zpravodajství životního prostředí již od roku 1999

Analýza zranitelnosti krajiny přírodními a antropogenními procesy

24.06.2013
Geologie
Analýza zranitelnosti krajiny přírodními a antropogenními procesy

ČGS má dlouhou tradici v biogeochemických a hydrogeochemických studiích určených k poskytování informací státním institucím.

V uplynulých dvou stech letech byly všechny ekosystémy České republiky vystaveny rozsáhlému antropogennímu vlivu. Naše výzkumy se soustřeďují na nové pohledy na procesy řídící toky environmentálně důležitých prvků jednotlivých složek ekosystému. Probíhající souhrnné interdisciplinární studie jsou zaměřeny na rozpoznání a kvantifikaci ohrožení lesů, půdy, povrchových a podzemních vod. Část našich výzkumů nemá ambice zachovat nedotčenou přírodu z před-industriálního období ale spíše se řídí heslem "přizpůsob se nebo zemři". Udržitelnost se stala středobodem našeho úsilí.

Široce rozšířená degradace půd vede k poklesu schopnosti půdy plnit svou funkci pro ekosystém. Do značné míry je způsobená neudržitelným využíváním půdy člověkem (viz "Stav půdy v Evropě", JRS & EEA, 2012). Degradace půd přispívá k nedostatku potravin, vyšším cenám komodit a destrukci celého ekosystému. Četné procesy degradace půd v České republice jsou urychlovány a zhoršovány nevhodnou činností lidí. Rychlost eroze závisí na klimatu, využívání půdy, půdní textuře, reliéfu krajiny, vegetačním pokryvu, vodních srážkách a také na přístupu lidí k ochraně přírody. Úbytek půdy nad 1 t na hektar za rok je považován za nezvratný v časovém horizontu 100 let.

Naše výzkumy zahrnují dlouhodobé monitorování hydrogeochemických toků živin a znečišťujících látek v zalesněných povodích, regionální výzkum kvality povrchových vod, pravidelný monitoring ledu a sněhu ve vrcholových partiích hor, funkce půdy v měnícím se znečištěném klimatu a disperzi toxických látek v povodích. Důležitou roli v současné nízkoteplotní geochemii hraje modelování budoucího vývoje hydrologického režimu a látkových toků.

Při zkoumání přírodních procesů jsou účinným nástrojem nejmodernější izotopové metody. Při studiu koloběhu Cr, Zn, Cu, Cd a Mg je využíván nový multikolektor ICP MS, spektrum izotopových systémů se neustále vyvíjí. V současnosti probíhá několik projektů finančně zajištěných Grantovou agenturou ČR, Technologickou agenturou ČR a Evropským společenstvím (7. rámcový program).

Svahové nestability - pohyby jsou jedním z nejrozšířenějších environmentálních rizik. Jedná se o pohyb materiálu dolů po svahu účinky gravitace, bez působení tekoucí vody, ledu nebo větru.

Česká republika patří vzhledem ke své pestré geologické stavbě a hustému osídlení mezi země s vysokým výskytem a ohrožením svahovými nestabilitami. Současně se řadí mezi země s dlouholetou a vyspělou tradicí dokumentace a klasifikace tohoto rizikového jevu, které jsou nezbytné pro prevenci, jakož i pro likvidaci případných následků svahových nestabilit.

Výzkum a dokumentační činnost ze strany ČGS se zintenzivnily od roku 1997, kdy extrémní hodnoty srážek iniciovaly vznik několika tisíc sesuvů a jiných svahových nestabilit na území ČR. Další takové kalamity s mírnějšími dopady byly události z let 2000, 2006, 2009, 2010 a letošní rok. Práce ČGS spočívá ve zkoumání geologických a antropogenních podmínek vzniku svahových nestabilit, jejich mapování v terénu, dokumentaci, kategorizaci a předpovědi jejich možného vývoje.

ZDROJ: Česká geologická služba, upraveno

Komentáře k článku. Co si myslí ostatní?

Další články
Podněty ZmapujTo


Neboj se zeptat Kam s ním?
Mohlo by vás také zajímat
Naši partneři
Složky životního prostředí