zpravodajství životního prostředí již od roku 1999

2 nařízení ohledně dotací na lesnicko-environmentální opatření

27.03.2013
Legislativa
Les
2 nařízení ohledně dotací na lesnicko-environmentální opatření

Nařízení vlády 75/2013 Sb. a 76/2013 Sb.

Citace: 75/2013 Sb. Částka: 35/2013 Sb.
Na straně (od-do): 730-731 Rozeslána dne: 26. března 2013
Druh předpisu: Nařízení vlády Autoři předpisu: Vláda ČR
Datum přijetí: 20. března 2013 Datum účinnosti od: 1. dubna 2013
Platnost předpisu: ANO Pozn. k úč.:

Vydáno na základě: 252/1997 Sb., 256/2000 Sb.

Předpis mění: 53/2009 Sb.


75


NAŘÍZENÍ VLÁDY

ze dne 20. března 2013,

kterým se mění nařízení vlády č. 53/2009 Sb., o stanovení podmínek pro poskytování dotací
na lesnicko-environmentální opatření, ve znění pozdějších předpisů


Vláda nařizuje podle § 2c odst. 5 zákona č. 252/1997 Sb., o zemědělství, ve znění zákona č. 85/2004 Sb. a zákona č. 291/2009 Sb., a podle § 1 odst. 3 zákona č. 256/2000 Sb., o Státním zemědělském intervenčním fondu a o změně některých dalších zákonů (zákon o Státním zemědělském intervenčním fondu), ve znění zákona č. 441/2005 Sb. a zákona č. 291/2009 Sb.:

Čl. I

Nařízení vlády č. 53/2009 Sb., o stanovení podmínek pro poskytování dotací na lesnicko-environmentální opatření, ve znění nařízení vlády č. 83/2009 Sb., nařízení vlády č. 480/2009 Sb., nařízení vlády č. 369/2010 Sb., nařízení vlády č. 108/2012 Sb. a nařízení vlády č. 448/2012 Sb., se mění takto:

1. V § 2 odst. 8 se slova ", a to způsobem, který popíše v projektu na titul zlepšování druhové skladby, jehož náležitosti jsou uvedeny v příloze č. 3 k tomuto nařízení" zrušují.

2. V § 3 odst. 3 písm. a) se slovo "zařazené" nahrazuje slovem "celé".

3. V § 5 písm. e) se slova ", v souladu s projektem na titul zlepšování druhové skladby nebo s oznámením podle § 8 odst. 6" zrušují.

4. V § 6 odstavec 1 zní:

"(1) Sazba dotace na titul zlepšování druhové skladby při podílu melioračních a zpevňujících dřevin převyšujícím stanovený minimální podíl ve zvolené porostní skupině


a)
o 5 až 15 % činí 44 EUR na 1 hektar zvolené porostní skupiny za kalendářní rok; v oblastech Natura 2000 a zvláště chráněných územích 55 EUR na 1 hektar zvolené porostní skupiny za kalendářní rok,


b)
nad 15 do 25 % činí 73 EUR na 1 hektar zvolené porostní skupiny za kalendářní rok; v oblastech Natura 2000 a zvláště chráněných územích 89 EUR na 1 hektar zvolené porostní skupiny za kalendářní rok,


c)
nad 25 do 35 % činí 102 EUR na 1 hektar zvolené porostní skupiny za kalendářní rok; v oblastech Natura 2000 a zvláště chráněných územích 125 EUR na 1 hektar zvolené porostní skupiny za kalendářní rok,


d)
nad 35 % činí 116 EUR na 1 hektar zvolené porostní skupiny za kalendářní rok; v oblastech Natura 2000 a zvláště chráněných územích 140 EUR na 1 hektar zvolené porostní skupiny za kalendářní rok.".


5. V § 7 odst. 2 závěrečné části ustanovení se číslo "4" nahrazuje číslem "5".

6. V § 7 se za odstavec 2 vkládá nový odstavec 3, který zní:

"(3) Pokud žadatel prokáže, že v průběhu příslušného dvacetiletého období došlo ke zvýšení celkové plochy zvolené porostní skupiny zařazené do titulu zlepšování druhové skladby v rozhodnutí podle § 3 odst. 4 na základě provedení změn v plánu nebo osnově ne o více než o 15 %, Fond žadateli na základě žádosti o poskytnutí dotace, ve které žadatel zvýšenou plochu uvede, poskytne dotaci na tuto zvýšenou plochu.".

Dosavadní odstavce 3 až 7 se označují jako odstavce 4 až 8.

