zpravodajství životního prostředí již od roku 1999

Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 29/2004 Sb., kterou se provádí zákon č. 149/2003 Sb., o obchodu s reprodukčním materiálem lesních dřevin, ve znění vyhlášky č. 44/2010 Sb.

17.12.2013
Legislativa
Les
Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 29/2004 Sb., kterou se provádí zákon č. 149/2003 Sb., o obchodu s reprodukčním materiálem lesních dřevin, ve znění vyhlášky č. 44/2010 Sb.

Ministerstvo zemědělství stanoví podle § 39 odst. 1 zákona č. 149/2003 Sb., o uvádění do oběhu reprodukčního materiálu lesních dřevin lesnicky významných druhů a umělých kříženců, určeného k obnově lesa a k zalesňování..Citace: 402/2013 Sb. Částka: 158/2013 Sb.
Na straně (od-do): 6862-6895 Rozeslána dne: 12. prosince 2013
Druh předpisu: Vyhláška Autoři předpisu: Ministerstvo zemědělství
Datum přijetí: 4. prosince 2013 Datum účinnosti od: 1. ledna 2014
Platnost předpisu: ANO Pozn. k úč.:


Vydáno na základě: 149/2003 Sb.
Předpis mění: 29/2004 Sb.

402


VYHLÁŠKA


ze dne 4. prosince 2013,


kterou se mění vyhláška č. 29/2004 Sb., kterou se provádí zákon č. 149/2003 Sb.,
o obchodu s reprodukčním materiálem lesních dřevin, ve znění vyhlášky č. 44/2010 Sb.


Ministerstvo zemědělství stanoví podle § 39 odst. 1 zákona č. 149/2003 Sb., o uvádění do oběhu reprodukčního materiálu lesních dřevin lesnicky významných druhů a umělých kříženců, určeného k obnově lesa a k zalesňování, a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o obchodu s reprodukčním materiálem lesních dřevin), ve znění zákona č. 232/2013 Sb.:

Čl. I

Vyhláška č. 29/2004 Sb., kterou se provádí zákon č. 149/2003 Sb., o obchodu s reprodukčním materiálem lesních dřevin, ve znění vyhlášky č. 44/2010 Sb., se mění takto:

1. V § 1 odstavec 2 včetně poznámky pod čarou č. 1 zní:

"(2) Kvalita semenného materiálu se zjišťuje podle příslušné ČSN1). Každý oddíl semen nebo plodů uváděný do oběhu se posuzuje podle znaků uvedených v § 8 odst. 4 zákona.

______________________________________

1) ČSN 48 12 11 (Lesní semenářství - sběr, jakost a zkoušky jakosti plodů a semen lesních dřevin).".


2. V § 1 se za odstavec 2 vkládá nový odstavec 3, který zní:

"(3) Kvalita semenného materiálu podle odstavce 2 se zjišťuje v nezávislé laboratoři pověřené ministerstvem akreditované mezinárodně uznávaným postupem na testování kvality semenného materiálu. Za nezávislou laboratoř se považuje laboratoř provozovaná právnickou nebo fyzickou osobou, která semenný materiál posuzovaný podle odstavce 2 neuvádí do oběhu. Kvalita semenného materiálu posouzená v laboratoři jiného členského státu Evropské unie akreditované mezinárodně uznávaným postupem na testování kvality semenného materiálu se považuje za rovnocennou kvalitě zjišťované podle věty první.".

Dosavadní odstavce 3 až 10 se označují jako odstavce 4 až 11.

3. V § 1 odstavec 4 včetně poznámky pod čarou č. 10 zní:

"(4) U malých oddílů semenného materiálu neplatí požadavky uvedené v odstavci 2, pokud jejich hmotnost nepřesahuje hmotnost stanovenou přímo použitelným předpisem Evropské unie, kterým se stanoví prováděcí pravidla ke směrnici Rady 1999/105/ES, pokud jde o definici malého množství semenného materiálu10).

______________________________________

10) Nařízení Komise (ES) č. 2301/2002 ze dne 20. prosince 2002, kterým se stanoví prováděcí pravidla ke směrnici Rady 1999/105/ES, pokud jde o definici malého množství semenného materiálu.".


