zpravodajství životního prostředí již od roku 1999

Nová příležitost pro pozemní stavitelství

03.09.2012
Energie
Ekologické stavění, bydlení
Nová příležitost pro pozemní stavitelství

Směrnice Evropského parlamentu a Rady 2010/31/EU (EPBD II - Energy Performance of Building Directive) o energetické náročnosti budov výrazně změní v průběhu osmi let navrhování, projekci a realizaci nově budovaných i rekonstruovaných objektů pozemních staveb.

EPBD II dá impuls k rozvoji nových materiálů, technických zařízení a systémů. Současně bude mít vliv na prodej a pronájem budov s ohledem na jejich energetickou náročnost a provozní náklady. Směrnice staví před pozemní stavitelství nové úkoly, ale také veliké příležitosti. Doplňuje a upravuje směrnici EPBD I 2002/91/ES ze dne 16. 12. 2002 o energetické náročnosti budov, která byla implementována do české legislativy řadou zákonů a norem např. zákonem č. 406/2000 Sb. v platném znění nebo vyhláškou č. 148/2007 Sb. o energetické náročnosti budov a řadou dalších. Záměrem je omezit závislost na dodávkách a dovozu energie (plyn, ropa) z pohledu strategie a zvýšit využití obnovitelných zdrojů energie a také zlepšit stávající životní prostředí.

DŮRAZ NA PROVOZNÍ NÁKLADY

Směrnice představuje významnou změnu pro oblast pozemního stavitelství. Přináší rozumné a dobře zdůvodnitelné požadavky na energetickou náročnost budov z pohledu ekonomie, udržitelnosti životního prostředí a rozvoje obnovitelných zdrojů energie. Příprava a zavedení účinnosti EPBD II ve střednědobém horizontu dává možnost architektům, projektantům, technikům, výrobcům materiálů a technických zařízení, developerům i realizačním firmám připravit se na nové technické podmínky.

Současně se změní i uvažování o nákladech na stavbu nebo na úpravu stávající budovy. Dnes je téměř nejdůležitějším kritériem cena investičního záměru, což bude i do budoucna významný parametr. Stejně důležitou položkou ( a s postupem času stále více) budou skutečné provozní náklady na užívání budov. To je velmi aktuální téma při každoročně rostoucích cenách všech energií. Méně spotřebované energie přispěje ke snížení emisí a tím i ke zlepšení životního prostředí, které do značné míry ovlivňuje zdraví populace. Současně bude možno snížit množství těženého uhlí, ropy i plynu, což bude mít příznivý vliv na prostředí a umožní jejich využití v pozdějších letech.

Změnou bude účast energetika na projekci a realizaci staveb. Energetičtí specialisté budou participovat a významně ovlivňovat návrhy staveb. Budou spolu s architekty, projektanty a specialisty profesí hledat optimální řešení pro každou konkrétní stavbu nebo rekonstrukci.

EPBD II stanovuje základní principy a požadavky na dosažení snížení energetické náročnosti v Evropské unii, které zahrnují:

- společný obecný rámec metody výpočtů celkové energetické náročnosti budov (ENB) a ucelených částí budov (ENB je vypočtené nebo změřené množství energie nutné k pokrytí potřeby energie spojené s typickým užíváním budovy, což mimo jiné zahrnuje energii používanou pro vytápění, chlazení, větrání, klimatizaci, přípravu teplé vody a osvětlení),

- uplatnění minimálních požadavků na celkovou energetickou náročnost budov, jejich částí a technických systémů,

- vnitrostátní plány na zvýšení počtu budov s téměř nulovou spotřebou energie (zapracovaných do legislativy a finančních stimulů),

- energetickou certifikaci budov, která nově stanovuje požadavky pro vydání průkazu energetické náročnosti budovy

- pravidelné inspekce otopných soustav a klimatizačních systémů v budovách (směrnice specifikuje požadavky na způsob řešení provozu otopných soustav a klimatizačních jednotek a určuje obsah a formu inspekční zprávy k jejich užívání - u provozovaných kotlů s jmenovitým výkonem nad 20 kW musí vlastník provádět pravidelnou kontrolu včetně rozvodů tepelné energie, doloženou písemnou zprávou, a u provozovaných klimatizačních, systémů s jmenovitým výkonem vyšším než 12 kW je jeho vlastník povinen zajistit pravidelnou kontrolu, jejíž výsledky budou uvedeny v písemné zprávě).

