zpravodajství životního prostředí již od roku 1999

Vyhlášky k podporovaným obnovitelným zdrojům

02.01.2013
Energie
Legislativa
Vyhlášky k podporovaným obnovitelným zdrojům

Ministerstvo průmyslu a obchodu stanoví podle zákona č. 165/2012 Sb., o podporovaných zdrojích energie a o změně některých zákonů...

Vyhláška o stanovení druhů a parametrů podporovaných obnovitelných zdrojů pro výrobu elektřiny, tepla nebo biometanu a o stanovení a uchovávání dokumentů

Citace: 477/2012 Sb. Částka: 180/2012 Sb.
Na straně (od-do): 6354-6368 Rozeslána dne: 31. prosince 2012
Druh předpisu: Vyhláška Autoři předpisu: Ministerstvo průmyslu a obchodu
Datum přijetí: 20. prosince 2012 Datum účinnosti od: 1. ledna 2013
Platnost předpisu: ANO Pozn. k úč.: výj. viz § 11


Vydáno na základě: 165/2012 Sb.
Předpis ruší: 482/2005 Sb.; 5/2007 Sb.; 453/2008 Sb.


VYHLÁŠKA


ze dne 20. prosince 2012


o stanovení druhů a parametrů podporovaných obnovitelných zdrojů pro výrobu elektřiny, tepla nebo biometanu a o stanovení a uchovávání dokumentů


Ministerstvo průmyslu a obchodu stanoví podle § 53 odst. 1 písm. a), e), i) a m) zákona č. 165/2012 Sb., o podporovaných zdrojích energie a o změně některých zákonů:

§ 1


Předmět úpravy

Tato vyhláška stanoví


a)
druhy a parametry podporovaných obnovitelných zdrojů,


b)
způsoby využití obnovitelných zdrojů pro výrobu elektřiny, tepla nebo biometanu,


c)
způsob vykazování množství cíleně pěstované biomasy na orné půdě a na travním porostu při výrobě bioplynu,


d)
způsob uchovávání dokumentů a záznamů o použitém palivu při výrobě elektřiny a tepla z obnovitelných zdrojů a výroby biometanu a o způsobu výroby tohoto paliva,


e)
podíl biologicky rozložitelné a nerozložitelné části nevytříděného komunálního odpadu na energetickém obsahu komunálního odpadu a


f)
kritéria udržitelnosti pro biokapaliny.

§ 2


Předmět podpory

(1) Předmětem podpory je


a)
elektřina nebo teplo vyrobené z biomasy, jejíž druhy jsou uvedené v příloze č. 1 k této vyhlášce,


b)
elektřina nebo teplo vyrobené z biokapalin, jejichž druhy jsou uvedené v příloze č. 1 k této vyhlášce, nebo


c)
biometan vyrobený z biomasy, jejíž druhy jsou uvedené v příloze č. 1 k této vyhlášce.


(2) Rozdělení druhů biomasy do jednotlivých kategorií pro účely stanovení výše podpory je uvedeno v příloze č. 1 k této vyhlášce.

§ 3


Způsoby využití biomasy

(1) Při výrobě podporované elektřiny je biomasa využívána v procesu


a)
spalování nebo zplynování,


b)
současného spalování různých druhů paliva, s výjimkou případů, kdy je výroba elektřiny nebo tepla možná jen prostřednictvím zažehnutí nezbytného množství jiného paliva (dále jen "společné spalování"), podle toho zda se palivo spaluje v jednom kotli nebo v samostatných kotlích se rozlišuje


1.
společné spalování v zařízeních, kde dochází k mísení různých druhů paliva v jednom topeništi, nebo před vstupem do topeniště, přičemž fyzikálně je možné rozlišit energii vzniklou spálením směsi pouze na základě parametrů jednotlivých složek paliva, jakými jsou například hmotnostní podíl, vlhkost, výhřevnost, obsah popelovin, poměr uhlíku a dusíku (dále jen "spoluspalování"); v případě spalování nevytříděného komunálního odpadu se nejedná o spoluspalování, nebo


2.
společné spalování v zařízeních, kde dochází ke spalování různých druhů paliv odděleně v samostatných kotlích, dodávajících vyrobené teplo do společné parní sběrnice, ze které se uskutečňuje odběr tepla pro výrobu elektřiny v jednom nebo více parních turbosoustrojích (dále jen "paralelní spalování"),


c)
anaerobní fermentace, nebo


d)
spalování biokapalin.


