zpravodajství životního prostředí již od roku 1999

Vyhláška o energetických specialistech

17.05.2013
Energie
Legislativa
Vyhláška o energetických specialistech

Ministerstvo průmyslu a obchodu stanoví podle § 14 odst. 4 zákona č. 406/2000 Sb., o hospodaření energií...

Citace: 118/2013 Sb. Částka: 53/2013 Sb.
Na straně (od-do): 1274-1293 Rozeslána dne: 16. května 2013
Druh předpisu: Vyhláška Autoři předpisu: Ministerstvo průmyslu a obchodu
Datum přijetí: 9. května 2013 Datum účinnosti od: 1. června 2013
Platnost předpisu: ANO Pozn. k úč.:

Vydáno na základě: 406/2000 Sb.

118


VYHLÁŠKA


ze dne 9. května 2013


o energetických specialistech


Ministerstvo průmyslu a obchodu stanoví podle § 14 odst. 4 zákona č. 406/2000 Sb., o hospodaření energií, ve znění zákona č. 177/2006 Sb., zákona č. 165/2012 Sb. a zákona č. 318/2012 Sb., k provedení § 10 odst. 9 a § 10a odst. 7:

§ 1


Předmět úpravy

(1) Tato vyhláška stanoví obsah a rozsah odborné zkoušky, obsah a rozsah průběžného vzdělávání a přezkušování energetických specialistů oprávněných k


a)
zpracování energetického auditu a energetického posudku,


b)
zpracování průkazu,


c)
provádění kontroly provozovaných kotlů a rozvodů tepelné energie, nebo


d)
provádění kontroly klimatizačních systémů.


(2) Vyhláška stanoví pravidla a jednání zkušební komise a organizace pořádající průběžné vzdělávání energetických specialistů. Současně se stanoví vzor žádosti o udělení oprávnění a vzor žádosti o absolvování průběžného vzdělávání, které jsou uvedeny v příloze č. 1 k této vyhlášce.

(3) Vyhláška stanoví náležitosti vedení evidence energetického specialisty o prováděných činnostech.

§ 2


Odborná zkouška a přezkušování

(1) Odborná zkouška nebo přezkušování se vykonává v českém jazyce.

(2) Odborná zkouška má vždy písemnou a ústní část. Písemná část se provádí formou testu a její úspěšné složení je podmínkou pro konání ústní části zkoušky. Ústní část se provádí formou rozpravy na základě 3 vylosovaných otázek žadatelem nebo energetickým specialistou. Přezkušování probíhá formou rozpravy.

(3) Okruhy zkušebních otázek pro písemnou a ústní část odborné zkoušky nebo přezkušování pro jednotlivé typy oprávnění jsou uvedeny v příloze č. 2 k této vyhlášce.

(4) V případě žadatelů o oprávnění podle § 1 odst. 1 písm. b) až d) se písemná část odborné zkoušky skládá maximálně z 50 otázek pro každý z uvedených druhů oprávnění. V případě žadatelů o oprávnění podle § 1 odst. 1 písm. a) se písemná část odborné zkoušky skládá maximálně ze 100 otázek.

(5) Výsledek testu je hodnocen procentem správných odpovědí, a to tak, že


a)
žadatel o oprávnění podle § 1 odst. 1 písm. a), který splnil


1.
méně než sedmdesát pět procent, nevyhověl,


2.
sedmdesát pět a více procent, vyhověl,


b)
žadatel o oprávnění podle § 1 odst. 1 písm. b) až d), který splnil


1.
méně než sedmdesát procent, nevyhověl,


2.
sedmdesát a více procent, vyhověl.


(6) Z odborné zkoušky nebo přezkoušení se pořizuje protokol o výsledku odborné zkoušky nebo přezkoušení. Součástí protokolu je vyhodnocení písemné i ústní části odborné zkoušky nebo vyhodnocení rozpravy v případě přezkoušení a konstatování, zda žadatel nebo energetický specialista v odborné zkoušce nebo přezkoušení vyhověl nebo nevyhověl. Vzor protokolu o výsledku odborné zkoušky nebo přezkoušení je uveden v příloze č. 3 k této vyhlášce.

(7) Maximální doba trvání písemné části odborné zkoušky je 3 hodiny. Maximální doba trvání ústní části odborné zkoušky je 1 hodina.

(8) Termín a místo konání odborné zkoušky nebo přezkoušení žadateli písemně oznámí ministerstvo nejméně 15 dnů před jejím konáním.

§ 3


Průběžné vzdělávání

(1) Průběžné vzdělávání se vykonává v českém jazyce.

(2) Obsah průběžného vzdělávání je dán tematickými okruhy, které jsou uvedeny v příloze č. 4 k této vyhlášce.

