zpravodajství životního prostředí již od roku 1999

Ochrana vod na letišti Václava Havla

12.02.2013
Voda
Ochrana vod na letišti Václava Havla

Ochrana vod

Letiště Praha, a. s., dlouhodobě usiluje o to, aby jeho provozem nedocházelo k negativnímu ovlivňování povrchových a podzemních vod. Věnuje neustále pozornost systémům předčištění a čištění odpadních vod, zařízením na skladování chemických látek a leteckého paliva, nakládání se závadnými látkami a ochraně vodních toků při přívalových deštích. S problematikou ochrany vod je úzce spojeno chemické ošetřování pohybových ploch (dráhový systém, manipulační plochy) a odmrazování letadel.
Letiště Praha, a. s., zajišťuje dodávku pitné vody pro letiště Praha/Ruzyně, odvádění splaškových, průmyslových a srážkových vod oddílnou kanalizací do čistíren odpadních vod v severním i jižním areálu letiště a následně do recipientů - Kopaninského a Únětického potoka.

Podzemní vody

Všechny činnosti na letišti Praha/Ruzyně směřují k maximálnímu snížení nebezpečí úniku znečišťujících látek (zejména ropných látek) do půdy a následně do podzemních vod.
Kvalita podzemních vod v areálu letiště Praha/Ruzyně a v jeho okolí je pravidelně sledována v hydrogeologických vrtech, kterých je v provozu přibližně 50. Část vrtů vznikla v 60. a 70. letech minulého století, část při současných hydrogeologických průzkumných pracích.
Většina vrtů je zařazena do systému monitoringu kvality podzemních vod.

Povrchové vody

Základním prvkem ochrany povrchových vod jsou dostatečně kapacitní a funkční čistírny kontaminovaných srážkových vod a odpadních splaškových vod (ČKV+ČOV). Letiště Praha, a. s., provozuje 2 čistírny odpadních vod, jednu pro areál SEVER, druhou pro areál JIH.

Areál letiště Praha Ruzyně je odvodněn do velmi málo vodných toků Kopaninského a Únětického potoka. Z tohoto důvodu jsou na kvalitu vypouštěných vod kladeny vysoké nároky.

K stále diskutované problematice patří velikost retenčních nádrží a ovlivňování toků Kopaninského a Únětického potoka vodami z areálu letiště Praha/Ruzyně. Již v roce 2002 byla zpracována Studie odtokových poměrů v lokalitě letiště Ruzyně, která hydrotechnicky posoudila celý areál letiště v souladu s metodikou Generelu odvodnění hl. města Prahy. Tato studie je pravidelně aktualizována.

Během výstavby letiště byly v minulosti vybudovány poldry - suché retenční nádrže k zachycení přívalových srážek, snížení kulminačních průtoků a ochraně obcí dále na tocích před negativními účinky velkých průtoků.
Pro areál JIH slouží Kopaninský poldr o kapacitě 68 250 m3, pro areál SEVER Tuchoměřický poldr o kapacitě cca 50 000 m3.

ZDROJ:http://www.prg.aero/

Komentáře k článku. Co si myslí ostatní?

Další články
Podněty ZmapujTo


Neboj se zeptat Kam s ním?
Mohlo by vás také zajímat
Naši partneři
Složky životního prostředí