zpravodajství životního prostředí již od roku 1999

Autorizace podle nového zákona o ochraně ovzduší

02.04.2013
Ovzduší
Firemní ekologie
Autorizace podle nového zákona o ochraně ovzduší

Zákon č. 201/2012 Sb., o ochraně ovzduší, vyžaduje k provádění některých činností autorizace osob, které tyto činnosti mohou provádět.

Zákon č. 201/2012 Sb., o ochraně ovzduší, stejně jako zrušený zákon č. 86/2002 Sb., o ochraně ovzduší a o změně některých dalších zákonů (o ochraně ovzduší), ve znění pozdějších předpisů, vyžaduje k provádění některých činností autorizace osob, které tyto činnosti mohou provádět.

Rozhodnutí o autorizaci se tak i nadále podle § 32 zákona č. 201/2012 Sb. vyžaduje k:

  • jednorázovému měření emisí
  • měření úrovně znečištění
  • dohledu nad tepelným zpracováním odpadu
  • zpracování odborného posudku a rozptylové studie
  • ověřování množství emisí skleníkových plynů podle zákona o podmínkách obchodování s povolenkami na emise skleníkových plynů

Zcela nově upravenou autorizovanou činností je ověřování zprávy o emisích a certifikace systému kvality u jednotlivých subjektů, které jsou součástí řetězce výroby biopaliv.

Výše uvedené činnosti smí provádět pouze osoby, které mají autorizaci udělenou Ministerstvem životního prostředí. Ve způsobu udělování autorizací nedochází k žádným zásadním změnám, pouze se mění ustanovení o době, na kterou je autorizace udělována. Rozhodnutí o autorizaci vydává Ministerstvo životního prostředí podle § 33 odst. 2 zákona č. 201/2012 Sb. na dobu neurčitou.

Zákon č. 201/2012 Sb. v ustanovení § 42 stanovil, že vyjmenované autorizace vydané podle předchozího zákona č. 86/2002 Sb., o ochraně ovzduší, ve znění účinném do nabytí účinnosti nového zákona o ochraně ovzduší, jsou považovány za autorizace vydané podle nového zákona, který předpokládá vydání autorizace na dobu neurčitou. Z tohoto důvodu i autorizace vydané před nabytím účinnosti zákona č. 201/2012 Sb. platí nadále na dobu neurčitou a není třeba žádat o jejich prodloužení.

Zákon č. 201/2012 Sb. na rozdíl od zákona č. 86/2002 Sb. však již neupravuje autorizaci k měření účinnosti spalovacího zdroje a vypouštěných látek a kontrole spalinových cest. Důvodem je, že samotná povinnost upravená v § 9 odst. 5 zrušeného zákona č. 86/2002 Sb., zajistit měření účinnosti spalování a množství vypouštěných látek u malých spalovacích zdrojů, není v zákoně č. 201/2012 Sb. již upravena. Tato povinnost byla do jisté míry duplicitní s povinnostmi vyplývajícími z nařízení vlády č. 91/2010 Sb., o podmínkách požární bezpečnosti při provozu komínů, kouřovodů a spotřebičů paliv. Rozhodnutí o autorizaci k měření účinnosti spalovacího zdroje a vypouštěných látek a kontrole spalinových cest podle § 15 odst. 1 písm. b) zákona č. 86/2002 Sb., ve znění pozdějších předpisů, vydané před 1. zářím 2012, kdy nabyl účinnosti nový zákon o ochraně ovzduší, s dobou platnosti i po tomto datu, tak nabytím účinnosti zákona č. 201/2012 Sb., o ochraně ovzduší zaniklo. Tato autorizace je nadále bezpředmětná, jelikož nový zákon tuto činnost již neautorizuje a ruší povinnost s ní spojenou.

V případě zjištění pochybení při výkonu autorizované činnosti, bude autorizace odebrána. Výkon autorizovaných činností kontroluje a odebrání autorizace navrhuje ministerstvu Česká inspekce životního prostředí. Pochybeními, která dle zákona povedou k odebrání autorizace, jsou:

  • závažné nebo opakované porušení povinnosti při výkonu činnosti, zejména zkreslením nebo uvedením nesprávných údajů nebo nedodržením metod a postupů činnosti uvedených v rozhodnutí o autorizaci;
  • ztráta způsobilosti k výkonu autorizované činnosti tím, že autorizovaná osoba nebude mít nezbytné přístrojové vybavení;
  • jedná-li se o právnickou osobu, případ, kdy nebude mít v pracovním nebo jiném obdobném poměru osoby způsobilé k měření nebo ověřování množství emisí skleníkových plynů.

V novém zákoně byly také do určité míry zpřísněny kvalifikační požadavky na žadatele o udělení autorizace. V oblasti povinností autorizovaných osob k žádným významným změnám nedošlo. Výjimku tvoří nová povinnost předávat objednateli výstupy z měření (protokoly o jednorázovém měření emisí a o měření úrovně znečištění) také v elektronické podobě.

Obsahové náležitosti protokolu o jednorázovém měření emisí, odborného posudku a rozptylové studie stanovilo Ministerstvo životního prostředí vyhláškou č. 415/2012 Sb., o přípustné úrovni znečišťování a jejím zjišťování a o provedení některých dalších ustanovení zákona o ochraně ovzduší.

Autor: Mgr. Pavla Bejčková

Komentáře k článku. Co si myslí ostatní?

Další články
Podněty ZmapujTo
Mohlo by vás také zajímat
Naši partneři
Složky životního prostředí