zpravodajství životního prostředí již od roku 1999

Ořez dřevin

21.08.2013
Příroda
Ořez dřevin

Jaké jsou zákonné limity pro provádění ořezu dřevin rostoucích mimo les?

Ochrana dřevin rostoucích mimo les je řešena zákonem č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, ve znění pozdějších předpisů (dále jen zákon) - viz zejména ustanovení § 7 až 9, a vyhláškou č. 189/2013 Sb., o ochraně dřevin a povolování jejich kácení.

Pro ořez dřevin platí:

  • Orgány ochrany přírody nemají zákonem založenu kompetenci povolit jiný nedovolený zásah do dřevin než jejich pokácení. Ořez dřevin či jiné zásahy nelze dle zákona povolit. Povolení ke kácení však může obsahovat podmínky, za kterých má být kácení provedeno.
  • Pro posouzení, zda je možno určitý zásah považovat za poškozování dřevin, není rozhodné, zda bylo předtím kácení těchto dřevin povoleno či nikoliv. Případná odpovědnost za přestupek podle § 87 odst. 2 písm. e) či za správní delikt podle § 88 odst. 1 písm. c) zákona se vždy odvozuje pouze od povahy zásahu samotného, tedy od toho, zda byl příčinou podstatného a trvalého snížení ekologických a estetických funkcí dřevin či jejich odumření.
  • Povinností každého, kdo kácí dřeviny, je realizovat kácení postupem, který bude v souladu s obvyklými, obecně uznávanými metodami pro kácení dřevin, při současném respektování ostatních zájmů chráněných zákonem (ochrana druhů rostlin a živočichů vyskytujících se na dřevině a v jejím okolí apod.). Jednoduše řečeno - skutečnost, že bylo povoleno pokácení dřeviny, nezakládá právo tuto dřevinu poškozovat, stále platí obecný zákaz poškozovat a ničit dřeviny zakotvený v ustanovení § 7 odst. 1 zákona.
  • Obdobné závěry, které platí pro postup při kácení dřevin, lze učinit i pokud jde o jejich ořez. Ořez dřevin, je-li proveden odborně, důvodně a přiměřeně, nemůže být za poškozování dřevin považován, v opačném případě však o poškozování dřevin bezpochyby půjde. I při volbě postupu pro ořez dřevin je nutno respektovat ostatní zájmy chráněné zákonem.

Podle ustanovení § 7 odst. 1 zákona, jsou všechny dřeviny rostoucí mimo les chráněny před poškozováním a ničením. Pojmy "poškozování a ničení" jsou blíže vymezeny vyhláškou č. 189/2013 Sb., která v ustanovení § 2 odst. 1 stanoví, že "nedovolenými zákazy do dřevin se rozumí zásahy vyvolávající poškozování nebo ničení dřevin, které způsobí podstatné nebo trvalé snížení jejich ekologických nebo společenských funkcí nebo bezprostředně či následně způsobí jejich odumření". Novinkou, kterou oproti předešlé úpravě ve vyhlášce č. 395/1992 Sb., přinesla nová vyhláška o ochraně dřevin, je výslovné zakotvení, že o nedovolený zásah se nejedná, je-li prováděn za účelem zachování nebo zlepšení některé z funkcí dřeviny, v rámci péče o zvláště chráněný druh rostliny nebo živočicha anebo pokud je prováděn v souladu s plánem péče o zvláště chráněné území. Tato nový úprava tudíž umožnuje například ořez stromu na torzo pro účely zachování stanoviště pro hmyz anebo výraznější zdravotní ořez dřeviny. Stále však není možno ořezat dřevinu na torzo z libovolných důvodů, například pro vytvoření tzv. "živé sochy" vyřezané do torza stromu.

Za nepřijatelný je třeba považovat názor, že dřevinu, jejíž kácení bylo aprobováno (ať už ex actu povolením orgánu ochrany přírody vydaným podle § 8 odst. 1 nebo ex lege podle § 8 odst. 2 až 4 zákona), je možno zákonným způsobem poškodit či zničit jinak než pokácením. Udělené povolení ke kácení nelze za použití logického výkladu a fortiori (a maior ad minus - od většího k menšímu) chápat jako popření zákazu poškozovat a ničit dřeviny zakotveného v ustanovení § 7 odst. 1 zákona.

Autor: Mgr. Lucie Pokorná

Komentáře k článku. Co si myslí ostatní?

Další články
Podněty ZmapujTo


Neboj se zeptat Kam s ním?
Mohlo by vás také zajímat
Naši partneři
Složky životního prostředí