zpravodajství životního prostředí již od roku 1999

Územně plánovací dokumentace a Natura 2000

16.09.2013
Chráněná území
Územně plánovací dokumentace a Natura 2000

Vztah zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, a stavebního zákona č. 183/2006 Sb. při zpracování územně plánovací dokumentace

v situaci, kdy byl konstatován vliv některého z (návrhů) územně plánovacích dokumentů na evropsky významnou lokalitu (EVL) nebo ptačí oblast (PO), je v současné době řešen stavebním zákonem jednoznačným odkazem na postup podle § 45i zákona o ochraně přírody a krajiny. Novela stavebního zákona č. 350/2012 Sb. napravila problematickou dikci předchozího znění stavebního zákona, které upravovalo postup posuzování s určitými odchylkami (ovšem velmi nedůslednými) od obecného posuzování upraveného § 45i zákona č. 114/1992 Sb. (viz zejm. § 37 odst. 5, § 48 odst. 7 a § 65 odst. 3 stavebního zákona ve znění před novelou č. 350/2012 Sb.).

Pokud z posouzení vlivu na EVL nebo PO vyplyne, že politika územního rozvoje/územně plánovací dokumentace má významný negativní vliv na příznivý stav předmětu ochrany nebo celistvost některé EVL nebo PO, postupuje se podle § 45i zákona o ochraně přírody a krajiny. Kompenzační opatření uvede Ministerstvo životního prostředí/příslušný orgán ochrany přírody ve stanovisku podle § 4 odst. 2 písm. b) [viz § 33 odst. 7, § 37 odst. 8, § 50 odst. 6, § 65 odst. 6 stavebního zákona]. Kompenzační opatření stanovená orgánem ochrany přírody jsou následně převzata do výrokové části příslušného opatření obecné povahy.

Podle § 45i odst. 1 zákona o ochraně přírody a krajiny je ten, kdo zamýšlí pořídit koncepci nebo uskutečnit záměr uvedený v § 45h odst. 1, povinen návrh koncepce nebo záměru předložit orgánu ochrany přírody ke stanovisku, zda může mít samostatně nebo ve spojení s jinými koncepcemi nebo záměry významný vliv na příznivý stav předmětu ochrany nebo celistvost evropsky významné lokality nebo ptačí oblasti. Orgán ochrany přírody vydá odůvodněné stanovisko do 30 dnů ode dne doručení žádosti. Novelou č. 350/2012 Sb. bylo toto ustanovení upřesněno tak, že v případě politiky územního rozvoje a územně plánovací dokumentace se předkládá zpráva o jejím uplatňování nebo její zadání (v případě politiky územního rozvoje a územně plánovací dokumentace předchází podle stavebního zákona zpracování návrhu těchto koncepcí zpracování jejich zadání nebo zpracování zprávy o jejich uplatňování).

Jestliže orgán ochrany přírody svým stanoviskem významný vliv nevyloučí, musí být daná koncepce nebo záměr předmětem posouzení podle § 45i odst. 2 zákona o ochraně přírody a krajiny a podle zákona o posuzování vlivů na životní prostředí. Nelze-li vyloučit negativní vliv koncepce nebo záměru na takové území, musí předkladatel zpracovat varianty řešení, jejichž cílem je negativní vliv na území vyloučit nebo v případě, že vyloučení není možné, alespoň zmírnit.Politika územního rozvoje a územně plánovací dokumentace se posuzují podle stavebního zákona. Stavební zákon pro účely posuzování politiky územního rozvoje a územně plánovací dokumentace obsahuje zvláštní úpravu, která spojuje požadavky zákona o posuzování vlivů na životní prostředí s postupem pořizování a projednávání těchto koncepcí.

Stanovení využití územní rezervy (plocha nebo koridor vymezený za účelem prověření) se z hlediska vlivů na životní prostředí, EVL a PO neposuzuje.

Autor: Mgr. Eva Mazancová

Komentáře k článku. Co si myslí ostatní?

Další články
Podněty ZmapujTo
Mohlo by vás také zajímat
Naši partneři
Složky životního prostředí