zpravodajství životního prostředí již od roku 1999

Informace k dotacím poskytovaným z Programu švýcarsko-české spolupráce, Fondu environmentální odbornosti

07.11.2012
Obecné
Informace k dotacím poskytovaným z Programu švýcarsko-české spolupráce, Fondu environmentální odbornosti
 • Na základě zpráv médií z června tohoto roku ohledně dotací proplácených z Fondu environmentální odbornosti Programu švýcarsko-české spolupráce vyzvaly nestátní neziskové organizace Ministerstvo životního prostředí, aby představilo vítězné projekty.
 • V souvislosti se zveřejněnými zprávami ministr životního prostředí vydal okamžitě pokyn k provedení "auditu Programu švýcarsko-české spolupráce se zaměřením na Fond environmentální odbornosti", k provedení tří veřejnosprávních kontrol u sdružení zmíněných v médiích a k šetření finančních prostředků poskytnutých resortem MŽP nestátním neziskovým organizacím s ekologickým zaměřením za roky 2008 až 2010.
 • Veřejnosprávní kontrola na místě byla vykonána v měsíci červnu a červenci 2012, poslední z protokolů byl kontrolovanému sdružení předán dne 31. 7. 2012. Námitky proti kontrolním protokolům nebyly podány. Kontrolována byla občanská sdružení:

  Envidea, o.s., Třeboňská 530/2, Praha 4, IČ 22719253, sub-projekt 45/FEO/11 - Naučné stezky-síťování, propagace a osvěta;

  Campanula o.s. Hybernská 1007/20, Praha 1, IČ 22676872, sub-projekt 70/FEO/11 - Environmentální elektronické vydavatelství;

  Centrum environmentálních projektů, IČ 22718621, Podbabská 267/10, Brno - Ivanovice, sub-projekt 54/FEO/11 - Přírodní dědictví Brna - hrou k poznání.

