zpravodajství životního prostředí již od roku 1999

Blíží se veletrh ECOFAIR v Bělěhradu

17.07.2013
Obecné
Blíží se veletrh ECOFAIR v Bělěhradu

ECOFair Belgrade

International Trade Fair for Environmental Protection

Perspektivní položky českého exportu (velikost trhu, podíl domácí výroby a dovozu)

V Srbsku pokračuje restrukturalizace ekonomiky. Průmyslovou výrobu začínají táhnout zahraniční investice. Daří se rozvíjet zemědělství a potravinářství, které zůstávají nejvíce perspektivními obory. Pokračují investice do dopravní infrastruktury, tžy jsou však financované téměř výlučně ze zahraničních půjček. Vzhledem ke stále vysokému zadlužení Srbska v zahraničí, není ministerstvo financí příliš ochotno poskytovat další garance na státní úvěry. ZÚ Bělehrad proto doporučuje obezřetnost při jednáních o dodávkách, které přímo souvisí se státními investicemi (hlavně dopravní stavitelství - železniční koleje a pražce, silniční svodidla apod.) a v každém případě předběžné projednání těchto dodávek v rámci české části Smíšeného česko-srbského výboru (viz bod 7.1.).

V průmyslu se projevují dva hlavní trendy: pozitivně projevuje se resktrukturalizace v nedávno privatizovaných firmách, negativem je naopak stále pomalá náprava situace ve státních holdingových strukturách, které se potýkají s přezaměstnaností a nedostatkem zakázek. Část podniků rozvíjí nové výrobní programy a investuje do nových technologií, poptává proto moderní zařízení ze zahraničí (pivovary, cementárny, mlýny). V problémech velkých podniků je možné vidět šanci pro české dodavatele investičních celků, problémem je však nevelký počet příležitostí na srbském trhu IC. Byla spuštěna obnova rafinérie v Pančevu.

Dlouhodobé šance se naskýtají v oblasti ochrany životního prostředí, potřebné technologie se v Srbsku prakticky nevyrábí. Problémem je nedostatek peněz na úrovni měst a obcí, které se jen některým z nich daří řešit vlastními silami. Energetický zákon umožňuje investice do malých vodních elektráren. I přes řadu problému při schvalovacím procesu na MVE lze i zde vidět nemalé šance pro české dodavatele malých vodních elektráren.

Stavebnictví vykazuje známky stabilizace, nejedná se však o stabilizaci na dostatečně vysoké úrovni. Prim hrají velké státní stavební podniky s nadbytečnou pracovní silou, která prodražuje finální cenu prací. V Srbsku je proto vysoká cena nové výstavby, jen málo obyvatel si může dovolit hypotéku. V roce 2004 založená korporace pro pojištění hypoték (Housing Loan Insurance Corporation, pojišťuje 75 % úvěru) situaci částečně zlepšuje, avšak neřeší. Proto dodávky stavebních prvků, dílů a bytových potřeb jsou jistě perspektivní, nelze však očekávat prodeje na úrovni objemů, které by byly srovnatelné např. s českým trhem. Velká stavební aktivita je již tradičně soukromého typu (výstavba rodinných domů jednotlivci díky penězům ze zahraničí), ta je však značně teritoriálně roztříštěná.

Způsob, jak vstoupit na srbský trh dokazuje úspěch SUBTERRA na tendru na výstavbu dálničního tunelu Bancarevo. Jedná se o projekt financovaný EIB.

Zemědělství je v Srbsku přikládána značná důležitost. Při vyhledávání odběratelů z tohoto sektoru je třeba věnovat zvýšenou pozornost ekonomické situaci jednotlivých farmářů, jelikož se od sebe často výrazně liší (např. i velice podobná hospodářství se stejným druhem zemědělské aktivity a velikostí vykazují naprosto odlišné hospodářské výsledky).

zpět na začátek

7.5. Firmy a joint-ventures ve vzájemném obchodu a v ostatních oblastech ekonomické spolupráce

České firmy se dále snaží angažovat především v menších energetických projektech, dopravní infrastruktuře (dodávky lokomotiv, kolejnic, stavebních strojů), v oblasti budování městské infrastruktury a v oblasti ochrany životního prostředí (zateplování, plynofikace, budování osvětlení, výstavba skládek komunálního odpadu, přivaděčů pitné vody, čističek odpadních vod, atd.). Příležitost poskytují i rekonstrukce a modernizace dříve dodávaných zařízení ve strojírenských závodech.

