zpravodajství životního prostředí již od roku 1999

Kandidátský seznam látek pro autorizaci byl rozšířen o 54 nových látek vzbuzujících velmi velké obavy (SVHC látky)

16.01.2013
Chemické látky
Kandidátský seznam látek pro autorizaci byl rozšířen o 54 nových látek vzbuzujících velmi velké obavy (SVHC látky)

Cíle stanoveného viceprezidentem Tajanim a eurokomisařem Potočnikem zařadit do konce roku 2012 na Kandidátský seznam 136 SVHC látek bylo dosaženo. S přidáním nových 54 SVHC látek nyní obsahuje Kandidátský seznam celkem 138 látek (zveřejněno 19.12.2012).

Jak uvedl výkonný ředitel Evropské agentury pro chemické látky (ECHA), ECHA je velmi potěšena, že tohoto ambiciózního cíle bylo dosaženo, což by se nepodařilo bez společného úsilí členských států, Komise a ECHA. Dále informoval, že nyní je potřeba zaměřit se na dlouhodobější cíl, tj. zajistit, aby u všech SVHC látek byla stanovena nejvhodnější opatření pro řízení rizik. Zároveň je vytvořen pevný základ pro zařazování všech typů látek do Kandidátského seznamu dle plánu do roku 2020, který v současné době projednává Komise s členskými státy a ECHA.

Přehled projednávání zařazení 54 nových látek do Kandidátského seznamu (KS):

K identifikaci 31 látek (# 24 - 54) jako SVHC nebyly vzneseny ve veřejné konzultaci žádné připomínky, proto byly na Kandidátský seznam zařazeny přímo bez projednání Výborem členských států.

Dalších 23 látek (# 1 - 23) bylo zahrnuto do Kandidátského seznamu po projednání Výborem členských států.

Z těchto 23 látek bylo 5 látek (# 1 - 5) identifikováno jako PBT (perzistentní, bioakumulativní a toxické) nebo vPvB (vysoce perzistentní a vysoce bioakumulativní). Identifikace vPvB látek (# 2 - 5) je založena na revidovaných kritériích stanovených v příloze XIII nařízení REACH z roku 2011 (nařízení Komise (EU) č. 253/2011).

Z těchto 23 látek bylo dále 5 látek (# 6 - 10) identifikováno podle článku 57f), tj. vzbuzují stejné obavy jako látky CMR (karcinogenní, mutagenní nebo toxické pro reprodukci), PBT nebo vPvB. Tři z těchto látek (# 6, 7, 8) byly identifikovány, protože existuje vědecký důkaz o možných vážných účincích na lidské zdraví v důsledku jejich silných respiračních senzibilizujících účinků. Zbylé 2 látky (# 9, 10) byly identifikovány, neboť existuje vědecký důkaz o možných vážných účincích na životní prostředí - jedna z těchto látek (# 9) je endokrinním disruptorem (4-nonylphenol, branched and linear) a druhá látka (v tabulce pod číslem # 10) (4-(1,1,3,3-tetramethylbutyl)phenol) se odbourává na látku s vlastnostmi endokrinního disruptoru dříve již identifikovanou jako SVHC.

Zbývajících 44 látek (v tabulce pod čísly # 11 - 54) bylo přidáno na Kandidátský seznam pro své CMR vlastnosti, splnilo kritéria čl. 57 a), b) nebo c) nařízení REACH.

Pozn.: Látky jsou označeny čísly # 1 - 54 dle tabulky uvedené v aktualitě ECHA (odkaz viz níže).

Pro výrobce a dovozce předmětů obsahujících některou z nově zařazených 54 látek na KS k 19. prosinci 2012 nastává povinnost do 6 měsíců od tohoto data, oznámit ECHA látku, která je obsažena v předmětech, které vyrábějí nebo dováží, pokud jsou splněny obě následující podmínky: látka je v předmětu obsažena v koncentraci vyšší než 0,1 % hmotnostních a její celkové množství v předmětu je vyšší než 1 t/rok na výrobce/dovozce). Výjimka z oznamovací povinnosti nastává v případě, že látka již byla pro dané použití zaregistrována jinou společností nebo lze prokázat, že nedochází k expozici lidí nebo životního prostředí během celého životního cyklu předmětu.

Informace o oznámení látek v předmětech a příslušné nástroje pro předložení oznámení (prostřednictvím systému REACH-IT), včetně manuálu s instrukcemi jsou k dispozici na webových stránkách ECHA.

V Kandidátském seznamu je nyní 138 látek a v souladu s nařízením REACH jsou tyto látky určeny pro následné zařazení do přílohy XIV nařízení REACH, tj. Seznamu látek podléhajících povolení.

Celá zpráva ECHA s tabulkou nově zařazených 54 látek

Komentáře k článku. Co si myslí ostatní?

Další články
Podněty ZmapujTo


Neboj se zeptat Kam s ním?
Mohlo by vás také zajímat
Naši partneři
Složky životního prostředí