zpravodajství životního prostředí již od roku 1999

Změny, které přinese rekodifikace soukromého práva pro občanská sdružení

02.11.2013
Obecné
Změny, které přinese rekodifikace soukromého práva pro občanská sdružení

Dnem 1.1.2014 nabude účinnosti zákon č. 89/2012 Sb., občanský zákoník (dále jen "NOZ"), který přinese řadu změn dotýkající se činnosti občanských sdružení, resp. zcela změní jejich právní formu.

Především bude zrušen zákona č. 83/1990 Sb., o sdružování občanů, který je nynějším právním základem existence stávajících občanských sdružení.

Občanská sdružení mají několik možností, jakou právní formu pro svoji další existenci zvolit.

1) Změnit se od 1.1.2014 automaticky na spolek a zůstat jím.

2) Změnit se od 1.1.2014 automaticky na spolek a následně se změnit na ústav podle NOZ nebo na sociální družstvo podle zákona o obchodních korporacích.

3) Změnit se do 31.12.2013 na obecně prospěšnou společnost.

Ad 1) Změnit se od 1.1.2014 automaticky na spolek a zůstat jím.

Všechna o.s., pokud se před účinností NOZ nerozhodnou stát se se o.p.s. (viz možnost č. 3), se s účinností od 1.1.2014 automaticky přemění na spolky. Občanské sdružení se na spolek přemění automaticky, aniž by muselo činit nějaké kroky. Bude mít pouze povinnost přizpůsobit znění NOZ ta ustanovení svých stanov, která by byla v rozporu s kogentními ustanoveními NOZ (ustanoveními, od kterých se nelze odchýlit). Pokud tak do konce roku (v případě názvu do 2 let) neučiní, budou tato ustanovení neúčinná.

Dále bude třeba nastudovat si úpravu v NOZ, která bude pro spolek platit v případě, že si dané záležitosti sám ve svých stanovách neupraví jinak.

Úprava spolku je obsažena v ustanovení § 214 - 302 NOZ:

- spolek je samosprávný a dobrovolný svazek členů

- nikdo nesmí být nucen k účasti ve spolku a nikomu nesmí být bráněno vystoupit z něho

- stanovy spolku obsahují alespoň a) název a sídlo spolku, b) účel spolku, c) práva a povinnosti členů vůči spolku nebo určení způsobu, jak jim budou práva a povinnosti vznikat, d) určení statutárního orgánu

- název spolku musí obsahovat slova "spolek" nebo "zapsaný spolek" nebo zkratku "z. s." - změnu názvu musí spolky provést do 2 let od účinnosti NOZ, tj. do 1.1.2016

- hlavní činností spolku může být jen uspokojování a ochrana těch zájmů, k jejichž naplňování je spolek založen (do stanov se nemusí uvádět tato hlavní činnost, nýbrž "účel spolku" - zapisuje se cíl, nikoliv prostředek)

- podnikání nebo jiná výdělečná činnost hlavní činností spolku být nemůže, ale vedle hlavní činnosti může spolek vyvíjet též vedlejší hospodářskou činnost spočívající v podnikání nebo jiné výdělečné činnosti, je-li její účel v podpoře hlavní činnosti nebo v hospodárném využití spolkového majetku; zisk z činnosti spolku lze použít pouze pro spolkovou činnost včetně správy spolku

- stanovymusí být uloženy v úplném znění v sídle spolku

- orgány spolku jsou statutární orgán a nejvyšší orgán (pokud stanovy neurčí nejvyšší orgán, je jím členská schůze; stanovy mohou určit další orgány, zejména kontrolní a rozhodčí komisi; orgány spolku lze pojmenovat libovolně, nevzbudí-li tím klamný dojem o jejich povaze)

- členství ve spolku vzniká přijetím za člena (přičemž člen musí vyjádřit vůli být vázán stanovami) a zaniká vystoupením či vyloučením (rozhodnutí o vyloučení je přezkoumatelné soudem)

- nové spolky (nevznikající přeměnou z o.s.): spolek mohou založit alespoň 3 osoby vedené společným zájmem k jeho naplňování; spolek vzniká zápisem do veřejného rejstříku

- spolky se budou zapisovat do spolkového rejstříku, který bude veden podle zákona o veřejných rejstřících právnických osob; evidence o.s. vedená Ministerstvem vnitra podle zákona o sdružování občanů bude považována za spolkový rejstřík

- spolky mohou vytvářet svazy, fúzovat s jinými spolky, rozdělit se...

- nynější organizační jednotky o.s. se považují za pobočné spolky (nově je třeba je zapsat do veřejného rejstříku - tříletá lhůta)

Ad 2) Změnit se od 1.1.2014 automaticky na spolek a následně se změnit na ústav podle NOZ nebo na sociální družstvo podle zákona o obchodních korporacích.

NOZ umožňuje o.s., která se s účinností NOZ přemění na spolek, změnit svoji formu na ústav nebo sociální družstvo.

Úprava ústavu je obsažena v ustanovení § 402 - 418 NOZ:

- ústav je právnickou osobou ustavenou za účelem provozování činnosti užitečné společensky nebo hospodářsky s využitím své osobní a majetkové složky

- provozuje činnost, jejíž výsledky jsou každému rovnocenně dostupné za podmínek předem stanovených

- zisk lze použít jen k podpoře činnosti, při niž byl ústav založen

- název ústavu musí obsahovat slova "zapsaný ústav" nebo zkratku "z.ú." - změnu názvu musí ústavy provést do 2 let od účinnosti NOZ, tj. do 1.1.2016

Jedná se o podobnou právní formu jako původní o.p.s., s méně přísnou právní úpravou (o.p.s bylo možno založit pouze za veřejně prospěšným účelem, ústav je možno založit za jakýmkoliv účelem; pravidla pro vnitřní uspořádání).