Konzorcium českých firem působících v oblasti staveb a oprav železničních tratí (OHL ŽS Brno, AŽD Praha, EŽ Praha) vedených firmou Inekon se uchází o rekonstrukci a elektrizaci železniční tratě Niš - Dimitrovgrad. Pravidla pro projednání této nabídky byla stanovena Protokolem k mezivládní dohodě o ekonomické spolupráci mezi oběma zeměmi podepsaným dne 4.5.2010 v Bělehradě.

Do 83 nových trolejbusů, koupených městem Bělehrad v roce 2010, byly instalovány motory vyrobené ve Škoda Transportation.

Neúplný výčet nejaktivněji vystupujících firem (založen na poznatcích ZÚ Bělehrad):

 • Česká gumárenská společnost (www.cgs-tyres.com - akvizice společnosti RumaGuma v r. 2008, největší česká investice v Srbsku)
 • CBI Lummus Brno (www.cbi.com - hlavní realizátor modernizace rafinérie v Pančevu)
 • Kovoprojekta Brno (www.kovoprojekta.cz - projekt regenerace kyseliny sírové v rafinérii Pančevo)
 • ČEZ Srbija d.o.o.;
 • Škoda Auto (prodej prostřednictvím firmy AutoČačak - www.autocacak.co.rs)
 • Marex Trade Praha (www.marextrade.cz - zastupování českých výrobců spotřebního i průmyslového zboží)
 • Inekon Praha (www.inekon.cz -rekonstrukce tramvají pro Bělehrad, rekonstrukce železničních tratí)
 • AŽD Praha (www.azd.cz - dopravní signalizace a řízení provozu - v r. 2003 založen podnik AŽD Saobraćajni sistemi (dopravní systémy), Bělehrad)
 • SOR Libchavy (www.sor.cz - autobusy pro příměstskou dopravu - dodávky pro bělehradskou firmu Lasta)
 • Komo CZ (www.komo.cz - výroba odvaděčů parního kondenzátu, prodej prostřednictvím bělehradské firmy Komo YU)
 • Dekonta a.s. Ústí nad Labem (www.dekonta.cz - služby v oblasti ochrany životího prostředí, dceřiná společnost působí v Bělehradě)
 • Vodní zdroje a.s. Praha (www.vodnizdroje.cz - celé spektrum hydrogeologických, ekologických a geologických prací)
 • VHS a.s. Brno (www.vhs-brno.cz - činnost v oblasti vodohospodářských, energetických, ekologických a občanských staveb)
 • Geotest Brno (www.geotest.cz - geologické a environmentální práce)
 • Hydropol RS d.o.o. (www.hydropol.cz )
 • Výstavba dolů Ostrava (www.bapro.cz - důlní technika)
 • Yuborex (www.yuborex.co.rs -zastupování českých výrobců skla a porcelánu)
 • PTW (zařízení na řezání vodním paprskem, zastupuje fa WOMA - www.woma-beograd.co.rs)
 • KM Beta (www.kmbeta.cz, střešní krytina, od r. 2009 pobočka ve městě Bački Petrovac)

Na straně srbského vývozu je to hlavně Tigar Pirot (výroba pneumatik) a výrobci hliníku a mědi v Sevojnu a Boru.

zpět na začátek

7.6. Vyhodnocení poptávek v teritoriu po českém zboží, výrobní kooperaci

V souladu s dlouhodobou závislostí Srbska na dovozech a vzhledem k omezeným finančním zdrojům srbských dovozců registruje ZÚ Bělehrad zájem velkého počtu malých a středních dovozců - zejména soukromých obchodních firem - o dovoz široké zbožové palety. Struktura těchto poptávek se každoročně mění. Také vládou podporované aktivity (investice do infrastruktury aj.) se v průběhu času mění (v souvislosti s momentální ekonomickou a politickou situací v zemi).

