zpravodajství životního prostředí již od roku 1999

Proces vyhlašování zvláště chráněných území

26.03.2014
Chráněná území
Proces vyhlašování zvláště chráněných území

Jakým způsobem jsou v ČR vyhlašována zvláště chráněná území?

Proces vyhlašování zvláště chráněných území upravuje zákon č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, ve znění pozdějších předpisů (dále jen "zákon"), ve své části třetí, zejména v ustanovení § 40 a následujících. Některé podrobnosti k procesu vyhlašování pak stanoví také vyhláška č. 64/2011 Sb., o plánech péče, podkladech k vyhlašování, evidenci a označování chráněných území. Užitečné je seznámit se dále také s metodickým pokynem MŽP k vyhlašování přírodních rezervací a přírodních památek, který byl publikován ve Věstníku Věstník MŽP v roce 2012, v částce 4 (str. 21 až 49), a z něhož tento článek do značné míry vychází.

Za zvláště chráněná území lze vyhlásit přírodovědecky či esteticky velmi významná nebo jedinečná území, vyhlašují se v šesti kategoriích - národní parky, chráněné krajinné oblasti, národní přírodní rezervace, přírodní rezervace, národní přírodní památky a přírodní památky. Národní parky se vyhlašují zákonem, chráněné krajinné oblasti nařízením vlády, národní přírodní rezervace a národní přírodní památky vyhláškou MŽP a přírodní rezervace a přírodní památky nařízením kraje či správy CHKO. Vydání právního předpisu však předchází poměrně dlouhý proces, který započíná zpracováním a projednáním návrhu na vyhlášení zvláště chráněného území.

1) Zpracování návrhu na vyhlášení

V návrhu na vyhlášení zvláště chráněného území orgán ochrany přírody vyhodnotí stav dochovaného přírodního prostředí v území a navrhne vhodný způsob a rozsah ochrany území včetně jeho bližších ochranných podmínek. Návrh tedy obsahuje:

- název zvláště chráněného území (pokud jde o nové území a nikoliv pouze o nové vyhlášení, tzv. "přehlášení", již existujícího území, tak nesmí být název totožný s názvem žádného již existujícího území),

- určení předmětu ochrany a jeho popis - předmětem ochrany je ekosystém nebo jeho některá složka,

- uvedení cílů ochrany zvláště chráněného území - určí se způsob přístupu k péči o předmět ochrany daného zvláště chráněného území (může se jednat buď o udržení jeho stavu anebo o zamezení či zmírnění nepříznivých vlivů, které na něj působí)

- návrh kategorie ochrany zvláště chráněného území - vyplývá z předmětu a cílů ochrany zvláště chráněného území (přesný postup pro určení vhodné kategorie ochrany obsahuje zmíněný metodický pokyn MŽP),

- návrh bližších podmínek ochrany - výčet činností a zásahů, které mají být podle § 44 odst. 3 zákona o ochraně přírody a krajiny vázány na souhlas orgánu ochrany přírody (opět vyplývá z předmětu a cílů ochrany zvláště chráněného území), nesmí se krýt se základními ochrannými podmínkami, které pro jednotlivé kategorie zvláště chráněných území stanoví zákon,

- výčet katastrálních území a parcelních čísel pozemků (nebo jejich částí) dotčených navrhovanou ochranou (podle údajů platných ke dni oznámení návrhu), a

- orientační výměru zvláště chráněného území.

Návrh na vyhlášení musí být odůvodněn, je třeba uvést zejména informace o významnosti předmětů ochrany navrhovaného zvláště chráněného území (unikátnost, reprezentativnost daného předmětu ochrany) a o tom, proč je nutno dané území vyhlásit za zvláště chráněné (možnost vyhlášení zvláště chráněného území by měla být využita pouze tehdy, pokud v dané lokalitě neexistuje jiná možnost zachování nebo obnovení předmětu ochrany v potřebné kvalitě a rozsahu a kde jiné způsoby ochrany jsou zjevně nedostatečné a neúčinné).