7. V § 7 se na konci odstavce 4 doplňuje věta "Jestliže v průběhu příslušného dvacetiletého období dojde u žadatele ke zvýšení plochy z důvodu změny plánu nebo osnovy o více než 15 % plochy zvolené porostní skupiny, Fond rozhodne o vyřazení zvolené porostní skupiny z titulu zlepšování druhové skladby a žadatel je povinen vrátit dotaci poskytnutou na plochu celé zvolené porostní skupiny, na které byla podmínka porušena.".

8. V § 7 odst. 5 se slova "nebo 3" nahrazují slovy "písm. a) až c), e) nebo f) nebo v odstavci 4".

9. V § 7 odstavec 6 zní:

"(6) Žadatel podá Fondu současně s žádostí o poskytnutí dotace na příslušný kalendářní rok žádost o změnu zařazení, v níž uvede požadovanou změnu zařazené plochy v důsledku skutečností uvedených v odstavci 2, 3 nebo 4, s výjimkou změny oznámené ve lhůtě podle odstavce 5.".

10. V § 7 se za odstavec 6 vkládá nový odstavec 7, který zní:

"(7) Jestliže v průběhu příslušného dvacetiletého období dojde u žadatele k částečnému snížení plochy porostní skupiny na základě jiných skutečností než těch, které jsou uvedeny v odstavci 2, žadatel podá žádost o změnu zařazení podle odstavce 6, k níž doloží potvrzení odborného lesního hospodáře, že nově zařazovaná snížená plocha porostní skupiny je totožná s plochou celé porostní skupiny nacházející se v terénu. Žadatel zajistí viditelné označení skutečné hranice nově zařazované snížené plochy porostní skupiny v terénu. Nedoloží-li žadatel potvrzení odborného lesního hospodáře, popřípadě bude-li kontrolou na místě zjištěno, že tímto postupem nebyla zařazena celá porostní skupina, vyřadí Fond porostní skupinu z titulu zlepšování druhové skladby a žadatel je povinen vrátit dotaci poskytnutou na plochu celé zvolené porostní skupiny.".

Dosavadní odstavce 7 a 8 se označují jako odstavce 8 a 9.

11. V § 7 odst. 8 se slova "4 nebo 5" nahrazují slovy "5 nebo 6" a číslo "3" se nahrazuje číslem "4".

12. V § 8 se za odstavec 4 vkládá nový odstavec 5, který zní:

"(5) Jestliže na základě změny plánu nebo osnovy dojde ke sloučení zvolených porostních skupin se shodným rokem vzniku závazku a shodnou třídou navýšeného podílu melioračních a zpevňujících dřevin nebo k rozdělení zvolené porostní skupiny, Fond na základě žádosti o změnu zařazení rozhodne o změně zařazení do titulu zlepšování druhové skladby a poskytne dotaci na plochu nově vzniklé porostní skupiny, popřípadě součet ploch nově vzniklých porostních skupin, s identifikací z nového plánu nebo osnovy v souladu s § 7 odst. 2 až 8 a § 8 odst. 4. Zjistí-li Fond, že nebyly sloučeny zvolené porostní skupiny se shodným rokem vzniku závazku nebo shodnou třídou navýšeného podílu melioračních a zpevňujících dřevin, vyřadí Fond takto nově vzniklou zvolenou porostní skupinu z titulu zlepšování druhové skladby a žadatel je povinen vrátit dotaci poskytnutou na plochu celé zvolené porostní skupiny, na které byla podmínka porušena.".

Dosavadní odstavce 5 a 6 se označují jako odstavce 6 a 7.

13. V § 8 se odstavec 7 zrušuje.

14. V § 9 odst. 1 se za slova "dotace příslušné pro" vkládají slova "nově zjištěnou".

15. V § 9 odst. 3 se za slovo "podmínku" vkládají slova "zajištění viditelného označení hranic porostní skupiny" a za slova "v § 5 písm. e)" se vkládají slova "nebo v § 7 odst. 7".

16. V § 10a odst. 4 se slovo "snížení" nahrazuje slovem "změně", číslo "3" se nahrazuje číslem "4" a slovo "výměry" se nahrazuje slovem "plochy".

17. V § 11 se na konci textu odstavce 2 doplňují slova "; v případě hodnoty zakmenění a podílu melioračních a zpevňujících dřevin Fond použije matematické zaokrouhlování na celé číslo".