Poptávky malých a středních firem konzultuje OEÚ ZÚ Bělehrad s agenturou CzechTrade, které tyto poptávky většinou zasílá. OEÚ vyhledává srbským firmám jejich potenciální partnery v ČR. Toto platí i u čs. vývozu. Závaznější obchodní příležitosti jsou zasílány formou TIC na příslušné organizace v ČR.

zpět na začátek

7.7. Zahraniční rozvojová spolupráce

Srbsko bylo jedním z největších příjemců vládního programu české zahraniční rozvojové spolupráce (ZRS). V letech 2002 až 2012 vláda ČR věnovala pouze na bilaterální projekty ZRS v Srbsku částku cca23 mil. EUR, což ji řadí mezi nejaktivnější poskytovatele ZRS v Srbsku (zejména ve srovnání s ostatními novými členskými státy EU) s podílem cca 0,6% na celkové částce donací, které Srbsko získalo (ovšem ostatní donoři se často zaměřují na soft komponenty, kde většina hodnoty připadá na cesty, ubytování, diety a odměny expertů). Od roku 2010 patří Srbsko z hlediska nové koncepce mezi tzv. projektové státy, což odpovídá jak celkovému vývoji Srbska, tak i jeho postupnému přibližování EU. Prioritními sektory jsou zdravotnictví, ochrana životního prostředí, úspor energií a podpory malých a středních podniků. Větší důraz bude kladen na komerční návaznost na dříve realizované projekty a na širší přístup českých subjektů k projektům, financovaným ze strany EU. V uvedeném období se podařilo všechny projekty dokončit, i přes některé komplikace a zdržení na srbské straně. ZÚ plnilo všechny povinnosti podle příslušných metodik a zintenzívnilo koordinaci s ostatními donory aktivními v Srbsku (např. v rámci skupiny "Friends of Sandžak").

Výčet projektů ZRS, probíhajících v letech 2010- 2013

Sektor

Název projektu

Realizátor

Doba realizace

Celkem rozpočet (v tis. Kč)

Průmyslový rozvoj

Průzkum zdrojů a dodávky technologie úpravy pitné vody Lazarevac

GEOtest Brno, a.s.

2007-2013

25 000

Zajištění kontinuity těžby na dolech Rembas a Soko

Výstavba dolů Ostrava, s.r.o

2006-2010

24 500

Implementace českých zdravotnických prostředků v oblasti cévní chirurgie - Klinické centrum Bělehrad

Výzkumný ústav pletařský, a.s., Brno

2006-2010

20 580

Zdravot

nictví

Zvyšování kvality a dostupnosti zdravotní péče - nemocnice Arandjelovac

BMT Medical Technology s.r.o.

2010-2012

10 550

Podpora prevence rakoviny u žen v regionu Šumadia

Charita ČR

2010-2012

10 500

Dodávka zdravotnického vybavení pro nemocnici Dr. Dragiša Mišović v Bělehradě

Charita ČR

2010

700

Životní prostředí

Rozvoj odpadového hospodářství v oblasti města Valjevo

Sdružení firem (VHS, MEVOS)

2010-2012

13 850

Zlepšení přístupu k pitné vodě v obci Osečina - Belotić

Sdružení firem (VHS, MEVOS)

2011-2013

6 000

Výstavba kanalizační sítě v obci Kruščice, okres Bela Crkva

GEOtest Brno, Presskan systém

2012-2014

15 000

Průzkum znečištění a rehabilitace oblasti Ada Huja

Dekonta, a.s.

2008-2010

12 400

Energetika

Zvýšení energetické efektivnosti při vytápění nemocnice ve městě Valjevo

Sdružení firem (VHS, MEVOS)

2011-2013

15 500

Ekonomický rozvoj

Program rozvoje agrobyznysu / podpora výroby sýrů v oblasti Pešter (Sandžak)

Pacovské strojírny, MERCI s.r.o.