4. V § 1 odst. 5 se za slovo "čistotu" vkládá slovo "nejméně" a na konci odstavce 5 se doplňuje věta "Výjimkou jsou úzce spřízněné druhy, kromě umělých kříženců, kdy se uvádí druhová čistota oddílu semen nebo plodů, pokud je nižší než 99 %.".

5. V § 1 se za odstavec 6 vkládá nový odstavec 7, který zní:

"(7) V případě potřeby zjišťuje kvalitu sadebního materiálu podle odstavce 6 nezávislá laboratoř pověřená ministerstvem, akreditovaná mezinárodně uznávaným postupem na testování kvality sadebního materiálu. Za nezávislou laboratoř se považuje laboratoř provozovaná právnickou nebo fyzickou osobou, která sadební materiál posuzovaný podle odstavce 6 neuvádí do oběhu. Kvalita sadebního materiálu posouzená v laboratoři jiného členského státu Evropské unie akreditované mezinárodně uznávaným postupem na testování kvality sadebního materiálu se považuje za rovnocennou kvalitě zjišťované podle věty první.".

Dosavadní odstavce 7 až 11 se označují jako odstavce 8 až 12.

6. V § 1 se odstavec 10 zrušuje.

Dosavadní odstavce 11 a 12 se označují jako odstavce 10 a 11.

7. V nadpisu § 2 se číslo "4" nahrazuje číslem "7".

8. V § 2 odst. 1 se slova "jsou výšková pásma určena podle přílohy č. 8" nahrazují slovy "výškové pásmo určuje pověřená osoba při jejich uznávání".

9. V § 2 odst. 2 se za slova "selektovaného reprodukčního materiálu" vkládají slova ", s výjimkou reprodukčního materiálu fenotypové třídy A,".

10. V § 2 se odstavec 7 zrušuje.

11. § 3 a 4 včetně nadpisů znějí:


"§ 3


Podrobnosti o oznámení o sběru reprodukčního materiálu


(K § 5a odst. 5 zákona)

Vzor oznámení o konání sběru semenného materiálu, odběru částí rostlin nebo vyzvedávání sadebního materiálu z přirozeného zmlazení, nebo o konání odběru částí rostlin, jde-li o následně vegetativně množený reprodukční materiál, anebo o sloučení oddílů reprodukčního materiálu, je uveden v příloze č. 9.

§ 4


Podrobnosti o potvrzení o původu a žádosti o jeho vystavení


(K § 6 odst. 8 zákona)

(1) Vzor žádosti o vystavení potvrzení o původu reprodukčního materiálu (dále jen "potvrzení o původu") je uveden v příloze č. 10. Vzor žádosti o vystavení potvrzení o původu pro oddíl vzniklý sloučením oddílů (§ 2) je uveden v příloze č. 11b.

(2) Vzory potvrzení o původu jsou uvedeny v přílohách č. 12 až 14a.".

12. V § 5 se doplňují odstavce 7 a 8, které včetně poznámky pod čarou č. 11 znějí:

"(7) Životaschopnost semen nebo plodů se zjišťuje biochemickou zkouškou barvením v roztoku trifenylchlorid tetrazolia.

(8) Dodavatel dodávající reprodukční materiál z České republiky do jiného členského státu Evropské unie podle § 25c zákona může v průvodních listech uvedených v přílohách č. 16 až 18 uvést identifikační kódy odpovídající příslušným položkám na etiketě nebo v dokumentu dodavatele podle doporučení Komise Evropské unie11).

______________________________________

11) Doporučení Komise č. 2012/90/EU ze dne 14. února 2012 týkající se pokynů pro uvádění údajů umožňujících určení oddílů reprodukčního materiálu lesních dřevin a údajů, které mají být uvedeny na etiketě nebo v dokumentu dodavatele.".


13. V § 6 odst. 2 se slova "uvedené v příloze k zákonu s výjimkou umělých kříženců topolů" nahrazují slovy "s výjimkou jejich umělých kříženců" a slova "a topolů starší 30 let, douglasky tisolisté, jedle obrovské a borovice vejmutovky" se nahrazují slovy ", jeřábu, topolu, vrby, hrušně polničky a jabloně lesní starší 20 let, jilmu, ořešáku, douglasky tisolisté, jedle obrovské, borovice vejmutovky, třešně ptačí a kaštanovníku jedlého".

