zpravodajství životního prostředí již od roku 1999

Příklad klasifikace směsí

21.03.2013
Chemické látky
Příklad klasifikace směsí

Klasifikace směsí se v současné době provádí podle směrnice 67/548/EHS (dále DSD), v ČR podle zákona č. 350/2011Sb.

Klasifikace směsí se v současné době provádí podle směrnice 67/548/EHS (dále DSD), v ČR podle zákona č. 350/2011Sb., o chemických látkách a chemických směsích a o změně některých zákonů (chemický zákon) a vyhlášky č. 402/2011 Sb., o hodnocení nebezpečných vlastností chemických látek a chemických směsí a označování nebezpečných chemických směsí.

Klasifikace směsi je postup zjišťování nebezpečných fyzikálně-chemických vlastností, nebezpečných vlastností ovlivňujících zdraví a nebezpečných vlastností ovlivňujících životní prostředí směsi a hodnocení zjištěných nebezpečných vlastností a následné zařazení směsi do jednotlivých skupin nebezpečnosti směsi.

Výsledkem klasifikace je:

  • zařazení směsi do skupiny nebezpečnosti,
  • přidělení písmenného symbolu nebezpečnosti,
  • přidělení standardní věty označující specifickou rizikovost (R-věta).

Klasifikuje následný uživatel (výrobce směsi) nebo dovozce, který směs uvádí na trh.

Zadání:

klasifikace směsi podle chemického zákona

látka A koncentrace 32 %

látka B koncentrace 6 %

látka C koncentrace 62 %

Látka A 32%

je klasifikována jako T R 23/24/25

C R34

Senzibilizující R43

je uvedena v příloze VI CLP tabulka 3.2, se specifickými koncentracemi:

C ^3 25 %

T ; R 23/24/25

C R34

R43

5 % lb C < 25 %

Xn ; R 20/21/22Xi 36/37/38R43

0,2 % lb C < 1 %

R 43

Látka B 6%

není obsažena v seznamu klasifikovaných nebezpečných látek, experimentálně je zjištěno, že se jedná o látku s LD50 orálně - krysa 1 087 mg/kg , jedná o látku, zdraví škodlivou při požití

Látka C 62%

není obsažena v seznamu klasifikovaných nebezpečných látek, jedná se o látku, která nespadá do žádné kategorie nebezpečnosti z hlediska účinků na zdraví.

Proveďte:

Klasifikaci směsi podle DPD

Řešení - DPD

Látka A

Má pro klasifikaci směsi uvedeny specifické koncentrační limity v příloze VI CLP (viz tabulka v zadání)

Víme že:

jako toxické se klasifikují směsi,

které obsahují jednu nebo více složek klasifikovaných jako vysoce toxické nebo toxické, jestliže jednotlivé koncentrace jsou větší než:

koncentrace specifikovaná koncentrace specifikovaná v konvenční

v "příloze VI CLP" výpočtové metodě podle vyhlášky

č. 402/2011 Sb., pokud látka není

v "příloze" nebo je v příloze

bez koncentračního limitu

v "příloze" C ^3 25 %, naše koncentrace je 32 %

proto bude směs jako celek klasifikována jako toxický se symbolem "T"

rizikové věty jsou stanoveny příloze VI nařízení (ES) CLP (specifické limity)

R 23/24/25

R 23/24/25 - toxický při vdechování, styku s kůží a při požití

Specifický limit

C ^3 25 %

T ; R 23/24/25

C R34

R43

Vzhledem k tomu, že koncentrace složky A (32%) přesahuje specifický limit, bude směs rovněž klasifikována jako žíravý a senzibilizující

R34-43

R34 - způsobuje poleptání

R43 - může vyvolat senzibilizaci při styku s kůží.

Látka B

je z hlediska svého účinku na zdraví hodnocena jako zdraví škodlivá, vzhledem k tomu, že hodnocení "toxický" představuje větší riziko, neovlivní skutečnost, že látka B je "zdraví škodlivá" celkové hodnocení směsi.

Celková klasifikace směsi:

T, C, senzibilizující

R23/24/25-34-43

Komentáře k článku. Co si myslí ostatní?

Další články
Chystané akce
3
11. 2021
3.11.2021 - Konference
hotel Olympik, Praha
Podněty ZmapujTo


Neboj se zeptat Kam s ním?
Mohlo by vás také zajímat
Naši partneři
Složky životního prostředí