zpravodajství životního prostředí již od roku 1999

Podmínky obchodování s povolenkami

29.01.2014
Ovzduší
Firemní ekologie
Podmínky obchodování s povolenkami

Připravovaná novela zákona č. 383/2012 Sb., o podmínkách obchodování s povolenkami na emise skleníkových plynů.

Ministerstvo životního prostředí připravuje novelu zákona č. 383/2012 Sb., o podmínkách obchodování s povolenkami na emise skleníkových plynů, a zákona č. 634/2004 Sb., o správních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů.

Cílem novely má být adaptace na nařízení Komise (EU) č. 389/2013, o vytvoření registru Unie podle směrnice Evropského parlamentu a Rady 2003/87/ES, rozhodnutí Evropského parlamentu a Rady č. 280/2004/ES a č. 406/2009 a o zrušení nařízení Komise (EU) č. 920/2010 a č. 1193/2011, které vstoupilo v platnost 3. května 2013. Na základě tohoto nařízení došlo od roku 2013 ke změnám pravidel v procesu obchodování s povolenkami na emise skleníkových plynů. Nařízení Komise (EU) č. 389/2013 nově uložilo členským státům zajistit, aby provozovatelé mohli vracet na alokační účet EU bezplatné povolenky, které obdrželi neoprávněně. Jedná se o případy, kdy provozovatel včas neoznámí podstatnou změnu v provozu zařízení a nepředá ověřené údaje o emisích, a v důsledku toho mu je přiděleno a následně správcem rejstříku vydáno větší množství bezplatných povolenek, než na kolik má na základě skutečných emisí nárok.

Provozovatel má podle platné znění zákona č. 383/2012 Sb. povinnost oznámit ministerstvu životního prostředí každou změnu údajů uvedených v povolení k emisím skleníkových plynů do jednoho měsíce, respektive nejpozději do konce kalendářního roku, ve kterém došlo ke změně (§ 4 odst. 1 zákona č. 383/2012 Sb.). To znamená, že má povinnost poskytnout veškeré údaje o změně provozu zařízení a změně množství emisí ze zařízení. Tyto údaje mohou mít mimo jiné vliv na množství povolenek, které mají být provozovateli zařízení bezplatně přiděleny. Dojde-li k rozsáhlému snížení kapacity zařízení nebo k částečnému ukončení provozu zařízení, má provozovatel zařízení povinnost předat ministerstvu ověřené údaje o emisích a na jejich základě ministerstvo rozhodne o snížení množství bezplatných povolenek pro přidělení od roku následujícího po roce, v němž došlo k rozsáhlému snížení kapacity zařízení nebo k částečnému ukončení provozu zařízení (§ 11 odst. 5 zákona č. 383/2012 Sb.).

Pokud provozovatel změny v provozu zařízení neoznámí v termínech stanovených zákonem a nepředá ověřené údaje o emisích, může na konci února následujícího roku dojít k situaci, kdy mu národní správce rejstříku, na základě rozhodnutí ministerstva životního prostředí vycházejícího z neaktuálních údajů o emisích ze zařízení, vydá větší množství povolenek, než které provozovateli na základě skutečných emisí ze zařízení náleží. Do 15. března každého roku však musí provozovatelé předložit ministerstvu ověřený výkaz o množství emisí ze zařízení (§ 15 odst. 5 zákona č. 383/2012 Sb.). V případě, že by se na základě ověřeného výkazu o emisích zjistilo, že v předchozím roce došlo ke změně provozu zařízení, která má vliv na emise ze zařízení, a provozovatel tuto změnu ministerstvu neoznámil a bylo mu přiděleno více povolenek, než na kolik měl nárok, je třeba zjednat nápravu. Ministerstvo vydá rozhodnutí o snížení přídělu povolenek a provozovatel bude muset neoprávněně nabytou část povolenek vrátit na alokační účet EU (účet Evropské komise v centrálním rejstříku EU).

Návrh novely stanoví povinnost provozovatele vrátit povolenky, které mu byly neoprávněně přiděleny a vydány, a pro případ, že by tak neučinil, upravuje návrh sankční ustanovení, na jehož základě uloží ministerstvo životního prostředí provozovateli pokutu.

Návrh dále upravuje zrušení povinnosti ověřovatelů emisí skleníkových plynů získat pro výkon své činnosti vedle akreditace od Českého institutu pro akreditaci též autorizaci k ověřování množství emisí skleníkových plynů vydávanou ministerstvem životního prostředí na základě § 32 a 33 zákona č. 201/2012 Sb., o ochraně ovzduší. Akreditace je udělována na základě prokázání odborné způsobilosti k ověřování výkazů provozovatelů v souladu s nařízením Komise (EU) č. 600/2012 ze dne 21. června 2012 o ověřování výkazů emisí skleníkových plynů a výkazů tunokilometrů a akreditaci ověřovatelů podle směrnice Evropského parlamentu a Rady 2003/87/ES a na základě splnění požadavků na ověřovatele stanovených v tomto nařízení.

Cílem návrhu je také změna zákona č. 634/2004 Sb., o správních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů, která spočívá ve zrušení správního poplatku za změnu povolení k emisím skleníkových plynů ve výši 3 000 Kč. Cílem je, aby byl nadále vybírán pouze jednorázový správní poplatek za vydání povolení k emisím skleníkových plynů (ve výši 10 000 Kč). Poplatek za změnu povolení představuje neadekvátní náklady vzhledem k tomu, že provozovatel často musí v důsledku evropských pravidel monitorování a vykazování emisí měnit povolení i několikrát ročně a samotná změna povolení není náročnou administrativou.

Autor: Mgr. Pavla Bejčková

Komentáře k článku. Co si myslí ostatní?

Další články
Podněty ZmapujTo
Mohlo by vás také zajímat
Naši partneři
Složky životního prostředí