POKYNY PRO VÝPOČET

Po finanční stránce bude povinnost přijmout takové minimální opatření, aby bylo dosaženo "nákladově optimálních úrovní" požadavků na energetickou náročnost novostaveb a rekonstrukcí. Kalkulace nákladově optimálních úrovní budou prováděny podle společného metodického rámce. V roce 2011 vydala Evropská komise srovnávací metodický pokyn pro výpočet nákladově optimálních úrovní minimálních požadavků na energetickou náročnost budov, který vychází z technicko-ekonomického posouzení referenčních budov jednotlivých zemí EU.

Termín "nákladově optimální úroveň" znamená takovou energetickou náročnost, která byla zjišťována ekonomickým hodnocením a která představuje nejnižší vynaložené náklady v průběhu předpokládané životnosti budovy. Jedním ze základních podkladů pro hodnocení energetické náročnosti v rámci technických systémů budov je ČSN EN 15459:2010 Energetická náročnost budov - Postupy pro ekonomické hodnocení energetických soustav v budovách.

Minimální požadavky na energetickou náročnost budou muset splnit prakticky všechny nové budovy a také stávající budovy, u nichž bude probíhat větší úprava (renovace) a bude technicky, funkčně a ekonomicky proveditelná. Tato úroveň se nebude hodnotit pro každou stavbu, to by bylo zbytečně administrativně náročné, ale zhodnotí ji státní úřady na modelových příkladech při nastartování požadavků na energetickou náročnost budovy.

Spotřebou energie se rozumí primární energie. Požadavky na budovy s téměř nulovou spotřebou energie pro Českou republiku budou zpracovány v revidované vyhlášce č. 148/2007 Sb., jejíž vydání se předpokládá v roce 2012 poté, co bude parlamentem schválena novela zákona č. 406/2000 Sb. o hospodaření energií, které směrnice o energetické náročnosti budov transponuje do českého právního řádu.

ENERGETICKÝ AUDIT

Stavebník nebo vlastník energetického hospodářství jsou povinni zpracovat energetický audit v případě, že:

- budova nebo energetické hospodářství mají celkovou průměrnou roční spotřebu za poslední dva roky vyšší než je hodnota stanovená právním předpisem,

- u větší změny dokončené budovy nejsou splněny požadavky na energetickou náročnost budovy při prokázání nevhodnosti technicko-ekonomického posouzení s ohledem na životnost a provozní účely budovy.

Energetický audit zpracovává energetický specialista. Energetický audit platí pět let ode dne data jeho vystavení nebo provedení změny budovy, pro kterou byl zpracován.

Povinnost zpracovat audit se nevztahuje na energetické hospodářství, které odpovídá požadavkům na účinnost užití energie podle prováděcího předpisu na dokončené budovy, jejichž měrná spotřeba tepla při vytápění odpovídá požadavkům stanoveným v prováděcím předpisu.

ENERGETICKÝ POSUDEK

Stavebník nebo vlastník budovy, příp. energetického zařízení, zajistí energetický posudek pro posouzení:

- technické, ekonomické a ekologické proveditelnosti alternativních systémů dodávek energie při výstavbě nových budov nebo při větší změně dokončené budovy se zdrojem energie s instalovaným výkonem větším než 200 kW, energetický posudek je součástí průkazu energetické náročnosti budovy,

- proveditelnosti zavedení výroby elektřiny v energetickém hospodářství s celkovým tepelným výkonem vyšším než 5 MW při budování nového zdroje nebo při změně dokončeného, pokud je předložena dokumentace podle zvláštního právního předpisu,

- proveditelnosti zavedení dodávky tepla u energetického hospodářství s celkovým výkonem vyšším než 10 MW při budování nového zdroje nebo změně dokončených staveb. Pro užívání plynových turbín s vyšším výkonem než 2 MW a pro spalovací motory s celkovým výkonem vyšším než 0,8 MW se tato povinnost vztahuje rovněž na posouzení proveditelnosti projektů týkajících se snižování energetické náročnosti budov, zvyšování účinnosti energie, snižování emisí z programů podpory státních nebo evropských finančních prostředků nebo z prodeje povolenek na emise skleníkových plynů.

Posudek musí být zpracován energetickým specialistou. Tím je fyzická osoba, která je držitelem oprávnění uděleného Ministerstvem průmyslu a obchodu ČR ke zpracování energetického auditu a energetického posudku, také ke zpracování průkazu energetické náročnosti budovy, k provádění kontrol kotlů a rozvodů tepelné energie a kontroly klimatizačních jednotek. K získání oprávnění musí složit odborné zkoušky, musí být bezúhonný a způsobilý k právním úkonům. Energetický specialista je povinen absolvovat pravidelné průběžné odborné vzdělávání a přezkušování.

