zpravodajství životního prostředí již od roku 1999

ECHA rozšířila Kandidátský seznam o dalších šest látek vzbuzujících mimořádné obavy (SVHC)

25.07.2013
Chemické látky
ECHA rozšířila Kandidátský seznam o dalších šest látek vzbuzujících mimořádné obavy (SVHC)

Výbor členských států (MSC) dosáhl jednomyslné dohody na identifikaci šesti látek jako látek SVHC. Těchto 6 látek je přidáno na Kandidátský seznam látek pro povolování/autorizaci. Kandidátský seznam nyní obsahuje 144 látek (zveřejněno ECHA dne 20.6.2013).

Výbor členských států při ECHA dosáhl jednomyslné dohody při identifikaci šesti látek jako látek vzbuzujících mimořádné obavy, která následovala po podrobném přezkoumání připomínek obdržených během veřejné konzultace a dokumentace zdůvodňující jejich nebezpečí podle článku 57 nařízení REACH. Těchto šest látek bylo zařazeno na Kandidátský seznam. V některých případech byla identifikace látky založena na více než jen jedné nebezpečné vlastnosti. Další podrobnosti viz seznam uvedený níže.

Dále Výbor členských států (MSC) odsouhlasil, že v současné době není možné identifikovat čtyři fenolické benzotriazoly (tj. UV-350, UV-327, UV-328 a UV-320) jako látky SVHC. Tyto látky byly původně navrženy jako SVHC látky na základě vysoce perzistentních a vysoce bioakumulativních (vPvB) a perzistentních, bioakumulativních a toxických (PBT) vlastností. Výbor členských států (MSC) před návrhem na konečné rozhodnut doporučil další expertní diskuze, protože si to vyžaduje komplikovanost přístupů read-across a průkaznosti důkazů. Z těchto důvodů nebyly nyní tyto UV látky zařazeny na Kandidátský seznam.

Pro společnosti, které vyrábějí, dovážejí nebo používají takové látky, ať již samostatně, obsažené ve směsích nebo v předmětech, bude mít zařazení látky/látek na Kandidátský seznam za následek plnění právních povinností.

Výrobci a dovozci předmětů, které obsahují jakoukoliv ze šesti látek zařazených dne 20. června 2013 na Kandidátský seznam, musí tuto skutečnost za 6 měsíců od tohoto data oznámit do ECHA, jsou-li splněny následující dvě podmínky:

  1. látka je přítomna v těchto předmětech v celkovém množství větším než 1 tuna/rok na výrobce nebo dovozce a
  2. látka je přítomna v těchto předmětech v koncentraci vyšší než 0.1 % (hmot.)

Existují výjimky z povinnosti oznamovat látku, jestliže látka byla již registrována pro dané použití nebo v případě, že lze vyloučit expozici lidí nebo životního prostředí. Informace o oznamování látek v předmětech a související nástroje pro oznamování i pokyny s instrukcemi, jak připravit a odeslat soubor údajů pro oznámení jsou dostupné na web stránce ECHA. ECHA nedávno připravila webový formulář pro usnadnění zasílání oznámení o látce/látkách v předmětech. Nicméně soubory údajů pro notifikaci je také možné zasílat prostřednictvím REACH-IT.

Kandidátský seznam nyní obsahuje 144 látek. Podle nařízení REACH bude následovat specifická procedura podle které se rozhodne, kdy by měla být látka zařazena na seznam látek podléhajících povolení/autorizaci (tj. do přílohy XIV nařízení REACH).

Další informace

Kandidátský seznam pro povolování/autorizaci

Seznam povinností vyplývajících ze zařazení látky na Kandidátský seznam

Souhrn povolovacího procesu

Oznamování látek v předmětech

Informace o tom, jak oznamovat látky v předmětech

Informace o chemických látkách (např. o jejich užití a vlastnostech)

Role Výboru členských států v procesu povolování/autorizaci

Jiné dohody Výboru členských států

Komentáře k článku. Co si myslí ostatní?

Další články
Podněty ZmapujTo


Neboj se zeptat Kam s ním?
Mohlo by vás také zajímat
Naši partneři
Složky životního prostředí