2011-2014

12 450

Doprava

Zvyšování bezpečnosti na železničních přejezdech

AŽD Praha, s.r.o.

2009-2011

36 100

Kromě bilaterálních projektů ZRS (zaujímají zhruba 70% z celkového objemu finančních prostředků ZRS), patří mezi další formy ZRS také projekty transformační spolupráce MZV ČR a stipendia zahraničních studentů. Byly realizovány projekty v rámci dotačního titulu "Podpora rozvojových aktivit krajů a obcí v prioritních zemích", tzv. malé lokální projekty (každý rok cca 5 projektů), projekty programu "Aid for Trade" a řada dalších. Od roku 2013 probíhají projekty v rámci Programu rozvojově-ekonomického partnerství MZV ČR, které za svůj bezprostřední cíl mají podporu spolupráce českých podnikatelských subjektů s místními partnery v rozvojových zemích s využitím přenosu znalostí a technologií.

Podrobnější informace o projektech lze nalézt na internetových stránkách ministerstva zahraničních věcí ČR, další detaily o principech realizace zahraniční rozvojové spolupráce publikuje Česká rozvojová agentura (ČRA) www.czda.cz, která od začátku r. 2008 má na starosti realizace nových projektů zahraniční rozvojové spolupráce ČR.

Jihomoravský kraj se z vlastní iniciativy významně zapojil do pomoci Srbsku, spolupracuje a finančně podporuje obce z Šumadijského okruhu - město Kragujevac a okolí (4. největší město v Srbsku a centrum tzv. Šumadijského okruhu). Významné je působení dvou zástupců JmK v kanceláři JmK v Kragujevci, z nichž jeden se plně věnuje podpoře obchodní spolupráce.

Různými způsoby pomáhají i další obce a města - např. Čermná nad Orlicí, Hradec Králové, Valašské Meziříčí, aj. Spolupráce probíhá i mezi Olomouckým krajem a AO Vojvodina.

zpět na začátek

7.8. Vzájemná výměna v oblasti služeb

Česká republika je velmi aktivní v oblasti ochrany životního prostředí. Množství českých firem (Dekonta, VHS Brno, Ekoline, Enviros a další) spolupracuje se srbskými partnery především v oblasti zpracování komunálního odpadu, vodohospodářství, odstraňování kontaminované zeminy a vody, studiích proveditelnosti nejrůznějších projektů a pořádání seminářů s ekologickými tématy. Dále probíhá spolupráce v oblasti zvýšení energetické účinnosti, což je jedna z nejdůležitějších současných srbských aktivit v oblasti energetiky. Některé projekty zahrnují i výměnné stáže expertů. Uvedené projekty probíhají v rámci realizace projektů zahraniční rozvojové spolupráce nebo na komerční bázi. Mezi významný vývoz služeb patřil také podíl české firmy CBI Lummus na modernizaci rafinerie v Pančevu.

Vzájemný obchod službami nicméně nedosahuje významnějších objemů a proto není celková výše evidována. Nejdůležitější položkou obchodu službami je cestovní ruch. Za celý rok 2009 bylo v ČR ubytováno 14 021 turistů ze Srbska a Černé Hory. V roce 2012 již jejich počet dosáhl 27 882. Došlo tak téměř ke zdvojnásobení počtu, což je také dáno odstraněním vízové povinnosti koncem roku 2009. ZDROJ: businessinfo.cz, http://www.tradefairdates.com/

ECOFair is an international trade fair for environmental technology and provides its visitors with the latest innovations and techniques from this area. International exhibitors offer solutions for environmental protection, international cooperation and environmental management products. The fair provides an ideal information and communication platform to showcase their products and services to present the market.

Komentáře k článku. Co si myslí ostatní?

Další články
Podněty ZmapujTo
Mohlo by vás také zajímat
Naši partneři
Složky životního prostředí