zpravodajství životního prostředí již od roku 1999

Získejte dotace na využití komunálního odpadu

12.11.2013
Odpady
Urbánní ekologie
Získejte dotace na využití komunálního odpadu

Jedna z posledních výzev Operačního programu Životní prostředí se zaměřuje na podporu recyklace a zpracování komunálního odpadu.

Podpora je určena jak pro obce, města a kraje, tak pro podnikatelské subjekty. Nejzazší termín pro podání žádosti o podporu je zatím 18. prosinec 2013.

Státní fond životního prostředí (SFŽP) vyhlásil další výzvu pro oblast podpory 4.1, která je zaměřená na zkvalitnění nakládání s odpady. Hlavním cílem výzvy je zlepšit zejména nakládání s komunálním odpadem a >>odpadem podobným komunálnímu odpadu<<, tedy odpadem, který vzniká při nevýrobní činnosti právnických nebo fyzických osob na území dané obce.

Pod tento termín můžeme tedy zahrnout papír a lepenku, plasty, sklo, nápojové kartony, textil, kovy a objemný odpad podle příslušných katalogových čísel. Důraz na likvidaci komunálního odpadu je zakotven přímo v podmínkách výzvy, v mnoha podporovaných opatřeních budou podané projekty akceptovány pouze za podmínky, že nejméně 50 procent jejich kapacity budou tvořit právě tyto typy odpadů.

PODPOŘIT LZE ŠIROKÉ SPEKTRUM RŮZNĚ ZAMĚŘENÝCH PROJEKTŮ

V rámci uvedené výzvy je možné žádat na široké spektrum opatření, počínaje systémy pro separaci a svoz odpadů, přes sběrné dvory až po různé typy zařízení pro zpracování a využití odpadů (úprava odpadů k dalšímu materiálovému či energetickému využití, dotřiďovací linky, bioplynové a bio-fermentační stanice nebo kompostárny).

Podpora bude poskytována také na technologické vybavení nebo modernizaci stávajících zařízení, musí však dojít k navýšení zpracovatelské kapacity.

O finanční podporu mohou žádat jak subjekty z veřejného, tak soukromého sektoru, typicky tedy obce, města, městské části, kraje, jejich příspěvkové organizace, dále občanská sdružení a neziskové organizace. Ty mohou získat podporu ve výši až 85 procent z celkových způsobilých nákladů na projekt. Obchodní společnosti či fyzické osoby mohou získat dotaci ve výši až 65 procent. Minimální výše investice je pro oba typy subjektů stejná, a to 500 tisíc Kč.

CO VŠE SE POČÍTÁ MEZI ZPŮSOBILÉ NÁKLADY

Mezi způsobilé náklady lze zahrnout vý-daje na projektovou přípravu, na stavební práce bezprostředně související s předmětem podpory, nákupy hmotného a nehmotného majetku souvisejícího s předmětem podpory, ale i nákup pozemku či staveb (zde ovšem s omezením, že nákupní částka představuje maximálně 10 procent celkových výdajů projektu). Bude-li projekt zaměřen na oddělený sběr odpadu, do způsobilých nákladů lze zahrnout i výdaje za tvorbu a tisk letáků sloužících k osvětě občanů v souvislosti s daným projektem.

ČASU MNOHO NEZBÝVÁ, SPOLUPRÁCE S EXPERTY SE VYPLATÍ

Příjem prvních žádostí o poskytnutí podpory z této výzvy OP Životní prostředí byl zahájen 25. září 2013 a nejzazší termín pro podání žádosti je 18. prosinec 2013. Nebude-li finanční alokace vyčerpána žá- dostmi podanými do letošního 18. 12., bu-de výzva prodloužena do 15. ledna 2014.

Příprava žádosti je poměrně náročný proces, vyplatí se tedy postupovat efektivně, s přípravami začít včas.

