zpravodajství životního prostředí již od roku 1999

Jak bezpečně demontovat azbestová potrubí?

15.02.2013
Odpady
Jak bezpečně demontovat azbestová potrubí?

Několik doporučení, jak pracovat s azbestem:

  • pokud se jedná byť jen o trochu větší rekonstrukci vždy se doporučuje objednat odbornou firmu, jež zabezpečí, že s azbestem bude manipulováno v souladu s paltnou legislativou a hlavně, že nedojde k ohrožení zdraví okolí l! V rámci možností zabránit poškozování materiálů (otěr apod.) obsahujících azbest (např. obklady, nátěry atd.)
  • neprovádět renovace těchto materiálů (obrušování, kartáčování, vrtání, lámání apod.).
  • velmi nebezpečné je v uzavřené místnosti bourat např. azbestové či eternitové příčky. Stejně tak je nebezpečné do azbestu vrtat vrtačkou.
  • vyvarujte se smíchání azbestocementových desek s jiným stavebním materiálem. Recyklace tohoto materiálu spolu s jiným stavebním odpadem znamená obrovské riziko kontaminace ovzduší azbestovým prachem.

Stavební dělníci musejí mít instrukce, že v budovách, kde se objeví azbest nebo eternit, je odstraňování obrušováním či jinými bouracími pracemi, při kterých dochází k uvolňování vláken azbestu, nutné zajistit speciálními pracovníky ve skafandrech za současného odsávání vzduchu v sanovaném prostoru. Jakýkoliv odpad, který obsahuje azbest, je řazen mezi nebezpečné odpady.

Je proto nezbytné, aby k manipulaci s těmito materiály byla pověřena firma, která má oprávnění k nakládání s nebezpečnými odpady. Firma odborně odstraní azbestocementové desky tak, aby neunikal azbestový prach do ovzduší za současného odsávání vzduchu a kontinuálního měření obsahu azbestu v ovzduší, naloží odpad do těsných kontejnerů a zlikviduje na skládce. [1]

Možnosti obrany

Před: Můžete se zeptat majitele na způsob provádění stavební úpravy a opatření, která budou uplatněna k odvracení hrozících škod (tj. zejména na zdraví) a pokud vám je nesdělí nebo vám nebudou tato opatření připadat dostatečná, můžete odepřít souhlas s touto stavební úpravou [2]. Doporučuji vyžadovat tuto informaci písemně, v případě, že bude stavba podmíněna povinností ohlášení je vhodné opatřit si jeho ohlášení stavební úpravy (nebo povolení). V případě, že by pronajímatel prováděl stavební úpravu bez vašeho souhlasu, nebo by se přijatá opatření jevila jako nedostatečná, je vhodné požádat soud o uložení bezpečnostních opatření. [3]

Při: Firma provádějící stavební úpravy má povinnost předcházet škodám a za všechny škody způsobené svojí provozní činností odpovídá [4]. Doporučuje se s firmou domluvit a spolupracovat, neboť povinnost škodám předcházet máte i vy. Pokud nejde o nutnou opravu či údržbu, kterou by jste byl povinen snášet [5], můžete po nich požadovat na náhradu nákladů účelně vynaložených v souvislosti s předcházením škodám[6] (např. stěhování, přechodné ubytování jinde...).

Po: V případě, že po provedení stavební úpravy se bude ve vašem bytě nacházet azbestový prach (nebo zde budou jiné vážné nedostatky bránící řádnému užívání bytu), vyzvěte pronajímatele k nápravě, a v bytě raději nebydlete. Náklady spojené s náhradním ubytováním můžete požadovat jako předcházení škodám, zároveň máte nárok na slevu z nájemného. [7]

Pokud pronajímatel azbest z vašeho bytu neodstraní, můžete oznámit pronajímateli, že si jej na jeho náklad odstraníte sami. Pronajímatel vám pak bude povinen proplatit cenu služby čistící firmy. [8]

Pokud Vám bude způsobena škoda na majetku nebo na zdraví, můžete použít žalobu na náhradu škody.

Škoda je pro účely odpovědnosti charakterizována jako materiální újma, vyjádřitelná v penězích.

Žalobce - tedy Vy, musí u soudu prokázat, že v průběhu stavební činnosti Vám vznikla škoda (na majetku, na zdraví), kterou jste schopen alespoň přibližně vyčíslit (škoda) a že škoda vznikla v souvislosti s danou činností (příčinná souvislost).