18. V příloze č. 3 se bod III. zrušuje.

Čl. II


Přechodné ustanovení

Ustanovení § 6 odst. 1 nařízení vlády č. 53/2009 Sb., ve znění účinném ode dne nabytí účinnosti tohoto nařízení, se použije pro dotace poskytnuté na základě žádosti pro rok 2013 a pro léta následující.

Čl. III


Účinnost

Toto nařízení nabývá účinnosti dnem 1. dubna 2013.

Předseda vlády:
RNDr. Nečas v. r.


Ministr zemědělství:
Ing. Bendl v. r.

Citace: 76/2013 Sb. Částka: 35/2013 Sb.
Na straně (od-do): 732-733 Rozeslána dne: 26. března 2013
Druh předpisu: Nařízení vlády Autoři předpisu: Vláda ČR
Datum přijetí: 20. března 2013 Datum účinnosti od: 1. dubna 2013
Platnost předpisu: ANO Pozn. k úč.:

Vydáno na základě: 252/1997 Sb., 256/2000 Sb.

Předpis mění: 147/2008 Sb.
76


NAŘÍZENÍ VLÁDY

ze dne 20. března 2013,

kterým se mění nařízení vlády č. 147/2008 Sb., o stanovení podmínek pro poskytování dotací
na zachování hospodářského souboru lesního porostu v rámci opatření Natura 2000 v lesích,
ve znění pozdějších předpisů


Vláda nařizuje podle § 2c odst. 5 zákona č. 252/1997 Sb., o zemědělství, ve znění zákona č. 85/2004 Sb. a zákona č. 291/2009 Sb., a podle § 1 odst. 3 zákona č. 256/2000 Sb., o Státním zemědělském intervenčním fondu a o změně některých dalších zákonů (zákon o Státním zemědělském intervenčním fondu), ve znění zákona č. 441/2005 Sb. a zákona č. 291/2009 Sb.:

Čl. I

Nařízení vlády č. 147/2008 Sb., o stanovení podmínek pro poskytování dotací na zachování hospodářského souboru lesního porostu v rámci opatření Natura 2000 v lesích, ve znění nařízení vlády č. 51/2009 Sb., nařízení vlády č. 83/2009 Sb., nařízení vlády č. 480/2009 Sb., nařízení vlády č. 369/2010 Sb., nařízení vlády č. 106/2012 Sb. a nařízení vlády č. 448/2012 Sb., se mění takto:

1. V § 2 odst. 6 se slova ", a to způsobem, který popíše v projektu na titul zachování hospodářského souboru, jehož náležitosti jsou uvedeny v příloze č. 2 k tomuto nařízení" zrušují.

2. V § 3 odst. 3 písm. a) se slovo "zařazené" nahrazuje slovem "celé".

3. V § 4 odst. 3 písm. d) se slova ", podá spolu se žádostí o poskytnutí dotace stanovisko Ministerstva životního prostředí, vydané podle zákona o ochraně přírody a krajiny2)" nahrazují slovy "a nastala v období ode dne podání žádosti o poskytnutí dotace do 31. prosince příslušného kalendářního roku, předloží Fondu nejpozději do 31. ledna následujícího kalendářního roku stanovisko2) Ministerstva životního prostředí; pokud tato změna nastala v období od 1. ledna příslušného kalendářního roku do dne podání žádosti o poskytnutí dotace, podává žadatel stanovisko Ministerstva životního prostředí spolu se žádostí o poskytnutí dotace".

4. V § 5 písm. f) se slova ", v souladu s projektem na titul zachování hospodářského souboru nebo s oznámením podle § 7 odst. 9" zrušují.

5. V § 7 odst. 2 závěrečné části ustanovení se číslo "4" nahrazuje číslem "5".

6. V § 7 se za odstavec 2 vkládá nový odstavec 3, který zní:

"(3) Pokud žadatel prokáže, že v průběhu příslušného dvacetiletého období došlo ke zvýšení celkové plochy vybrané porostní skupiny zařazené do titulu zachování hospodářského souboru v rozhodnutí podle § 3 odst. 4 na základě provedení změn v plánu nebo osnově ne o více než o 15 %, Fond žadateli na základě žádosti o poskytnutí dotace, ve které žadatel zvýšenou plochu uvede, poskytne dotaci na tuto zvýšenou plochu.".

Dosavadní odstavce 3 až 10 se označují jako odstavce 4 až 11.