Nemá-li žadatel dostatek času či zkušeností, vyplatí se svěřit daný projekt do rukou specializovaných odborníků. Specializovaná společnost dokáže díky svým zkušenostem několikanásobně zkrátit do-bu přípravy projektu a současně výrazně eliminuje riziko chyb.


JAKUB NĚMEC
projektový manažer eNovation, s. r. o.


Podporované projekty

Systémy pro separaci a svoz:

- biologicky rozložitelných odpadů, především na komunální odpad;

- plastů, papíru, skla, kovů, textilu a nápojových kartonů (KO).

Výstavba/vybavení/modernizace:

- překládací stanice;

- zařízení na úpravu plastů, papíru, skla, textilu, nápojových kartonů, biologicky rozložitelných odpadů, nebezpečných odpadů a objemných odpadů;

- dotřiďovací linky;

- bioplynové a biofermentační stanice (min. 50 % procent vsázky musí tvořit tzv. BRKO);

- kompostárny, kde podíl zpracovávaných BRKO tvoří min. 50 % vstupu do zařízení;

- sběrné dvory.

Rekultivace starých skládek

Odstranění nepovolených skládek ve zvláště chráněných územích

ZDROJ: SFŽP

Realizace projektů s finanční podporou z OPŽP

1) Příprava žádosti o dotaci

Kromě vyplnění samotné žádosti také třeba doložit kvalitně zpracované přílohy žádosti. V případě projektů z prioritní osy 4 jde o analýzu potenciálu produkce odpadů v cílové oblasti, která definuje ekologické přínosy projektu. Důležité je projednat zařazení projektu do Plánu odpadového hospodářství kraje. Kladné stanovisko krajského úřadu je nezbytnou podmínkou pro úspěšné podání žádosti. Je nutné zpracovat realistický harmonogram realizace projektu, s ohledem na konec programovacího období je nutné projekt ukončit do konce roku 2015.

2) Hodnocení projektu příslušným státním orgánem

Po podání žádosti na příslušné krajské pracoviště Státního fondu životního prostředí zahajuje fond její administraci. Hodnotí soulad projektové žádosti s podmínkami vypsané výzvy a úplnost z formálního hlediska. Nevyhovující žádosti nejsou fondem akceptovány.

Po formální akceptaci projekty hodnotí odpovědní pracovníci fondu na základě zveřejněných kritérií a doporučí je ke schválení nebo k nechválení. Může se zdát, že v této fázi již není možné přijetí projektu nijak ovlivnit. Nastavení pracovní komunikace s fondem a schopnost rychle reagovat na případné dotazy hodnotitele však dokáže předejít zbytečným nedorozuměním.

3) Schválení žádosti a výběr zhotovitele

Schválení žádosti je vlastně jen určitý příslib k financování projektu, pokud budou naplněny určené podmínky. Tou nejdůležitější je výběr zhotovitele projektu podle podmínek fondu. Podmínky jsou určeny v Závazných pokynech pro žadatele, přesto často dochází k četným pochybením. Při výběrových řízení žadatelé nejčastěji chybně stanoví váhu hodnotících kritérií. Jednoznačně lze doporučit stanovení váhy nabídkové ceny na min. 80 %. Často také bývají nadhodnoceny kvalifikační požadavky, především reference. I drobné formální pochybení v této fázi projektu může mít za následek sankce ve výši nezanedbatelného procenta dotace.

Po výběru zhotovitele a uzavření smlouvy o dílo je nutné do 10 dnů předložit veškeré požadované dokumenty na Státní fond životního prostředí. Po kontrole je žadateli vydáno Rozhodnutí o poskytnutí dotace, které garantuje proplacení finančních prostředků realizaci projektu.

ZDROJ: SFŽP

Komentáře k článku. Co si myslí ostatní?

Další články
Podněty ZmapujTo


Neboj se zeptat Kam s ním?
Mohlo by vás také zajímat
Naši partneři
Složky životního prostředí