zpravodajství životního prostředí již od roku 1999

Závazná stanoviska vydávaná orgány ochrany ovzduší

07.05.2013
Ovzduší
Firemní ekologie
Závazná stanoviska vydávaná orgány ochrany ovzduší

Významným preventivním nástrojem zákona č. 201/2012 Sb. o ochraně ovzduší uplatňovaným při umisťování a stavbách nových zdrojů znečišťování ovzduší jsou závazná stanoviska orgánu ochrany ovzduší.

Jedná se o:

  1. 1. Podle § 11 odst. 1 písm. b) vydává Ministerstvo životního prostředí:
  2. 2. Podle § 11 odst. 2 písm. b) a c) krajský úřad vydává:
  3. 3. Podle § 11 odst. 3 vydává obecní úřad obce s rozšířenou působností:
  • Závazné stanovisko k umístění (nikoli k samotné stavbě) stavby emisně významné pozemní komunikace v zastavěném území obce (komunikace o předpokládané intenzitě proudu 15 tisíc a více vozidel za 24 hodin v období nejméně 10 let) a k umístění stavby parkoviště s kapacitou nad 500 parkovacích míst; jedná se o závazné stanovisko k řízením podle stavebního zákona.
  • Rozhodnutí o kvalifikaci typu stacionárního zdroje, který využívá technologii, která doposud nebyla na území České republiky provozována (rozhodnutí zařazení zdroje do Přílohy č. 2 zákona a stanovení na to navazujících podmínek, a to u technologií nově provozovaných na území ČR).
  • Závazné stanovisko k umístění stacionárního zdroje uvedeného v příloze č. 2 k zákonu jako podkladové závazné stanovisko pro řízení podle jiných právních předpisů (zejména pro územní řízení podle stavebního zákona).
  • Závazné stanovisko ke stavbě a změně stavby stacionárního zdroje uvedeného v příloze č. 2 k zákonu jako podkladové závazné stanovisko pro řízení podle jiných právních předpisů (zejména podklad pro stavební řízení podle stavebního zákona).
  • Závazné stanovisko k územnímu a stavebnímu řízení a k řízení o vydání kolaudačního souhlasu dle stavebního zákona z hlediska ochrany ovzduší u stacionárních zdrojů neuvedených v příloze č. 2. Jedná se o podkladové závazné stanovisko pro řízení podle stavebního zákona.

Právní povaha závazných stanovisek a procesní úprava jejich vydávání je zakotvena v zákoně č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů. Závazné stanovisko podle § 149 správního řádu není samostatným správním rozhodnutím, jedná se o podmiňující správní akt, bez kterého nelze vydat finální správní rozhodnutí a jehož obsah je pro navazující správní rozhodnutí závazný. V případě závazných stanovisek podle § 11 zákona o ochraně ovzduší se jedná o podmiňující správní akty pro vydání rozhodnutí zejména v územním a stavebním řízení podle zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů. Správní orgány, které jsou příslušné závazná stanoviska vydávat (tzn. Ministerstvo životního prostředí, obecní úřad obce s rozšířenou působností a krajský úřad), mají v navazujících řízeních, ve kterých se vydávají rozhodnutí ve věci, postavení dotčených orgánů ve smyslu § 136 správního řádu.

Závazná stanoviska mohou být souhlasná či nesouhlasná, případný souhlas je možné vázat na splnění určitých podmínek. Pokud bylo závazné stanovisko negativní, správní orgán vedoucí navazující řízení (nejčastěji stavební úřad), žádost o vydání rozhodnutí bez provádění dokazování zamítne.

§ 149 odst. 3 správního řádu: "Jestliže bylo v průběhu řízení o žádosti vydáno závazné stanovisko, které znemožňuje žádosti vyhovět, neprovádí správní orgán další dokazování a žádost zamítne."

V případě, že je podáno odvolání proti rozhodnutí ve věci (např. proti územnímu rozhodnutí) a toto odvolání směřuje proti obsahu závazného stanoviska, vyžádá si odvolací orgán potvrzení nebo změnu závazného stanoviska od správního orgánu, který je nadřízený správnímu orgánu, který vydal závazné stanovisko (tzn. v případě závazných stanovisek podle zákona o ochraně ovzduší od Ministerstva životního prostředí, resp. od krajského úřadu).

Autor: Mgr. Pavla Bejčková

Komentáře k článku. Co si myslí ostatní?

Další články
Podněty ZmapujTo
Mohlo by vás také zajímat
Naši partneři
Složky životního prostředí