(3) V případě energetických specialistů, kteří jsou držiteli oprávnění podle § 1 odst. 1 písm. b) až d), se písemný odborný test skládá maximálně z 50 otázek pro každý z těchto druhů oprávnění. V případě energetických specialistů, kteří jsou držiteli oprávnění podle § 1 odst. 1 písm. a), se písemný odborný test skládá maximálně ze 100 otázek.

(4) Výsledek písemného odborného testu je hodnocen procentem správných odpovědí, a to tak, že


a)
energetický specialista oprávněný podle § 1 odst. 1 písm. a), který splnil


1.
méně než sedmdesát pět procent, nevyhověl,


2.
sedmdesát pět a více procent, vyhověl,


b)
energetický specialista oprávněný podle § 1 odst. 1 písm. b) až d), který splnil


1.
méně než sedmdesát procent, nevyhověl,


2.
sedmdesát a více procent, vyhověl.


(5) Z průběžného vzdělávání se pořizuje protokol o výsledku absolvování průběžného vzdělávání. Součástí protokolu je písemný odborný test s jeho vyhodnocením a konstatováním, zda energetický specialista vyhověl nebo nevyhověl. Vzor protokolu o výsledku absolvování průběžného vzdělávání je uveden v příloze č. 5 k této vyhlášce.

(6) Maximální doba trvání písemného odborného testu je 3 hodiny.

(7) Termín a místo konání průběžného vzdělávání si energetický specialista zvolí z nabídky uveřejněné ministerstvem způsobem umožňujícím dálkový přístup, a to prostřednictvím evidence o provedených činnostech.

§ 4


Zkušební komise

(1) Zkušební komise má nejméně 11 členů, z nichž je jeden předseda a 3 místopředsedové. Zkušební komise, je složena ze zástupců ministerstva, vysokých škol a profesních organizací.

(2) Jednání zkušební komise řídí předseda komise, a není-li ten přítomen nebo pověří-li místopředsedu, tak místopředseda komise.

(3) Členové zkušební komise jsou jmenováni a odvoláni ministerstvem. Zkušební komisi svolává předseda nebo místopředseda zkušební komise. Zkušební komise je svolávána v případě překročení počtu 20 žádostí o udělení oprávnění ke všem požadovaným činnostem doručených na ministerstvo, nejméně však jednou za 4 měsíce, nebo v případě výzvy ministerstva.

(4) Zkušební komise je usnášeníschopná za přítomnosti alespoň 7 členů, z nichž jeden je předseda nebo místopředseda. Zkušební komise rozhoduje většinou hlasů přítomných členů.

(5) Předseda nebo místopředseda zkušební komise oznámí žadateli výsledek odborné zkoušky v den jejího konání.

(6) Protokol o výsledku odborné zkoušky nebo přezkoušení podepisují všichni přítomní členové zkušební komise.

(7) Z jednání zkušební komise se pořizuje zápis. Součástí tohoto zápisu jsou také jednotlivé protokoly o výsledku odborných zkoušek žadatelů a přezkoušení energetických specialistů. Zápis podepisují všichni přítomní členové zkušební komise a tento zápis je podkladem pro vydání příslušných oprávnění.

§ 5


Organizace pověřená pořádat průběžné vzdělávání

(1) Organizací pořádající průběžné vzdělávání je vysoká technická škola pověřená ministerstvem.

(2) Průběžné vzdělávání se koná minimálně jednou za 2 měsíce nebo na základě výzvy ministerstva.

(3) Protokol o výsledku absolvování průběžného vzdělávání podepisuje pověřený zástupce organizace a člen zkušební komise nebo jiná osoba jmenovaná ministerstvem.

(4) Z uskutečněného průběžného vzdělávání se pořizuje zápis, který vypracovává organizace. Součástí tohoto zápisu jsou také jednotlivé protokoly o absolvování průběžného vzdělávání energetických specialistů.

§ 6


Náležitosti vedení evidence energetického specialisty
o prováděných činnostech

Energetický specialista vede evidenci o prováděných činnostech, jejíž náležitosti jsou uvedeny v příloze č. 6 k této vyhlášce.

§ 7


Účinnost

Tato vyhláška nabývá účinnosti dnem 1. června 2013.

Ministr:
MUDr. Kuba v. r.

Příloha č. 1 k vyhlášce č. 118/2013 Sb.

Příloha č. 2 k vyhlášce č. 118/2013 Sb.

Příloha č. 3 k vyhlášce č. 118/2013 Sb.

Příloha č. 4 k vyhlášce č. 118/2013 Sb.

Příloha č. 5 k vyhlášce č. 118/2013 Sb.

Příloha č. 6 k vyhlášce č. 118/2013 Sb.

(Přílohy nejsou v digitální podobě)

Komentáře k článku. Co si myslí ostatní?

Další články
Podněty ZmapujTo
Mohlo by vás také zajímat
Naši partneři
Složky životního prostředí