zpravodajství životního prostředí již od roku 1999

Nová vyhláška o ochraně dřevin a povolování jejich kácení

01.11.2013
Příroda
Nová vyhláška o ochraně dřevin a povolování jejich kácení

Vyhláška č. 189/2013 Sb. o ochraně dřevin a povolování jejich kácení nabyla účinnosti dnem 15. července 2013.

Tato vyhláška byla vydána na základě zmocnění obsaženého v § 8 odst. 3 a 5 zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, ve znění zákona č. 349/2009 Sb., a nahradila dosavadní právní úpravu obsaženou v § 8 vyhlášky č. 395/1992 Sb., kterou se provádějí některá ustanovení zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny.

Zpřísnění ochrany zapojených porostů

Zapojeným porostem dřevin se podle nové vyhlášky rozumí soubor dřevin, v němž se nadzemní části dřevin jednoho patra vzájemně dotýkají, prorůstají nebo překrývají, s výjimkou dřevin tvořících stromořadí, pokud obvod kmene jednotlivých dřevin měřený ve výšce 130 cm nad zemí nepřesahuje 80 cm; jestliže některá z dřevin v souboru přesahuje uvedené rozměry, posuzuje se vždy jako jednotlivá dřevina.

Nová vyhláška zvýšila ochranu souvislých zapojených porostů dřevin přesahujících 40 m2. Nově požívají ochrany nejen keřové porosty (jako dosud), ale také zapojené porosty dřevin tvořené stromy s obvodem kmene nedosahujícího hranice 80 cm obvodu měřeného ve výšce 130 cm nad zemí, které často tvoří významný podíl zeleně, resp. přírodě blízkých prvků ve volné krajině i v sídlech.

Zpřísnění ochrany stromořadí

Stromořadím se podle nové vyhlášky rozumí souvislá řada nejméně deseti stromů s pravidelnými rozestupy; chybí-li v některém úseku souvislé řady nejméně deseti stromů některý strom, je i tento úsek považován za součást stromořadí; za stromořadí se nepovažují stromy rostoucí v ovocných sadech a plantážích dřevin.

Také stromořadí podléhá přísnější ochraně, než dosud. V případě, kdy stromořadí nebylo registrováno jako významný krajinný prvek, nebylo podle dosavadní právní úpravy ke kácení jednotlivých stromů s obvodem kmene měřeným ve výšce 130 cm nad zemí menším než 80 cm tvořících toto stromořadí nezbytné povolení orgánu ochrany přírody. Takový přístup se ukázal jako nedostatečný především u nově zakládaných stromořadí (včetně náhradních výsadeb) a u stromořadí tvořených druhy dřevin, které obvodu kmene 80 cm ve výčetní výšce zpravidla nedosahují.

Zmírnění ochrany dřevin na plantážích

Plantáž dřevin jakožto způsob využití pozemku podle katastrální vyhlášky č. 26/2007 Sb.

Ke zmírnění ochrany dochází u dřevin pěstovaných na pozemcích se způsobem využití plantáž dřevin, neboť plantáže dřevin jsou zakládány s cílem jejich raného smýcení, například za účelem produkce vánočních stromků, energetické biomasy, lignikultury či produkce semen.

Zmírnění ochrany dřevin v zahradách

Zahradou se podle nové vyhlášky rozumí pozemek u bytového domu nebo u rodinného domu v zastavěném území obce, který je stavebně oplocený a nepřístupný veřejnosti.

Ke zmírnění ochranného režimu dochází také u dřevin rostoucích na veřejnosti nepřístupných a stavebně oplocených pozemcích v zastavěném území obcí u rodinných a bytových domů (definice z vyhlášky č. 501/2006 Sb.). Zmírnění ochrany je tak cíleně omezeno na dřeviny, které nejsou součástí veřejně přístupné zeleně. Snahou je snížení administrativní zátěže vlastníků nemovitostí, na kterých se předmětné dřeviny vyskytují, i orgánů ochrany přírody příslušných k povolování kácení dřevin. Zároveň se posiluje odpovědnost vlastníků za stav jejich majetku.

Autor: Mgr. Eva Mazancová

Komentáře k článku. Co si myslí ostatní?

Další články
Podněty ZmapujTo


Neboj se zeptat Kam s ním?
Mohlo by vás také zajímat
Naši partneři
Složky životního prostředí