zpravodajství životního prostředí již od roku 1999

Pravidla pro zacházení s nebezpečnými látkami

09.09.2013
Chemické látky
Pravidla pro zacházení s nebezpečnými látkami
Dotaz:
Dle zákona č. 258/2000 Sb. je právnická nebo fyzická osoba oprávněná k podnikání povinna vydat pro pracoviště, na němž se nakládá s nebezpečnými chemickými látkami, písemná pravidla a je povinna tato pravidla projednat s orgánem ochrany veřejného zdraví. Prosím o vysvětlení pojmu "oprávněna k podnikání". My samozřejmě nepodnikáme. Zaměstnanci jsou u nás v rámci školení prokazatelně poučeni o vlastnostech a nebezpečnosti těchto látek. Musíme tedy vypracovat ještě pravidla a nechat je schválit orgánem ochrany veřejného zdraví? Je pojem "oprávněna k podnikání" vztažen k podnikání s chemickými látkami?
Odpověď:
Podle § 44a zákona č. 258/2000 Sb. o ochraně veřejného zdraví, ve znění pozdějších předpisů, je právnická nebo fyzická osoba oprávněná k podnikání povinna pravidla o bezpečnosti, ochraně zdraví a životního prostředí vydat, pokud se na jejím pracovišti nakládá s nebezpečnými chemickými látkami nebo chemickými přípravky klasifikovanými jako vysoce toxické, toxické, žíravé nebo karcinogenní označené R větou 45 nebo 49, mutagenní označené R větou 46 a toxické pro reprodukci označené R větou 60 nebo 61. Pro jinak klasifikované látky a přípravky (např. zdraví škodlivé) pravidla není nutno vydávat. Rozhodujícím kritériem o nutnosti vydání pravidel je tedy jejich klasifikace, která by měla být zřejmá z označení na obalu nebo z bezpečnostního listu. Smyslem pravidel je, aby zaměstnanci měli na pracovišti ihned k dispozici informace o nebezpečných vlastnostech látek a přípravků a zejména pokyny pro první pomoc a postup při nehodě.
Termín "oprávněná k podnikání" se v textu zákona váže k podnikající fyzické osobě - tedy "fyzické osobě oprávněné k podnikání" a nikoli k pojmu "právnická osoba". Povinnost vydání pravidel mají tedy právnické osoby a též fyzické osoby oprávněné k podnikání, pokud se na jejich pracovišti nakládá s látkami a přípravky klasifikovanými, jak výše uvedeno, bez ohledu na to, zda s chemickými látkami a přípravky přímo podnikají. Nakládáním je míněna jejich výroba, dovoz, vývoz, prodej, používání, skladování, balení, označování a vnitropodniková doprava.
Orgán ochrany veřejného zdraví (OOVZ) pravidla neschvaluje, ale je nutno text pravidel s místně příslušným OOVZ podle místa činnosti (tj. hygienickou stanicí) projednat.
Na dotaz odpověděl Mgr. Petr Lebenhart z Hygienické stanice hl. m. Prahy.
Zdroj: BOZPinfo.cz
Komentáře k článku. Co si myslí ostatní?

Další články
Podněty ZmapujTo
Mohlo by vás také zajímat
Naši partneři
Složky životního prostředí