14. V § 7 odst. 2 se slova "orgánů veřejné správy" nahrazují slovy "krajů, ve kterých se uznané jednotky nacházejí, včetně působnosti poboček pověřené osoby,".

15. V § 7 se doplňuje odstavec 3, který zní:

"(3) Pokud se uznané jednotky nacházejí v genové základně, součástí evidenčních čísel uznaných jednotek dřevin, pro které byla genová základna vyhlášena, je i kód označení genové základny přidělený pověřenou osobou. V případě vyhlášení nové genové základny podle § 2i odst. 2 zákona nebo zrušení vyhlášení genové základny podle § 2i odst. 3 zákona provede pověřená osoba změnu evidenčního čísla uznané jednotky a


a) doplní do evidenčního čísla uznané jednotky kód označení genové základny, nebo


b) zruší kód označení genové základny v evidenčním čísle uznané jednotky.".


16. V § 8 odst. 2 se slova "je uveden v příloze č. 21" nahrazují slovy "o uznání zdroje reprodukčního materiálu je uveden v příloze č. 21. Příloha k žádosti - žádost o uznání zdroje semen nebo porostů za zdroj identifikovaného reprodukčního materiálu je uvedena v příloze č. 23".

17. V § 8 se odstavec 3 zrušuje.

Dosavadní odstavce 4 a 5 se označují jako odstavce 3 a 4.

18. V § 8 odstavec 3 včetně poznámky pod čarou č. 12 zní:

"(3) Doklad o uznání zdroje pověřenou osobou obsahuje kromě údajů potřebných pro ústřední evidenci uznaných jednotek (§ 18 odst. 1 zákona) také údaje o


a) délce doby uznání; u zdroje semen nejvýše 10 let, u porostů na dobu platnosti plánu nebo osnovy,


b) sloučení zdrojů do uznaných jednotek, kde typ zdroje bude označen jako


1. porost, pokud uznaná jednotka vznikne sloučením porostů,


2. zdroj semen, pokud uznaná jednotka vznikne sloučením zdrojů semen, nebo


3. zdroj semen, pokud uznaná jednotka vznikne sloučením zdrojů semen a porostů,


c) vytvoření uznaných jednotek, kterým je přiděleno evidenční číslo (§ 7 odst. 2),


d) pozemku, na kterém se zdroj nachází; u zdrojů semen rostoucích mimo les název a číslo katastrálního území a parcelní číslo, u ostatních zdrojů semen a u porostů údaje o jednotkách prostorového rozdělení lesa12) v uznaných jednotkách a


e) identifikaci platného plánu nebo osnovy, nad kterými je uznání prováděno (platí pro zdroje semen rostoucí na pozemcích určených k plnění funkcí lesa a pro porosty).


______________________________________

12) § 6 vyhlášky Ministerstva zemědělství č. 84/1996 Sb., o lesním hospodářském plánování.".


19. V § 8 se odstavec 4 včetně poznámky pod čarou č. 8 zrušuje.

20. V § 9 odstavec 2 zní:

"(2) Zdroj selektovaného reprodukčního materiálu se uznává na dobu platnosti plánu nebo osnovy.".

21. V § 9 odstavce 4 a 5 znějí:

"(4) Vlastník zdroje podá žádost o uznání zdroje selektovaného reprodukčního materiálu pověřené osobě. Vzor žádosti o uznání zdroje reprodukčního materiálu je uveden v příloze č. 21. Příloha k žádosti - žádost o uznání porostu za zdroj selektovaného nebo testovaného reprodukčního materiálu je uvedena v příloze č. 25.

(5) Doklad o uznání zdroje pověřenou osobou obsahuje kromě údajů potřebných pro ústřední evidenci uznaných jednotek (§ 18 odst. 1 zákona) také údaje o


a) délce doby uznání, která odpovídá době platnosti plánu nebo osnovy,


b) sloučení porostů fenotypové třídy B do uznaných jednotek,


c) vytvoření uznaných jednotek, kterým je přiděleno evidenční číslo (§ 7 odst. 2),


d) případném doporučení omezení rozsahu mýtní úmyslné těžby prováděné v porostech nebo o ochranné lhůtě, po kterou smí být v porostech prováděna mýtní úmyslná těžba pouze se souhlasem pověřené osoby (§ 17 zákona),


e) identifikaci platného plánu nebo osnovy, nad kterými je uznání prováděno,


f) jednotkách prostorového rozdělení lesa12) v uznaných jednotkách a


g) splnění požadavků pro uznání zdroje uvedených v příloze č. 22.".


