zpravodajství životního prostředí již od roku 1999

Povolení provozu dle zákona 201/2012 Sb.

21.05.2013
Ovzduší
Firemní ekologie
Povolení provozu dle zákona 201/2012 Sb.

Jaké jsou náležitosti žádosti o povolení provozu podle zákona o ochraně ovzduší?

Zdroje znečišťování ovzduší vyjmenované v příloze č. 2 zákona č. 201/2012 Sb., o ochraně ovzduší, je možné provozovat jen, pokud má zdroj povolení provozu vydané krajským úřadem, a provoz zdroje musí být v souladu s tímto povolením. Zdroje znečišťování ovzduší uvedené v příloze č. 2 zákona č. 201/2012 Sb., u kterých nebylo podle zákona 86/2002 Sb. povolení provozu vyžadováno, musí krajský úřad o povolení provozu požádat nejpozději do 1. září 2013. Zdroje, které povolení provozu vydané podle zákona č. 86/2002 Sb. měly, ale toto povolení není v souladu s požadavky zákona č. 201/2012 Sb., musí požádat krajský úřad o vydání nového povolení či o změnu platného povolení nejpozději do 1. září 2014.

Jaké jsou náležitosti žádosti o povolení provozu podle zákona č. 201/2012 Sb., o ochraně ovzduší?

Náležitosti žádosti jsou stanoveny v příloze č. 7 zákona. Žádost musí obsahovat:

"1.1. Jméno, popřípadě jména, příjmení a adresu, v případě právnické osoby název, právní formu a sídlo žadatele, podpis osoby k tomu oprávněné v souladu s výpisem z obchodního rejstříku, popřípadě pověřené k jednání na základě plné moci vystavené statutárním zástupcem, a dále identifikační číslo osoby, bylo-li přiděleno. U žádosti týkající se tepelného zpracování odpadu také jméno fyzické osoby autorizované pro dohled nad tepelným zpracováním odpadu.

1.2. Údaje o dosavadních rozhodnutích příslušných správních orgánů podle tohoto zákona a podle jiných právních předpisů, které souvisí s předmětem žádosti a soupis všech stacionárních zdrojů provozovaných žadatelem v dané provozovně, včetně specifikace všech komínů nebo výduchů.

1.3. Projektovou dokumentaci, kterou je žadatel povinen předložit v rámci stavebního nebo jiného řízení podle jiných právních předpisů, nebo jinou obdobnou dokumentaci, která umožní posoudit předmět žádosti. Tato dokumentace obsahuje zejména

a) údaje o přesném umístění stavby, investorovi a zpracovateli projektu,

b) technickou zprávu,

c) podrobný technický popis technického a technologického řešení stacionárních zdrojů a procesů, které zde budou probíhat (zejména přesná označení názvem a typem, názvy a adresy výrobců a jejich technické parametry, specifikace hořáků použitých spalovacích stacionárních zdrojů, jejich typy, výrobce, parametry),

d) technické parametry, především kapacita stacionárního zdroje,

e) hmotnostní toky jednotlivých materiálů a energií na vstupu a výstupu ze stacionárního zdroje (zejména paliv a odpadů) a způsob dalšího nakládání s nimi.

1.4. Specifikaci všech znečišťujících látek, které budou vnášeny do ovzduší během provozu stacionárního zdroje. Zvláště je třeba uvést znečišťující látky, které mohou způsobovat pachový vjem. U stávajících zdrojů uvést informace o stávajících emisích ve stejném rozsahu.

1.5. Informace o zjišťování úrovně znečišťování ovzduší. Údaje o počtu a umístění měřicích míst pro kontinuální i jednorázová měření emisí znečišťujících látek a jejich hmotnostního toku.

1.6. U žádosti týkající se tepelného zpracování odpadu způsob stanovení celkového organického uhlíku v popelu a ve strusce a vyhodnocení možnosti kombinované výroby elektřiny a tepla.

1.7. Návrh provozního řádu, v případě že se jedná o stacionární zdroj, který má povinnost zpracovat provozní řád.

1.8. Návrh zvláštních podmínek provozu při překročení regulační prahové hodnoty, pokud se jedná o provoz stacionárního zdroje podle § 10 odst. 3 /zdroj, který v dané lokalitě významně přispívá k úrovni znečištění/."

V případě, že se jedná o zdroj, jehož umístění a stavba nebyly povoleny podle stavebního zákona ("Není-li vedeno řízení podle stavebního zákona..."), je třeba podle § 11 odst. 8 předložit k žádosti o povolení nebo o změnu povolení také odborný posudek. Povinnost předložení odborného posudku se však nevztahuje na spalovací stacionární zdroje spalující zemní plyn o celkovém tepelném příkonu do 5 MW a na řízení o změnách povolení provozu, při kterých nedochází k navýšení projektovaného výkonu nebo kapacity anebo ke zvýšení emisí, pokud se nejedná o řízení o stanovení technické podmínky provozu nahrazující specifický emisní limit.

K řízení o změně povolení provozu, při které dochází k navýšení projektovaného výkonu nebo kapacity anebo ke zvýšení emisí, u stacionárního zdroje označeného ve sloupci A v příloze č. 2 k zákonu předloží žadatel navíc podle § 11 odst. 9 zákona rozptylovou studii. Povinnost předložit rozptylovou studii se však nevztahuje na spalovací stacionární zdroje spalující výlučně zemní plyn o celkovém jmenovitém tepelném příkonu do 5 MW a na zdroje spalující výlučně zemní plyn o celkovém jmenovitém tepelném příkonu do 1 MW. Povinnost předložení rozptylové studie se dále nevztahuje na případy, kdy dochází k navýšení projektovaného výkonu nebo kapacity, ale nepochybně nedochází ke zvýšení příspěvku stacionárního zdroje k úrovni znečištění. V případě pochyb je závazné vyjádření krajského úřadu.

Podkladem pro rozhodnutí krajského úřadu o povolení je také vyjádření České inspekce životního prostředí. Inspekce může své vyjádření vydat podle § 12 odst. 2 do 15 dnů od doručení podkladů ve věci, pokud se s krajským úřadem nedohodne jinak.

Mgr. Pavla Bejčková

Komentáře k článku. Co si myslí ostatní?

Další články
Podněty ZmapujTo


Neboj se zeptat Kam s ním?
Mohlo by vás také zajímat
Naši partneři
Složky životního prostředí