zpravodajství životního prostředí již od roku 1999

Ekologická újma - analýza rizik

09.04.2013
Firemní ekologie
Havárie
Pojištění environmentálních rizik
Ekologická újma - analýza rizik

Nemusíte patřit mezi sebevědomé společnosti s vizí a odpovědným přístupem k okolí ani být společností nejen pro 21. století s vlastní strategií udržitelnosti a ambiciózními cíli, abyste ocenili stručné a přehledné informace z oblasti životního prostředí...

přesněji Zákona o předcházení ekologické újmě a o její nápravě (Zákon 167/2008 Sb.).

Tento zákon upravuje práva a povinnosti osob při předcházení ekologické újmě a při její nápravě, došlo-li k ní nebo hrozí-li bezprostředně na chráněných druzích volně žijících živočichů či planě rostoucích rostlin, na přírodních stanovištích vymezených tímto zákonem a na vodě nebo půdě.

Povinností provozovatelů činností uvedených v příloze č. 1 Zákona je znát veškerá rizika ekologické újmy, která by mohla nastat v důsledku provozování jejich činnosti. Za tímto účelem proto musí zpracovat základní, případně i podrobné hodnocení rizik ekologické újmy. Na základě výsledků hodnocení rizik musí potenciální ekologické újmě předcházet, případně její negativní účinky kompenzovat formou finančního zajištění.
S účinností od 1. 1. 2012 vstoupila v platnost prováděcí Nařízení vlády o způsobu hodnocení rizik ekologické újmy a bližších podmínkách finančního zajištění.

Kterých činností se Zákon o ekologické újmě týká?

vybranné činnosti uvedené v příloze č. 1 Zákona č. 168/2008 Sb.

 • Provozování zařízení podléhajícího vydání integrovaného povolení
 • Provozování zařízení k využívání, odstraňování, sběru nebo výkupu odpadů.
 • Vypouštění odpadních vod do vod povrchových nebo podzemních.
 • Odběr povrchových nebo podzemních vod podléhající povolení podle zákona o vodách.
 • Vzdouvání či akumulace povrchových vod podléhající povolení podle vodního zákona.3
 • Zacházení se závadnými látkami podle zákona o vodách.
 • Nakládání s nebezpečnými chemickými látkami a přípravky.
 • Přeprava nebezpečných chemických látek, přípravků a přeshraniční přeprava odpadů podle zákona o odpadech.
 • Provozování stacionárních zdrojů znečištění ovzduší podléhající povolení podle zákona o ovzduší.
 • Nakládání s GMO a genetickými produkty.
 • Nakládání s těžebním odpadem podle zákona o nakládání s těžebním odpadem.

Vybrané povinnosti provozovatele činností dle přílohy zákona

 • Zpracování tzv. základního, případně i podrobného hodnocení rizika ekologické újmy pro každé místo provozní činnosti.
 • Zpracování návrhu preventivních či nápravných opatření.
 • Provedení nápravných opatření v případě vzniku ekologické újmy.
 • Přijímání preventivních opatření v případě hrozby vzniku ekologické újmy.
 • Zabezpečení finančního zajištění k náhradě škod.
 • Informování příslušného orgánu státní správy o hrozbě či vzniku ekologické újmy.

Zajišťujeme služby v oblastech ochrany ŽP

 • Základní a podrobné vyhodnocení rizika ekologické újmy.
 • Zpracování návrhu efektivních nápravných a preventivních opatření.
 • Zpracování žádosti o integrované povolení a následnou činnost v oblasti IPPC.
 • Vyhotovení a projednání Havarijních plánů.
 • Funkci externího ekologa.
 • Ekologický audit společnosti, zavádění a servisní činnost certifikace EMAS či ČSN EN ISO 14 000.
 • A další konzultační a poradenskou činnost.

eco-f

Kontaktujte nás

Sídlo společnosti

Praha - Na Švihance 1476 / 1, Praha 2

tel. / fax 222 580 238, email - sulistova@ecof.cz

www.ecof.cz

Komentáře k článku. Co si myslí ostatní?

Další články
Podněty ZmapujTo


Neboj se zeptat Kam s ním?
Mohlo by vás také zajímat
Naši partneři
Složky životního prostředí