(2) Při výrobě podporovaného tepla je biomasa využívána v procesu


a)
spalování nebo zplynování,


b)
společného spalování s druhotným zdrojem, nebo


c)
spalování biokapalin.


(3) Při výrobě biometanu je biomasa využívána v procesu anaerobní fermentace.

§ 4


Kritéria udržitelnosti pro biokapaliny

(1) Kritéria udržitelnosti pro biokapaliny jsou shodná s kritérii udržitelnosti pro biopaliva podle nařízení vlády upravujícího kritéria udržitelnosti pro biopaliva.

(2) Hodnota emisí skleníkových plynů vznikajících v celém životním cyklu referenční fosilní energie pro biokapaliny je uvedena v příloze č. 2 k této vyhlášce.

(3) Prohlášení o splnění kritérií udržitelnosti se vydává podle zákona o ochraně ovzduší.

§ 5


Biologicky rozložitelná část nevytříděného komunálního odpadu

Pokud výrobce energie neprokáže skutečný podíl biologicky rozložitelné části nevytříděného komunálního odpadu na jeho celkovém energetickém obsahu, je podíl biologicky rozložitelné části nevytříděného komunálního odpadu na jeho celkovém energetickém obsahu 60 %. Zbývající podíl 40 % tvoří biologicky nerozložitelná část.

§ 6


Dokumenty a záznamy o použitém palivu při výrobě elektřiny
a tepla z obnovitelných zdrojů a při výrobě biometanu
a o způsobu výroby tohoto paliva

(1) Výrobce nebo dodavatel paliva z biomasy pro výrobu elektřiny, tepla nebo biometanu uchovává vyhotovené dokumenty a záznamy pro každou dodávku paliva v listinné podobě podle vzoru uvedeného v části A) přílohy č. 3 k této vyhlášce. Kopii těchto dokumentů a záznamů v listinné podobě uchovává výrobce elektřiny, tepla nebo biometanu.

(2) Výrobce elektřiny, tepla nebo biometanu z biomasy uchovává vyhotovené dokumenty a záznamy podle vzoru uvedeného v části B) přílohy č. 3 k této vyhlášce pro každou dodávku paliva v listinné podobě.

(3) Je-li výrobce biomasy současně výrobcem elektřiny, tepla nebo biometanu z biomasy, uchovává vyhotovené dokumenty a záznamy podle přílohy č. 3 k této vyhlášce k jím vyrobené a současně jím pro výrobu elektřiny, tepla nebo biometanu spotřebované biomase souhrnně za kalendářní měsíc.

§ 7


Cíleně pěstovaná biomasa

(1) Druh biomasy uvedený v kategorii 1 podle přílohy č. 1 k této vyhlášce se označuje za cíleně pěstovanou biomasu.

(2) Cíleně pěstovaná biomasa je biomasa, která


a)
nepochází z definovaných plodin a energetických dřevin uvedených v příloze č. 4 k této vyhlášce a


b)
je vypěstována pouze na vymezené půdě v České republice s doložením této podmínky podle přílohy č. 3 k této vyhlášce.


(3) V "Prohlášení výrobce nebo dodavatele paliva z biomasy" podle části A) přílohy č. 3 k této vyhlášce musí být údaje týkající se rozlohy půdy, na které je biomasa pěstována v souladu s údaji uvedenými v deklaraci cíleně pěstované biomasy formou identifikace všech čísel půdních bloků, popřípadě dílů půdních bloků a rozlohy, na které je deklarovaná biomasa v příslušném roce pěstována. Tato deklarace se podává současně s žádostí o dotaci podle přímo použitelného předpisu Evropské unie upravujícího společná pravidla pro režimy přímých podpor v rámci společné zemědělské politiky, na formuláři vydaném Státním zemědělským a intervenčním fondem pro příslušný kalendářní rok, a která se podává vždy do 15. května příslušného kalendářního roku, pokud je výrobce nebo dodavatel biomasy evidován v evidenci využití půdy podle uživatelských vztahů.

(4) Biokapalina, která je vyrobena z cíleně pěstované biomasy, musí v případě spalování splňovat kritéria udržitelnosti pro biokapaliny.