 • Centru environmentálních projektů byla přiznána dotace na sub-projekt Přírodní dědictví Brna - hrou k poznání. Tento sub-projekt je realizován mimo jiné pro Lesní mateřskou školku. Jejím zřizovatelem je občanské sdružení EPSÍK, jehož zakládajícím členem je Ekologický právní servis, který je členem občanského sdružení Zelený kruh. Byl to přitom právě Zelený kruh, který požadoval po MŽP vysvětlení poskytnutí dotací. Žádal tak de facto, aby MŽP prošetřilo i poskytnutí dotace, o které lze předpokládat, že její účel nejméně jeden člen Zeleného kruhu znal. Tento postup Zeleného kruhu je přinejmenším poněkud zarážející a zvláštní.
 • Zaměstnanci odboru interního auditu a finanční kontroly MŽP, kteří prováděli kontrolu, bez problémů navázali kontakt se zástupci všech tří občanských sdružení. Ověřili, že projekty tato sdružení skutečně připravují a mají zájem je realizovat.
 • Občanská sdružení reálně fungují na adresách jejich sídel. Všechna tři sdružení vedou účetnictví. Dvě občanská sdružení mají vlastní internetové stránky.
 • Kontrolami tak byla vyvrácena podezření zejména o existenci dotovaných sdružení jen jako prázdných schránek a o faktické neexistenci projektů. Tři občanská sdružení nejsou "prázdné nádoby". Tato občanská sdružení mají svá IČ a jsou řádně zaregistrována. Není pravda, že ani jedno sdružení nemá webové stránky. Envidea, o.s. a Centrum environmentálních projektů mají své webové stránky na adresách www.envidea.cz a www.centrumep.cz.
 • Informace o poskytnutí finančních prostředků resortem MŽP nestátním neziskovým organizacím s ekologickým zaměřením za roky 2008 - 2010 byla předána ministrovi životního prostředí. Šetřením byly zmapovány finanční zdroje poskytnuté nestátním neziskovým organizacím registrovaným Ministerstvem vnitra, z nichž má podle dostupných informací 289 environmentální zaměření. Výstupem šetření je přehled organizací, kterým byly finanční prostředky poskytnuty, dále z jakých zdrojů jim byly peníze poskytnuty, v jaké výši a na jaký účel. Jde o částky v řádu desítek milionů Kč. Z uvedeného počtu nestátních neziskových organizací s environmentálním zaměřením je jednoznačné, že Zelený kruh, ve kterém je podle dostupných informací sdruženo 28 členů, nemůže být považován za hlavního reprezentanta nestátních neziskových organizací s environmentálním zaměřením.
 • Lze konstatovat, že není pravda, že kritikou napadená tři občanská sdružení jsou "prázdné nádoby". Tato občanská sdružení mají své IČ a jsou řádně zaregistrována. Není pravda, že ani jedno sdružení nemá webové stránky. Envidea, o.s. a Centrum environmentálních projektů mají své webové stránky na adresách www.envidea.cz a www.centrumep.cz.
 • Není pravda, že nejsou známy ani základní kontaktní údaje občanského sdružení Campanula. Adresa občanského sdružení je v centru Prahy. Zaměstnanci MŽP, kteří prováděli kontrolu, v kanceláři sdružení byli a ověřili u personálu budovy, kde sdružení sídlí, že personál sdružení zná. Kontaktní osobou uvedenou v žádosti je Jiří Mitošinka, předseda tohoto občanského sdružení.
 • Všechny tři projekty byly zahájeny 1. 2. 2012 podepsáním Rozhodnutí o poskytnutí dotace.
 • Ministerstvo životního prostředí obdrželo v souvislosti s požadavky na zveřejnění projektů stanovisko od Ministerstva financí, že povaha samotné projektové dokumentace projektů neumožňuje zveřejnění subjektem, který je odlišný od subjektu, který projektovou dokumentaci zpracoval. Důvodem je skutečnost, že obsahem dokumentace projektu je obchodní tajemství účastníka. MŽP není oprávněno zveřejnit projekty. Toto oprávnění mu může udělit pouze účastník, resp. zpracovatel projektové dokumentace, který disponuje tímto obchodním tajemstvím. Organizace Centrum environmentálních projektů a Envidea zveřejnily informace týkající se jejich projektových žádostí na svých webových stránkách. Sdružení Campanula představilo svůj projekt, když oslovilo neziskové organizace s nabídkou spolupráce při tvorbě environmentální elektronické knihovny.
 • Auditem, který byl proveden odborem interního auditu a finanční kontroly MŽP v termínu od 19. 6. do 4. 7. 2012, bylo ověřováno, zda byly dodrženy závazné postupy při administraci programu na úrovni zprostředkujícího subjektu a zároveň zprostředkovatele projektu Fond environmentální odbornosti. Dále bylo ověřováno, zda tyto postupy neobsahují systémové chyby.
 • Na základě provedeného auditu můžeme konstatovat, že byly splněny ověřované povinnosti MŽP, vyplývající z předpisů, které se vztahují k administraci Fondu environmentální odbornosti.
 • Závěry z auditu byly projednány s vedoucím auditovaného subjektu, který dne 28. 8. 2012 předložil Akční plán ke zjištěním z provedeného auditu. Akční plán obsahuje opatření, která budou přijata k nápravě zjištěných nedostatků, dále termíny plnění, uvedení osoby odpovědné za plnění a komentář auditovaného subjektu ke zjištěním.
 • Zpráva z auditu byla zaslána rovněž odboru 17 Kontrola Ministerstva financí, který mj. metodicky řídí a koordinuje výkon kontroly, provádí veřejnosprávní kontroly a audity shody u jednotlivých ministerstev.
 • O závěrech z provedeného auditu i veřejnosprávních kontrol byli informováni zástupci Švýcarského velvyslanectví, které je dle Metodiky finančních toků a kontroly pro Program švýcarsko-české spolupráce platné od 1. 11. 2010, oficiálním reprezentantem Švýcarska, jakožto donora programu. Jednou z jeho hlavních funkcí je mimo jiné předávat oficiální informace a návrhy švýcarským orgánům. Zástupci Švýcarského velvyslanectví vzali na vědomí závěry z provedeného auditu a kontrol a převzali zprávu z auditu.
 • Aktuální stav v realizaci projektů je následující:

  Veřejné zakázky zatím nebyly v rámci projektů zadány. Příprava zadávacích dokumentací je pod přímou kontrolou Ministerstva životního prostředí a Ministerstva financí. Ve všech třech projektech probíhají aktivity k jejich realizaci, např.:

  o Campanula o.s. oslovila potenciální dodavatele publikací;

  o Envidea o.s. průběžné jedná s partnerem projektu o konkrétní podobě virtuálních naučných stezek a připravuje účast na veletrhu cestovního ruchu;

  o Centrum environmentálních projektů vyspecifikovalo umístění prvků pro lesní mateřskou školku, definovalo strukturu webu pro základní školu a trasu naučné stezky a určilo umístění tagglistů

Zdroj: MŽP

Komentáře k článku. Co si myslí ostatní?

Další články
Podněty ZmapujTo
Mohlo by vás také zajímat
Naši partneři
Složky životního prostředí