7. V § 7 se na konci odstavce 4 doplňuje věta "Jestliže v průběhu příslušného dvacetiletého období dojde u žadatele ke zvýšení plochy na základě provedení změn v plánu nebo osnově o více než 15 % plochy vybrané porostní skupiny, Fond rozhodne o vyřazení vybrané porostní skupiny z titulu zachování hospodářského souboru a žadatel je povinen vrátit dotaci poskytnutou na plochu celé vybrané porostní skupiny, na které byla podmínka porušena.".

8. V § 7 odst. 5 se slovo "výměry" nahrazuje slovem "plochy" a slova "nebo 3" se nahrazují slovy "písm. a) až c) nebo e) až g) nebo v odstavci 4".

9. V § 7 odstavec 6 zní:

"(6) Žadatel podá Fondu současně s žádostí o poskytnutí dotace na příslušný kalendářní rok žádost o změnu zařazení, v níž uvede požadovanou změnu zařazené plochy v důsledku skutečností uvedených v odstavci 2, 3 nebo 4, s výjimkou změny oznámené ve lhůtě podle odstavce 5.".

10. V § 7 se za odstavec 6 vkládá nový odstavec 7, který zní:

"(7) Jestliže v průběhu příslušného dvacetiletého období dojde u žadatele k částečnému snížení plochy porostní skupiny na základě jiných skutečností než těch, které jsou uvedeny v odstavci 2, žadatel podá žádost o změnu zařazení podle odstavce 6, k níž doloží potvrzení odborného lesního hospodáře, že nově zařazovaná snížená plocha porostní skupiny je totožná s plochou celé porostní skupiny nacházející se v terénu. Žadatel zajistí viditelné označení skutečné hranice nově zařazované snížené plochy porostní skupiny v terénu. Nedoloží-li žadatel potvrzení odborného lesního hospodáře, popřípadě bude-li kontrolou na místě zjištěno, že tímto postupem nebyla zařazena celá porostní skupina, vyřadí Fond porostní skupinu z titulu zachování hospodářského souboru a žadatel je povinen vrátit dotaci poskytnutou na plochu celé vybrané porostní skupiny.".

Dosavadní odstavce 7 až 11 se označují jako odstavce 8 až 12.

11. V § 7 odst. 8 se slova "4 nebo 5" nahrazují slovy "5 nebo 6", slovo "výměru" se nahrazuje slovem "plochu" a číslo "3" se nahrazuje číslem "4".

12. V § 7 odstavec 11 zní:

"(11) Jestliže při změně plánu nebo osnovy dojde ke sloučení vybraných porostních skupin se shodným rokem závazku a shodným porostním typem hospodářského souboru zvolené etáže nebo k rozdělení vybrané porostní skupiny, Fond na základě žádosti o změnu zařazení rozhodne o změně zařazení do titulu zachování hospodářského souboru a poskytne dotaci na plochu nově vzniklé porostní skupiny, popřípadě součet nově vzniklých porostních skupin, s identifikací z nového plánu nebo osnovy v souladu s odstavci 2 až 9. Zjistí-li Fond, že nebyly sloučeny vybrané porostní skupiny se shodným rokem závazku nebo shodným porostním typem hospodářského souboru zvolené etáže, vyřadí Fond takto nově vzniklou vybranou porostní skupinu z titulu zachování hospodářského souboru a žadatel je povinen vrátit dotaci poskytnutou na plochu celé vybrané porostní skupiny, na které byla podmínka porušena.".

13. V § 8 odst. 2 se slovo "výměru" nahrazuje slovem "plochu".

14. V § 8 odst. 3 se za slovo "podmínku" vkládají slova "zajištění viditelného označení hranice porostní skupiny" a za slova "v § 5 písm. f)" se vkládají slova "nebo § 7 odst. 7".

15. V § 9a odst. 4 se slovo "snížení" nahrazuje slovem "změně" a číslo "3" se nahrazuje číslem "4".

16. V příloze č. 2 se bod III. zrušuje.

Čl. II


Účinnost

Toto nařízení nabývá účinnosti dnem 1. dubna 2013.

Předseda vlády:
RNDr. Nečas v. r.


Ministr zemědělství:
Ing. Bendl v. r.

Komentáře k článku. Co si myslí ostatní?

Další články
Chystané akce
25
11. 2020
25.11.2020 - Seminář, školení
hotel Olympik, sál Olymp, Praha
INISOFT s.r.o.
1
12. 2020
1.12.2020 - Seminář, školení
Praha, ČVUT
INISOFT s.r.o.
8
12. 2020
8.12.2020 - Seminář, školení
Praha, ČVUT
Podněty ZmapujTo
Mohlo by vás také zajímat
Naši partneři
Složky životního prostředí