§ 8


Dokladování splnění podmínek pro bioplyn a biometan

(1) Podpora elektřiny z obnovitelných zdrojů a biometanu se vztahuje pouze na výrobu elektřiny nebo biometanu z bioplynu, kde souhrn hmotnosti v původní hmotě cíleně pěstované biomasy na orné půdě a na travním porostu, kategorii 1 podle tabulky č. 2 přílohy č. 1 k této vyhlášce, tvoří za kalendářní rok maximálně 70 % z celkové hmotnosti vstupních surovin v původní hmotě, při dodržení minimálních hodnot sušiny, které jsou uvedené v příloze č. 5 k této vyhlášce, a zbývající podíl minimálně 30 % tvoří biomasa kategorie 2 podle tabulky č. 2 přílohy č. 1 k této vyhlášce. V případě nedodržení minimálních hodnot sušiny se jednotlivé podíly hmotnosti vstupních surovin přepočítají podle vzorce uvedeného v příloze č. 5 k této vyhlášce.

(2) Primární energií biomasy použité pro anaerobní fermentaci se rozumí energetická výtěžnost biomasy v původním stavu, v jakém vstupuje do procesu anaerobní fermentace, a to ve vyjádření výhřevností vzniklého bioplynu v objemových jednotkách metanu na tunu původní hmoty a následně přepočteného na výhřevnost čistého metanu, která činí 9,9 MWh/m3. Naměřené objemové množství je přepočteno na standardní technické podmínky v plynárenství, které jsou teplota 15 oC a tlak 101,325 kPa.

§ 9


Přechodná ustanovení

(1) Biomasa, která byla předmětem podpory podle dosavadních právních předpisů, se do 31. prosince 2013 považuje za biomasu, která je předmětem podpory i v případě, že není uvedena v příloze č. 1 k této vyhlášce, a to v té kategorii, ve které byla zařazena v dosavadních právních předpisech.

(2) V případě biomasy označované v dosavadním právním předpisu jako "hroubí do délky 1 m" se ustanovení uvedené v bodu 1 uplatní pro tuto biomasu do 31. prosince 2014.

(3) Ustanovení bodů 1 a 2 se vztahuje pouze na biomasu, z níž se vyrábí elektřina v zařízeních uvedených do provozu přede dnem nabytím účinnosti této vyhlášky.

§ 10


Zrušovací ustanovení

Zrušuje se:


1.
Vyhláška č. 482/2005 Sb., o stanovení druhů, způsobů využití a parametrů biomasy při podpoře výroby elektřiny z biomasy.


2.
Vyhláška č. 5/2007 Sb., kterou se mění vyhláška č. 482/2005 Sb., o stanovení druhů, způsobů využití a parametrů biomasy při podpoře výroby elektřiny z biomasy.


3.
Vyhláška č. 453/2008 Sb., kterou se mění vyhláška č. 482/2005 Sb., o stanovení druhů, způsobů využití a parametrů biomasy při podpoře výroby elektřiny z biomasy, ve znění vyhlášky č. 5/2007 Sb.

§ 11


Účinnost

Tato vyhláška nabývá účinnosti dnem 1. ledna 2013 s výjimkou ustanovení


a)
§ 7 odst. 2 písm. b), které nabývá účinnosti dnem 1. ledna 2014, a


b)
§ 8, které nabývá účinnosti dnem 30. května 2014.

Ministr:
MUDr. Kuba v. r.

Příloha č. 1 k vyhlášce č. 477/2012 Sb.

Příloha č. 2 k vyhlášce č. 477/2012 Sb.

Příloha č. 3 k vyhlášce č. 477/2012 Sb.

Příloha č. 4 k vyhlášce č. 477/2012 Sb.

Příloha č. 5 k vyhlášce č. 477/2012 Sb.

(Přílohy nejsou v digitální podobě)

Vyhláška o vykazování a evidenci elektřiny a tepla z podporovaných zdrojů a biometanu, množství a kvality skutečně nabytých a využitých zdrojů a k provedení některých dalších ustanovení zákona o podporovaných zdrojích energie

Citace: 478/2012 Sb. Částka: 180/2012 Sb.
Na straně (od-do): 6369-6396 Rozeslána dne: 31. prosince 2012
Druh předpisu: Vyhláška Autoři předpisu: Ministerstvo průmyslu a obchodu
Datum přijetí: 20. prosince 2012 Datum účinnosti od: 1. ledna 2013
Platnost předpisu: ANO Pozn. k úč.:

Vydáno na základě: 165/2012 Sb.

Předpis ruší: 502/2005 Sb.; 303/2012 Sb.

