zpravodajství životního prostředí již od roku 1999

OPŽP - Aktualizace Závazných pokynů

07.01.2013
Obecné
OPŽP - Aktualizace Závazných pokynů

Ke dni 18. 12. 2012 byly zaktualizovány Závazné pokyny pro žadatele a příjemce podpory v OPŽP (dále jen "Závazné pokyny"), aktualizovaná verze je účinná od 1. 1. 2013.

Upraveny byly kapitoly, 2, 3, 4, 5, 6, 8 a přílohy č. 3, 4, 5 a 6.
  • Vrámci aktualizace kapitoly 6 připomínáme, že příjemce podpory je povinen vybrat nového provozovatele vsouladu s podmínkami Přílohy č. 7 Programového dokumentu OPŽP, přičemž zahájení provozu nově vybraného provozovatele je nutné zajistit nejpozději do vydání posledního kolaudačního souhlasu vrámci projektu spolufinancovaného z OPŽP. Příjemce podpory je zároveň povinen předložit podklady pro výběr provozovatele na Státní fond životního prostředí před zahájením samotného výběrového řízení, přičemž musí zajistit plnění požadavků nejlepší mezinárodní praxe voboru asoulad provozu předmětné vodohospodářské infrastruktury spožadavky Přílohy č. 7 Programového dokumentu OPŽP aMetodiky prožadatele rozvádějící tuto přílohu vplatném znění.
Přehled dalších změn:
  • V kapitole 2.7 byl odstraněn požadavek na doložení odborného posudku jako povinné přílohy žádosti kprioritní ose 7.
  • Do kapitoly 3.3 byly vloženy informace týkající se Vylučovacích ekonomických kritérií pro poskytnutí dotace.
  • Do kapitoly 4.3 byly z kapitoly 2.6 přesunuty informace o požadavku na předložení stanoviska AOPK ČR pro projekty realizované v rámci oblasti podpory 6.6 - toto stanovisko zpracovává AOPK ČR po podání žádosti před zahájením hodnocení. Dále byly do kapitoly 4.6 doplněny informace ozajištění pohledávek v případě poskytnutí půjčky ze SFŽP ČR.
  • Do kapitoly 5.5 bylo doplněno doporučení, aby váha subjektivně hodnocených kritérií nepřesahovala v úhrnu 20 % u veřejných zakázek na dodávky a/nebo služby. Dále byl upraven text a tabulky postihů za porušení pravidel při zadávání veřejných zakázek v kapitole 5.10.2
  • Upravena a doplněna byla i kapitola 6 týkající se Výběrového řízení na provozovatele vodohospodářské infrastruktury v rámci prioritní osy 1 (1.1.1, 1.2).
  • V kapitole 8.1 byly upraveny odrážky týkající se Plánu realizace a Finančně platebního kalendáře, faktur v režimu přenesení daňové povinnosti a částečného odpočtu DPH. Dále byla v kapitole 8.3 vypuštěna část textu týkající se předkládání faktur z minulých let a vložena nová kapitola 8.9 zabývající se uplatnění sankce vůči zhotoviteli. Upravena byla i podkapitola 8.13 týkající se financování projektů organizačních složek státu a státních příspěvkových organizací, které nespadají do resortu MŽP.
Detailnější přehled všech změn naleznete ve Změnovém listu Závazných pokynů.
Aktualizované Závazné pokyny naleznete zde.

Komentáře k článku. Co si myslí ostatní?

Další články
Podněty ZmapujTo
Mohlo by vás také zajímat
Naši partneři
Složky životního prostředí