zpravodajství životního prostředí již od roku 1999

Registrace exemplářů CITES

07.07.2013
Příroda
Registrace exemplářů CITES

Tato povinnost nebyla v Úmluvě o mezinárodním obchodu ohroženými druhy volně žijících živočichů a rostlin (CITES) zakotvena, jedná se o české specifikum...

Zákon č. 100/2004 Sb., o ochraně druhů volně žijících živočichů a planě rostoucích rostlin regulováním obchodu s nimi a dalších opatřeních k ochraně těchto druhů a o změně některých zákonů (zákon o obchodování s ohroženými druhy), zavedl mimo jiné systém povinné registrace pro vybrané druhy exemplářů.

Tato povinnost nebyla v Úmluvě o mezinárodním obchodu ohroženými druhy volně žijících živočichů a rostlin (CITES) zakotvena, jedná se o české specifikum. Důvodem pro zavedení této povinnosti bylo usnadnění prokazování původu exemplářů a jejich evidence.

V případě nabytí exempláře (například odchovem, nabytím z jiného státu v rámci EU koupí nebo darováním, dovozem do EU) podléhajícího povinné registraci podle § 23 zákona o obchodování s ohroženými druhy, na který dosud nebyl vystaven registrační list, je vlastník nebo dlouhodobý držitel exempláře povinen zažádat o jeho vydání písemnou formou příslušný registrační úřad. Registračním úřadem je krajský úřad podle místa bydliště či sídla žadatele.

Povinné registraci podléhají:

a) exempláře druhů z přílohy A - to znamená exempláře druhů přímo ohrožených vyhynutím, na které se vztahuje zákaz obchodních činností podle článku 8 nařízení Rady (ES) č. 338/97, tj. druhů uvedených v příloze A tohoto nařízení (kromě několika zákonem stanovených výjimek*), a

b) některé exempláře z přílohy B - pouze exempláře druhů obsažených v seznamu v příloze č. 2 k zákonu o obchodování s ohroženými druhy**.

* Těmito výjimkami jsou

a) exempláře druhů volně žijících živočichů a planě rostoucích rostlin, které se vyskytují přirozeně v přírodě České republiky, včetně druhů zvláště chráněných podle právních předpisů o ochraně přírody a krajiny (zejména zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, ve znění pozdějších předpisů), a

b) exemplářů druhů, pro které prováděcí právní předpis k zákonu o obchodování s ohroženými druhy stanovil, že se na ně povinnost registrace nevztahuje - tímto prováděcím předpisem je vyhláška č. 210/2010 Sb., která v ustanovení § 9 a příloze č. 6 stanoví, že se registrační povinnost nevztahuje na

- exempláře druhů, pro něž Evropská komise stanovila všeobecné výjimky z čl. 8 odst. 1 a 3 nařízení Rady (ES) č. 338/97 a které jsou specifikovány v čl. 62 nařízení Komise (ES) č. 865/2006,

- některé druhy savců (dikobraz, činčila), ptáků (vyjmenováno 5 druhů) a plazů (vyjmenovány 4 druhy) a všechny druhy obojživelníků, ryb, bezobratlých a rostlin a také

- všechny neživé exempláře.

** V příloze č. 2 k zákonu o obchodování s ohroženými druhy jsou vyjmenovány následující druhy:

a) živé exempláře následujících druhů savců: všechny druhy čeledi slonovitých, všechny druhy čeledi kočkovitých s výjimkou domestikované formy "kočka domácí", všechny druhy z řádu primátů a všechny druhy čeledi nosorožcovití,

b) živé exempláře následujících druhů ptáků: orel stepní a orel okrový.


Další povinnosti vlastníka nebo dlouhodobého držitele exempláře:

Vlastník nebo dlouhodobý držitel exempláře je povinen označit na své náklady exemplář podléhající registrační povinnosti nezaměnitelným způsobem podle § 23c zákona o obchodování s ohroženými druhy a podle vyhlášky č. 210/2010 Sb.

O vydání registračního listu je vlastník nebo dlouhodobý držitel exempláře povinen požádat příslušný úřad je písemnou formou do 30 dnů od nabytí exempláře (kromě výjimek stanovených zákonem - například při narození nebo vylíhnutí mláďat ve vlastním chovu).

Registrační povinnost se nevztahuje na exemplář vlastníka nebo dlouhodobého držitele se sídlem nebo trvalým pobytem mimo území České republiky, a to pokud je exemplář dovezen v souladu se zákonem dočasně do České republiky na dobu kratší než 90 dnů od dovozu.

Registrační list není úředním potvrzením o zákonném původu exempláře!

Pokud se vydává rozhodnutí o udělení výjimky ze zákazu obchodních činností (viz minulý článek k problematice CITES) podle § 15a zákona na dosud neregistrovaný exemplář, pak se u exemplářů, které musí být registrovány a dosud k tomu nedošlo, v rámci takového řízení provede též registrace exempláře a vydá se vlastníku nebo dlouhodobému držiteli registrační list.

Povinnost registrace se nevztahuje na exempláře zabavené, pokud zůstávají majetkem státu (viz příští článek k problematice CITES).

Autor: Mgr. Lucie Pokorná

Komentáře k článku. Co si myslí ostatní?

Další články
Chystané akce
25
11. 2020
25.11.2020 - Seminář, školení
hotel Olympik, sál Olymp, Praha
INISOFT s.r.o.
1
12. 2020
1.12.2020 - Seminář, školení
Praha, ČVUT
INISOFT s.r.o.
8
12. 2020
8.12.2020 - Seminář, školení
Praha, ČVUT
Podněty ZmapujTo
Mohlo by vás také zajímat
Naši partneři
Složky životního prostředí