478


VYHLÁŠKA


ze dne 20. prosince 2012


o vykazování a evidenci elektřiny a tepla z podporovaných zdrojů a biometanu,
množství a kvality skutečně nabytých a využitých zdrojů a k provedení některých dalších ustanovení
zákona o podporovaných zdrojích energie


Ministerstvo průmyslu a obchodu stanoví podle § 53 odst. 1 písm. c), d), n), o), p), q), r), s) a t) zákona č. 165/2012 Sb., o podporovaných zdrojích energie a o změně některých zákonů, (dále jen "zákon"):

§ 1


Předmět úpravy

Tato vyhláška stanoví


a)
způsob měření a výpočtu vyrobeného množství elektřiny z obnovitelných zdrojů nebo druhotných zdrojů při výrobě elektřiny z obnovitelného zdroje nebo druhotného zdroje společně s neobnovitelným zdrojem,


b)
způsob vykazování množství elektřiny z obnovitelného zdroje a neobnovitelného zdroje, množství tepla z obnovitelného zdroje a druhotného zdroje, skutečného nabytí množství obnovitelného zdroje a jeho kvality, skutečného využití veškerého nabytého množství obnovitelného zdroje,


c)
způsob předávání a evidence naměřených nebo vypočtených hodnot elektřiny z podporovaných zdrojů a ověření vypočtených hodnot u podpory formou zeleného bonusu na elektřinu,


d)
způsob předání a evidence naměřených hodnot elektřiny z podporovaných zdrojů u podpory formou výkupních cen,


e)
způsob a postup měření, předávání a evidence naměřených hodnot vyrobeného a dodaného tepla z obnovitelných zdrojů do rozvodného tepelného zařízení soustavy zásobování tepelnou energií z výrobny tepla,


f)
způsob registrace místa předání vyrobeného tepla z výrobny tepla do rozvodného tepelného zařízení a její změny u podpory formou zeleného bonusu na teplo,


g)
způsob a postup předávání a evidence naměřených hodnot biometanu,


h)
způsob a postup předání a evidence naměřených hodnot elektřiny výrobny elektřiny, ke které vzniká nárok na podporu decentrální výroby elektřiny,


i)
způsob a postup uvedení výrobny elektřiny do provozu.

§ 2


Vymezení pojmů

Pro účely této vyhlášky se rozumí


a)
zdrojem energie obnovitelný zdroj, druhotný zdroj nebo neobnovitelný zdroj,


b)
elektřinou ze společného spalování elektřina vyrobená společným spalováním obnovitelného a druhotného nebo neobnovitelného zdroje naměřená na svorkách generátoru a snížená o technologickou vlastní spotřebu elektřiny podle právního předpisu upravujícího technicko-ekonomické parametry obnovitelných zdrojů pro výrobu elektřiny a dobu životnosti výroben elektřiny z podporovaných zdrojů,


c)
podporovanou elektřinou část elektřiny ze společného spalování pocházející z obnovitelného nebo druhotného zdroje,


d)
podporovaným teplem teplo pocházející z obnovitelného zdroje nebo ze společného spalování obnovitelného a druhotného zdroje.

§ 3


Vyhodnocované a vykazované údaje o kvalitě skutečně
nabytých a využitých zdrojů energie a termíny
vyhodnocování těchto údajů

(1) Při výrobě elektřiny společným spalováním, při výrobě tepla společným spalováním nebo při kombinované výrobě elektřiny a tepla společným spalováním se za účelem poskytnutí podpory podle § 4, 5 nebo 24 zákona vykazují


a)
údaje o množství a kvalitě skutečně nabytých zdrojů energie využitých pro společné spalování,


b)
údaje o množství a kvalitě zdrojů energie skutečně využitých pro společné spalování.


(2) Údaje podle odstavce 1 písm. a) se vykazují za celou výrobnu elektřiny, za jednotlivé výrobní zdroje elektřiny podle právního předpisu upravujícího technicko-ekonomické parametry obnovitelných zdrojů pro výrobu elektřiny a dobu životnosti výroben elektřiny z podporovaných zdrojů nebo za výrobnu tepla ve výkazu, jehož vzor je uveden v příloze č. 1 k této vyhlášce. Pokud se výrobna elektřiny skládá z více než jednoho výrobního zdroje elektřiny a na vyrobenou elektřinu v jednotlivých výrobních zdrojích elektřiny je uplatňována shodná forma podpory se shodnou výší podpory za jednu MWh elektřiny, vykazují se údaje podle odstavce 1 písm. a) za více výrobních zdrojů elektřiny v jednom výkazu, jehož vzor je uveden v příloze č. 1 k této vyhlášce.

