zpravodajství životního prostředí již od roku 1999

Pár otázek a odpovědí ohledně spotřeby vody v bytových domech

04.02.2013
Voda
Pár otázek a odpovědí ohledně spotřeby vody v bytových domech
Jak si počínat v případě poškození vodoměru ?

Vodoměr je majetkem vlastníka vodovodu nebo provozovatele vodovodu, který se stal vlastníkem přede dnem nabytí účinnosti zákona číslo 274/2001 Sb. V souladu s ČSN 75 5411 majitel nemovitosti zodpovídá za jeho případné poškození (mrazem, ohněm nebo nedostatečnou ochranou). Proto poškozený vodoměr bude za úhradu vyměněn a zajištěna jeho oprava na náklady majitele nemovitosti, až po dodání objednávky na jeho výměnu. Do splnění tohoto požadavku bude vodovodní přípojka bez zajištění náhradního zásobování uzavřena.

Jaká je metodika přefakturování spotřeb na jednotlivé nájemníky ?

a) Odběr je ze společných vnitřních rozvodů.

Přeúčtování spotřeby vody na jednotlivé odběratele vypočítá majitel nemovitosti, který v souladu se směrnými čísly přílohy čís. 12, vyhlášky číslo 428/2001 Sb., kterou se provádí zákon číslo 274/2001 Sb., dle vybavení (bytu nebo provozovny) a počtu osob vypočte teoretický procentuelní odběr jednotlivých odběratelů v nemovitosti a v tomto poměru jim přeúčtuje fakturované množství vody dodavatelem.

b) Všichni nájemníci mají odběr vody měřený bytovými vodoměry.

Spotřebu vody pro jednotlivé odběratele vypočítá majitel nemovitosti, když dá do poměru množství vody naměřené na fakturačním vodoměru provozovatele vodovodu pro veřejnou potřebu, oproti součtu naměřených hodnot na poměrových bytových vodoměrech. Vypočteným koeficientem se vynásobí naměřený odběr na každém poměrovém, bytovém vodoměru.

Jaké jsou rozdíly naměřených hodnot mezi vodoměrem dodavatele a bytovými ?

Z našich zkušeností můžeme potvrdit, že rozdíly mezi fakturovanou spotřebou a součtem bytových vodoměrů jsou zdůvodnitelné v rozmezí 10 - 25%. Vyloučíme-li skutečnost, že v některých domech nejsou měřeny všechny odběry, rozdíly jsou technicky zdůvodnitelné a jsou dané konstrukcí vodoměrů. Běžně jsou používány rychlostní vodoměry, kde nepřesnosti vznikají jednak v důsledku povolené tolerance měřidla qt, qp+ - 4% a qmin + - 10 % a dále nepřesností měřených hodnot ve spodním měřícím rozsahu při rozběhu vodoměru, kdy odběr nedosahuje minimálního průtoku zajišťujícího správnost měření, neboť vykazuje pouze průtok vody vodoměrem, bez jakýchkoliv pravidel.

Jaké možnosti má odběratel vody ověřit správnost měření vodoměru ?

Protože úřední zkouška je v případě potvrzení správnosti měření hrazena objednavatelem, doporučujeme nejprve provedení orientační zkoušky, kterou provedete při vyloučení ostatních odběrů tak, že si napustíte ocejchovanou nádobu (např. min. 10 l) a zkoušený vodoměr musí vykázat souhlasný počet změřených litrů vody.

Pokud má odběratel pochybnosti o správnosti měření vodoměru, může být v souladu s ustanovením §17 zákona č. 274/2001 Sb. provedeno jeho přezkoušení v subjektu oprávněném provádět státní metrologickou kontrolu měřidel, po vyplnění a zaslání předepsaného tiskopisu objednávky. Do 30 dnů od doručení objednávky je provozovatel vodovodu povinen zajistit přezkoušení vodoměru v autorizovaném metrologickém středisku.