22. V § 9 se odstavce 6 a 7 zrušují.

23. V § 10 odst. 4 se slova "Rodičovské stromy" ve větě první nahrazují slovy "Rodiče rodiny", za slovo "Klony" ve větě druhé se vkládají slova "a ortety" a slova "rodičovské stromy" ve větě třetí se nahrazují slovy "rodiče rodiny, ortety".

24. V § 10 odstavce 5 až 7 znějí:

"(5) Vlastník zdroje podá žádost o uznání zdroje kvalifikovaného reprodukčního materiálu pověřené osobě. Vzor žádosti o uznání zdroje reprodukčního materiálu je uveden v příloze č. 21. Přílohy k žádosti - žádost o uznání semenného sadu nebo směsi klonů za zdroj kvalifikovaného nebo testovaného reprodukčního materiálu a žádost o uznání rodiče rodiny, ortetu nebo klonu za zdroj kvalifikovaného nebo testovaného reprodukčního materiálu jsou uvedeny v přílohách č. 27a a 27b.

(6) Doklad o uznání zdroje pověřenou osobou obsahuje kromě údajů potřebných pro ústřední evidenci uznaných jednotek (§ 18 odst. 1 zákona) také údaje o


a) délce doby uznání; v případě semenných sadů a směsí klonů nejvýše na 10 let,


b) vytvoření uznaných jednotek, kterým je přiděleno evidenční číslo (§ 7 odst. 2),


c) rodičích rodiny, ortetech a klonech, a to jejich seznam a popisné údaje, v případě semenných sadů a směsí klonů schéma jejich rozmístění, spon jejich výsadby a rok založení zdroje,


d) pozemku, na kterém se zdroj nachází, a to katastrální území, parcela, plocha, nadmořská výška a výškové pásmo,


e) názvu zdroje, jedná-li se o semenné sady a směsi klonů, a


f) splnění požadavků pro uznání zdroje uvedených v příloze č. 26.


(7) Rodiče rodiny, ortety a klony označí vlastník v terénu dvěma žlutými pruhy o šířce 5 cm s mezerou mezi pruhy 20 cm ve výšce 130 cm nad zemí. Do mezery mezi pruhy se žlutou barvou napíše pořadové číslo zdroje. Nedosahují-li kmeny potřebných rozměrů, zajistí vlastník označení jiným vhodným trvalým způsobem.".

25. V § 10 se odstavce 8 a 9 zrušují.

26. V § 11 odst. 1 se slova "rodičovský strom" nahrazují slovy "rodiče rodiny, ortet".

27. V § 11 odstavce 2 až 4 znějí:

"(2) Vlastník zdroje podá žádost o uznání zdroje testovaného reprodukčního materiálu pověřené osobě. Vzor žádosti o uznání zdroje reprodukčního materiálu je uveden v příloze č. 21. Přílohy k žádosti - žádost o uznání porostů za zdroj selektovaného nebo testovaného reprodukčního materiálu, žádost o uznání semenného sadu nebo směsi klonů za zdroj kvalifikovaného nebo testovaného reprodukčního materiálu a žádost o uznání rodiče rodiny, ortetu nebo klonu za zdroj kvalifikovaného nebo testovaného reprodukčního materiálu jsou uvedeny v přílohách č. 25, 27a a 27b.

(3) Nedílnou součástí žádosti o uznání zdroje testovaného reprodukčního materiálu je dokumentace o původu, testování a výsledcích testování zdroje.

(4) Doklad o uznání zdroje pověřenou osobou obsahuje kromě údajů uvedených v § 9 odst. 5, § 10 odst. 6 a údajů potřebných pro ústřední evidenci uznaných jednotek (§ 18 odst. 1 zákona) také údaje o


a) účelu použití reprodukčního materiálu, pokud byl zdroj vyšlechtěn pro speciální účel, a


b) splnění požadavků pro uznání zdroje uvedených v příloze č. 28.".