(3) Údaje podle odstavce 1 písm. b) se vykazují ve výkazu, jehož vzor je uveden v příloze č. 2 k této vyhlášce. Údaje ve výkazu se vyplňují zvlášť pro každé spalovací zařízení nebo skupinu spalovacích zařízení napojených na společnou sběrnici umožňující přenos teplonosné látky (dále jen "sběrnice"), ze které se uskutečňuje odběr tepla pro výrobu podporované elektřiny, nebo odběr tepla pro dodávku podporovaného tepla.

(4) Pokud je více sběrnic vzájemně propojitelných, ale ve vykazovaném období oddělených z hlediska přenosu teplonosné látky, vykazují se údaje jen za tu oddělenou část sběrnice, do které pracují spalovací zařízení spalující zdroje energie s nárokem na podporu a ze které se uskutečňuje odběr tepla pro výrobu podporované elektřiny, nebo odběr tepla pro dodávku podporovaného tepla.

(5) Pokud je více sběrnic vzájemně propojitelných, ale ve vykazovaném období oddělených z hlediska přenosu teplonosné látky jen po část vykazovaného období, mohou se údaje vykazovat odděleně a samostatně za období s propojenými parními sběrnicemi a za období s oddělenými parními sběrnicemi, pokud je možné doložit časový průběh oddělení nebo propojení parních sběrnic a hodnoty sledovaných údajů v průběhu těchto období. Jinak se údaje vykazují za celou skupinu spalovacích zařízení a turbogenerátorů napojených na všechny části propojitelné sběrnice.

(6) Výkazy podle odstavců 2 a 3 se zpracovávají měsíčně.

(7) V případě, že v průběhu vykazovaného měsíce spalovací zařízení spalující pouze obnovitelný zdroj nebo pouze druhotný zdroj začne částečně nebo úplně využívat jako palivo neobnovitelný zdroj nebo druhotný zdroj nebo v případě druhotného zdroje obnovitelný zdroj, výrobce zpracuje výkazy podle odstavců 2 a 3 samostatně za každou část vykazovaného měsíce, kdy spalovací zařízení spalovalo pouze obnovitelný zdroj nebo pouze druhotný zdroj, a za každou část vykazovaného měsíce, kdy spalovací zařízení společně spalovalo obnovitelný zdroj a neobnovitelný zdroj nebo druhotný zdroj.

§ 4


Předávání a evidence naměřených a vypočtených hodnot elektřiny

(1) Výrobce elektřiny, který uplatňuje nárok na podporu podle § 4, 5, 6 nebo 39 zákona, eviduje hodnoty vyrobené elektřiny z podporovaných zdrojů a z decentrální výrobny elektřiny.

(2) Měsíční hodnoty se pro každý výrobní zdroj elektřiny evidují ve výkazu, jehož vzor je uveden v příloze č. 3 k této vyhlášce. Pokud se výrobna elektřiny skládá z více než jednoho výrobního zdroje elektřiny a na vyrobenou elektřinu v jednotlivých výrobních zdrojích elektřiny je uplatňována shodná forma podpory se shodnou výší podpory za jednu MWh elektřiny a každý jednotlivý výrobní zdroj elektřiny nemá samostatné měření vyrobené elektřiny, evidují se měsíční hodnoty za více výrobních zdrojů elektřiny v jednom výkazu, jehož vzor je uveden v příloze č. 3 k této vyhlášce.

(3) Výrobci elektřiny, s výjimkou výrobců elektřiny uvedených v odstavcích 4 a 5, předávají údaje z výkazu operátorovi trhu elektronicky prostřednictvím informačního systému operátora trhu vždy nejpozději do desátého kalendářního dne po skončení kalendářního měsíce.

(4) Výrobce elektřiny využívající společné spalování předává operátorovi trhu elektronicky prostřednictvím informačního systému operátora trhu údaje uvedené v řádcích 1 až 7 přílohy č. 3 k této vyhlášce nejpozději do desátého kalendářního dne po skončení kalendářního měsíce, za který jsou hodnoty předávány, a hodnoty vyrobené elektřiny, na které je nárokována podpora, nejpozději do patnáctého kalendářního dne po skončení kalendářního měsíce, za který jsou hodnoty předávány.

