zpravodajství životního prostředí již od roku 1999

Nezapomínejte! Každý původce odpadů vede evidenci odpadů!!

12.08.2013
Odpady
Nezapomínejte! Každý původce odpadů vede evidenci odpadů!!

Mnozí menší provozovatelé např. restaurací, rychlého občerstvení,  drobných autoopraven a dalších menších provozoven často zapomínají, že ze zákona mají vést průběžnou evidenci produkovaných odpadů a samozřejmě uchovávat doklady o jejich bezpečné likvidaci. Jsou často potom překvapeni, když jsou potom pokutováni za nedodržení těchto pravidel.

Evidence odpadů a jejich ohlašování

Původci a oprávněné osoby mají povinnost vést průběžnou evidenci o odpadech a způsobech nakládání s nimi za každou samostatnou provozovnu a za každý druh odpadu zvlášť. Náležitosti evidence obsahuje § 21 vyhlášky MŽP č. 383/2001.


Jaké jsou podmínky a postup pro řešení životní situace
Každý původce odpadů!! a každá oprávněná osoba je povinna vést průběžnou evidenci o odpadech a o způsobech nakládání s odpady. Náležitosti uvedeny v §21 vyhlášky MŽP č. 383/2001 Sb., o podrobnostech nakládání s odpady, ve znění pozdějších změn.


Způsob vedení evidence odpadů a ohlašování odpadů
Původci odpadů jsou povinni v případě, že produkují nebo nakládají s více než 100 kg nebezpečných odpadů za kalendářní rok nebo s více než 100 tunami ostatních odpadů za kalendářní rok (sčítá se množství odpadů ve všech provozovnách po území ČR) zasílat každoročně do 15. února hlášení o druzích a množství odpadů a způsobech nakládání s nimi podle vzoru formuláře hlášení o roční produkci a nakládání s odpady za uplynulý rok uvedeného v příloze č. 20 k vyhlášce č. 383/2001 Sb., o podrobnostech nakládání s odpady; taktéž obce.
Oprávněné osoby jsou povinny v případě, že nakládají v kalendářním roce s odpadem, zasílat každoročně do 15. února hlášení (příloha č. 20 vyhl. č. 383/2001 Sb.) o druzích, množství odpadů a způsobech nakládání s nimi a o původcích odpadů obecnímu úřadu obce s rozšířenou působností příslušnému podle místa provozovny. Provozovatelé zařízení ke sběru a zpracování autovraků zasílají hlášení o sběru a zpracování autovraků, jejich částí, o produkci a nakládání s odpady za uplynulý rok podle přílohy č. 4 vyhlášky č. 352/2008 Sb., o podrobnostech nakládání s autovraky. Provozovatelé zařízení ke zpracování, využívání a odstraňování elektroodpadů zasílají hlášení o zpracování, využívání a odstraňování elektroodpadů, vč. hlášení o produkci a nakládání s odpady za uplynulý rok podle přílohy č. 8 vyhlášky č. 352/2005 Sb., vyhláška o nakládání s elektrozařízeními a elektroodpady.

Způsob ohlašování
Jakým způsobem zahájit řešení životní situace
Zavést průběžnou evidenci. Pokud máte ohlašovací povinnost - zpracovat hlášení o roční produkci a nakládání s odpady:
- export hlášení ze specializovaného software;
- použití webového formuláře pro zpracování hlášení (https://hlaseni.inisoft.cz).
Hlášení se zasílá do ISPOP - Integrovaný systém plnění ohlašovacích povinností (www.ispop.cz), nutná registrace subjektu v systému ISPOP.