Obdobné podmínky jsou v novele směrnice uvedeny i pro osoby oprávněné provádět instalaci vybraných zařízení využívajících energii z obnovitelných zdrojů.

VZROSTE ADMINISTRATIVA

Návrh novely zákona č. 406/2000 Sb. stanovuje, že stavebník nebo vlastník budovy je povinen:

- vybavit vnitřní tepelná zařízení budov přístroji regulujícími a registrujícími dodávku tepelné energie u konečných uživatelů, kteří jsou povinni umožnit instalaci, údržbu a kontrolu těchto přístrojů,

- zajistit instalaci vybraných zařízení vyrábějící tepelnou energii z obnovitelných zdrojů v budově oprávněnými osobami,

- zajistit nepřekročení měrných ukazatelů spotřeby tepla pro vytápění, chlazení a přípravu teplé vody, stanovených prováděcím předpisem,

- řídit se pravidly pro vytápění, chlazení a dodávku teplé vody stanovenými předpisem u budov užívaných orgány státní správy s celkovou energeticky vztažnou plochou větší než 1500 m2 při jejich zařazení od 1. 1. 2015 do systému monitoringu spotřeby energie uveřejněného na stránkách ministerstva.

Lze předvídat, že podle novely zákona se částečně zvýší administrativa pro vlastníky budov. Za požadované doklady bude potřeba počítat také s poplatky (které budou jednou za 5, resp. 10 let a budou nesrovnatelně malé v porovnání s úsporami nákladů za energie). Na druhé straně bude známa kondice budovy po energetické stránce a také opatření, která jsou vhodná provést pro její zlepšení (je to podobné jako u technické kontroly automobilu, který sice rychleji stárne a opotřebovává se v porovnání s budovou, ale pro jeho provoz je nutné mít osvědčení o technické způsobilosti). Současně zde bude věrohodný a objektivní doklad, který budovám s malou energetickou náročností dá kredit pro lepší prodej nebo nájem. Lze předpokládat, že proces bude obdobný jako u většiny nových pravidel - ze začátku je spousta námitek, připomínek a jednání, které se postupem času vyřeší a stanou se běžnou součástí našeho života. V tomto konkrétním případě, kdy se jedná o zlepšení našeho životního prostředí , úspory energií a nákladů za ně by mohli všichni zúčastnění v tomto procesu pochopit výhodnost navržených opatření.

INTERVENCE STÁTU

Při nastartování nové etapy pozemního stavitelství, která má ušetřit významné množství energie v porovnání s dnešním standardem budov, budou potřebné finanční pobídky státu. Je zřejmé, že bude těžké hledat dotace v napjatém státním rozpočtu pro realizaci evropské směrnice, ale bez této pobídky se budou nové budovy a úpravy stávajících budov jen velmi pomalu realizovat na stavebním trhu v energeticky úsporném řešení s téměř nulovou spotřebou energie.

Je třeba si uvědomit, že nejvýhodnější je energie nevyrobená, která nic nestojí a nezhoršuje životní prostředí. Finanční pobídka, ať již formou výhodných nízkoúročených úvěrů nebo nenávratných půjček, vede vždy k oživení stavebních prací. Prostředky by bylo možné získat z fondů EU, prodejem emisních povolenek na aukcích (do SFŽP) nebo ze Státního fondu rozvoje bydlení, příp. dalších dotačních programů. Toto velmi důležité téma čeká na řešení a jednání na všech úrovních, která nebudou snadná.


Ing. Bohdan Víra, CSc.

Zdroj: STAVITEL

Komentáře k článku. Co si myslí ostatní?

Další články
Chystané akce
3
11. 2020
3-6.11.2020 - Veletrh, výstava
Rimini
INISOFT s.r.o.
10
11. 2020
10.11.2020 - Seminář, školení
Praha, ČVUT
CHEMELEONI s.r.o.
11
11. 2020
11-12.11.2020 - Seminář, školení
Konferenční místnost hotelu A-SPORT
INISOFT s.r.o.
11
11. 2020
11.11.2020 - Seminář, školení
Brno, Aps s.r.o.
24
11. 2020
24.11.2020 - Seminář, školení
Sál Tribun - hotel Tristar
Podněty ZmapujTo
Mohlo by vás také zajímat
Naši partneři
Složky životního prostředí