zpravodajství životního prostředí již od roku 1999

Technologie spalovny TERMIZO v Liberci

08.11.2012
Energie
Odpady
Technologie spalovny TERMIZO v Liberci

Spalovna komunálního odpadu v Liberci je moderním zařízením na energetické využití odpadů. Je jednou ze tří velkých spaloven (Praha, Brno), která řeší od roku 1999 problematiku využívání komunálního odpadu pro výrobu tepla, teplé vody a elektřiny pro domácnosti i firmy v Liberci.

Spalovna je vysoce účinný kogenerační zdroj. Za rok energeticky využijeme průměrně 93 000 tun odpadů. Z těchto odpadů vyrobíme teplo pro cca 15 500 domácností (tzn. cca 698 TJ tepla) Tím nahradíme cca 20 000 tun mazutu. Ve vlastní turbíně vyrobíme elektrickou energii pro chod celé technologie spalovny a ještě do veřejné sítě dodáme 8,2 GWh, což je roční spotřeba cca 3 800 domácností.

V roce 2009 proběhla rekonstrukce systému primárních a sekundárních vzduchů, a byl opuštěn dnes již zastaralý systém chlazení bočnic spalovací komor. Další zásadní změna byla v roce 2009 provedena v řídícím systému spalovny, kdy hardware a software na bázi UNIX byl nahrazen systémem na platformě Windows.
V prvním pololetí roku 2010 byla do provozu uvedena nová parní protitlaká turbína o výkonu cca 1 MW. Úkolem této turbíny je teplo, které není především v letním období možné dodat do sítě CZT, zužitkovat na výrobu elektrické energie.
Komunální odpad, který se zpracovává v naší spalovně, obsahuje i látky, které mohou mít nebezpečné vlastnosti (např. pleny, tonery, elektrospotřebiče, barvy, ředidla, obvazy, léky, chemické přípravky a podobně). Moderní spalovna, jakou je i naše, zlikviduje tyto nebezpečné složky komunálního odpadu a její technologie je postavena tak, že z původního množství přijatého komunálního odpadu oddělí cca 100 tun toxických kovů ročně. Tyto kovy (As, Cd, Cr, Cu, Hg, Ni, Pg, Zn), se v technologii spalovny převedou na stabilní a nerozpustné formy (kovy, oxidy, hydroxidy, sulfidy) a jsou předány na zabezpečenou skládku nebezpečných odpadů. Tím se prakticky eliminuje možnost kontaminace podzemní vody pod skládkami, což je alarmující nebezpečí hrozící v budoucnu lokalitám odkládajícím komunální odpad na málo zabezpečené skládky.

Po procesu spalování vzniknou zbytkové popeloviny (cca 1/3 váhy spáleného odpadu, tzn. cca 28 000 tun ročně, objemově je to cca 1/10 z původního objemu), které prošly žárem topeniště (až 1100°C). Tyto popeloviny nemají nebezpečné vlastnosti a mají podobné vlastnosti jako stavební výrobky typu maltovin. Popeloviny tedy lze s výhodou využívat jako stavební výrobek (např. pro podkladové vrstvy pozemních komunikací, výstavbu skládkových kazet apod.). Z popelovin se ročně vyseparuje cca 1200 tun železného šrotu pro hutě. Celková míra materiálového využití popelovin na výrobky je cca 97 %.

Obtížným odpadem, který opakovaně vzniká činností člověka a může mít i nebezpečné vlastnosti, lze v našem zařízení nahradit neobnovitelné zdroje energií (mazut, zemní plyn) a primární suroviny (stavební hmoty, železná ruda). Je proto zbytečné funkci moderních spaloven démonizovat, neboť patří mezi nejmenší znečišťovatele životního prostředí a nejkvalitnější tepelné zdroje. Proto ani nepřekračujeme žádný ohlašovací limit pro emise do ovzduší, vody a půdy v Integrovaném registru znečištění (irz.cz).

Předmětem podnikání společnosti je:

 • nakládání s odpady
 • výroba tepla
 • výroba elektřiny
 • podnikání v oblasti nakládání s nebezpečnými odpady
 • provoz spaloven odpadu a zařízení schválených pro spoluspalování odpadu
 • výzkum a vývoj v oblasti přírodních věd

Efekty moderní spalovny:

 • použití nejmodernější technologie (BAT - Best Available Techniques)
 • bezpečné plnění nejpřísnějších emisí do ovzduší, vody, půdy
 • pevný odpad po spalování neobsahuje toxické organické látky - noPOPs (Persistent Organic Pollutants - perzistentní organické látky)energetické využívání vstupních odpadů přináší významné ekonomické efekty
 • odstraňování nebezpečných látek a katalytický rozklad POPs ve spalinách
 • vysoká účinnost kogenerační výroby tepla a elektřiny
 • náhrada primárních surovin - uhlí, mazut, kamenivo, cement, rudy železa a barevných kovů
 • snížení emise skleníkových plynů - CO2, metan
 • vyloučení kontaminace podzemní pitné vody, které hrozí při prostém skládkování komunálního odpadu
 • ZDROJ: www.termizo.cz
Komentáře k článku. Co si myslí ostatní?

Další články
Podněty ZmapujTo
Mohlo by vás také zajímat
Naši partneři
Složky životního prostředí