Jaké jsou potřebné formuláře a kde jsou k dispozici
Vzor formulářů naleznete v přílohách vyhlášky č. 383/2001 Sb.Vyhláška č. 383/01 Sb., o podrobnostech nakládání s odpady
Příloha č. 20 - Hlášení o produkci a nakládání s odpady
Příloha č. 22 - Zařízení na využívání a odstraňování odpadů
Příloha č. 23 - Skládky odpadů
Příloha č. 24 - Shromažďovací místa nebezpečných odpadů a sběrová místa a sklady odpadů (sběrné dvory)
Příloha č. 26 - Evidenční list pro přepravu nebezpečných odpadů po území ČR
Příloha č. 27 - Dopravce odpadů
Formulář pro vedení průběžné evidence o odpadech a o způsobech nakládání s odpady není přesně stanoven. Náležitosti jsou uvedeny v § 21 vyhlášky MŽP č. 383/2001 Sb., o podrobnostech nakládání s odpady.
Vyhláška č. 352/2005 Sb., o nakládání s elektrozařízeními a elektroodpady
Formulář pro vedení evidence o typu, množství a způsobu zpracování, využití nebo odstranění elektroodpadů je stanoven v příloze č. 8 vyhl. č. 352/2005 Sb., o nakládání s elektrozařízeními a elektroodpady.
Vyhláška č. 352/2008 Sb., o podrobnostech nakládání s autovraky. Formulář hlášení o sběru a zpracování autovraků, jejich částí, o produkci a nakládání s odpady je stanoven v příloze č. 4 vyhl. č. 352/2008 Sb., o podrobnostech nakládání s autovraky.

Jaké jsou poplatky a jak je lze uhradit
Nejsou.

Jaké jsou lhůty pro vyřízení
Hlášení o produkci a nakládání s odpady za uplynulý rok musí být podáno do 15. února následujícího roku.

Jaké další činnosti jsou po Vás jako žadateli požadovány
Evidenci je nutno archivovat po dobu 5 let.

Podle kterého právního předpisu se postupuje
  • Zákon č. 185/2001 Sb., o odpadech a o změně některých dalších zákonů, ve znění pozdějších změn;
  • 381/2001 Sb,, Vyhláška Ministerstva životního prostředí, kterou se stanoví Katalog odpadů, Seznam nebezpečných odpadů a seznamy odpadů a států pro účely vývozu, dovozu a tranzitu odpadů a postup při udělování souhlasu k vývozu, dovozu a tranzitu odpadů (Katalog odpadů), v platném znění;
  • 383/2001 Sb., Vyhláška Ministerstva životního prostředí o podrobnostech nakládání s odpady, v platném znění;
  • 382/2001 Sb., Vyhláška Ministerstva životního prostředí o podmínkách použití upravených kalů na zemědělské půdě, v platném znění;
  • 352/2005 Sb., Vyhláška o podrobnostech nakládání s elektrozařízeními a elektroodpady a
    o bližších podmínkách financování nakládání s nimi (vyhláška o nakládání s elektrozařízeními a elektroodpady), v platném znění;
  • 352/2008 Sb. vyhláška o podrobnostech nakládání s odpady z autovraků, vybraných autovraků, o způsobu vedení jejich evidence a evidence odpadů vznikajících v zařízeních ke sběru a zpracování autovraků a o informačním systému sledování toků vybraných autogramů (o podrobnostech nakládání s autovraky)
  • 384/2001 Sb., Vyhláška Ministerstva životního prostředí o nakládání s polychlorovanými bifenyly, polychlorovanými terfenyly, monometyltetrachlorordifenylmetanem, monometyldichlordifenylmetanem, monometyldibromdifenylmetanem a veškerými směsmi obsahujícími kteroukoliv z těchto látek v koncentraci větší než 60 mg/kg (o nakládání s PCB), v platném znění.
Jaké sankce mohou být uplatněny v případě nedodržení povinností
Za neplnění ohlašovací povinnosti ve stanovené lhůtě stejně jako za nevedení evidence v příslušném rozsahu uloží Česká inspekce životního prostředí nebo příslušný obecní úřad až do výše 1 000 000 Kč.

Příslušné informace můžete získat také z jiných zdrojů nebo v jiné formě
Centrum pro hospodaření s odpady - http://ceho.vuv.cz
Ministerstvo životního prostředí ČR- http://www.env.cz

ZDROJ: Město Blatná, upraveno

Komentáře k článku. Co si myslí ostatní?

Další články
Podněty ZmapujTo


Neboj se zeptat Kam s ním?
Mohlo by vás také zajímat
Naši partneři
Složky životního prostředí