28. V § 11 se odstavec 5 zrušuje.

29. V nadpisu § 12 se číslo "4" nahrazuje číslem "2".

30. V § 12 se slova "uznaných zdrojů reprodukčního materiálu" zrušují.

31. Nadpis § 13 zní:


"Pravidla vyhlašování genových základen, způsob hospodaření
v lesích na jejich území a způsob jejich označování


(K § 2i odst. 4 zákona)".

32. V § 13 se odstavec 1 včetně poznámky pod čarou č. 9 zrušuje.

Dosavadní odstavce 2 až 5 se označují jako odstavce 1 až 4.

33. V § 13 odst. 1 se slova "druhy lesních dřevin, lesnicky významných druhů" nahrazují slovy "lesnicky významné druhy lesních dřevin".

34. V § 13 odst. 2 se slovo "Výměra" nahrazuje slovy "Minimální výměra" a slova "nemá být menší než" se nahrazují slovem "je".

35. V § 13 se za odstavec 2 vkládá nový odstavec 3, který zní:

"(3) Doklad o vyhlášení genové základny pověřenou osobou obsahuje kromě údajů potřebných pro ústřední evidenci (§ 2i odst. 2 zákona) také údaje o


a) délce doby vyhlášení, která odpovídá době platnosti plánu nebo osnovy,


b) jednotkách prostorového rozdělení lesa12) v genové základně,


c) identifikaci platného plánu nebo osnovy, nad kterými je vyhlášení genové základny prováděno,


d) názvu genové základny,


e) kódu genové základny,


f) způsobu hospodaření v lesích na území genové základny.".


Dosavadní odstavce 3 a 4 se označují jako odstavce 4 a 5.

36. V § 14 odst. 1 úvodní části ustanovení a odst. 2 úvodní části ustanovení se slovo "obsahuje:" nahrazuje slovy "obsahuje kromě obecných náležitostí podání podle správního řádu také".

37. V § 14 odst. 1 se písmena a) až c) zrušují.

Dosavadní písmena d) až f) se označují jako písmena a) až c).

38. V § 14 se na konci odstavce 1 tečka nahrazuje čárkou a doplňuje se písmeno d), které zní:


"d) písemný souhlas zaměstnavatele (§ 21a odst. 2 zákona), je-li fyzická osoba zaměstnancem, který nezastává funkci vedoucího pracovníka státního podniku, státní organizace nebo obchodní společnosti zabývající se podnikáním v oboru, který je předmětem licence, anebo zaměstnancem orgánů veřejné správy (§ 26 zákona) nebo pověřené osoby (§ 30 zákona).".


39. V § 14 odst. 2 se písmena a) až d) zrušují.

Dosavadní písmena e) až h) se označují jako písmena a) až d).

40. V § 14 se na konci odstavce 2 tečka nahrazuje čárkou a doplňuje se písmeno e), které zní:


"e) písemný souhlas zaměstnavatele (§ 21a odst. 2 zákona), je-li fyzická osoba zaměstnancem, který nezastává funkci vedoucího pracovníka státního podniku, státní organizace nebo obchodní společnosti zabývající se podnikáním v oboru, který je předmětem licence, anebo zaměstnancem orgánů veřejné správy (§ 26 zákona) nebo pověřené osoby (§ 30 zákona).".


41. V § 14 odst. 3 se slova "a f)" zrušují, slova "g) a h)" se nahrazují slovem "f)" a za slova "Vzor žádosti" se vkládají slova "o udělení nebo prodloužení doby platnosti licence".

42. § 15 a 16 včetně nadpisů znějí:


"§ 15


Podrobnosti o vedení evidence a předkládání záznamů o oddílech
reprodukčního materiálu a o vedení a předkládání evidence
o lesní školkařské činnosti


(K § 24 odst. 4 zákona)

