zpravodajství životního prostředí již od roku 1999

Odpady z oprav a rekonstrukcí

04.10.2013
Odpady
Firemní ekologie
Odpady z oprav a rekonstrukcí

Nakládání s odpadem z rekonstrukcí a oprav vodovodních řádů.


Dotaz:
Jednou z činností, kterou jako vodárenská společnost provádíme, jsou výstavby, rekonstrukce a opravy vodovodních řadů. Vzniklé stavební odpady (jako jsou zemina, asfalt, beton), jejichž jsme původcem, jsou buď přímo z dané akce odvezeny na skládku, nebo jsou převezeny do areálu jedné z našich provozoven, kde jsou dočasně (po dobu cca 1 měsíce) uskladněny a na skládku se odváží až po nahromadění většího množství. V souvislosti se způsobem vedení evidence vzniklých odpadů bych se chtěla zeptat:

1) Vzhledem k tomu, že místa jednotlivých poruch a staveb, nejsou našimi provozovnami, a stavební odpady by se měly ohlašovat obci s rozšířenou působností, na jejímž území vznikly, evidenci odpadů, které jsou rovnou odváženy na skládku, vedu tak, že jsem si v každém ORP, kde stavební činnosti provádíme, stanovila jednu provozovnu, ve které vznik těchto odpadů eviduji; u jednotlivých odvozů mám v poznámce uvedeno místo vzniku odpadu - je tento způsob vedení evidence správný? Pokud ne, jak by měla být správně vedena?

2) Jak by měla být vedena evidence v případě, že odpady z jednotlivých stavebních akcí svážíme nejdřív na mezideponii a pak je teprve odvážíme na skládku? Co když budeme na 1 mezideponii svážet stavební odpady vzniklé na území několika ORP? V evidenci pak beru jako provozovnu, kde odpad vznikl, danou mezideponii a neřeším konkrétní místo vzniku?

3) Musí být v našem případě mezideponie vedena jako sklad odpadů a mít tudíž zpracovaný provozní řád?


Odpověď:

Na dotaz 1) :

Povinnost vedení evidence a ohlašování odpadů je pro původce odpadů stanovena zákonem č. 185/2001 Sb., o odpadech a o změně některých dalších zákonů, ve znění pozdějších předpisů (dále jen "zákon o odpadech") především v § 39 odst. 1 a 2, ze kterých pro původce odpadů vyplývá především, že:

a) Průběžná evidence se vede za každou samostatnou provozovnu a za každý druh odpadu samostatně,

b) způsob vedení evidence pro jednotlivé druhy odpadů stanoví prováděcí právní předpis,

c) původci odpadů jsou za podmínek stanovených v odst. 2 § 39 posílat hlášení o druzích, množství odpadů a způsobech nakládání s nimi obecnímu úřadu obce s rozšířenou působností (dále jen "ORP") příslušnému podle místa provozovny.

Způsob vedení průběžné evidence odpadů je stanoven § 21 odst. 1, 2 vyhlášky č. 383/2001 Sb., o podrobnostech nakládání s odpady, ve znění pozdějších předpisů (dále jen "vyhláška") a ohlašování evidence odpadů v § 22 odst. 1, 3 a v příloze č. 20 vyhlášky.

Pro odpověď na Váš dotaz 1) je klíčové ustanovení § 22 odst. 3 vyhlášky, které, mimo jiné stanoví, že ohlašování se provádí zvlášť za každou samostatnou provozovnu, činnost, mobilní zařízení a za každý druh odpadu obecnímu úřadu obce s rozšířenou působností místně příslušnému podle místa nakládání s odpadem. Pokud původce nebo oprávněná osoba provozuje činnost, při níž vznikají odpady, nebo nakládá s odpady na území správních obvodů různých obcí s rozšířenou působností a nemá zde stanovené samostatné provozovny, zasílá každému z těchto úřadů jedno souhrnné roční hlášení za všechny činnosti realizované v jeho správním obvodu.