(5) Výrobce elektřiny z kombinované výroby elektřiny a tepla předává operátorovi trhu elektronicky prostřednictvím informačního systému operátora trhu údaje uvedené v řádcích 1 až 7 přílohy č. 3 k této vyhlášce nejpozději do desátého kalendářního dne po skončení kalendářního měsíce a hodnoty vyrobené elektřiny, na které je nárokována podpora, nejpozději do patnáctého kalendářního dne po skončení zvoleného období vykazování úspory primární energie. Výrobce dále eviduje údaje ve výkazu, jehož vzor je uveden v příloze č. 4 k této vyhlášce, a to pro každou kogenerační jednotku v termínech podle zvoleného období vykazování úspory primární energie, a předává je na vyžádání elektronicky operátorovi trhu, Ministerstvu průmyslu a obchodu, Státní energetické inspekci nebo Energetickému regulačnímu úřadu.

(6) Výrobce se zvolenou podporou elektřiny formou hodinového zeleného bonusu na elektřinu předává operátorovi trhu elektronicky prostřednictvím informačního systému operátora trhu do desátého kalendářního dne po skončení měsíce měsíční údaje podle odstavce 2 a za každou obchodní hodinu předcházejícího kalendářního měsíce skutečné hodnoty vyrobené elektřiny snížené o technologickou vlastní spotřebu elektřiny. Pokud se výrobna elektřiny skládá z výrobních zdrojů elektřiny s různou výší hodinového zeleného bonusu, předává výrobce operátorovi trhu za každou obchodní hodinu předcházejícího kalendářního měsíce skutečné hodnoty vyrobené elektřiny na jednotlivých výrobních zdrojích elektřiny snížené o technologickou vlastní spotřebu elektřiny.

(7) Údaje o množství elektřiny zaslané podle odstavců 3, 4, 5 a 6 může výrobce opravit zasláním opravného údaje operátorovi trhu nejpozději do tří kalendářních měsíců po termínu podle odstavce 3.

(8) V případě zaslání opravných údajů podle odstavce 7 může operátor trhu tyto údaje ověřit u provozovatele přenosové soustavy nebo u provozovatele distribuční soustavy (dále jen "příslušný provozovatel"). Po ověření vyúčtuje operátor trhu výrobci rozdíl mezi opravným údajem a údajem předaným podle odstavců 3, 4, 5 a 6. V případě povinného výkupu operátor trhu informuje povinně vykupujícího o změně zadaných hodnot v informačním systému operátora trhu.

§ 5


Předávání a evidence naměřených hodnot tepla

(1) Výrobce tepla, který uplatňuje nárok na podporu podle § 24 zákona, eviduje pro každou výrobnu tepla měsíční hodnoty o výrobě tepla ve výkazu, jehož vzor je uveden v příloze č. 5 k této vyhlášce.

(2) Údaje z výkazu předává výrobce tepla operátorovi trhu elektronicky prostřednictvím informačního systému operátora trhu vždy nejpozději do desátého kalendářního dne po skončení kalendářního měsíce, za který jsou hodnoty předávány.

§ 6


Předávání a evidence naměřených hodnot biometanu

(1) Výrobce biometanu, který uplatňuje nárok na podporu podle § 30 zákona, eviduje pro každou výrobnu biometanu měsíční hodnoty o výrobě biometanu ve výkazu, jehož vzor je uveden v příloze č. 6 k této vyhlášce.

(2) Údaje z výkazu předává výrobce biometanu za jednotlivé plynárenské dny1) předcházejícího plynárenského měsíce operátorovi trhu elektronicky prostřednictvím informačního systému operátora trhu vždy nejpozději do 12:00 hodin devátého kalendářního dne, nejpozději však do 12:00 hodin šestého pracovního dne plynárenského měsíce1), za který jsou hodnoty předávány.

(3) Údaj o množství biometanu předaný podle odstavce 2 může výrobce biometanu opravit zasláním opravného údaje operátorovi trhu nejpozději do tří kalendářních měsíců po termínu podle odstavce 2.

(4) V případě zaslání opravných údajů podle odstavce 3 operátor trhu tyto údaje ověřuje u provozovatele přepravní soustavy, provozovatele distribuční soustavy nebo provozovatele zásobníku plynu. Po ověření vyúčtuje operátor trhu výrobci biometanu rozdíl mezi opravným údajem a údajem předaným podle odstavce 2.