(1) Dodavatel, který uvedl reprodukční materiál do oběhu, vede o každém oddílu reprodukčního materiálu tuto evidenci:


a) český a vědecký název dřeviny, popřípadě označení klonu nebo směsi klonů,


b) evidenční číslo uznané jednotky,


c) číslo potvrzení o původu,


d) kategorie reprodukčního materiálu (identifikovaný, selektovaný, kvalifikovaný, testovaný),


e) oblast provenience,


f) jde-li o semenný materiál, rok zrání,


g) jde-li o sadební materiál, stáří a druh semenáčků nebo řízků použitých jako sadební materiál a údaje o tom, zda byly podřezány, školkovány nebo obaleny; údaje jsou uváděny podle vzorce označování věku a způsobu pěstování sadebního materiálu podle přílohy č. 7,


h) jde-li o části rostlin, rok odběru a specifikace odebraných částí použitých k produkci sadebního materiálu,


i) účel použití reprodukčního materiálu,


j) množství reprodukčního materiálu,


k) označení odběratele; u fyzických osob jeho jméno, příjmení, popřípadě obchodní firma nebo název, adresa místa trvalého pobytu nebo adresa místa podnikání, liší-li se od adresy místa trvalého pobytu, u právnických osob obchodní firma a adresa sídla [§ 8 odst. 1 písm. c) zákona].


(2) Evidenci podle odstavce 1 je možno nahradit archivováním jednotlivých průvodních listů, pokud splňují požadavky na tuto evidenci.

(3) Držitel licence, který provozuje lesní školkařskou činnost, vede kromě údajů uvedených v odstavci 1 také písemnou a grafickou evidenci.

(4) Písemná evidence podle odstavce 3 obsahuje:


a) průběžně aktualizovanou evidenci o každém oddílu rozpěstovaného sadebního materiálu; pokud dojde v průběhu pěstování oddílu ke změně celkového množství sadebního materiálu o více než 10 % oproti předchozímu stavu, dodavatel pořídí a eviduje záznam se zdůvodněním tohoto nárůstu či poklesu množství sadebního materiálu,


b) specifikaci ploch v lesní školce s uvedením celkové plochy lesní školky, celkové produkční plochy a podílu volné plochy, skleníků, fóliovníků a pařenišť a ostatní plochy,


c) inventurní stavy každého oddílu rozpěstovaného sadebního materiálu se stavem k 31. prosinci každého kalendářního roku s vyznačením


1. oddílu,


2. českého a vědeckého názvu dřeviny, popřípadě klonu nebo směsi klonů,


3. evidenčního čísla uznané jednotky,


4. stáří a druhu semenáčků nebo řízků použitých jako sadební materiál a údajů o tom, zda byly podřezány, školkovány nebo obaleny; údaje jsou uváděny podle vzorce označování věku a způsobu pěstování sadebního materiálu podle přílohy č. 7,


5. kategorie reprodukčního materiálu,


6. množství sadebního materiálu,


7. produkční plochy, na níž je oddíl pěstován.


(5) Grafická evidence podle odstavce 3 obsahuje:


a) grafický plánek lesní školky s označením jednotlivých produkčních ploch,


b) grafickou evidenci stavu rozpěstovaného sadebního materiálu podle jednotlivých oddílů s aktualizací k 31. prosinci každého kalendářního roku,


c) viditelné označení jednotlivých oddílů na ploše lesní školky.


(6) O každém oddílu reprodukčního materiálu, který má v držení k 31. prosinci předchozího kalendářního roku nebo který uvedl do oběhu do 31. prosince předchozího kalendářního roku, předkládá držitel licence pověřené osobě do 15. ledna každého kalendářního roku záznamy o


a) českém a vědeckém názvu dřeviny, popřípadě o označení klonu nebo směsi klonů,


b) evidenčním čísle uznané jednotky,


c) číslu potvrzení o původu,


d) roku zrání, jde-li o semenný materiál,


e) stáří a druhu semenáčků nebo řízků použitých jako sadební materiál a údajů o tom, zda byly podřezány, školkovány nebo obaleny, jde-li o sadební materiál; údaje jsou uváděny podle vzorce označování věku a způsobu pěstování sadebního materiálu podle přílohy č. 7,


f) roku odběru a specifikaci odebraných částí u části rostlin (např. oddenkové řízky, explantáty) použitých k produkci sadebního materiálu,


g) účelu použití reprodukčního materiálu,


h) množství reprodukčního materiálu,


i) odběrateli, který za sledované období uvedl reprodukční materiál do oběhu; u fyzických osob jeho jméno, příjmení, popřípadě obchodní firma nebo název, adresa místa trvalého pobytu nebo adresa místa podnikání, liší-li se od adresy místa trvalého pobytu, u právnických osob obchodní firma a adresa sídla [§ 8 odst. 1 písm. c) zákona].


