zpravodajství životního prostředí již od roku 1999

Provoz komínů, kouřovodů a spotřebičů paliv

12.06.2013
Havárie
Provoz komínů, kouřovodů a spotřebičů paliv

Kominická historie sahá až do doby, kdy tehdejšímu lidstvu počaly vadit požáry vznikající od komínů, ve kterých vyhořely saze. Dříve používané doškové nebo šindelové střechy snadno vzplály, jakmile došlo ke komínovému požáru. Z počátku si lidé vymetali komíny sami, komíny byly čištěny před velkými svátky a hlavně v tak zvaných "sazometných středách". Tuto práci vykonávali v obecních budovách biřici, v pivovarech pomahači a některé komíny si mohli čistit a vypalovat hospodáři sami.

Základní úpravou v oblasti kominictví v posledním období byla vyhláška č. 111/1981 Sb., o čištění komínů. Ta zůstala součástí právního řádu i po přijetí zákona o požární ochraně. Snahy o její změnu či nahrazení byly dlouhodobě legislativně neúspěšné. Obecně lze konstatovat, že do přijetí nařízení vlády č. 91/2010 Sb., se nepodařilo vydat nový, praxi a stavu vědy a techniky odpovídající právní předpis, ačkoli již od počátku 90. let byla snaha provozovat spalinové cesty ze všech hledisek bezpečně.
Za posledních 25 let došlo v uvedené oblasti k mnoha změnám právních předpisů a tím i k přesunu působností jednotlivých správních úřadů a ministerstev v oblasti kominické činnosti, aniž by byla optimálně dořešena problematika požární bezpečnosti při provozu komínů, kouřovodů a spotřebičů paliv. V roce 1992 byla kominická činnost převedena z působnosti Ministerstva vnitra na nově zřízené Ministerstvo hospodářství. Připravovaný návrh novely vyhlášky o čištění komínů nebyl Ministerstvem hospodářství dopracován. Byl vydán pouze Metodický pokyn č. 9/1996 ze dne 7. 3. 1996 ke sjednocení postupu okresních živnostenských úřadů při posuzování ohlašovací řemeslné živnosti "kominictví". "Kominictví" následně přešlo do působnosti Ministerstva průmyslu a obchodu.
V lednu 1999 byl předložen návrh zákona o kominictví a o změně některých zákonů, který však nebyl přijat. Další snaha o legislativní změnu vyhlášky o čištění komínů vyšla ze strany Společenstva kominíků České republiky, které v letech 2004-2005 o této problematice jednalo s ministrem životního prostředí. Závěry z tohoto jednání však rovněž nevedly k realizaci příslušných legislativních kroků.
Živnost kominictví je činnost, která z hlediska cílů sledovaných touto činností spadá v současné době do působnosti 4 ministerstev
  • Ministerstva průmyslu a obchodu pro oblast malých a středních podniků a živností,
  • Ministerstva životního prostředí pro oblast ochrany ovzduší,
  • Ministerstva pro místní rozvoj pro oblast stavebního řádu,
  • Ministerstva vnitra pro oblast požární ochrany.

Proto došlo v roce 2006 v součinnosti s výše uvedenými ministerstvy k dohodě, že Ministerstvo pro místní rozvoj zahrne problematiku čištění komínů do nové vyhlášky o technických požadavcích na stavby, která nahradí vyhlášku č. 137/1998 Sb., o obecných technických požadavcích na výstavbu, ve znění pozdějších předpisů. V konečné verzi však byla problematika lhůt pro provádění kontrol a čištění spalinových cest z této právní úpravy vypuštěna s odůvodněním, že kontroly čištění spalinových cest nemohou provádět stavební úřady.

Důsledkem těchto marných legislativních iniciativ bylo rozhodnutí o přijetí nařízení vlády zaměřeného na problematiku komínů. Bylo dohodnuto, že prováděcí právní předpis předloží Ministerstvo vnitra a v jeho rámci stanoví požadavky požární bezpečnosti při provozu komínů, kouřovodů a spotřebičů paliv, a to ve vztahu k prevenční povinnosti zakotvené v ustanovení § 2 odst. 1 zákona o požární ochraně. Nařízení vlády řeší v podrobnostech povinnosti dané právnickým osobám a podnikajícím fyzickým osobám ustanovením § 5 odst. 1 písm. c) zákona o požární ochraně a dále podrobnosti k povinnosti dané fyzickým osobám ustanovením § 17 odst. 1 písm. i) zákona o požární ochraně. Nařízení vlády tedy nestanovuje nové povinnosti v oblasti čištění komínů, ale rozpracovává povinnosti ukládané zákonem o požární ochraně.
Obecná prevenční povinnost na úseku požární ochrany vyplývá všem subjektům z ustanovení § 1 odst. 2 zákona o požární ochraně, a je vyjádřena takto: "Každý je povinen počínat si tak, aby nezavdal příčinu ke vzniku požáru, neohrozil život a zdraví osob, zvířata a majetek".

Přijetím nařízení se v souladu s obecnou zákonnou úpravou stala součástí právního řádu úprava podrobných podmínek,za nichž se provoz komína, kouřovodu a spotřebiče paliv považuje za vyhovující z hlediska požární bezpečnosti, a to zejména stanovením způsobů a lhůt provádění čištění, kontroly a revize komína a kouřovodu, čištění spotřebiče paliv a vypalování komína.

Více čtěte na: http://www.hzscr.cz/clanek/provoz-kominu-kourovodu-a-spotrebicu-paliv.aspx

ZDROJ:

plk. JUDr. František Vavera, PhD.
MV-generální ředitelství HZS ČR
ředitel odboru vnějších vztahů a legislativy

Komentáře k článku. Co si myslí ostatní?

Další články
Podněty ZmapujTo
Mohlo by vás také zajímat
Naši partneři
Složky životního prostředí