(5) Operátor trhu zpřístupní provozovateli přepravní soustavy, provozovateli distribuční soustavy nebo provozovateli zásobníku plynu, ke kterým je výrobna biometanu připojena, informaci o druhu biomasy použité k výrobě biometanu z výkazu uvedeného v příloze č. 6 k této vyhlášce.

§ 7


Způsob stanovení množství elektřiny nebo tepla vyrobené
z podporovaných zdrojů energie při výrobě elektřiny nebo tepla
z různých zdrojů energie

(1) Množství podporované elektřiny při výrobě elektřiny z různých zdrojů energie se stanoví jako poměrná část celkového množství vyrobené elektřiny postupem uvedeným v příloze č. 7 k této vyhlášce.

(2) Množství podporovaného tepla při výrobě tepla z různých zdrojů energie se stanoví jako poměrná část celkového množství vyrobeného tepla postupem uvedeným v příloze č. 7 k této vyhlášce.

(3) Pro určení velikosti poměrných částí podle odstavce 1 se použije množství energie obsažené v jednotlivých zdrojích energie využitých pro výrobu elektřiny nebo kombinovanou výrobu elektřiny a tepla. Množství energie za hodnocené období se stanoví postupem uvedeným v příloze č. 7 k této vyhlášce.

(4) Pro určení velikosti poměrných částí podle odstavce 2 se použije množství energie v jednotlivých zdrojích energie využitých pro výrobu tepla nebo kombinovanou výrobu elektřiny a tepla. Množství energie za hodnocené období se stanoví postupem uvedeným v příloze č. 7 k této vyhlášce.

§ 8


Způsob měření množství elektřiny a tepla

(1) V případě výroby elektřiny z obnovitelných zdrojů nebo druhotných zdrojů společným spalováním zajišťuje výrobce celkové měření takto vyrobené elektřiny.

(2) Při zajištění měření podle odstavce 1 výrobce postupuje podle jiného právního předpisu2).

(3) Veškerá měřicí zařízení pro měření množství tepla dodaného do rozvodného tepelného zařízení soustavy zásobování tepelnou energií a vyrobeného pouze z obnovitelného zdroje nebo společně z obnovitelného a druhotného zdroje jsou stanovenými měřidly podle jiného právního předpisu3).

(4) Měřicí zařízení instaluje výrobce tepla tak, aby zajišťovalo výhradně měření tepla vyrobeného z obnovitelného zdroje nebo společně z obnovitelného a druhotného zdroje v místě jeho předání do rozvodného tepelného zařízení soustavy zásobování tepelnou energií. V případě výrobny tepla, ve které se spalují různé druhy paliv v samostatných kotlích, umísťuje výrobce tepla měřicí zařízení tak, aby bylo samostatně měřeno teplo vyrobené pouze z obnovitelného zdroje nebo společně z obnovitelného zdroje a druhotného zdroje, které je určeno výhradně pro dodávku do soustavy zásobování tepelnou energií.

§ 9


Způsob a postup uvedení výrobny elektřiny do provozu

(1) Výrobna elektřiny se považuje za uvedenou do provozu, pokud jsou pro výrobnu elektřiny splněny všechny následující podmínky


a)
rozhodnutí o udělení licence na výrobu elektřiny nabylo právní moci,


b)
příslušným provozovatelem bylo provedeno první paralelní připojení výrobny elektřiny k elektrizační soustavě a


c)
příslušným provozovatelem bylo instalováno měřicí zařízení v předávacím místě výrobny elektřiny připojené do přenosové soustavy nebo distribuční soustavy nebo do odběrného místa zákazníka nebo do předávacího místa jiné výrobny elektřiny podle jiného právního předpisu2).


(2) První paralelní připojení výrobny elektřiny provede příslušný provozovatel na základě žádosti podané výrobcem elektřiny, která obsahuje


a)
potvrzení odborné firmy realizující výstavbu výrobny elektřiny, že vlastní výrobna elektřiny je provedena v souladu s podmínkami stanovenými uzavřenou smlouvou o připojení,


b)
příslušným provozovatelem odsouhlasenou projektovou dokumentaci aktualizovanou podle skutečného stavu provedení výrobny elektřiny,


c)
zprávu o výchozí revizi elektrického zařízení výrobny elektřiny a případně dalšího elektrického zařízení nově uváděného do provozu, které souvisí s uváděnou výrobnou elektřiny do provozu, bez kterého nelze zahájit proces prvního paralelního připojení, a další doklady stanovené jiným právním předpisem4), v případě zařazení zařízení výrobny elektřiny nebo její části do třídy 1,


d)
protokol o nastavení ochran, pokud není součástí zprávy o výchozí revizi, a


e)
místní provozní předpisy pro výrobny elektřiny s instalovaným výkonem 30 kW a výše a pro výrobny elektřiny do 30 kW, jsou-li vyžadovány ve smlouvě o připojení.