(7) Držitel licence, který provozuje lesní školkařskou činnost, předkládá kromě údajů uvedených v odstavci 3 také údaje o


a) specifikaci ploch v lesní školce s uvedením celkové plochy lesní školky, celkové produkční plochy a podílu volné plochy, skleníků, fóliovníků a pařenišť a ostatní plochy,


b) produkční ploše, na níž jsou pěstovány jednotlivé oddíly podle odstavce 3.

§ 16


Podrobnosti oznámení o dovozu reprodukčního materiálu


(K § 25a odst. 5 zákona)

Za oznámení dovozce o dovozu reprodukčního materiálu orgánu celní správy je považováno podání celního prohlášení obsahujícího údaje o dovozcích, údaje o skutečně dováženém množství reprodukčního materiálu a kód povolení k dovozu (1416) uvedený v kolonce 44 celního prohlášení.".

43. Příloha č. 1 se zrušuje.

44. Přílohy č. 2 až 4 znějí:


"Příloha č. 2 k vyhlášce č. 29/2004 Sb.

Příloha č. 3 k vyhlášce č. 29/2004 Sb.

Příloha č. 4 k vyhlášce č. 29/2004 Sb.

(Přílohy nejsou v digitální podobě)

45. Přílohy č. 6 a 7 znějí:


"Příloha č. 6 k vyhlášce č. 29/2004 Sb.

Příloha č. 7 k vyhlášce č. 29/2004 Sb.

(Přílohy nejsou v digitální podobě)

46. Příloha č. 8 se zrušuje.

47. Přílohy č. 9 a 10 znějí:


"Příloha č. 9 k vyhlášce č. 29/2004 Sb.

Příloha č. 10 k vyhlášce č. 29/2004 Sb.

(Přílohy nejsou v digitální podobě)

48. Příloha č. 11b zní:


"Příloha č. 11b k vyhlášce č. 29/2004 Sb.

(Příloh není v digitální podobě)

49. V příloze č. 12 části Vysvětlivky bodu 1), příloze č. 13 části Vysvětlivky bodu 2), příloze č. 14 části Vysvětlivky bodu 1) a v příloze č. 14a části Vysvětlivky bodu 1) se stávající text nahrazuje slovy "CZ (kód členského státu)/kód pobočky pověřené osoby/pořadové číslo/rok, kde kódy pobočky pověřené osoby jsou:


(Tabulka není v digitální podobě)

50. V příloze č. 12 části Vysvětlivky bodu 2), příloze č. 13 části Vysvětlivky bodu 3), příloze č. 14 části Vysvětlivky bodu 2), příloze č. 14a části Vysvětlivky bodu 2), příloze č. 16 části Vysvětlivky bodu 4), příloze č. 17 části Vysvětlivky bodu 4) a v příloze č. 18 části Vysvětlivky bodu 4) se stávající text nahrazuje slovy "Uvede se český a vědecký název dřevin.".

51. V příloze č. 12 části Vysvětlivky bodu 8), příloze č. 13 části Vysvětlivky bodu 8), příloze č. 14 části Vysvětlivky bodu 6) a v příloze č. 14a části Vysvětlivky bodu 7) se stávající text nahrazuje slovy "V případě semenného materiálu se uvede množství v kilogramech s přesností na tři desetinná místa s rozdělením na surovinu (šišky, plody a plodenství) a osivo, v případě sadebního materiálu a částí rostlin se uvede počet kusů s přesností na jeden kus.".

52. V příloze č. 13 části Vysvětlivky bodu 1) se slova "Rodičovský strom" nahrazují slovy "Rodič rodiny".

53. Příloha č. 15 se zrušuje.

54. V příloze č. 16 části Vysvětlivky, příloze č. 17 části Vysvětlivky a příloze č. 18 části Vysvětlivky bod 2) zní:


"2) V případě fyzické osoby se uvede jméno a příjmení, popřípadě obchodní firma nebo název, adresa místa trvalého pobytu, adresa místa podnikání, liší-li se od adresy místa trvalého pobytu, a číslo jednotného registru, bylo-li přiděleno. V případě právnické osoby se uvede obchodní firma, adresa sídla a číslo jednotného registru, bylo-li přiděleno.".