Pokud tedy místa vzniku odpadů nejsou samostatnými provozovnami, stanovíte jednu fiktivní samostatnou provozovnu v každém správním obvodu, kde Vám, jako původci, odpady vznikají. Průběžnou evidenci vzniku a nakládání s odpady vedete na tuto provozovnu za odpady z celého správního obvodu jednoho každého ORP, kde vznikají a posíláte jedno souhrnné hlášení ročně každému z těchto ORP.

Váš způsob vedení evidence uvedený v dotazu č. 1 je tedy správný a v souladu s ustanovením § 22 odst. 3 vyhlášky.

Na dotaz 2) :

Pokud jde o mezideponii pro svoz odpadu ze správního území jednoho ORP, postupuje se stejně jako v dotazu 1). Tato mezideponie může být stanovena fiktivní samostatnou provozovnou pro účely ohlašování odpadů z celého ORP.

Pokud by však na mezideponii měly být sváženy všechny stavební odpady, které produkujete na území více ORP, nemůže být tato mezideponie stanovena fiktivní samostatnou provozovnou pro účely průběžné evidence a ohlašování odpadů ze všech ORP, ale jak bylo výše uvedeno,

měly by být na území každého ORP, ze kterého je odpad svážen, zřízeny fiktivní provozovny, ve kterých se vede samostatně evidence odpadů z toho kterého ORP a roční hlášení o evidenci odpadů se zasílá příslušnému ORP.

Podle § 39 odst. 2 zákona o odpadech však platí pro povinnost zasílat roční hlášení množstevní limit produkce odpadů, tj. roční hlášení zasílají ORP pouze původci, produkující více než 100 t ostatních odpadů nebo 100 kg nebezpečných odpadů za rok. Záleží tedy i na tom, o jaké množství odpadu na mezideponii se jedná. Pokud se jedná na jednotlivých ORP o malá množství produkovaných odpadů, která nesplňují množstevní limit pro ohlašování, ale po jejich svozu na společnou mezideponii jsou limity splněny, potom lze doporučitl dohodnout se s příslušným krajským úřadem a mezideponii považovat za jedinou fiktivní provozovnu a evidenci ohlašovat příslušnému ORP, na jehož území se mezideponie nachází.

Na dotaz 3) :

Odpověď na dotaz, zda musí být ve Vašem případě mezideponie vedena jako sklad odpadů a mít tudíž zpracovaný provozní řád, vyplývá z definic pojmů shromažďování a skladování odpadů.

Podle § 4 odst. 1 písm. g) zákona o odpadechje shromažďováním odpadů jejich krátkodobé soustřeďování do shromažďovacích prostředků v místě jejich vzniku před dalším nakládáním s nimi a podle písm. h) je skladováním odpadů přechodné soustřeďování odpadů v zařízení k tomu určeném po dobu nejvýše 3 let před jejich využitím nebo 1 roku před jejich odstraněním, přičemž podle písm. f) je zařízením nejen technické zařízení, stavba nebo část stavby, ale i místo.

Dále z § 3 písm. d) vyhlášky vyplývá, že soustřeďováním odpadů původcem odpadů je pouze jejich shromažďování nebo skladování. Jestliže je tedy shromažďováním odpadů jejich krátkodobé soustřeďování do shromažďovacích prostředků v místě jejich vzniku, je zřejmé, že v mezideponii je prováděno skladování. Požadavky na sklady a skladování odpadů jsou stanoveny v § 7 vyhlášky, z jehož odst. 7 přímo vyplývá, že sklad odpadů musí být provozován podle provozního řádu, jehož obsah je shodný s obsahem provozního řádu zařízení pro nakládání s odpady skupiny A, uvedeného v příloze č. 1 této vyhlášky.

Autor: Mgr. Věra Dubanská CSc.

Komentáře k článku. Co si myslí ostatní?

Další články
Podněty ZmapujTo


Neboj se zeptat Kam s ním?
Mohlo by vás také zajímat
Naši partneři
Složky životního prostředí