V případě úspěchu soud uloží žalovanému povinnost škodu uhradit. Žalobce by se při podání žaloby měl pokusit škodu vyčíslit a v petitu žaloby tuto částku uvést. Soud pak (vázán návrhem žalobce) nemůže žalobci přiznat náhradu vyšší, než on sám požaduje. Může ji však přiměřeně snížit. Žalovaný uhradí škodu v penězích. Pokud je to možné a účelné a žalobce o to požádá, nahradí se škoda uvedením do původního stavu.

Doporučujeme, abyste k sepsání žaloby a k zastupování u soudu kontaktoval advokáta.

Nutnost ohlášení

K posouzení, zda je třeba k provedení výměny azbestových trubek ohlášení nebo povolení, nebo ničeho bychom potřebovali bližší specifikaci. Stavební zákon připouští, že v určitých případech není třeba ani stavební ohlášení. Je možné, že azbestové potrubí spadá pod § 103 odst. 1 písmeno b) a ohlášení by třeba nebylo. [9] Záleží na rozsahu rekonstrukce a dalších faktorech.

Pokud by bylo třeba ohlášení nebo povolení stavebního úřadu, mohl byste se stát účastníkem řízení v následujících případech.

Účast ve správním řízení

V ohlašovacím řízení stavebník stavebnímu úřadu doloží, že o svém stavebním záměru prokazatelně informoval vlastníky sousedních staveb, ti mohou příslušnému stavebnímu úřadu oznámit své případné námitky proti stavbě do 15 dnů ode dne, kdy byli stavebníkem informováni.[10]

V případě, že by výměna azbestového potrubí byla podmíněna vydáním stavebního povolení, jsou účastníky stavebního řízení stavebník, vlastníci budovy a jiné osoby. Podle § 109 stavebního zákona nejsou nájemci bytů účastníky řízení. Vy, jako nájemník se můžete společně s ostatními nájemníky domu účastnit stavebního řízení jak občanské sdružení. Jako občanské sdružení se budete moci účastnit řízení o rozhodování stavebního povolení a budete moci ovlivnit podmínky jeho provedení, technické parametry apod.

[1] více na Veronica - ekologický institut

[2] §695 zákona č. 40/1964 Sb. občanský zákoník

[3] §417 odst. 2 zákona č. 40/1964 Sb. občanský zákoník

[4] §420a odst. 1zákona č. 40/1964 Sb. občanský zákoník

[5] §668 odst. 2zákona č. 40/1964 Sb. občanský zákoník

[6] §419 zákona č. 40/1964 Sb. občanský zákoník

[7] §698 odst. 2 zákona č. 40/1964 Sb. občanský zákoník

[8] §691 zákona č. 40/1964 Sb. občanský zákoník

[9] § 103 z. č. 183/2006 Sb. stavební zákon

Stavby, terénní úpravy, zařízení a udržovací práce nevyžadující stavební povolení ani ohlášení

b) technická infrastruktura a doprovodná technická zařízení pro rozvod vody, energií, tepla, pro zajištění služeb elektronických komunikací, pro odvádění odpadních a dešťových vod a větrání, a to

1. nadzemní a podzemní komunikační vedení sítí elektronických komunikací, včetně jejich opěrných a vytyčovacích bodů, a telefonní budky, včetně přípojných komunikačních vedení veřejné komunikační sítě a přípojných energetických vedení, zejména pro veřejné telefonní automaty a jejich stavební úpravy;
2. vedení technického zařízení uvnitř budov a jejich stavební úpravy;
3. povrchová zařízení pro rozvod nebo odvod vody na zemědělské půdě nebo na pozemcích určených k plnění funkcí lesa, nejde-li o vodní díla;
4. zařízení, která jsou součástí nebo příslušenstvím energetické soustavy;
5. stavební úpravy kotelen, pokud se při nich podstatně nemění jejich parametry, topné médium nebo způsob odvodu spalin;
6. topné agregáty, čerpadla a zařízení pro solární ohřev vody;
7. stavební úpravy energetických vedení, vodovodů a kanalizací, pokud se nemění jejich trasa;
8. přípojky vodovodní, kanalizační a energetické v délce do 50 m,

[10] § 104 z. č. 183/2006 Sb., stavební zákon

ZDROJ: Ekologický právní servis

Komentáře k článku. Co si myslí ostatní?

Další články
Podněty ZmapujTo


Neboj se zeptat Kam s ním?
Mohlo by vás také zajímat
Naši partneři
Složky životního prostředí