/EHS a směrnic Komise 91/155/EHS, 93/67/EHS, 93/105/ES a 2000/21/ES, ve znění pozdějších předpisů.

Příloha k vyhlášce č. 162/2012 Sb.

(Příloha není v digitální podobě)

Komentáře k článku. Co si myslí ostatní?

Další články
Podněty ZmapujTo
Mohlo by vás také zajímat
Naši partneři
Složky životního prostředí