K návrhu je třeba připojit také dvě mapové přílohy s vyznačením navržených hranic zvláště chráněného území:

- orientační mapu vytvořenou na podkladě Základní mapy České republiky (tj. v měřítku 1:10 000, 1:25 000 nebo 1:50 000) a

- podrobnou mapu vytvořenou na podkladě katastrální mapy.

2) Oznámení návrhu na vyhlášení, uplatnění námitek a připomínek k návrhu na vyhlášení

Zpracovaný návrh na vyhlášení zvláště chráněného území zašle orgán ochrany přírody obcím a krajům, jejichž území se návrh dotýká. Obce a kraje mohou k návrhu uplatnit v písemné podobě ve lhůtě devadesáti dnů ode dne doručení námitky.

Vlastníkům nemovitostí dotčených návrhem a zapsaných v katastru nemovitostí zašle písemné oznámení o předložení návrhu k projednání spolu s informací o tom, kde je možno se seznámit s jeho úplným zněním, kdo je oprávněn podat k němu námitky a kdy uplyne lhůta pro jejich podání (v praxi se, není-li návrh na vyhlášení značně rozsáhlý, zasílá vlastníkům přímo tento návrh, nikoliv pouze oznámení o jeho předložení k projednání). Vlastníci nemovitostí k návrhu uplatnit v písemné podobě ve lhůtě devadesáti dnů ode dne doručení námitky, avšak pouze proti takovému navrženému způsobu nebo rozsahu ochrany, jímž by byl vlastník dotčen ve výkonu svých práv nebo povinností.

Záměr na vyhlášení zvláště chráněného území projedná orgán ochrany přírody také s orgány státní správy dotčenými podle zvláštních právních předpisů (orgány ochrany přírody, státní správy lesů, státní správy myslivosti, územního plánování, popř. další). Dotčené orgány státní správy se musí k předloženému návrhu vyjádřit nejpozději do 30 dnů od jeho předložení.

Oznámení návrhu na vyhlášení orgán ochrany přírody zároveň zveřejní na portálu veřejné správy. Ostatním fyzickým a právnickým osobám, které nebyly zmíněny výše, musí být umožněno nahlédnout do návrhu a seznámit se s ním. Mají také možnost podat písemné připomínky k návrhu. K těmto připomínkám ale orgán ochrany přírody nemusí při dalším zpracování návrhu přihlédnout.

Problematice vypořádání uplatněných námitek bude v brzké době věnován samostatný článek.

3) Plán péče

Návrh plánu péče není součástí návrhu na vyhlášení zvláště chráněného území, ale musí být zpracován a projednáván souběžně, postupem, který stanoví § 38 zákona a § 1 a § 2 vyhlášky.

4) Finalizace návrhu na vyhlášení, příprava zřizovacího právního předpisu

Orgán ochrany přírody uvede návrh na vyhlášení do souladu s námitkami, kterým bylo vyhověno. Zejména upraví kategorii ochrany, bližší ochranné podmínky a vymezení zvláště chráněného území v souladu s konečným vypořádáním námitek a připomínek. Následně zadá provedení nezbytných geodetických prací, zejména zaměření nových hranic území a následné zpracování záznamu podrobného měření změn.

Po projednání návrhu na vyhlášení zvláště chráněného území výše uvedeným způsobem a po nabytí právní moci rozhodnutí o námitkách připraví orgán ochrany přírody návrh právního předpisu (nařízení, vyhlášky MŽP či zákona)o vyhlášení příslušného zvláště chráněného území. Dále již následuje legislativní proces směřující k vydání příslušného právního předpisu.

Mgr. Lucie Procházková, Ph.D.

Komentáře k článku. Co si myslí ostatní?

Další články
Podněty ZmapujTo
Mohlo by vás také zajímat
Naši partneři
Složky životního prostředí