(3) Příslušný provozovatel ověří úplnost žádosti. Ve lhůtě do 30 kalendářních dnů ode dne, kdy mu byla úplná žádost výrobce elektřiny doručena a výrobce elektřiny splnil podmínky sjednané ve smlouvě o připojení nebo ve smlouvě o budoucí smlouvě o připojení, provede za nezbytné součinnosti výrobce elektřiny první paralelní připojení výrobny elektřiny k elektrizační soustavě.

(4) O provedení prvního paralelního připojení vyhotoví příslušný provozovatel protokol o prvním paralelním připojení výrobny elektřiny k elektrizační soustavě s uvedením skutečného instalovaného výkonu a předá jej výrobci elektřiny nejpozději do 5 pracovních dnů od provedení prvního paralelního připojení. Zároveň do stejného termínu instaluje příslušné měřicí zařízení v předávacím místě výrobny elektřiny.

(5) Pokud se v průběhu prvního paralelního připojování zjistí na straně výrobce elektřiny nedostatky bránící úspěšnému připojení uvedené v protokolu o průběhu prvního paralelního připojení, podává výrobce elektřiny novou žádost o první paralelní připojení.

(6) Při rekonstrukci nebo modernizaci výrobny elektřiny se ustanovení odstavců 1 až 5 použijí obdobně.

§ 10


Způsob registrace místa předání vyrobeného tepla
z výrobny tepla do rozvodného tepelného zařízení

Výrobce tepla registruje v informačním systému operátora trhu místo předání vyrobeného tepla z výrobny tepla do rozvodného tepelného zařízení ve výkazu, jehož vzor je uveden v příloze č. 5 k této vyhlášce.

§ 11


Zrušovací ustanovení

Zrušuje se:


1.
Vyhláška č. 502/2005 Sb., o stanovení způsobu vykazování množství elektřiny při společném spalování biomasy a neobnovitelného zdroje.


2.
Vyhláška č. 303/2012 Sb., kterou se mění vyhláška č. 502/2005 Sb., o stanovení způsobu vykazování množství elektřiny při společném spalování biomasy a neobnovitelného zdroje.

§ 12


Účinnost

Tato vyhláška nabývá účinnosti dnem 1. ledna 2013.

Ministr:
MUDr. Kuba v. r.


____________________________________________________________

1)
Vyhláška č. 365/2009 Sb., o Pravidlech trhu s plynem, ve znění pozdějších přepisů.

2)
Vyhláška č. 82/2011 Sb., o měření elektřiny a o způsobu stanovení náhrady škody při neoprávněném odběru, neoprávněné dodávce, neoprávněném přenosu nebo neoprávněné distribuci elektřiny, ve znění vyhlášky č. 476/2012 Sb.

3)
Zákon č. 505/1990 Sb., o metrologii, ve znění pozdějších předpisů.

4)
Vyhláška č. 73/2010 Sb., o stanovení vyhrazených elektrických technických zařízení, jejich zařazení do tříd a skupin a o bližších podmínkách jejich bezpečnosti (vyhláška o vyhrazených elektrických technických zařízeních).

Příloha č. 1 k vyhlášce č. 478/2012 Sb.

Příloha č. 2 k vyhlášce č. 478/2012 Sb.

Příloha č. 3 k vyhlášce č. 478/2012 Sb.

Příloha č. 4 k vyhlášce č. 478/2012 Sb.

Příloha č. 5 k vyhlášce č. 478/2012 Sb.

Příloha č. 6 k vyhlášce č. 478/2012 Sb.

Příloha č. 7 k vyhlášce č. 478/2012 Sb.

(Přílohy nejsou v digitální podobě)

Komentáře k článku. Co si myslí ostatní?

Další články
Podněty ZmapujTo
Mohlo by vás také zajímat
Naši partneři
Složky životního prostředí