zpravodajství životního prostředí již od roku 1999

Dotazy ohledně provozu plynového spotřebiče s výkonem do 50 kW

14.03.2014
Ovzduší
Firemní ekologie
Dotazy ohledně provozu plynového spotřebiče s výkonem do 50 kW

Na dotaz odpověděl Ing. Pavel Kramář ze Státního úřadu inspekce práce.

Ve firmě máme plynový spotřebič s výkonem do 50 kW. Co všechno potřebuji k jeho provozování? Co všechno musí splňovat obsluha tohoto kotle? Pokud by byly v místnosti dva kotle každý s výkonem do 50 kW, budou podmínky stejné jako s jedním kotlem? Potřebuji na tento kotel zprávu od kominíka o kontrole spalinových cest, když vývod není veden do komína, ale má svůj kouřovod vedený do venkovního prostoru?

Podle § 4 zákona č. 309/2006 Sb., o zajištění dalších podmínek bezpečnosti a ochrany zdraví při práci, ve znění pozdějších předpisů, je zaměstnavatel povinen zajistit, aby stroje, technická zařízení, dopravní prostředky a nářadí byly z hlediska bezpečnosti a ochrany zdraví při práci vhodné pro práci, při které budou používány. Stroje, technická zařízení, dopravní prostředky a nářadí musí být
a) vybaveny ochrannými zařízeními, která chrání život a zdraví zaměstnanců,
b) vybaveny nebo upraveny tak, aby odpovídaly ergonomickým požadavkům a aby zaměstnanci nebyli vystaveni nepříznivým faktorům pracovních podmínek,
c) pravidelně a řádně udržovány, kontrolovány a revidovány.

Bližší požadavky na bezpečný provoz a používání strojů, technických zařízení, dopravních prostředků a nářadí stanoví prováděcí právní předpis, kterým je nařízení vlády č. 378/2001 Sb., kterým se stanoví bližší požadavky na bezpečný provoz a používání strojů, technických zařízení, přístrojů a nářadí (dále jen zařízení). Podle § 4 tohoto NV musí být každé zařízení vybaveno provozní dokumentací, která musí být uchovávána po celou dobu provozu tohoto zařízení. Podle § 2 tohoto NV se provozní dokumentací rozumí soubor dokumentů obsahujících průvodní dokumentaci, záznam o poslední nebo mimořádné revizi nebo kontrole, stanoví-li tak zvláštní právní předpis, nebo pokud takový právní předpis není vydán, stanoví-li tak průvodní dokumentace nebo zaměstnavatel. Průvodní dokumentací se rozumí soubor dokumentů obsahujících návod výrobce pro montáž, manipulaci, opravy, údržbu, výchozí a následné pravidelné kontroly a revize zařízení, jakož i pokyny pro případnou výměnu nebo změnu částí zařízení.

Dle zákona č. 22/1997 Sb., o technických požadavcích na výrobky a zákona č. 102/2001 Sb., o obecné bezpečnosti výrobků a o změně některých zákonů (zákon o obecné bezpečnosti výrobků), je k prodávanému výrobku povinen výrobce, prodejce, dovozce, zplnomocněný zástupce nebo distributor (dále jen prodávající) dodat tzv. průvodní dokumentaci včetně návodu pro montáž, manipulaci, opravy a údržbu a ES prohlášení o shodě. (V této souvislosti uvádíme, že dozor nad uváděním výrobků na trh, popřípadě do provozu, nebo pro jejich opakované použití, zahrnující povinnost prodávajícího dodat se zařízením i provozní dokumentaci, provádí dle zákona č. 22/1997 Sb. Česká obchodní inspekce.)

Provozovatel technického zařízení - plynového spotřebiče, případně tepelné soustavy (otopné soustavy) v budovách, je povinen zajistit jejich bezpečný provoz a to splněním požadavků, uvedených v příslušné platné právní legislativě. V závislosti na výši tepelných výkonů provozovaných kotlů, na druhu topného média a prostředí, kde bude zařízení provozováno, je provozovatel povinen splnit ustanovení zejména těchto právních předpisů:

  • Nařízení vlády č. 101/2005 Sb., o podrobnějších požadavcích na pracoviště a pracovní prostředí - Příloha kap. 12. Nízkotlaká kotelna;
  • Vyhláška ČÚBP č. 91/1993 Sb., k zajištění bezpečnosti práce v nízkotlakých kotelnách;
  • Vyhláška ČÚBP č. 48/1982 Sb. základní požadavky k zajištění bezpečnosti práce a technických zařízení, ve znění pozdějších předpisů;
  • Vyhláška ČÚBP č. 21/1979 sb., kterou se určují vyhrazená plynová zařízení a stanoví některé podmínky k zajištění jejich bezpečnosti, ve znění pozdějších předpisů.


Problematiku provádění kontrol, čištění a revizí spalinových cest, čištění spotřebiče paliv a vypalování komína a jejich lhůty provádění řeší nařízení vlády č. 91/2010 Sb., o podmínkách požární bezpečnosti při provozu komínů, kouřovodů a spotřebičů paliv. Kontrola dodržování tohoto NV je v kompetenci ústředního orgánu státní správy - Ministerstva vnitra, jehož součástí je generální ředitelství Hasičského záchranného sboru ČR. Z tohoto důvodu Vám doporučujeme obrátit se s Vaším dotazem v této oblasti na tuto instituci.

Zdroj: www.BOZP.info

Komentáře k článku. Co si myslí ostatní?

Další články
Podněty ZmapujTo


Neboj se zeptat Kam s ním?
Mohlo by vás také zajímat
Naši partneři
Složky životního prostředí