Sociální družstvo upravují ustanovení § 758 - § 783 zákona č. 90/2012 Sb., o obchodních společnostech a družstvech (zákon o obchodních korporacích).

- jedná se o družstvo, které soustavně vyvíjí obecně prospěšné činnosti směřující na podporu sociální soudržnosti za účelem pracovní a sociální integrace znevýhodněných osob do společnosti s přednostním uspokojováním místních potřeb a využíváním místních zdrojů, zejména v oblasti vytváření pracovních příležitostí, sociálních služeb a zdravotní péče, vzdělávání, bydlení a trvale udržitelného rozvoje

Ad 3) Změnit se do 31.12.2013 na obecně prospěšnou společnost.

Třetí možnost, kterou mohou pro svoji další existenci o.s. zvolit, nabízí nad rámec úpravy v NOZ zákon č. 68/2013 Sb., o změně právní formy občanského sdružení na obecně prospěšnou společnost a o změně zákona č. 248/1995 Sb., o obecně prospěšných společnostech a o změně a doplnění některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů.

- podle tohoto zákona o.s. může rozhodnout o změně své právní formy na obecně prospěšnou společnost

- rozhodnout se je možno nejpozději do 31. prosince 2013

- lze to učinit jen tehdy, jestliže s tím souhlasí všichni členové o.s. (odmítne-li člen souhlas udělit nebo nesouhlasí bez vážného důvodu, může se o.s. do 3 měsíců od odmítnutí souhlasu domáhat u soudu, aby byl souhlas člena o.s. nahrazen soudním rozhodnutím)

- o rozhodnutí o změně právní formy vyhotoví o.s. zápis ve formě notářského zápisu, který nahrazuje zakládací listinu o.p.s a obsahuje náležitosti stanovené pro tuto listinu zákonem, který upravuje právní poměry o.p.s. (zejména určení osob, které mají postavení zakladatelů o.p.s, osob, které jsou členy správní rady, a osoby ředitele)

- návrh na zápis změny právní formy do rejstříku obecně prospěšných společností podají osoby v postavení zakladatelů o.p.s. ve lhůtě 90 dnů ode dne rozhodnutí o změně právní formy

- dnem zápisu změny právní formy do rejstříku o.p.s. zaniká členství členů sdružení

- je ještě nutno splnit dvě oznamovací povinnosti: do 15 dnů od zápisu do rejstříku o.p.s. je třeba oznámit změnu právní formy Ministerstvu vnitra, které vyznačí údaj o změně právní formy v evidenci o.s.; do 30 dnů od zápisu do rejstříku o.p.s. je ještě třeba zveřejnit změnu právní formy v Obchodním věstníku

Úpravu o.p.s. obsahuje zákon č. 248/1995 Sb., o obecně prospěšných společnostech a o změně a doplnění některých zákonů

- o.p.s poskytuje veřejnosti obecně prospěšné služby za předem stanovených a pro všechny uživatele stejných podmínek

- její zisk nesmí být použit ve prospěch zakladatelů, členů jejích orgánů nebo zaměstnanců a musí být použit na poskytování obecně prospěšných služeb, pro které byla založena

- kromě obecně prospěšných služeb, k jejichž poskytování byla založena, může vykonávat i jiné činnosti za podmínky, že doplňkovou činností bude dosaženo účinnějšího využití prostředků o.p.s. a zároveň tím nebude ohrožena kvalita, rozsah a dostupnost obecně prospěšných služeb

Zákon o o.p.s. bude s účinností NOZ také zrušen. Práva a povinnosti o.p.s. se však mají i nadále řídit dosavadními předpisy (je to zvláštní konstrukce, ale NOZ skutečně předpokládá, že zákon o o.p.s. bude zrušen, ale přesto podle něj bude dále postupováno - zřejmě to znamená, že už nebude možno zakládat nové o.p.s., ani ty stávající jakkoliv měnit či rušit, budou podle zrušeného zákona jen existovat).

I o.p.s. se bude moci po účinnosti NOZ dále přeměňovat, konkrétně na ústav, nadaci nebo nadační fond.

Závěry

Stát se spolkem je pro o.s. nejsnazší možností, jakou zvolit pro svoji další existenci. Spolek je nejvíce podobnou právní formou, přinese tudíž do fungování o.s. nejmenší změny.

Transformace na ústav nebo sociální družstvo představuje zajímavou možnost pro některá specifická o.s., která se zaměřují na činnost (veřejně prospěšnou, ale též jinou) směřovanou na širokou veřejnost. Členský princip nehraje u těchto forem tak důležitou roli jako u spolku. Jako výhoda oproti právní formě spolku může být vnímána méně podrobná (a méně přísná) zákonná úprava ústavu (což neplatí pro sociální družstvo, které se více blíží formě obchodní společnosti).

Formu o.p.s. lze doporučit takovému o.s., které by se rádo do budoucna přeměnilo na nadaci nebo nadační fond. Pro jiná o.s. tato forma není příliš vhodná, zejména s ohledem na vysokou míru právní nejistoty spojené s dalším fungováním o.p.s. (zákon o o.p.s bude zrušen, ale přesto podle něj má být postupováno). Nové formy (spolek, ústav) se jeví pro činnost o.s. jako výhodnější.

Autor: Mgr. Lucie Pokorná

Komentáře k článku. Co si myslí ostatní?

Další články
Podněty ZmapujTo


Neboj se zeptat Kam s ním?
Mohlo by vás také zajímat
Naši partneři
Složky životního prostředí