Pro informaci uvádíme, že pokud vodoměr měří dle metrologického předpisu MP 002 003, ČSN ISO 4064 - 1, ve znění pozdějších předpisů správně, tj. při zatížení qt, qp + - 4 % a qmin + - 10 %, přezkoušení je hrazeno žadatelem (dle průměru vodoměru cca 2500 - 5000,- Kč), pokud měří chybně, bude spotřeba od data posledního odečtu do doby výměny vodoměru za účelem přezkoušení propočtena dle průměrné spotřeby ve stejném období předchozího roku (v případě kladných i záporných hodnot) a náklady na přezkoušení hradí provozovatel vodovodu pro veřejnou potřebu. Po zkoušce je vyhotoven protokol, který je předán provozovateli vodovodu a výsledky zkoušky jsou následně písemně oznámeny objednavateli přezkoušení. Právo na přezkoušení vodoměru lze uplatnit nejpozději v den jeho výměny (ať byl vyměněn z jakéhokoliv důvodu). Tiskopis pro objednání přezkoušení vodoměru je zveřejněn v oddíle Formuláře - Ke stažení - objednávka přezkoušení vodoměru nebo v sídle společnosti.

Proč dochází k rozdílům mezi vodoměrem dodavatele a bytovými ?

Bytové vodoměry jsou pouze poměrová měřidla a slouží majiteli nemovitosti pro přesnější rozdělení spotřeby vody mezi jednotlivé nájemníky v nemovitosti. V žádném případě však nepřebírají funkci fakturačního měřidla (i přes tuto skutečnost, pokud mají být poměrovými měřidly, musí být ve stanovené době znovu ověřeny). Mírné úniky, kapání ventilů a minimální odběry jednotlivé bytové vodoměry buď neregistrují nebo registrují nepřesně, neboť průtok vody nedosahuje minimálních hodnot, zajišťujících správnost měření. Vodoměr pouze signalizuje průtok vody vodoměrem. Celkový odběr v nemovitosti vzniklý součtem úniků v jednotlivých bytech, spolu s běžnou spotřebou, však domovní vodoměr registruje již správně a navíc jeho přesnost měření je nejméně o třídu přesnější. Tím narůstá diference mezi naměřenými hodnotami. Osazením vodoměru do svislé nebo jiné, než vodorovné polohy nebo náklon v ose vodoměru do stran způsobí ještě snížení třídy přesnosti o stupeň nižší a tím dochází k narůstání rozdílů v naměřených hodnotách. Vodoměry používané provozovateli vodovodů pro veřejnou potřebu jsou zajištěny proti jakémukoliv zásahu zvenčí, bez viditelného poškození. Možnosti ovlivnění naměřených hodnot bytových vodoměrů jsou různé, dle konstrukce vodoměru a nebudeme je zveřejňovat. Při nákupu vodoměrů je proto třeba zvážit typ a výrobce vodoměru. V případě, že nájemníci jsou ochotni vložit vyšší náklady do měření, doporučujeme osadit mokroběžné vodoměry třídy "B" (případně objemové vodoměry třídy přesnosti "C"), jejichž použitím se zajistí velmi vysoké přiblížení fakturačnímu měřidlu. V současnosti jsou převážně používány bytové vodoměry v nejnižší třídě přesnosti "A", kdy qmin (hodnota, kdy vodoměr již měří v toleranci + - 10 %) odpovídá zatížení minimálního průtoku 60 l/hod. Naše společnost používá domovní vodoměry vyšší přesnosti "B", kdy qmin odpovídá zatížení minimálního průtoku 30 l/hod. a dále objemová měřidla třídy "C" a "D", kde hodnoty jsou ještě nižší (15 a 6 l/hod.). Pokud je průtok vodoměrem nižší než qmin, výrobce vodoměrů nezajišťuje správnost měření a tolerance nejsou definovány žádným předpisem či normou. V těchto případech vodoměr signalizuje a registruje pouze průtok, bez předem stanovených pravidel.

ZDROJ: BVK.a.s.

Komentáře k článku. Co si myslí ostatní?

Další články
Podněty ZmapujTo


Neboj se zeptat Kam s ním?
Mohlo by vás také zajímat
Naši partneři
Složky životního prostředí