zpravodajství životního prostředí již od roku 1999

Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 294/2005 Sb., o podmínkách ukládání odpadů na skládky a jejich využívání na povrchu terénu

15.04.2013
Odpady
Legislativa
Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 294/2005 Sb., o podmínkách ukládání odpadů na skládky a jejich využívání na povrchu terénu

Ministerstvo životního prostředí stanoví podle § 21 odst. 5 zákona č. 185/2001 Sb., o odpadech a o změně některých dalších zákonů:

Citace: 93/2013 Sb. Částka: 43/2013 Sb.
Na straně (od-do): 1002-1006 Rozeslána dne: 12. dubna 2013
Druh předpisu: Vyhláška Autoři předpisu: Ministerstvo životního prostředí
Datum přijetí: 2. dubna 2013 Datum účinnosti od: 12. dubna 2013
Platnost předpisu: ANO Pozn. k úč.:

Vydáno na základě: 185/2001 Sb.
Předpis mění: 294/2005 Sb.

93


VYHLÁŠKA


ze dne 2. dubna 2013,


kterou se mění vyhláška č. 294/2005 Sb., o podmínkách ukládání odpadů na skládky
a jejich využívání na povrchu terénu a změně vyhlášky č. 383/2001 Sb.,
o podrobnostech nakládání s odpady, ve znění pozdějších předpisů


Ministerstvo životního prostředí stanoví podle § 21 odst. 5 zákona č. 185/2001 Sb., o odpadech a o změně některých dalších zákonů:

Čl. I

Vyhláška č. 294/2005 Sb., o podmínkách ukládání odpadů na skládky a jejich využívání na povrchu terénu a změně vyhlášky č. 383/2001 Sb., o podrobnostech nakládání s odpady, ve znění vyhlášky č. 341/2008 Sb. a vyhlášky č. 61/2010 Sb., se mění takto:

1. V § 1 se slova "Evropských společenství1)" nahrazují slovy "Evropské unie1)" a za písmeno e) se vkládá nové písmeno f), které zní:


"f)
požadavky na dočasné skladování kovové rtuti,".


Dosavadní písmena f) až i) se označují jako písmena g) až j).

Poznámka pod čarou č. 1 zní:

______________________________________

"1)
Směrnice Rady 1999/31/ES ze dne 26. dubna 1999 o skládkách odpadů. Směrnice Rady 2011/97/EU ze dne 5. prosince 2011, kterou se mění směrnice Rady 1999/31/ES, pokud jde o zvláštní kritéria pro skladování kovové rtuti považované za odpad.".


2. V § 2 se na konci písmene v) tečka nahrazuje čárkou a doplňuje se písmeno w), které včetně poznámky pod čarou č. 24 zní:


"w)
dočasným skladováním kovové rtuti - odstraňování kovové rtuti, která je odpadem, v souladu s přímo použitelným předpisem Evropské unie24) způsobem uvedeným v příloze č. 4 zákona pod kódem D15 tak, že kovová rtuť je dočasně skladována po dobu delší než jeden rok.


______________________________________

24)
Nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1102/2008 ze dne 22. října 2008 o zákazu vývozu kovové rtuti a některých sloučenin a směsí rtuti a o bezpečném skladování kovové rtuti.".


3. Za § 9 se vkládá nový § 9a, který včetně nadpisu zní:


"§ 9a


Technické požadavky na dočasné skladování kovové rtuti

Zařízení pro dočasné skladování kovové rtuti je skládkou skupiny S-nebezpečný odpad. Na dočasné skladování kovové rtuti se vztahují zvláštní požadavky podle přílohy č. 13 k této vyhlášce.".

4. V příloze č. 1 bodě 1.3. se slova "písm. d)" nahrazují slovy "písm. e)".

5. V příloze č. 4 bodě 8 se na konci písmene d) tečka nahrazuje čárkou a doplňuje se písmeno e), které zní:


"e)
kovová rtuť, která je odpadem, je přijímána k dočasnému skladování za podmínek podle § 9a. Ostatní podmínky stanovené v této příloze se pro dočasné skladování kovové rtuti nepoužijí.".


6. V příloze č. 5 části A se na konci textu bodu 2 doplňují slova ", s výjimkou kovové rtuti, která je jako odpad přijímána k dočasnému skladování za podmínek podle § 9a".

7. V příloze č. 5 části A se na konci textu bodu 3 doplňují slova ", s výjimkou kovové rtuti, která je jako odpad přijímána k dočasnému skladování za podmínek podle § 9a".

8. V příloze č. 5 části B bodě 5 se slova "Evropských společenství23)" nahrazují slovy "Evropské unie23)".

9. Doplňuje se příloha č. 13, která včetně poznámek pod čarou č. 25, 26 a 27 zní:


"Příloha č. 13 k vyhlášce č. 294/2005 Sb.

(Příloha není v digitální podobě)

Čl. II


Účinnost

Tato vyhláška nabývá účinnosti dnem jejího vyhlášení.

Ministr:
Mgr. Chalupa v. r.

Komentáře k článku. Co si myslí ostatní?

Další články
Podněty ZmapujTo


Neboj se zeptat Kam s ním?
Mohlo by vás také zajímat
Naši partneři
Složky životního prostředí