55. V příloze č. 16 části Vysvětlivky bodu 7), příloze č. 17 části Vysvětlivky bodu 7) a v příloze č. 18 části Vysvětlivky bodu 7) se slova "RS (rodičovský strom)" nahrazují slovy "RR (rodiče rodiny)" a za slova "(směs klonů)" se vkládají slova ", OR (ortet)".


56. V příloze č. 16 části Vysvětlivky, příloze č. 17 části Vysvětlivky a v příloze č. 18 části Vysvětlivky bod 9) zní:


"9) Uvede se zkratka jedné z možností: A (autochtonní), NAI (neautochtonní indigenní), NAN-... (neautochtonní neindigenní z oblasti provenience č. - uveďte za pomlčkou), N (neznámý).".


57. V příloze č. 16 části Vysvětlivky bod 10) zní:


"10) Uvede se množství semenného materiálu v kilogramech s přesností na tři desetinná místa s rozdělením na surovinu (šišky, plody, plodenství) a osivo.".


58. V příloze č. 17 části Vysvětlivky bodu 12) se slova "přílohou č. 4" nahrazují slovy "přílohou č. 6 částí C".

59. V příloze č. 20 bodu 3.) se slova "rodičovský strom" nahrazují slovy "rodič rodiny" a slovo "klon" se nahrazuje slovy "ortet, klon".

60. V příloze č. 20 bodu 5.) se slova "u zdrojů reprodukčního materiálu kategorie identifikovaný jej přiděluje orgán veřejné správy, u zdrojů reprodukčního materiálu ostatních kategorií" nahrazují slovem "přiděluje".

61. V příloze č. 20 bodu 7.) se slova "se stanoví kód výškového pásma podle přílohy č. 8" nahrazují slovy "stanoví kód výškového pásma pověřená osoba podle § 2 odst. 1 této vyhlášky".

62. V příloze č. 20 bodu 8.) se slova "orgánu veřejné správy" nahrazují slovy "kraje, ve kterém se uznaná jednotka nachází".

63. V příloze č. 20 se na konci bodu 9.) doplňuje věta "Kód označení genové základny v uznané jednotce je v souladu s kódem označení genové základny přiděleným pověřenou osobou podle § 13 odst. 5 této vyhlášky.".

64. V příloze č. 20 tabulka na konci textu zní:


(tabulka není v digitální podobě)

65. Příloha č. 21 zní:


"Příloha č. 21 k vyhlášce č. 29/2004 Sb.

(Příloha není v digitální podobě)

66.V příloze č. 22 bod 3 zní:


(bod 3 není v digitální podobě)

67. V příloze č. 22 se doplňují body 7 a 8, které znějí:


(body 7 a 8 nejsou v digitální podobě)

68. Příloha č. 23 zní:


"Příloha č. 23 k vyhlášce č. 29/2004 Sb.

(Příloha není v digitální podobě)

69. Příloha č. 24 se zrušuje.

70. Příloha č. 25 zní:


"Příloha č. 25 k vyhlášce č. 29/2004 Sb.

(Příloha není v digitální podobě)

71. Přílohy č. 27a a 27b znějí:


"Příloha č. 27a k vyhlášce č. 29/2004 Sb.

Příloha č. 27b k vyhlášce č. 29/2004 Sb.

(Přílohy nejsou v digitální podobě)

72. V příloze č. 28 bodu 2 písm. a) se slova "rodičovské stromy" nahrazují slovy "rodiče rodiny, ortety".

73. Přílohy č. 29a a 29b se zrušují.

74. Přílohy č. 30 a 31 znějí:


"Příloha č. 30 k vyhlášce č. 29/2004 Sb.

Příloha č. 31 k vyhlášce č. 29/2004 Sb.

(Přílohy nejsou v digitální podobě)

75. Příloha č. 32 se zrušuje.

Čl. II


Účinnost

Tato vyhláška nabývá účinnosti dnem 1. ledna 2014.

Ministr:
Ing. Toman, CSc., v. r.

Komentáře k článku. Co si myslí ostatní?

Další články
Podněty ZmapujTo


Neboj se zeptat Kam s ním?
Mohlo by vás také zajímat
Naši partneři
Složky životního prostředí