zpravodajství životního prostředí již od roku 1999

Aktuální právní úprava kácení dřevin rostoucích mimo les

21.08.2012
Příroda
Chráněná území
Les
Aktuální právní úprava kácení dřevin rostoucích mimo les

Praktické shrnutí legislativy kácení dřevin rostoucích mimo les.

Problematika ochrany nelesních dřevin a jejich kácení je upravena:

 • v § 7 až § 9 zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, ve znění pozdějších předpisů (poslední novelou, která změnila uvedená ustanovení, je zákon č. 349/2009 Sb., s účinností od 1. 12. 2009)
 • v § 46 a § 47 zákona č. 114/1992 Sb. (památné stromy)
 • v § 8 vyhlášky č. 395/1992 Sb., kterou se provádějí některá ustanovení zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny
 • v souvisejících právních předpisech, ze kterých vyplývá veřejný zájem na kácení dřevin (zákon o pozemních komunikacích, zákon o dráhách) nebo speciální oprávnění ke kácení dřevin (vodní zákon, energetický zákon)

Základní zásady platné právní úpravy:

 • ke kácení dřevin je zásadně třeba povolení orgánu ochrany přírody (§ 8 odst. 1 zákona č. 114/1992 Sb. (dále jen "zákon")
 • povolení může orgán ochrany přírody vydat jen ze závažných důvodů po vyhodnocení funkčního a estetického významu dřevin
 • povolení ke kácení dřevin na silničních pozemcích může orgán ochrany přírody vydat podle § 8 odst. 1 zákona jen po dohodě se silničním správním úřadem a povolení ke kácení dřevin u železničních drah může orgán ochrany přírody vydat jen po dohodě s drážním správním úřadem. Dohodou se přitom rozumí vyjádření silničního nebo drážního správního úřadu, jehož cílem je nalézt soulad mezi veřejným zájmem na ochraně dřevin a na ochraně provozu na pozemních komunikacích resp. na dráze (lze využít např. i protokol z místního šetření jako důkaz o směřování k dohodě).
 • povolení není podle § 8 odst. 2 zákona zásadně třeba ke kácení dřevin
  • z důvodů pěstebních,
  • při údržbě břehových porostů prováděné při správě vodních toků,
  • k odstraňování dřevin v ochranném pásmu zařízení elektrizační a plynárenské soustavy prováděném při provozování těchto soustav a
  • z důvodů zdravotních.

-> v těchto případech postačí ke kácení dřevin oznámení orgánu ochrany přírody, a to nejméně 15 dnů předem. Orgán ochrany přírody může oznámené kácení pozastavit, omezit nebo zakázat, pokud odporuje požadavkům na ochranu dřevin.

 • povolení (ani oznámení) není třeba ke kácení dřevin se stanovenou velikostí, popřípadě jinou charakteristikou. Tuto velikost, popřípadě jinou charakteristiku stanoví § 8 vyhlášky č. 395/1992 Sb. takto: Povolení ke kácení dřevin rostoucích mimo les za předpokladu, že tyto nejsou významným krajinným prvkem [§ 3 písm. b) zákona] a jsou splněny ostatní podmínky stanovené zákonem a jinými právními předpisy, se podle § 8 odst. 3 zákona nevyžaduje pro stromy o obvodu kmene do 80 cm měřeného ve výšce 130 cm nad zemí nebo souvislé keřové porosty do celkové plochy 40 m2.

-> vždy je třeba povolení resp. oznámení (tj. i pro stromy o obvodu kmene do 80 cm měřeného ve výšce 130 cm nad zemí nebo souvislé keřové porosty do celkové plochy 40 m2) ke kácení dřevin, které jsou významným krajinným prvkem [§ 3 písm. b) zákona].

 • povolení není třeba ke kácení dřevin, je-li jejich stavem zřejmě a bezprostředně ohrožen život či zdraví nebo hrozí-li škoda značného rozsahu. Ten, kdo za těchto podmínek provede kácení, oznámí je orgánu ochrany přírody do 15 dnů od provedení kácení.
 • žádost o povolení kácení podává vlastník pozemku či nájemce nebo jiný oprávněný uživatel se souhlasem vlastníka pozemku.
 • náležitosti žádosti o povolení ke kácení / oznámení kácení (§ 8 odst. 3 vyhlášky č. 395/1992 Sb.):
  • a) jméno a adresa žadatele,
  • b) doložení vlastnického práva, nelze-li je ověřit v katastru nemovitostí, či nájemního nebo uživatelského vztahu žadatele k pozemkům a k dřevinám rostoucím mimo les,
  • c) specifikace dřevin rostoucím mimo les, které mají být káceny, zejména jejich druh, počet, velikost plochy keřů včetně situačního zákresu,
  • d) udání obvodu kmene stromu ve výšce 130 cm nad zemí,
  • e) zdůvodnění žádosti.

Kompetence orgánů ochrany přírody k vydávání povolení ke kácení / k přijímání oznámení o kácení:

 • obecní úřady (s výjimkou území národních parků, národních přírodních rezervací, národních přírodních památek, přírodních rezervací, přírodních památek a ochranných pásem těchto zvláště chráněných území) povolují kácení dřevin podle § 8 odst. 1 zákona, ukládají náhradní výsadbu podle § 9 zákona a vedou přehled pozemků vhodných k náhradní výsadbě podle § 9 odst. 2 zákona
 • krajské úřady - povolují kácení v přírodních rezervacích a přírodních památkách a jejich ochranných pásmech (mimo území chráněných krajinných oblastí, národních parků a jejich ochranných pásem, mimo vojenské újezdy a pozemky, které tvoří součást objektů důležitých pro obranu státu)
 • správy NP - povolují kácení v NP
 • obecní úřady obcí s rozšířenou působností ve svém správním obvodu, nejde-li o zvláště chráněná území nebo jejich ochranná pásma - přijímají oznámení o kácení dřevin a rozhodují o pozastavení, omezení nebo zákazu kácení dřevin podle § 8 odst. 2 a 4 zákona.
Komentáře k článku. Co si myslí ostatní?

Další články
Podněty ZmapujTo


Neboj se zeptat Kam s ním?
Mohlo by vás také zajímat
Naši partneři
Složky životního prostředí