zpravodajství životního prostředí již od roku 1999

Stavba zdrojů znečišťování ovzduší

16.12.2013
Ovzduší
Firemní ekologie
Stavba zdrojů znečišťování ovzduší

Závazná stanoviska krajských úřadů ke stavbám zdrojů znečišťování ovzduší...

Podle § 11 odst. 2 písm. c) zákona č. 201/2012 Sb., o ochraně ovzduší vydává krajský úřad závazné stanovisko ke stavbě a změně stavby stacionárního zdroje.

Podle § 11 odst. 2 písm. c) zákona č. 201/2012 Sb., o ochraně ovzduší (dále jen "zákon o ochraně ovzduší) vydává krajský úřad závazné stanovisko ke stavbě a změně stavby stacionárního zdroje uvedeného v příloze č. 2 k zákonu o ochraně ovzduší jako podkladové závazné stanovisko pro řízení podle jiných právních předpisů. Jedná se zejména o závazné stanovisko ke stavebnímu řízení podle zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů, nebo k řízení podle zákona č. 61/1988 Sb., o hornické činnosti, výbušninách a o státní báňské správě o hornické činnosti, ve znění pozdějších předpisů. Bez závazného stanoviska nelze vydat samotné rozhodnutí ve věci (tj. zejména stavební povolení nebo povolení hornické činnosti).

Ze zákona o ochraně ovzduší a ze stavebního zákona vyplývá, že závazné stanovisko krajského úřadu by měl stavební úřad vyžadovat ke stavebnímu řízení, k veřejnoprávní smlouvě o provedení stavby a k oznámení stavebního záměru stavebnímu úřadu autorizovaným inspektorem, kterými se povoluje provádění stavby, změny stavby před jejím dokončením a změny dokončené stavby, jejíž součástí je stacionární zdroj uvedený v příloze č. 2 k zákonu o ochraně ovzduší. K ohlášení není třeba připojit souhlasné závazné stanovisko krajského úřadu, neboť není zákonem o ochraně ovzduší pro tuto formu povolení provádění stavby vyžadováno. To platí i v případě, že stavební úřad rozhodne usnesením o provedení stavebního řízení.

Krajské úřady mají v navazujících řízeních, ve kterých se vydávají rozhodnutí ve věci, postavení dotčených orgánů ve smyslu § 136 správního řádu. Závazná stanoviska mohou být souhlasná či nesouhlasná, případný souhlas je možné vázat na splnění určitých podmínek. Pokud bylo závazné stanovisko negativní, správní orgán vedoucí navazující řízení (nejčastěji stavební úřad), žádost o vydání rozhodnutí bez provádění dokazování zamítne (§ 149 odst. 3 správního řádu: "Jestliže bylo v průběhu řízení o žádosti vydáno závazné stanovisko, které znemožňuje žádosti vyhovět, neprovádí správní orgán další dokazování a žádost zamítne."). V případě, že je podáno odvolání proti rozhodnutí ve věci (např. proti stavebnímu povolení) a toto odvolání směřuje proti obsahu závazného stanoviska, vyžádá si odvolací orgán potvrzení nebo změnu závazného stanoviska od správního orgánu, který je nadřízený správnímu orgánu, který vydal závazné stanovisko (tzn. od Ministerstva životního prostředí).

Podklady pro vydání závazného stanoviska k umístění stacionárního zdroje uvedeného v příloze č. 2

Programy zlepšování kvality ovzduší a úroveň znečištění

Podle § 12 odst. 1 zákona o ochraně ovzduší má při vydání závazného stanoviska krajský úřad vycházet z programů zlepšování kvality ovzduší a z úrovně znečištění znečišťujícími látkami, které mají stanoven imisní limit v bodech 1 a 2 přílohy č. 1 k zákonu o ochraně ovzduší (tzn., že tyto imisní limity jsou pro krajský úřad při vydávání závazného stanoviska závazné). V případě znečišťujících látek, které mají stanoven imisní limit v bodech 3 a 4 přílohy č. 1 k zákonu ochraně ovzduší, má krajský úřad k úrovním znečištění pouze přihlížet.

Odborný posudek

Podle § 11 odst. 8 zákona o ochraně ovzduší žadatel o vydání závazného stanoviska ke stavbě a změně stavby stacionárního zdroje uvedeného v příloze č. 2 zákona o ochraně ovzduší předloží k žádosti odborný posudek zpracovaný autorizovanou osobou podle § 32 odst. 1 písm. d) zákona o ochraně ovzduší. Povinnost předložení odborného posudku se nevztahuje na spalovací stacionární zdroje označené kódy 1.1. až 1.4. v příloze č. 2 k zákonu o ochraně ovzduší spalující výlučně zemní plyn o celkovém jmenovitém tepelném příkonu do 5 MW.

Autor: Mgr. Pavla Bejčková

Komentáře k článku. Co si myslí ostatní?

Další články
Podněty ZmapujTo
Mohlo by vás také zajímat
Naši partneři
Složky životního prostředí